Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari aferente contractului «VL-CL 6 ? Extinderea si reabilitarea infrastructuriide apa si apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele Mari»


Anunt de participare (utilitati) numarul 146479/11.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
APAVIL SA VALCEA
Adresa postala: Str. Carol I , nr. 3-5, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240951, Romania, Punct(e) de contact: Serviciu Achizitii Publice, Tel. +40 250739580, In atentia: Anca Jidoveanu, Email: [email protected], Fax: +40 250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator Regional de Apa-Canal
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Executie lucrari aferente contractului «VL-CL 6 ? Extinderea si reabilitarea infrastructuriide apa si apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele Mari»
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitea Ramnicu Valcea si localitatea Ocnele Mari? Judetul Valcea
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitarea conductei de aductiune de la Bradisor:
-protectie anticoroziva pe o lungime de 8 km
-lucrari de protectie pe o lungime de 450m
-reabilitarea blocurilor fisurate care sustin conducta
-sistem de monitorizare a debitelor si presiunilor in patru puncte caracteristice
Statie de clorare de 20 l/s pe conducta de aductiune
Sistemul de alimentare cu apa:
?Extinderea retelei de alimentare cu apa in Ocnele Mari cu 8.148 m;
?Statie de pompare hidrofor avand Q=3 l/s, H=80m si conducta de serviciu L=445m PEID De 63
Sistemul de canalizare:
?Reabilitare retea de canalizare in lungime totala de 862 m;
?Extindere retea de canalizare in lungime totala de 28.705 m.
?Statii de pompare ape uzate:
?Statie de pompare ape uzate SPAU 1:1+1 pompe Qtotal =5, 00 l/s, Hp = 15 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 247 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 2:1+1 pompe Qtotal = 10, 00 l/s, Hp = 7 mCA si conducta de refulare PEID, De 140 mm, L = 134 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 3:1+1 pompe Qtotal = 15, 00 l/s, Hp = 6 mCA si conducta de refulare PEID, De 160 mm, L = 63 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 4:1+1 pompe Qtotal = 17, 00 l/s, Hp = 9 mCA si conducta de refulare PEID, De 160 mm, L = 93 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 5:1+1 pompe Qtotal = 5, 00 l/s, Hp = 14 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 491 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 6:1+1 pompe Qtotal = 8, 00 l/s, Hp = 8 mCA si conducta de refulare PEID, De 125 mm, L = 577 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 7:1+1 pompe Qtotal = 5, 00 l/s, Hp = 21 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 1241 mProcent lucrari diverse si neprevazute -9, 87 % din valoarea estimata a contractului
Valoare lucrari diverse si neprevazute ?3.761.905 lei.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarilor de extindere si reabilitarea infrastructuriide apa si apa uzata in Ramnicu Valcea zona Nord si Ocnele Mariconstind in :
Reabilitarea conductei de aductiune de la Bradisor:
-protectie anticoroziva pe o lungime de 8 km
-lucrari de protectie pe o lungime de 450m
-reabilitarea blocurilor fisurate care sustin conducta
-sistem de monitorizare a debitelorsipresiunilor in patrupunctecaracteristice
Statie de clorare de 20 l/s pe conducta de aductiune
Sistemul de alimentare cu apa:
?Extinderea retelei de alimentare cu apa in Ocnele Mari cu 8.148 m;
?Statie de pompare hidrofor avand Q=3 l/s, H=80m si conducta de serviciu L=445m PEID De 63
Sistemul de canalizare:
?Reabilitare retea de canalizare in lungime totala de 862 m;
?Extindere retea de canalizare in lungime totala de 28.705 m.
?Statii de pompare ape uzate:
?Statie de pompare ape uzate SPAU 1:1+1 pompe Qtotal =5, 00 l/s, Hp = 15 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 247 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 2:1+1 pompe Qtotal = 10, 00 l/s, Hp = 7 mCA si conducta de refulare PEID, De 140 mm, L = 134 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 3:1+1 pompe Qtotal = 15, 00 l/s, Hp = 6 mCA si conducta de refulare PEID, De 160 mm, L = 63 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 4:1+1 pompe Qtotal = 17, 00 l/s, Hp = 9 mCA si conducta de refulare PEID, De 160 mm, L = 93 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 5:1+1 pompe Qtotal = 5, 00 l/s, Hp = 14 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 491 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 6:1+1 pompe Qtotal = 8, 00 l/s, Hp = 8 mCA si conducta de refulare PEID, De 125 mm, L = 577 m;
?Statie de pompare ape uzate SPAU 7:1+1 pompe Qtotal = 5, 00 l/s, Hp = 21 mCA si conducta de refulare PEID, De 110 mm, L = 1241 m
Valoarea estimata fara TVA: 41, 881, 343RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
28 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 762.000, 00 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numeleasocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: -Scrisoare de garantie (se va utiliza Formularul nr.1) - Virament bancar in contulRO07RNCB0263028903410057 deschis la BCR Ramnicu Valcea. In cazul in care ofertantul constituie garantia pentru participare prin virament bancar, dovada viramentului bancar se va prezenta in original. Dovada constituirii garantiei de participare reprezinta conditie de participare la licitatie. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pentru participare vor fi respinse. Garantia de participarese depune in SEAP si se transmite in original cu scrisoare de inaintare, Formular nr. 11, la sediul SC APAVIL SA Loc. Rm. Valcea, Str. Carol I, Nr 3-5, Jud. Valcea - intre orele :8.00-15.00 de luni pana joi 8.00-12.00 vineri - pana la data limita de depunere a ofertelor conform anunt de participare. In cazul prezentarii garantiei in alta moneda, cursul de schimb la care se va face echivalenta leu/alta valuta va fi curs BNRvalabil cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acestsens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul de coeziune ? 77, 81%Buget stat- 11, 90%Buget Local ? 1, 83 %Contributie proprie Beneficiar ? 8, 46%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf. art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 (Formular nr.3 si Formular nr.3A, prezentate in original in SEAP). Asocierea se va legaliza in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OG34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul(operator economic, lider, asociat, tert sustinator) nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in SEAP in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4, se prezinta in SEAP in original) , insotita de Cazier judiciar al operatorului economic si Cazier judiciar al administratorului/directorului general.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OG34/2006
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora) ? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.Pentru persoanele juridice romane, documentele se prezinta in SEAP, in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in original, sau copie conforma cu originalul, sau copie legalizata si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Modalitatea de indeplinire :
- Ofertantul(operator economic, lider, asociat) trebuie sa depuna : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4, se va prezenta in original in SEAP);Certificat de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul general consolidat; Certificat pentru plata CAS(pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si CAS) care sa ateste
indeplinirea obligatiilor fata de bugetul de stat; Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local(acest certificat se va prezenta pentru sediul social al ofertantului ).- Tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 181 lit. a), c^1) si d) din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare (completare Formular nr.4, se va prezenta in original in SEAP).3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Ofertantul (participantul in mume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa prezinte Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5, se va prezenta in original in SEAP).4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 1 din OUG 34/2006
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6, se va prezenta in original in SEAP).
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii:
Declaratia operatorului economic( participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) : se prezinta Formular nr. 6Subcontractantii (daca este cazul) trebuie sa completeze Formularul nr. 6 ? declaratia privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006Tertul sustinator (daca este cazul) trebuie sa completeze Formularul nr. 6 ? declaratia privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34/2006.Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Jianu Cristian, Floricel Cristian Stefan, Predescu Constantin Mircea, Samson Ovidiu, Tanasescu Lucian, Iovan Rocxana, Ghibirdic Alexandru, Pradatu Mihail, Chilom Cristina, Darie Nicolae, Jidoveanu Anca, Gurbet Dana Alexandra, Ionescu Nicolae, Croitoru Bogdan, Popescu Constantin Cristian, Subasu Teodora, Miron Alexandra, Vancea Corina Gabriela, Teodorescu Gheorghe , Tonceanu Daniela, Tanasescu Lelia, Smeureanu Cristiana, Cirje Mihai Marian, Lupsoiu Nicolae, Urluescu Petre.5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Documente de confirmare : Ofertantul (participantul in nume propriu, liderul asocierii si asociatii) trebuie sa depuna Declaratia privind calitatea de participant la procedura (completare Formular nr.18, se depune in original in SEAP). Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romane: Documente de confirmare: - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN.Obiectul contractului trebuie sa aibe corespondent in codul CAEN, ofertantul trebuind sa fie autorizat sa desfasoare activitatile aferente contractului.Pentru persoanele juridice straine: Documente de confirmare: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct devedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabila pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu
valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute in suma de
38.119.438, 00 lei (sau echivalent).Documente relevante: bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la
organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente
echivalente.Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr.7).
Bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organelle competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente
echivalente, in original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ''conform cu originalul''.Formular 7 va fi prezentat in SEAP in original, documentele relevante vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu
originalul?.
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit
pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de
executie, in valoare de 7.100.000, 00 lei.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare, din care sa reiasa ca, pentru executia contractului ce urmeaza sa fie atribuit, ofertantul detine sau va avea acces, la momentul semnarii contractului, la resurse reale negrevate de datorii, linii de credit sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a sustine fluxul de numerar pentru executia lucrarilor din acest contract, in suma de minim 7.100.000, 00 lei si pentru o perioada de 3 luni.Documentul va fi prezentat in SEAP in original, insotit de traducere autorizata si legalizata daca este cazul.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de
care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei
respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate. Persoana ce
asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina
excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181
lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si
completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 7A, Formularul nr. 7B, prin care tertul sustinator confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate, Formular 4 si Formular
6. In cazul unei asocieri sustinerea financiara trebuie sa vizeze intreaga asocire in calitate de ofertant la procedura. Documentele se vor prezenta insotite de traducere autorizata si legalizata
daca este cazul. Formularul 7 A, Formularul 7B, Formularul 4 si Formularul 6 se vor prezenta in SEAP in original.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani, impliniti la data termenului limita
pentru depunerea ofertelor a a executat urmatoarele: ? Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut
ca obiect realizarea a cel putin 20 km retele de canalizare in mediu urban.? Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut
ca obiect realizarea a cel putin 5, 5 km retele de apa in mediul urban.Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele: - copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau
documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la
finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa:
beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii
contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste
faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale
in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Completare formular nr.8 (se va prezenta in SEAP in original.
Documentele relevante (copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor, procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala), vor fi prezentate in original, copie legalizata sau copie cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi
sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr.34/2006 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare. In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea
acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia
obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare.
Modalitatea de indeplinire
Formular nr. 9, Formular nr. 10.
Formular nr.4 si Formular nr. 6. In cazul unei asocieri, sustinerea privind capacitatea tehnica si/sau profesionala trebuie sa vizeze
intreaga asociere care are calitatea de ofertant la procedura.
Documentele vor fi prezentate in SEAP in original, insotite de traducere autorizata si legalizata daca este cazul.In conformitate cu prevederile Ordinului ANRMAP 509/2011 ? Anexa 2, in cazul unei oferte individuale care beneficiaza de
sustinere privind experienta similara cerinta trebuie indeplinita ori de ofertant ori de sustinator, iar in cazul unei oferte comune
care beneficiaza de sustinere privind experienta similara, cerinta solicitata trebuie indeplinita in intregime de catre un singur sustinator.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze. Ofertantul are obligatia de a preciza
partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art.
45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din
contractul respectiv. In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din
contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi. Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69 1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Formular nr. 6 si Formular nr. 19 - se vor prezenta in SEAP in original.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conformISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile
care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit,
original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ''conform cuoriginalul''. Operatorii economici care nu detin un astfel decertificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea custandardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din
standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile deperformanta stabilite de acesta.
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conformISO 14001, un sistem de management de mediu pentru activitaticare fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, original/copie legalizata/ copie lizibila cu mentiunea ''conform cuoriginalul'' Operatorii economici care nu detin un astfel decertificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractuluide lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
CL 6
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.11.2013 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.11.2013 16:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 09.12.2013 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 1 -"Extinderea si reabilitareainfrastructurii de apa si apa uzata, in judetul Valcea"
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
In cazul care doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara, ca si clarificare (prin intermediul facilitatilor tehnice din SEAP), care presupune incarcarea de catre ofertantii in cauza a unor documente ce vor contine o noua propunere financiara. Modalitatea de depunere: electronic in SEAP. In acest caz contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde, ca element distinct si constitutiv al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute de 9, 87% la valoarea propunerii financiare constituite/depuse (fara diverse si neprevazute).Din valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute vor fi decontate, doar daca apar, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului si care nu reprezinta modificari substantiale ale contractului de achizitie publica.Toate documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata. Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de executie a lucrarilor de 16 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni .Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentele ce fac obiectul prezentei proceduri. Vizitarea amplasamentelor se poate face in perioada cuprinsa intre data publicarii si data limita de depunere a ofertei. Persoane contact: Subasu Teodora, tel: 0745031420;Cirje Mihai tel.0745619448. Dupa vizitare se va intocmi un proces verbal care va fi inclus in oferta de catre fiecare ofertant participant la vizita.Ofertantii vor tine cont in intocmirea ofertei lor de ?POLITICA SOCIALA SI DE MEDIUA BANCII EUROPENE PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE? disponibila pe site-ulhttp: //www.ebrd.com/downloads/about/sustainability/esprom.pdf
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256^2 din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC APAVIL SA - Serviciu Achizitii Publice
Adresa postala: str. Carol I nr. 3-5, ,Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240591, Romania, Tel. +40 250739580, Email: [email protected], Fax: +40 0250738903, Adresa internet (URL): www.apavil.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.09.2013 09:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer