Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie la cheie -SALA SPORT cu 300 locuri - la GRUPUL SCOLAR PETROL MORENI


Anunt de participare numarul 60007/30.07.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL MORENI
Adresa postala: STR.A.I.CUZA NR.15, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Punct(e) de contact: GABRIELA CODROIU, Tel.0245667265, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0245667265, Adresa internet (URL): www.primariamoreni.com
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie la cheie -SALA SPORTcu 300 locuri - la GRUPULSCOLAR PETROL MORENI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Grupul Scolar Petrol Moreni , amplasatin Municipiul Moreni, B-dul 22 Decembrie 1989, Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sala sport va fi construita pe vechiulamplasament alterenului de sportsi va avea dimensiunimi minimeaferente terenului de joc 44/24 m pentru desfasurarea antrenamentelor sportivilor de la cele 8 clase cu program sportiv , a celor 3 echipe de hambal (juniori I, II, III) si a 4 echipe de fotbal (juniori A, B.C, D) participante la campionatele nationale.
- arie construitaSC = 1697, 05 mp;
- arie desfasurata Sd = 1697, 05 mp;
- suprafata utila= 1227, 07 mp- regim de inaltime sala sport= 7m
- inaltime vestiare = 3, 5 m
- stalpi din beton armat;
- acoperis cu structura metalica ;
- panouri termoizolante cu ambele fete tabla zincata vopsita electrostatic fixate de pane orizontale in planul cadrelor de contur ;
- invelitoare tip tigla pentru sala de sport iar pentru vestiare invelitoare tip terasa , necirculabila cu termoizolatie tip polistirensi hidroizolatie bituminoasa- tamplarie exterioara din PVC cu geam termopan;
- tamplarie interioara din lemn s si PVC la vestiare ;
- pardoselile in sala sunt de tip Special sala de sport ;
- pardoselile din grupuri sanitaresunt dingresie iar pe holuri gresie antiderapanta ;
- instalatie electrica;
- instalatii sanitare (apa, canalizare);
- instalatii termice;
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212000-6 - Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante (Rev.1)
74232200-6-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie la cheie -SALA SPORTcu 300 locuri - la GRUPULSCOLAR PETROL MORENI -cod CPV 45212000- 6, proiectetehnicesi detalii de executie la forma finala a investiieipentru constructie noua -SALA SPORTcu 300 locuri la GRUPULSCOLAR PETROL MORENI -cod CPV 74232200-6, furnizare si montaj de utilaje si echipamente
Valoarea estimata fara TVA: intre 2, 500, 000 si 3, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare = 56000 lei conf. art.86 din HG 925/2006
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratii privind eligibilitatea Formular nr. 1 A
- Declaratie privind calitatea de participant la procedura Formular nr.C
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 Formular nr.B
- Confirmarea privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat certificate valabile eliberate de institutiile competente inclusiv cele locale la data deschiderii ofertei
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
rezultatul exercitiilor financiare pe ultimii 3 ani sa fie de minim 9.000.000 lei RON echivalent a 2.500.000 Euro.
- Bilant contabil la 31.12.2006, si la 31.07.2008 vizate de Directia de Finante Publice .
-Lichiditate generala ( active circulante / datorii curente X 100)Lichiditate generala ( active circulante / datorii curente X 100) sa fie de 100%
- Solvabilitate patrimoniala ( capital propriu / total pasiv X 100) sa fie mai mare de 30%,
- Capacitatea financiara a candidatului/ofertantului de a sustine executia lucrarii
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Fisa de informatii generale-
-Declaratie privind lista pricipalelor lucrarii in ultimii 5 ani - Formular nr. 12 F care reprezintadovada inchirierii si indeplinirii in ultimi 5 ani a cel putin 3 contracte al carui obiectiva fost executia unor lucrari similare - cod CPV 45212000- 6 , cu o valoare mai mare de900.000 lei RON respectiv 252.000Euro la cursul mediu calculat la BNR pentru 25.07.2008de1 EURO = 3, 5721lei;
cel putin doua recomandari din partea unor beneficiari de lucrari cod CPV 45212000-6 , in originalpentrucare a executat complet cate o lucrare (proiectare + executie) care are proces verbal de receptie finala;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 22.08.2008 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar la casieria autoritatii contractante
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.08.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.08.2008 14:00
Locul: Primaria Moreni
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Ploiesti
Adresa postala: str. Emil Zola, nr.4, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100043, Romania, Tel.0244522445, Email: [email protected], Fax: 0244522452
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic Primaria Moreni
Adresa postala: str. A.I.Cuza nr.15, Localitatea: Moreni, Cod postal: 135300, Romania, Tel.0245667265, Email: [email protected], Fax: 0245667265
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.07.2008 15:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer