Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari aferente contractului «VL-CL 10 ? Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Babeni »


Anunt de participare (utilitati) numarul 146654/21.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APAVIL SA VALCEA
Adresa postala: Str. Carol I , nr. 3-5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240951, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii Publice, Tel. +40 250739580, In atentia: Popescu Cristian, Email: [email protected], Fax: +40 250738903, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator Regional de Apa-Canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Executie lucrari aferente contractului «VL-CL 10 ? Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Babeni »
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Babeni? Judetul Valcea
Cod NUTS: RO415-Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Sistemul de alimentare cu apa: ?Extinderea conductei de aductiune 10.122 m;
?Extinderea retelei de alimentare cu apa cu 8.115 m;
?Reabilitarea retelei de alimentare cu apa cu 2.451 m;Sistemul de canalizare: ?Extindere retea de canalizare in lungime totala de 5.990 m.
?Reabilitare retea de canalizare in lungime totala de 3.072 m;
?Statie de pompare ape uzate:
????Statie de pompare ape uzate SPAU 1 (zona blocuri): 1+1 pompe Qtotal =6, 00 l/s, Hp = 9mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 307 m;Procent lucrari diverse si neprevazute -9, 90 % din valoarea estimata a contractului
Valoare lucrari diverse si neprevazute ?2.693.707 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Sistemul de alimentare cu apa: ?Extinderea conductei de aductiune 10.122 m;
?Extinderea retelei de alimentare cu apa cu 8.115 m;
?Reabilitarea retelei de alimentare cu apa cu 2.451 m;Sistemul de canalizare: ?Extindere retea de canalizare in lungime totala de 5.990 m.
?Reabilitare retea de canalizare in lungime totala de 3.072 m;
?Statie de pompare ape uzate:
????Statie de pompare ape uzate SPAU 1 (zona blocuri): 1+1 pompe Qtotal =6, 00 l/s, Hp = 9mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 307 m;Valoarea estimata fara TVA: 29.903.674 RON
Valoarea estimata fara TVA: 29, 903, 674RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
28 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 544.000, 00 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita deprimirea ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numeleasocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in altalimba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: - Scrisoare de garantie - conform Formularului nr.1-Virament bancar in contul RO07RNCB0263028903410057 deschis la BCR Ramnicu ValceaIn cazul in care ofertantul constituie garantia pentru participare prin virament bancar, dovada viramentului bancar se vaprezenta in original.Dovada constituirii garantiei de participare reprezinta conditie de participare la licitatie. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respins.Garantia de participarese depune in SEAP si se transmite in original cu scrisoare de inaintare, Formular nr. 12 la sediul SC APAVIL SA Loc. Rm. Valcea, Str. Carol I, Nr 3-5, Jud. Valcea intre orele :8.00-15.00 de luni pana joi, 8.00-12.00 vineri pana la data limita de depunere a ofertelor conform anunt de participare.In cazul prezentarii garantiei in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi curs BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10%din valoarea fara TVA a contractuluisi se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de coeziune ? 77, 81%Buget stat- 11, 90%Buget Local ? 1, 83 %Contributie proprie Beneficiar ? 8, 46%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf.art.44 din O.U.G.nr.34/2006-(Model?Formular nr.3/si Formular nr.3A prezentate in SEAP in original)Asocierea se va legaliza incazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OG34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul(operator economic, lider, asociat, tert sustinator) nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in SEAP in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4, se prezinta in SEAP in original) , insotita de Cazier judiciar al operatorului economic si Cazier judiciar al dministratorului/directorului general.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OG34/2006
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Pentru persoanele juridice romane, documentele se prezinta in SEAP, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in original, sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata
Modalitatea de indeplinire :
- Ofertantul(operator economic, lider, asociat) trebuie sa depuna : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4, se va prezenta in original in SEAP);Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul general consolidat;Certificat pentru plata CAS(pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat; Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local(acest certificat se va prezenta pentru sediul social al ofertantului ).
- Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare (completare Formular nr.4, se va prezenta in original in SEAP).
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Ofertantul (participantul in mume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5, se va prezenta in original in SEAP).
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 1 din OUG 34/2006
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6, se va prezenta in original in SEAP).
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Declaratia operatorului economic( participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) : se prezinta Formular nr. 6
Subcontractantii (daca este cazul) trebuie sa completeze Formularul nr. 6 ? declaratia privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006
Tertul sustinator (daca este cazul) trebuie sa completeze Formularul nr. 6 ? declaratia privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006.
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Jianu Cristian, Floricel Cristian Stefan, Predescu Constantin Mircea, Samson Ovidiu, Tanasescu Lucian, Iovan Rocxana, Ghibirdic Alexandru, Teodorescu Gheorghe, Tonceanu Daniela, Pradatu Mihail, Chilom Cristina, Jidoveanu Anca, Ionescu Nicolae, Croitoru Bogdan, Popescu Constantin Cristian, Gurbet Dana Alexandra, Botez Daniela Gabriela, Ghita Cristina, Vancea Gabriela Corina, Miron Alexandra, Buse Daniel, Rizescu Constantin, Lupsoiu Nicolae, Tatut Lucian, Tanasescu Lelia, Mocanu Silvana, Popescu Iulia, Apostolescu Ovidiu, Smeureanu Cristiana, Darie Nicolae.
5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Documente de confirmare : Ofertantul (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa depuna Declaratia privind calitatea de participant la procedura (completare Formular nr.19, se depune in original in SEAP). Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentrupersoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite detraducere autorizata si legalizata.
Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, dincare sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN.Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN iar ofertantul trebuie sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferentecontractului.
Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct devedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute in suma de 27.209.967 lei (sau echivalent).Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in altamoneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respective.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr.7).Bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organelecompetente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente
echivalente, in original/copie legalizata/ copie lizibila cumentiunea ''conform cu originalul''. Formular 7 va fi prezentat in SEAP in original, documentele relevante vor fi prezentate inoriginal, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cuoriginalul
Tert sustinatorIn cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiarainvocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatiacare determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilorart. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate
modificarile si completarile ulterioare,
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 7A, Formularul nr. 7B, Formular 4 si Formular 6.
In cazul unei asocieri sustinerea financiaratrebuie sa vizeze intreaga asocire in calitate de ofertant la procedura.Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata daca este cazul.
Formularul 7 A, Formularul 7B, Formularul 4 si Formularul 6se vor prezenta in SEAP in original
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 5.100.000, 00 lei.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare, din care sa reiasa ca, pentru executia contractului ce urmeaza sa fie atribuit, ofertantul detine sau va avea acces, la momentul semnarii contractului, la resurse reale negrevate de datorii, linii de credit sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a sustine fluxul de numerar pentru executia lucrarilor din acest contract, in suma de minim 5.100.000 lei si pentru o perioada de 3 luni Documentul va fi prezentat in SEAP in original, insotit de traducere autorizata si legalizata daca este este cazul.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelorlucrari executate in ultimii 5 aniOfertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertelor, a executat urmatoarele:
-ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 6 km canalizare in mediu urban.
-ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 7 km retele de apa in mediu urban.
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Formular 8 fi prezentat in SEAP in originalDocumentelerelevante ? cum ar fi copii dupa parti relevante alecontractului/contractelor declarate sau documenteleconstatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizareacontractelor, procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal
de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale dereceptie partiala, vor fi prezentate in original, copie legalizata saucopie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Tert sustinatorCapacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare si Legea nr 193/2013In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d)si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 9, Formular nr. 10, Formular nr.4 si Formular nr. 6.
- In cazul unei asocieri, sustinerea
privind capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa vizezeintreaga asociere care are calitatea de ofertant la procedura.
Documentele vor fi prezentate in SEAP in original, insotite detraducere autorizata si legalizata daca este cazul.
In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 ?Anexa 2, in cazul unei oferte individuale care beneficiaza desustinere privind experienta similara cerinta trebuie indeplinita
ori de ofertant ori de sustinator, iar in cazul unei oferte comunecare beneficiaza de sustinere privind experienta similara, cerintasolicitata trebuie indeplinita in intregime de catre un singur
sustinator.
SubcontractantiInformatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul deindeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art.45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include inpropunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contractul respectiv. In cazul in care autoritatea contractantasolicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile dincontract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele derecunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69 1 din OUG nr.34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Formular nr. 6 si Formular nr. 19 - se vorprezenta in SEAP in original.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organismindependent care atesta ca acesta are implementat, conformISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile
care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit,
original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ''conform cuoriginalul''. Operatorii economici care nu detin un astfel decertificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea custandardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din
standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile deperformanta stabilite de acesta.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organismindependent care atesta ca acesta are implementat, conformISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitaticare fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ''conform cuoriginalul'' Operatorii economici care nu detin un astfel decertificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze caactiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractuluide lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL 10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.11.2013 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.11.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 23.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU, Axa prioritara 1 ??Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Valcea?.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau nmai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret , autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara ca si clarificare (prin intermediul facilitatilor tehnice din SEAP) care presupune incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara.Modalitatea de depunere : electronic in SEAP in acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element constitutiv si distinct al acestei, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (comunicat de autoritatea contractanta la sectiunea II.1.5.) la valoarea propunerii financiare depuse (fara diverse si neprevazute)Din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar dacaapar, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale alecontractului de achizitie publica.Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de executie lucrarilor de 16 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni.Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentele ce fac obiectul prezentei proceduri. Vizitarea amplasamentelor se poate face in perioada cuprinsa intre data publicarii si data limita de depunere a ofertei. Persoana contact: Buse Daniel, tel: 0755096744/Apostolescu Ovidiu, tel: 0250739939. Dupa vizitare se va intocmi un proces verbal care va fi inclus in oferta de catre fiecare ofertant participant la vizita.In cazul in care ofertantul este o asociere, incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (IMM) se va analiza cu privire la fiecare asociat in parte. Astfel, daca toti asociatii se incadreaza, in mod individual, in categoria IMM, se va aplica reducerea cu 50% a cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei pentru participare si a garantiei de buna executie, conform art. 16(2) din Legea 346/2004.Pentru a beneficia de aceste prevederi, ofertantii vor depune o declaratie pe propria raspundere, conformAnexei din legea 346/ 2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM ? urilor.Ofertantii vor tine cont in intocmirea ofertei lor de ?POLITICA SOCIALA SI DE MEDIUA B ANCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE? disponibila pe site-ul http: //www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/esprom.pdf
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APAVIL SA - Serviciu Achizitii Publice
Adresa postala: str. Carol I nr. 3-5, ,Localitatea: Rm Valcea, Cod postal: 240591, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 0250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2013 11:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer