Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie Lucrari CAMPUS SCOLAR STEFAN ANGHEL BAILESTI


Anunt de participare numarul 56368/24.06.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL LOCAL BAILESTI
Adresa postala: Revolutiei, nr 1 - 3, Localitatea: Bailesti, Cod postal: 205100, Romania, Punct(e) de contact: Emanoel Sclipcea, Tel.0251/311017, In atentia: Director Colan Constantin, Email: [email protected], Fax: 0251/311956, Adresa internet (URL): www.primariabailesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie Lucrari CAMPUS SCOLAR STEFAN ANGHEL BAILESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Grupul Scolar Stefan Anghel Bailesti
str.Revolutiei nr.4, municipiul Bailesti, Jud.Dolj Romania
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie Lucrari CAMPUS SCOLAR STEFAN ANGHEL BAILESTI:
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214200-2 - Lucrari de constructii de institutii scolare (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie Lucrari CAMPUS SCOLAR STEFAN ANGHEL BAILESTI:
Scoala, cantina, ateliere, camin elevi, garsoniere, cabina poarta, sala de sport, centrala termica, exterioare, demolari, sistematizare pe verticala, ferma agro.
Valoarea estimata fara TVA: 225, 395, 704RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare(100000 Ron); Garantia de buna executie (10% din valoarea contractului)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat prin ISJ Dolj si bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Conform Fisei de date achizitii:
Deciaratii privind eligibilitateaPentru persoane juridice/fizice romane
-Certificat de atestare fiscala, emis de ANAF, valabil (original sau copie legalizata)
-Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale, emis de Primaria unitatii administrativ-teritoriala unde ofertantul isi are sediul, valabil (original sau copie legalizata)Pentru persoane juridice/fizice straine-Operatorul economic va prezenta documente edificatoare (certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetele autoritatilor publice locale si nationale conform legii tarii de resedinta. Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata si in traducere in limba romana efectuata de un traducator autorizat.
Pentru persoane juridice/fizice romane
-Cerinta obligatorie: certificat de inregistrare (copie legalizata), inclusiv certificatul constatator (valabil, in original), emis de Oficiul Registrului Comertului
-Intre activitatile operatorului economic trebuie sa fie prezenta activitatea specifica executarii acestor lucrari (identificate si descrise prin coduri CAEN)Pentru persoane juridice/fizice straine
-Intre activitatile operatorului economic trebuiesa fie prezenta activitatea specifica executarii acestor lucrari (identificate si descrise prin coduri utilizate in tara de resedinta)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Obligatii contractuale in desfasurare: sub forma de informatii cu privire la obligatiile;contractuale fata de alti beneficiari (lista contractelor in desfasurare Formularul 8);
-Informatii generale ale operatorului economic (Formularul 4);
-Bilantul contabil vizat si inregistrat la ANAF pentru anii 2005, 2006 si 2007, sau raportul de audit pentru anii 2005, 2006 si 2007, intocmit de o firma de audit autorizata, in xerocopii legalizate;
Pentru persoanele juridice/fizice straine, se va prezenta rapoartele anuale sau raportarea financiara obligatorie legala in tara de resedinta pentru anii 2005, 2006 si 2007, inregistrate la organele competente in tara respectiva, sau raportul de audit pentru anii 2005, 2006 si 2007, semnat de o firma de audit autorizata.Documentele oficiale vor fi prezentate inoriginalsaucopie legalizata si in traducere in limba romana efectuata de un traducator autorizat traducerea in original).
Cifra medie de afaceri din activitatea de constructii a ofertantului pe anii 2005, 2006 si 2007 sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si iocul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati informatiireferitoarelapersonalul/organismultehnicdespecialitatedecare dispunesaualcaruiangajamentdeparticipareafostobtinutdecatre candidat/ofertant, criteriuobligatoriuesteexistentaresponsabiluluitehniccu executie (RTE) si a responsabilului pentru asigurarea controlului calitatii (CQ), demonstrat prin CV-uri profesionale-infornatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor (inclusivCV-urilepersonaluluideconducere, precumsialepersonalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica);
-o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani , efectivul personalului actual va fi certificat cu un document emis de Inspectoratul Teritorial de Munca sau, in cazul persoanelor juridice straine, cu un document echivalent
-o declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari-informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora , certificat ISO 9001:2000 privind sistemul managementul calitatii. Se va avea invedere si prevederile art. 192 si 193 din OUG 34/2006.
Declaratie privind respectarea, pe parcursul indeplinirii contractului, a urmatoarelor acte normative:
In caz de neprezentare a unuia dintre documentele solicitate la pct. V. cu privire la indeplinirea criteriilor de calificare (situatia personala, inregistrarea, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica), nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca efect descalificarea ofertantului.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
10%
Descriere:
3.
Perioada de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.08.2008 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.08.2008 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.08.2008 10:00
Locul: Grupul Scolar Stefan Anghel Bailesti str.Revolutiei nr.4 mun.Bailesti, jud. Dolj Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stravopoleos nr.6 sector.3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/31104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str.Bulevardul Nicolae Titulescu nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200188, Romania, Tel.0251/418568, Email: [email protected], Fax: 0251/415600, Adresa internet (URL): www.cvca.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Bailesti
Adresa postala: str.Revolutie nr.1-3, Localitatea: Bailesti, Cod postal: 205100, Romania, Tel.0251/311017, Email: [email protected], Fax: 0251/311956, Adresa internet (URL): www.primariabailesti.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2008 12:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer