Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie de lucrari la obiectivul Proiect integrat in Comuna Telciu, jud. Bistrita Nasaud


Anunt de participare numarul 103422/06.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA TELCIU
Adresa postala:  Telciu , Str. Principala, Nr. 744. B , Jud Bistrita-Nasaud, Localitatea:  Telciu, Cod postal:  427355, Romania, Punct(e) de contact:  MARIUS DANCIU, Tel. 0263/369004, Email:  [email protected], Fax:  0263/369004, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie de lucrari la obiectivul Proiect integratin Comuna Telciu, jud. Bistrita Nasaud
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Comuna Telciu, jud. Bistrita Nasaud
Codul NUTS: RO112 - Bistrita-Nasaud
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie de lucrari la "Proiect integrat in comuna Telciu, jud. Bistrita Nasaud" compus din:
Obiectiv 1: Canalizare menajera si statie de epurare , Obiectiv 2: Asfaltare drumuri de interes local, Obiectiv 3: Gradinita cu program normal si prelungit P+M, Obiectiv 4: Investitii in conservarea traditiilor
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
18000000-9-Imbracaminte, incaltaminte, articole de voiaj si accesorii (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie de lucrari la obiectivul de investitii: ?Proiect integrat in comuna Telciu, jud. Bistrita Nasaud?
Valoarea estimata fara TVA: 8, 947, 867RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
42 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la licitatie: 170.000 leiGarantia de buna executie: 6% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
In conformitate cu programul FEADR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, neincadrarea in prevederile art.181, certificat privind achitarea obligatiilor la bugetul local si cel de stat, certificat constatator emis de ORC. Se califica ofertantii care prezinta certificatele care sa ateste lipsa datoriilor fiscale si sociale emise de DGFP si de primariile pe raza carora ofertantul isi are sediul social si punctele de lucru implicate in derularea executiei lucrarilor in original / copie legalizata, valabile la data deschiderii ofertelor
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se califica ofertantii care au profituri nete pozitive la 31.12.2009, 31.2.2008 si 31.12.2007
Se califica ofertantii cu cifra de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani fiscali de cel putin 17.500.000 leiSe califica ofertantii care prezinta un cash-flow realist, corect, si corelat cu cu graficul de executie propus, cu echipamentele din dotare, cu personalul alocat, cu resursele financiare proprii si termenele de rambursare a cheltuielilor de catre APDRP (vezi contractul cadru de finantare accesibil la www.apdrp.ro), precum si o scrisoare bancara de confirmare a fondurilor, cu o valoare suficienta pentru a asigura cash-flow-ul propus (minim 20 % din valoarea estimata a contractului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Se califica ofertantii care in ultimii 5 ani au semnat si finalizat: -un contract de lucrari de constructii privind infrastructura de apa si/sau apa uzata a localitatilor in valoare de minim 5.000.000 lei fara TVA-un contract de lucrari de constructii de drumuri in valoare de minim 1.400.000 lei fara TVA-un contract de lucrari de constructii de cladiri in valoare de minim 2.200.000 lei fara TVA.-un contract de furnizare de costume populare in valoare de minim 200.000 lei fara TVA.Data de referinta pentru calcularea ultimilor 5 ani, este data sedintei de deschidere a ofertelor.
Nota: In cazul in care contractele prevad si servicii sau alte lucrari decat cele solicitate ca experienta similara, se va prezenta o detaliere a contractului, insusita de beneficiar, din care sa reiasa valoarea lucrarilor similare solicitate (centralizatoare F1, F2, procese verbale, oferte, etc)
Se califica ofertantii care prezinta contracte, procese verbale de receptie fara obiectii incheiate in termenele contractuale, si recomandari pozitive din partea beneficiarilor pentru toate lucrarile declarate in Formularul C3. In cazul contractelor de subcontractare sau in asociere, se prezinta atat documentele aferente contractului de subcontractare cu antreprenorul general cat si documentele aferente contractului dintre antreprenorul general si beneficiarul final. Toate documentele vor fi datate, semnate si stampilate
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de executie
10%
Descriere: Componenta tehncia
3.
Termen de garantie
5%
Descriere: Componenta tehnica
4.
Nivelul de protectie a mediului
15%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2010 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.07.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.07.2010 12:00
Locul: Primaria Telciu, str. Principala nr.744B, jud. Bistrita Nasaud
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Ofertanti cu imputernicire si reprezentanti CRPDRP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program FEADR
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
O vizita pe teren va fi organizata de catre Autoritatea contractanta, pe data de de 16.07.2010, orele 11:00. Locatia: Consiliul Local Telciu, str. Principala nr.744B, judetul Bistrita Nasaud
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL AL CONTESTATIILOR
Adresa postala:  str. Stravropoleosnr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  str. Stefan cel Marenr.1, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400133, Romania, Tel. 0264431063, Fax:  0264593866
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Telciu
Adresa postala:  str. Principala nr. 744B, Localitatea:  Telciu, Cod postal:  427355, Romania, Tel. 0263369004, Fax:  0263369004
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
05.07.2010 13:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer