Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie de lucrari si furnizare de bunuri pentru proiectul ?Retehnologizarea amenajarii interioare de irigatii compusa din SPPA 41, reteaua de conducte ingropate si lucrarile de arta aferente, deservind o suprafata de 1462 ha?.


Anunt de participare numarul 142821/02.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORGANIZATIA UTILIZATORILOR DE APA PENTRU IRIGATII - INSULA MARE A BRAILEI
Adresa postala: CALEA CALARASILOR NR 327, Localitatea: Braila, Cod postal: 810440, Romania, Punct(e) de contact: IONESCU ADRIAN, Tel. +40 0723341986, In atentia: ALBEANU CONSTANTIN, Email: [email protected], Fax: +40 0239672400, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
O.U.A.I I.M.B
Activitate (activitati)
Altele: O.U.A.I. I.M.B
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie de lucrari si furnizare de bunuri pentru proiectul ?Retehnologizarea amenajarii interioare de irigatii compusa din SPPA 41, reteauade conducte ingropate si lucrarile de arta aferente, deservind o suprafata de 1462 ha?.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Incinta indiguita a Insulei Mari a Brailei, comuna Marasu, jud. Braila
Codul NUTS: RO221 - Braila
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectul contractului il constituie executia de lucrari si furnizarea de bunuri pentru proiectul ?Retehnologizarea amenajarii interioare de irigatii compusa din SPPA 41, reteauade conducte ingropate si lucrarile de arta aferente, deservind o suprafata de 1462 ha?.
Valoarea estimata a achizitiei este de 3.128.968, 80lei , dupa cum urmeaza: 1. Constructii si instalatii= 1.404.828, 00 lei;
2. Montaj utilaj tehnologic=189.429, 00 lei;
3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj ( procurare )= 1.172.923, 00 lei;
4. Organizare de santier=97.158, 00 lei;
5. Probe tehnologice, rodaje, expertize la receptie=5.830, 00 lei;
6. Cheltuieli diverse si neprevazute=258.800, 80 lei;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
31110000-0-Motoare electrice (Rev.2)
42122130-0-Pompe de apa (Rev.2)
45232121-6-Lucrari de constructii de conducte de irigatii (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie de lucrari si furnizare de bunuri pentru proiectul ?Retehnologizarea amenajarii interioare de irigatii compusa din SPPA 41, reteauade conducte ingropate si lucrarile de arta aferente, deservind o suprafata de 1462 ha?.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 128, 968.8RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
- garantia de participare se stabileste in cuantum de 62.579, 38 lei;
- perioada de valabilitate a garantiei de participare este de 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor ;
- garantia de participare se va constitui prin: scrisoare de garantie bancara(original) sau scrisoare de garantie emisa de o societate de asigurari (original) sau virament bancar in contul: RO97RZBR0000060010278610, deschis la Raiffeissen Bank Braila, pe care trebuie sa fie specificat, explicit, scopul platii si vizat de banca emitenta;
- garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la caseria autoritatii contractante a unei sume in numerarin cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare;
- ofertantul va competa Formularul nr. 1 ? Garantie de participare la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.NOTA: - ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare in cuantumul si forma precizate vor fi respinse;
- garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform prevederilor art. 88 din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- autoritatea contractanta va retine din garantia de participare suma de: 6.908, 97 lei ofertantului care depune contestatie si aceasta va fi respinsa canefondata de catre C.N.S.C. in conformitate cu art. 278¹ alin. (1), lit.b) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare; Potrivit prevederilor legale in domeniul achizitiilor publice autoritatea contractanta face urmatoarele precizari: - modalitatea de constituire se realizeaza in conformitate cu art. 90 alin.(1) si (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
- cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoareacontractului, fara TVA;
- modul de restituire a garantiei de buna executie se realizeaza in conformitate cu art. 92, alin. (4 ) din H.G. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Ofertantul va competa Formularul nr. 2 ? formular de garantie de buna executie.NOTA: - In cazul ofertelor care se incadreaza in categoria intreprinderi mici si mijlocii se aplica reduceri de 50% pentru garantia de buna executie. In acest sens ofertantii vor prezenta o declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M.;
- In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoriaI.M.M. se va analiza individual;
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul National de Dezvoltare Rurala - Masura 125
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1:
Ofertantul nu se incadreazain situatiile prevazute de art.180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire :
- ofertantul va completa Formularul nr. 4 ? Declaratie privind situatia personalaa operatorului economic, in original;
- se va atasa cazierul fiscal al ofertantului;
- se va atasa cazierul judiciar al administratorului /administratorilor societatii, asa cum este precizat in Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului /certificat echivalent pentru persoane juridice straine, in termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor, conform art.182, alin.(1) din O.U.G. nr. 34/2006 ? Forma de depunere : conform art. 5 din Ordinul nr. 509/2011.
NOTA:
Ofertantul va fi exclus din procedura daca se afla in situatia prevazuta la art.180 din O.U.G. nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
Cerinta 2:
Ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute de art.181 din O.U.G. nr. 34/2006cu modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire:
- ofertantul va completa Formularul nr. 4A -Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, aprobate cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare), in original.
- tertii sustinatori vor depune Declaratia doar pentru literele a), c1) si d), conform art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, in original;
- in cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular;
NOTA:
Ofertantul va fi exclus din proceduradaca se afla in oricare situatie prevazuta la art.181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
Cerinta 3:
Ofertantul participa la procedura cu oferta independenta in concordanta cu regulile de concurenta potrivit Ordinului nr. 314/2010 al presedintelui A.N.R.M.A.P.Modalitatea de indeplinire:
- se va atasa Formularul nr. 5 ? Declaratie privind participarea la licitatie cuoferta independenta, conform Ordinului presedinteluiA.N.R.M.A.P. nr.314/2012, in original;
- certificatul se va depune de catre toti asociatii, in cazul unei asocieri ;NOTA:
In situatia in care reiese ca ofertantul face obiectul punctelor 5, 6, 7, 8 din sectiunea II, a mai sus mentionatului certificat, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta 4:
Ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute de art. 69¹ din O.U.G. nr.34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire:
- prezentarea Formularului nr. 6 - Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69¹ din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioareprivind faptul ca nu exista legaturi de rudenie pina la gradul al patrulea inclusiv sau relatii comerciale cu persoanele cu functie de deciziedin cadrul autoritatii contractante: ing. Ionescu Adrian ? director, economist Albeanu Constantin - director economic, contabil Costieanu Ionelia ? cadre cu functii de executie ale O.U.A.I.I.M.B., respectiv cu membrii Consiliului de Administratie al O.U.A.I.I.M.B.: ing. Lucian Buzdugan ? presedinte, ing. Dulute Constantin - vicepresedinte si trezorier, drd. Ing. Rotea Ion ? secretar;NOTA:
Documentul va fi prezentat si de catre tertul sustinator (daca este cazul).
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute din art.69¹ din O.U.G. nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului.
Cerinta 5:
Ofertantul nu inregistreaza datorii scadente ( la bugetul general consolidat si la bugetul local) in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Modalitatea de indeplinire:
- certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat;
- certificatul de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul local;
NOTE:
1) Fiecare din documentele solicitate incadrul acestei sectiuni se pot prezenta in oricare dintre formele: original / copie legalizata / copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?;
2) In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic nu se emit astfel de documente sau acesteanu vizeaza toate situatiile, se accepta prezentarea unei declaratii autentice data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei organizatii profesionale care are competente in acest sens. Documentele vor fi prezentate in original / copie legalizata / copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?, valabile la data deschiderii ofertelor, la care se va alatura traducerea legalizata in limba romana;
3) In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei; Cerinta 1:
Ofertantul este legal constituit, inregistrat ca persoana juridica si are domeniul de activitate necesar indeplinirii contractului.
Modalitatea de indeplinire:
- prezentarea Certificatului constatator de la Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte :
- obiectul de activitate al operatorului economic (obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul C.A.E.N. din certificatul constatator emis de O.R.C.), structura actionariatului, reprezentantii legali, faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata -in original / copie legalizata / copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?;
- operatorii economici nerezidenti (straini)vor prezenta documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare/atestareori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitatea persoanei juridice /fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit;
NOTA:
In situatia in care ofertantul se claseaza pe primul loc si a depus certificatul in copie, autoritatea contractanta va solicita prezentarea acestuia in original sau copie legalizata, inainte de a transmite comunicarea privind rezultatul procedurii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 ? Cifra de afaceri
Valoarea solicitata a mediei cifrei de afaceri globale din ultimii 3(trei) ani trebuie sa fie cel putin egala cu 6.257.937, 60 lei(pentru persoanele juridice romane) sau echivalentul sumei in euro la curs oficial al B.N.R. aferentanilor 2011, 2010, 2009:
- anul 2011 ? 1 euro = 4, 2379 lei;
- anul 2010 ? 1 euro = 4, 2099 lei;
- anul 2009 -1 euro = 4, 2373 lei;
Recomandare: autoritatea contractanta lasa la latitudinea operatorilor economici
documentele ce vor fi prezentate in vedereacerintei de calificare.
Cerinta nr. 2
Prezentarea bilanturilor contabile pe ultimii 3(trei) ani insotite de conturile de profit si pierdere(vizate si inregistrate la organele competente)
Cerinta nr. 3
In cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, se aplica reduceri de 50% pentru nivelul minim al cifrei de afaceri.
Se va completa o declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M.- Formularul nr. 6A.
Cerinta nr. 4
Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta pentru indeplinirea unui contract si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. In cazul incare ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocind sustinerea acordata din partea unui tert, in conformitate cu prevederile art.186, alin.(1) din O.U.G. nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare de catre o alta persoana, este necear prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resurselefinanciare invocate.
Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180 dinO.U.G. nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioaresi nici in situatia prevazuta la art.181 lit.a), c1) si d) dinO.U.G. nr. 34/2006, cu completarile si modificarile ulterioare.
NOTE:
a) Operatorii economici - persoane juridice straine pot beneficia de reducerea nivelului minim al cifrei de afaceri, precum si cel al garantiilor solicitate prin documentatia de atribuire, numai daca vor prezenta documentele edificatoare emise de autoritati competente in tara de resedinta, din care sa reiasa faptul ca au statut similar celui de I.M.M. din Romania;
b) In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii se va analiza individual pentru fiecare membru al asocierii.
Astfel, toti asociatii trebuie sa se incadreze in mod individual in categoria I.M.M. Reducerea cu 50% a criteriului privind cifra de afaceri nu se va aplica daca unul dintre asociati nu se incadreaza in categoria I.M.M;
c) Atunci cind un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire: - prezentarea Formularului nr. 7 ? Declaratie privind cifra de afaceriglobala din ultimii 3(trei) ani.Forma de depunere a acestor documente : conform art.5 din Ordinul nr. 509/2011.NOTA: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ;Ofertantii nerezidenti vor prezenta traducerea autorizata si legalizata in limba romana a documentelor solicitate mai sus;In situatiain care din documentele solicitate reiese ca ofertantul nu indeplineste nivelul minim impus in ceeea ce priveste ciframedie de afaceri, acesta va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului.Modalitatea de indeplinire: Bilanturile aferente ultimilor 3 (trei)ani sau documentele pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare, in masura in care acestea reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare a candidatului/ofertantului.Forma de depunere a acestor documente: conform art. 5 din Ordinul nr. 509/2011. Pentru conversia in lei, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu anual leu/euro comunicat de B.N.R. pentru anul respectiv.Modalitatea de indeplinire: Se va prezenta o declaratie privind incadrarea in categoria I.M.M. - Formularul nr. 6A.Modalitatea de indeplinire: Sustinerea va fi dovedita prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, conform Formularului nr. 7A -Angajament tert sustinator financiar, incheiat in forma autentica prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.De asemenea persoana respectiva va completa si Formularul nr. 7B ? Declaratie tert sustinator economic si financiar, in forma autentica.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul a executat cel putin :
- o lucrare similara, in ultimii 5 (cinci ) aniavind ca obiectconstructii hidrotehnice, lucrari de imbunatatiri funciare, modernizare si/sau retehnologizare statii de punere sub presiune pentru irigatii in valoare de cel putin6.257.936, 60 lei, fara TVA;
Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezentaurmatoarele documente :
- Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5ani, conform Formularului nr. 8;
- Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnatede o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar, conform art.188, alin(2), lit.a) din O.U.G. 34/2006;
- Prezentarea Procesului - verbal de receptie partiala/terminarea lucrarilor/de receptie finala;
- Certificari de buna executie /recomandari din partea beneficiarilor;
- Documente constatatoare emisede autoritati contractantela finalizarea contractelor de lucrari;
Pentru confirmarea lucrarilor executate, respectivele certificari/recomandari trebuie sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si sa se precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfirsit.
Forma de depunere a acestor documente: conform art. 5 din Ordinul nr. 509/2011.
In cazul contractelor de subcontractaresau in asociere, se prezinta contractul de subcontractare sau asociere.
NOTA:
Pentru calculul echivalentei se va tine cont de cursul mediu anuallei/valuta comunicat de B.N.R.
Cerinta nr. 2:
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispuneoperatorul economicpentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari .
Ofertantul, trebuie sa facadovada ca dispune de:
1. Aparat de sudura cap la cap la conducta de polietilena de inalta densitate cu bacuri pentru diametre de 160 mm si 200 mm;
2. Automacara de 15 tone;
3. Tractor (65- 85 C.P.) cu remorca ( 5-10 tone) ;
4. Generator electric pentru sudura;
6. Generator sudura oxiacetilenica;
7. Aparat de detectat metale;
8. Remorca pentru transport conducta de inalta densitate cu diametrele de 160 mm si 200 mm si lungimea de 13 m;
9. Buldozer;
10. Excavator hidraulic pe pneuri cu cupa de 0, 6 - 1, 00 mc ;
11. Autocisterne;
12. Autobasculante ;
13. Autobetoniera;
14. Buldoexcavatoare;
15. Trailer ? 40 tone pentru transport utilaje la si de la punctul de lucru;
16. Cisterne sau autocisterne pentru transport si depozitare motorina si benzina.
17. Echipamente pentru preparat, transportat si turnat betoane;Acestea trebuie sa indeplineasca conditiile stabilite prin caietul de sarcini cu privire la durata transportului si garantarea clasei betonului, conditiile de livrare a acestuia;Mentiune: distanta de transport de la Braila ? punctul de trecere cu bacul ?Stinca? pina la punctul de lucru SPPA41 este de 70 km;
- Ofertantul va asigura (din dotare proprie /inchiriere sau alte formede contractare )toate echipamentele, utilajele, mijloacele de transport si materialele necesarepentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari;
- Se va completa Declaratiaprivind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, conform Formularului nr. 8C;
- Se vor prezenta documente suport din care sa reiasa ca ofertantul dispune (in dotare proprie, prin contractesau acorduri de inchiriere) de cel putin utilajele/echipamentele tehnice precizate, pentruindeplinireacorespunzatoare a contractuluide lucrari;
- Lista de utilaje si mijloacede transportpe careo va intocmi ofertantultrebuie sa fie corelateacu numarul de ore de functionare / cantitatile de materiale transportate din extrasele de utilaje si transporturi;
-Forma de depunere a acestor documente: conform art. 5 din Ordinul nr. 509/2011;
Cerinta nr. 3:
Ofertantul va furniza informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea urmatorului personal (de care dispunesau al carui angajament de participare a fost obtinut) considerat necesar in executia contractului:
- Sef santier;
- Responsabil tehnic cu executia;
- Specialist in domeniul sanatatii si securitatii in munca;
- Responsabil asistenta tehnica pe perioada executiei - inginer specialitatea ? imbunatatiri funciare;
Se va completa Formularul nr. 8D -Informatii referitoare la personalul de conducere si la cel responsabil pentru indeplinirea contractului. Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta urmatoarele documente:
- CV-uri - conform Formularului nr. 8E - Modele de CV;
- Diplome de studii;
- Atestate, autorizatii, certificate profesionale necesare conform prevederilor legale in materie, pentru personalul de specialitate nominalizat, valabile pe perioada de valabilitate a ofertei;
- Documente prin care sa se demonstreze relatia de munca pe care persoana nominalizata o are cu ofertantul (ex: contract de munca, contract de colaborare, angajament ferm etc);
- Prezentarea Declaratiei de disponibilitate, pentru fiecare dintre specialistii mentionatiin Formularul nr. 8D, in cazul in care acestia sunt angajati ai ofertantului cu timp partial (fractiune de norma) sau sunt angajati pe perioada determinata.
Cerinta nr. 4: Informatii privind subcontractantii /asociatii (daca este cazul);
- In cazul subcontractarii /asocierii, se va prezenta Declaratia privind subcontractantii/asociatii, partile din contractpe care urmeaza sa le indeplineasca si acordul acestora;
- In cazul depunerii unei oferte comune, ofertantii vor prezenta Acordul de asociere, conform Formularului nr. 3A, in care se mentioneaza liderul de asociatie, activitatile din contractcare se vor realiza in comun, repartizareafizica, valorica si procentuala acontractului pentru fiecare membru asociat. Acordul de asociere trebuie sa mentionezesi faptul ca totiasociatii sa ramina in asociatiepe intreaga durata a contractului.
Cerinta nr. 5: In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si/sau profesionala invocind si sustinerea acordata, atunci acestaare obligatiade a dovedisustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, in forma autentica, al persoaneirespective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele invocate.Persoana ce va asigura sustinerea tehnica si profesionalava completa Formularul nr. 8A ? Tert sustinator al capacitatii tehnice si/sau profesionale, ca Angajament fermprivind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului, in forma autentica.
Cerinta nr. 6: In cazul in care sustinerea tertului se refera la indeplinirea unor cerinte privind experientasimilara, reflectata prin prezentarea unor liste de servicii/lucrari, atunci angajamentul ferm trebuie sa garanteze faptul ca in cazul in care contractantul intimpina dificultati, sustinatorulurmeaza sa se implice direct pentru finalizarea contractului.Persoana care se angajeaza sa sustina ofertantul cu experienta similara va completa Formularul nr. 8B ? Declaratie tert sustinator experienta similara.Persoana care asigura sustineraea financiara nu trebuie sa se aflein situatia in care determina excluderea din procedurade atribuireconform prev. art.180 din O.U.G.nr. 34/2006 si nici in situatiaprevazuta la art.181, lit a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006;
- Se va prezenta un angajament ferm, in forma autentica.
Cerinta nr. 7: In cazul in care sustinerea tertuluise refera la resurse precum utilaje, echipamente, personal, care pot fi puse efectiv la dispozitia ofertantului.- Prezentarea unui angajament ferm ce trebuie sa prevadacare sunt aceste resurse si sa evidentiezeca disponibilizarea acestorase va face neconditionat in vederea finalizarii contractului;
- Se va prezenta un angajament ferm, in forma autentica.
Cerinta nr. 1:
Documente care atesta implementarea standardelor de management al calitatii pentru activitateace face obiectul contractului, in conformitate cu cerintele specificatiei S.R. E.N. I.S.O. 9001.
- Prezentarea Certificatului privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatiisau echivalent, ( in copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?);
- Ofertantii care se afla in curs de certificare privind implementarea Sistemelor de Management conform standardelor I.S.O. 9001 sau echivalente, nu vorfi calificati in etapa de evaluare a ofertelor.
Cerinta nr. 2:
Documente care atestaimplementarea Standardelor de Management al mediului pentru activitatea ce face obiectul contractului, in conformitateacu cerintele specificatiei S.R. E.N. I.S.O. 14001;
- Prezentarea Certificatuluiprivind implementareasi mentinerea unui Sistem de Managementde Mediusau echivalent (in copie lizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?);
- Ofertantii care se afla in curs de certificare privind implementarea Sistemelor de Managementconform standardelor I.S.O. 14001 sau echivalente, nu vor ficalificati in etapa de evaluare a ofertelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea Declaratiei privind lista principalelorlucrari executate in ultimii 5 ani, conform Formularului nr. 8;
- Prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de cate ori clientul privat beneficiar, conform art.188, alin.(2), lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006;
- Prezentarea procesului - verbal de receptie partiala /terminarealucrarilor/de receptie finala;
- Certificari de buna executie/recomandari din partea beneficiarilor;
- Documente constatatoare emise de autoritati contractantela finalizarea contractelor de lucrari;Pentru confirmarea lucrarilor executate, respectivele certificari/recomandari trebuie sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executieilucrarilor si sa se precizeze daca au fost efectuate in conformitate cu normeleprofesionaledin domeniu si au fost dusela bun sfirsit.Forma de depunere a acestor documente: conform cu art. 5 din Ordinul nr. 509/2011.In cazul contractelorde subcontractaresau in asociere, se prezintacontractul de subcontractaresau asociere.Neindeplinirea cerintelor minime solicitate a fi indeplinite de catre ofertanti, in privinta experientei similare, conduce la descalificarea ofertantului.Vor fi exclusi din procedura ofertantii care nu si-au indeplinit sau si-au indeplinit defectuos obligatiile contractuale asumate privindexecutiaunui contract, precum si ofertantii careprezinta sau primesc, la solicitarea autoritatiicontractante, referinte negative din partea beneficiarilor (autoritati contractante)Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea Declaratiei privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice, conform Formularului nr. 8C;
- Se vor prezenta documente suportdin care sa reiasaca ofertantul dispune (in dotare proprie, prin contracte sau acorduri de inchiriere) cel putin deutilajele/echipamentele tehnice precizate, consideratestrict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari;
- Lista de utilaje si mijloace de transportpe careo va intocmiofertantul trebuie sa fie corelata cu numarul de orede functionare/cantitatilede materiale transportatedin extrasele de utilaje si transporturi;
- Forma de depunere a acestor documente: conform art. 5 din Ordinul nr. 509/2011;Modalitatea de indeplinire: Prezentarea Formularului nr. 8D -Informatii referitoarela personalul de conduceresi la cel responsabil pentru indeplinirea contractului. Pentru persoanele nominalizate se vor prezentaurmatoarele documente: - CV - uri -conform Formularului nr. 8E - Model de CV;
- Diplome de studii;
- Atestate, autorizatii, certificate profesionale necesare, conform prevederilor legale in materie, pentru personalul de specialitate nominalizat, valabile pe perioada de valabilitate a ofertei;
- Documente prin care sa se demonstreze relatia de munca pe care persoana nominalizata o are cu ofertantul (ex: contract de munca, contract de colaborare, angajament ferm etc);
- Prezentarea Declaratiei de disponibilitatepentru fiecare dintre specialistii mentionatiin Formularul nr. 8D, in cazul in care acestia sunt angajati ai ofertantului cu timp partial (fractiune de norma) sau sunt angajati pe perioada determinata;Modalitatea de indeplinire:
- Se va prezenta o Declaratieprivind subcontractantii /asociatii in cazul subcontractarii/asocierii, conform Formularului nr. 3;
-In cazul depunerii unei oferte comune, ofertantiivor prezenta Acordul de asociere, conform Formularului nr. 3A;
Forma de depunere a acestor documente: conform art. 5 din Ordinul nr. 509/2011.Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea unui angajamentferm, in forma autentica, al persoanei respective, prin care aceastaconfirma faptulca va punela dispozitie ofertantului resursele invocate.
Persoana ce asigurasustinerea tehnica si profesionalava completa: Formularul nr. 8A ? Tert sustinator al capacitatii tehnice si/sau profesionale, ca Angajament ferm privind sustinerea tehnica si profesionala a ofertantului, in forma autentica.Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea unui angajamentferm ce trebuie sa garantezefaptul ca in cazulin care contractantulintimpina dificultati, sustinatorul urmeazasa se implice direct pentru finalizarea contractului.Se va completa de persoana respectiva Formularul nr. 8B ? Declaratie tert sustinator experienta similara.
Persoana care asigurasustinerea financiara nu trebuie sa seafle in situatia care determina excludereadin procedura de atribuire conform prevederilor art.181, lit. a), c1) si d) din O.U.G. nr. 34/2006.
Forma de depunere a acestor documente: conf. art. 5 din Ordinul nr. 509/2011.Modalitatea de indeplinire:
Prezentarea unui angajament ferm, in forma autentica, ce trebuie sa prevadacare sunt aceste resursesi sa evidentieze ca disponibilizarea acestora se va face neconditionat in vederea finalizarii contractului.Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea Certificatului privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management al Calitatiisau echivalent (in copielizibilacu mentiunea ?conform cu originalul?);
- Ofertantii care se afla in curs de certificare privind implementarea Sistemelor de Management conform Standardelor I.S.O. 9001 sau echivalente, nu vor fi calificatiin etapa de evaluare a ofertelor.Modalitatea de indeplinire: - Prezentarea Certificatului privind implementarea si mentinerea unui Sistem de Management de Mediusau echivalent (in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?);
- Ofertantiicare se afla in cursde certificare privind implementarea Sistemelor de Management conform standardelor I.S.O. 14001 sau echivalente, nu vor fi calificati in etapa de evaluare a ofertelor.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
75%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie acordata
25%
Descriere: Punctajul pentru perioada de garantie acordata lucrarii se calculeazasi se acorda astfel:
Punctaj maxim componenta tehnica: 25
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.04.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2013 12:00
Locul: OUAI IMB, CALEA CALARASILOR NR. 327, JUD. BRAILA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
ING. IONESCU ADRIAN - REPREZENTANT LEGAL AL AUTORITATII CONTRACTANTE.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Recomandam precizarea faptului ca termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256² din O.U.G. nr. 34/ 2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii ?Insula Mare a Brailei ?
Adresa postala: Calea Calarasilor, nr. 327, Localitatea: BRAILA, Cod postal: 810440, Romania, Tel. +40 239672400, Email: [email protected], Fax: +40 239606050
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2013 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer