Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie de lucrari la obiectivul de investitii: Proiect integrat - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ilva - Somes, judetul Bistrita Nasaud


Anunt de participare numarul 107880/16.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ilva-Somes
Adresa postala:  Lunca-Ilvei, Str. Principala, nr. 914, jud Bistrita-Nasaud, Localitatea:  Lunca Ilvei, Cod postal:  427125, Romania, Punct(e) de contact:  FLAVIU LUPSAN, Tel. 0263/378008, Email:  [email protected], Fax:  0263/378151, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociere de autoritati locale
Activitate (activitati)
Altele: Derularea proiectelor de infrastructura
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie de lucrari la obiectivul de investitii: Proiect integrat - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ilva - Somes, judetul Bistrita Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: comunele Lunca Ilvei si Sant, judetul Bistrita Nasaud, Romania
Codul NUTS: RO11 - Nord-Vest
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie de lucrari la obiectivul de investitii: Proiect integrat - Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ilva - Somes, judetul Bistrita Nasaud
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
18000000-9-Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)
43313000-0-Pluguri si turbine pentru zapada (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
OBIECTIV 1: Executie de lucrari la proiectul "Modernizare drum local Lunca Ilvei - Sant, judetul Bistrita Nasaud?
OBIECTIV 2: Executie de lucrari la proiectul "Modernizare sistem de alimentare cu apa in localitatea Lunca Ilvei"
OBIECTIV 3: Executie de lucrari la proiectul "Modernizare si dotare cladire muzeu comuna Sant, judetul Bistrita Nasaud"
OBIECTIV 4: Executie de lucrari la proiectul "Construire cladire cresa de copii, comuna Lunca Ilvei, judetul Bistrita Nasaud"
OBIECTIV 5: Furnizare de bunuri pentru proiectul ?Investitii in conservarea traditiilor comunei Sant?
OBIECTIV 6: Furnizare de bunuri pentru proiectul "Achizitionarea de utilaje pentru intretinerea si dezapezirea drumurilor"
Valoarea estimata fara TVA: 22, 144, 042RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie: 440.000 leiGarantia de buna executie: 6% din valoarea contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEADR masura 322 Contract de finantare - C 322040860600037 / 29.06.2009 intre APDRP si ADI ILVA - SOMES
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se califica ofertantii care completeaza declaratia privind eligibilitatea
Se califica ofertantii care nu se afla in una din situatiile prevazute de art 181 din OUG 34/2006
Se califica ofertantii care au completat formularul 8
Se califica ofertantii care au depus declaratia privind subcontractantii si specializarea acestora
Se califica ofertantii care prezinta formularul privind contul de Trezorerie (doar liderul in cazul asocierilor)
Se califica ofertantii care sunt inregistrati ca persoane juridice conform Certificatului de inregistrare emis de ORC
Se califica ofertantii care prezinta un certificat consatator ORC emis cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor, si care au obiecte de activitate in domeniile necesare pentru executarea contractuluiSe califica ofertantii atestati sau care care prezinta contracte sau precontracte cu entitati atestate in activitatea de exploatare forestiera, insotite de certificatul de atestare in termen de valabilitate pe perioada de valabilitate a ofertei
Se califica ofertantii autorizati sau care prezinta contracte sau precontracte cu entitati autorizate pentru detinerea, transportul si folosire a materiilor explozibile insotite de autorizatie, in termen de valabilitate pe perioada de valabilitate a ofertei
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se califica ofertantii care prezinta certificatele care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale emise de DGFP si de primariile pe raza carora ofertantul isi are sediul social si punctele de lucru implicate in derularea contractului in original / copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelorSe califica ofertantii care au profituri nete pozitive la 31.12.2009, 31.2.2008 si 31.12.2007
Se califica ofertantii cu cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani fiscali de cel putin 44.000.000leiSe califica ofertantii care prezinta un cash-flow realist, corect, si corelat cu cu graficul de executie propus, cu echipamentele din dotare, cu personalul alocat, cu resursele financiare proprii si cu termenele de rambursare a cheltuielilor de catre APDRP (3 luni de la data depunerii cererii de plata - www.apdrp.ro), precum si o scrisoare bancara de confirmare a fondurilor, cu o valoare suficienta pentru a asigura cash-flow-ul propus (minim 20 % din valoarea estimata a contractului cu TVA).
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se califica ofertantii care in ultimii 5 ani au semnat si finalizat: -un contract de lucrari privind infrastructura de drumuri in valoare de minim 17.000.000 lei-un contract de lucrari privind infrastructura de apa si/sau apa uzata in valoare de min 100.000 lei-un contract de lucrari de constructii de cladiri in valoare de minim 1.700.000 lei
-un contract de furnizare de costume populare in valoare de minim 200.000 lei-un contract de furnizare de autovehicule in valoare de minim 1.200.000 lei
Se califica ofertantii a caror echipamente sunt ficiente pentru a asigura executarea lucrarilor
Se califica ofertantii care fac dovada ca detin statie de betoane si statie de mixturi asfaltice autorizate
Se califica ofertantii care dovedesc relatii de munca cu expertii cheie implicati in executia lucrarilor -responsabili CQ si RTE atestati in domeniiile corespunzatoare obiectelor contractului.
Se califica ofertantii care au angajati ingineri instalatii in constructii /constructii hidrotehnice, constuctii civile si drumuri si poduri
Se califica ofertantii care au angajati cu studii superioare, perfectionati in operatii de derocare
Se califica ofertantii care au personalul de executie pe specialitati astfel dimensionat incat sa asigure executarea lucrarilor
Se califica ofertantii care respectaconditiile de munca si de protectie a muncii
Se califica ofertantii care prezinta certificatele ISO9001:2001, ISO14001:2005, OHSAS18001:2007, SA8000:2008 sau echivalente
Se califica ofertantii care prezinta descrierea sistemului calitatii aplicat la lucrari, inclusiv listele cuprinzand procedurile aferente sistemului calitatii si un program de realizare a lucrarii
Se califica ofertantii care prezinta listele cuprinzand procedurile tehnice de executie ale principalelor categorii de lucrari
Se califica ofertantii care prezinta lista laboratoratoarelor de specialitateSe califica ofertantii care prezinta contracte sau precontracte privind depozitarea deseurilor de santier
Se califica ofertantii autorizati sau care prezinta contracte sau precontracte cu entitati autorizate privind recuperarea deseurilor de material lemnos
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de executie
15%
Descriere: intre 6 si 15 luni
3.
Nivelul de protectie a mediului
15%
Descriere: Norma de poluare EURO a motoarelor
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.11.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.11.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.11.2010 12:00
Locul: LUNCA ILVEI nr 914, judetul BISTRITA NASAUD
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
observatori APDRP si UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR masura 322 Contract de finantare - C 322040860600037 / 29.06.2009 intre APDRP si ADI ILVA - SOMES
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata de catre Autoritatea contractanta, pe data de 14.10.2010, ora 10:00 la sediul ADI Ilva-Somes: LUNCA ILVEI nr 914, judetul BISTRITA NASAUD
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor
Adresa postala:  Str Stavropoleos nr 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.3104641, Email:  [email protected], Fax:  021.3104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  Str Stefan cel Mare nr 1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264.431063, Fax:  0264.593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ILVA - SOMES, judetul BISTRITA NASAUD
Adresa postala:  LUNCA ILVEI nr 914, Localitatea:  LUNCA ILVEI, Cod postal:  427125, Romania, Tel. 0720.567736, Fax:  0263.378008
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.09.2010 18:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer