Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE DRUMURI, ALEI CAROSABILE, SPATII VERZI ANSAMBLU DE LOCUINTE PARC REZIDENTIAL STIRBEI VODA


Anunt de participare numarul 85218/26.08.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Calarasi
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Localitatea: Calarasi, Cod postal: 910019, Romania, Punct(e) de contact: COMPARTIMENT ACHIZITII, Tel.0242313944, INT118, In atentia: RADAN LILI, Email: [email protected], Fax: 0242318574, Adresa internet (URL): www.primariacalarasi.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE DRUMURI, ALEI CAROSABILE, SPATII VERZI ANSAMBLU DE LOCUINTE PARC REZIDENTIAL STIRBEI VODA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUNICIPIUL CALARASI, PARC REZIDENTIAL STIRBEI VODA, JUD CALARASI
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE DRUMURI, ALEI CAROSABILE, SPATII VERZI ANSAMBLU DE LOCUINTE PARC REZIDENTIAL STIRBEI VODA, CONFORM DOCUMENTATIEI DE ATRIBUIRE
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LUCRARILE SE VOR EXECUTA IN CONFORMITATE CU LISTELE DE CANTITATI DIN PROIECTUL TEHNIC
Valoarea estimata fara TVA: 4, 416, 678.15RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE = 88300 RON CONSTITUITA CONFORM D.A.GARANTIA DE BUNA EXECUTIE = 5% DIN VALOARE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE, CONTRACT LEGALIZAT
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULAR 12A- DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEA,
FORMULAR 12B -DECLARATIE PRIVIND NEINCADRAREA IN SITUATIILE PREV. LA ART. 181
FORMULAR 12C - DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA
CERTIF. DE ATESTARE FISCALA PLATA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SI OBLIGATII CATRE BUGETUL DE STAT VALABILE LA DATA DESCHIDERII OFERTEI
CUI, CIF, CERTIFICAT CONSTATATOR EMIS DE REGISTRUL COMERTULUI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULAR B2 - INFORMATII GENERALEBILANT LA DATA DE 31.12.2008 VIZAT DE DGFPS
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CIFRA MEDIE DE AFACERI IN PERIOADA 2006 - 2008 = 8832000 RON
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULAR 12H - DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE
FORMULAR 12F - DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN ULTIMII 5 ANI
FORMULAR 12I - DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT
CERTIF ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 SAU ECHIVALENTE
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CONTRACTE SIMILARE IN VALOARE CUMULATA DE 4416000 RON
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
SE VA DESFASURA PE WWW.E-LICITATIE.RO, VA AVEA O SINGURA RUNDA CU DURATA DE O ZI INCEPAND CU DATA DE 24.09.2009, OFERTANTII VOR FI OBLIGATORIU INSCRISI IN SEAP
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.09.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.09.2009 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.09.2009 10:00
Locul: PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI, STR.1 DEC. 1918, NR. 3-5, CALARASI, JUD CALARASI
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI AI OPERATORILOR ECONOMICI CARE PREZINTA IMPUTERNICIRE SCRISA
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 300081, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104641, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL CALARASI
Adresa postala: STR. BUCURESTI NR. 106, Localitatea: CALARASI, Cod postal: 910068, Romania, Tel.0242/311947, Fax: 0242/316157
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTINTA DE UN ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE CONSIDERAT NELEGAL
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI CALARASI
Adresa postala: STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 3-5, Localitatea: CALARASI, Cod postal: 910019, Romania, Tel.0242311005, Email: [email protected], Fax: 0242318574, Adresa internet (URL): www.primariacalarasi.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.08.2009 08:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer