Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE LUCRARI CONFORM PROIECT ,,AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI ( SI ZONA ADIACENTA LOR)??, cod SMIS 31386


Anunt de participare numarul 147184/12.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BUCURESTI
Adresa postala: SPLAIUL INDEPENDENTEI , NR. 291-293, SECTOR 6, BUCURESTI, ROMANIA, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Punct(e) de contact: Directia Proceduri Achizitii, Tel. +40 213055530, In atentia: Ionela Tirlescu, Email: [email protected], Fax: +40 21305587, Adresa internet (URL): www.pmb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE LUCRARI CONFORM PROIECT , ,AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI ( SI ZONA ADIACENTA LOR)??, cod SMIS 31386
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Zona de Nord a capitalei, pe Lacurile Floreasca si Tei si proprieta?i adiacente acestora
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE LUCRARI CONFORM PROIECT , ,AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI ( SI ZONA ADIACENTA LOR)??, cod SMIS 31386, la nivel de:
Terenurile sunt situate in intravilan. Regimul de proprietate al terenului ce urmeaza a fi ocupat se afla in domeniul public.
Pentru o urmarire mai usoara, obiectivele de infrastructura turistica vor fi realizate intr-un concept unitar in cadrul circuitului turistic pe lacurile Floreasca si Tei. Lacul Floreasca este impartit in 3 cadrane de interventie, F1, F2, F3, iar lacul Tei in 3 cadrane, T1, T2, T3. In cadrul acestui circuit gandit ca un proiect unitar se vor construi porturi (debarcadere) incepand cu insula Bordei precum si alte obiective de infrastructura turistica dupa cum urmeaza: Lucrari generale : ? decolmatarea lacurilor Floreasca si Tei;
? reabilitarea apararilor de mal pe lacurile Floreasca si Tei;? Debarcader vaporas turistic
? Debarcaderul pentru ambarcatiunile mici de agrement si ambarcatiunile specifice sporturilor nautice
? Amfiteatrul Floreascasi Amfiteatrul Tei
? Platforma scena aferenta amfiteatrului
? Chioscuri pentru activitati culturale si agrement/loisir
? Platforma activitati culturale si agrement/loisir? Cladirea polifunc?ionala
? Cladirile de servicii
? Podurile de acces
? Pasarela ciclo-pietonala
? Pista Ciclo-pietonala
? Zona de joaca pentru copii
? Retele exterioare
- valoarea contractului fara diverse si neprevazute este de 59.933.022, 21 lei, exclusiv TVA.
- valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 4.279.364 lei, exclusiv TVA, respectiv in procent de 7.14 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112711-2 - Lucrari de arhitectura peisagistica a parcurilor (Rev.2)
45200000-9-Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
45212000-6-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor de recreere, sportive, culturale, de cazare si restaurante (Rev.2)
45246200-5-Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
45300000-0-Lucrari de instalatii pentru cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
EXECUTIE LUCRARI CONFORM PROIECT , ,AMENAJARE CIRCUIT TURISTIC PE LACURILE FLOREASCA SI TEI ( SI ZONA ADIACENTA LOR)??, cod SMIS 31386
In conformitate cu cerintele caietului de sarcini.- valoarea contractului fara diverse si neprevazute este de 59.933.022, 21 lei, exclusiv TVA.
- valoarea cheltuielilor diverse si neprevazute este de 4.279.364 lei, exclusiv TVA, respectiv in procent de 7.14 % din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 64, 212, 386.21RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
17 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare in valoare de 1.198.660 lei. Forma de constituire a garantiei: 1)instrument de garantare irevocabil emis, in conditiile legii, de o societate bancara ori de o societate de asigurari;sau 2)virament bancar in cont RO53TREZ7005006XXX000227?deschis la ATCPMB, cod fiscal: 4267117 cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data limita de deschidere a ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila si emisa in favoarea autoritatii.Perioada de valabiliatate a garantiei va fi cel putin egala cu perioada mininima de valabilitate a ofertei (120zile) raportata la data limita de depunere a ofertelor, cu posibilitatea prelungirii acesteia la cererea autoritatii. Autoritatea are dreptul de a retine garantia, atunci cand ofertantul se afla in oricare din urmatoarele situatii: a)Isi retrage oferta, in perioada de valabilitate a acesteia;b)Oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul in perioada de valabilitate a ofertei;c)Oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu a constit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei.d) Ofertantul a contestat un act al autoritatii la CNSC, Consiliul respinge contestatia sau isi retrage contestatia, retinerea se va calcula conform art. 278^1 alin(1), alin(2) OUG 34/2006.Nota: a)In cazul constituirii garantiei printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va completa Formularul 15 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular. Dovada constituirii garantiei de participare se va depune in original la adresa de la I.1), pana la data limita de deschidere a ofertelor.b)Autoritatea va elibera/restitui garantia de participare conform art 88 din HG 925/2006.c) Echivalenta pentru o garantie de participare depusa in valuta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara T.V.A.. Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari conform. art.90 alin.(1), alin(2) din HG nr.925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, conform art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006. In acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul in contul deschis la dispozitia autoritatii va fi de 0.5% din pretul contractului. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 10 zile lucratoare de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia. Autoritatea va elibera/restitui garantia de buna executie conform art. 91- 92 din HG nr. 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, COD SMIS 31386, conform contract de finantare nr. 3634/12.02.2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1 Declaratie privind eligibilitatea. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie privind eligibilitatea conform art. 180 din O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii - completare formular 1 din Sectiunea III. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus. Aceasta declaratie va fi prezentata si de tertul sustinator) Nota: Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
2. Certificat de cazier judiciar pentru administratorul/administratorii societatii si pentru operatorul economic, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Cerinta nr. 2 Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 181 - completare formular 2 din Sectiunea III. Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din stuatiile prevazute de art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus. Declaratia privind neincadrarea in art. 181 lit. a, c^1 si d se va prezenta si de catre tertul sustinator). Atentie! In cazul ofertelor depuse de o asociere, incadrarea oricaruia dintre asociati in oricare dintre situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, atrage excluderea asocierii de ofertanti din procedura de atribuire a contractului de achizitie publica.
2.Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor catre bugetul de stat consolidat, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile fiscale de plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara datei limita depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat).
3.Certificat privind plata taxelor si impozitelor locale, din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a indeplinit obligatiile de plata catre bugetul local, scadente in luna anterioara datei limita depunerii ofertelor (original, copie legalizata sau copie pe care este mentionat pe fiecare pagina in parte ?conform cu originalul? si este semnat si stampilat). In cazul existentei punctelor de lucru, operatorii economici au obligatia de a prezenta certifcate eliberate de autoritatile publice locale pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea (sediul principal, sedii secundare, punctele de lucru), doar pentru sediile/punctele de lucru care vor fi implicate in derularea contractului.
4. Cazier fiscal eliberat de autoritatea competenta, valabil la data limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila, cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Pentru persoane juridice, se va prezenta atat cazierul fiscal al administratorului societatii cat si cel al persoanei juridice. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente.Pentru persoane juridice/fizice straine: Operatorii economici nerezidenti (straini) au dreptul de a prezenta orice documente edificatoare pentru demonstrarea faptului ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, eliberate de autoritatile competente ale tarii de origine (cum ar fi certificate, caziere fiscale sau alte documente echivalente), precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul 2013 ori a unui angajament de obtinere a acestui document, cel mai tarziu pana la data semnarii contractului de achizitie. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta documentele mentionate mai sus.
Cerinta nr. 3 Declaratii privind calitatea de participant. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: 1. Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? completare formular 3 din Sectiunea III. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratia mentionata mai sus.).
Cerinta nr. 4 Certificat de participare cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Certificat de participare cu oferta independenta Ordinului presedintelui ANRMAP nr. 314/2010 ? completare formular 4 din Sectiunea III, conform Ordinului 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.
Cerinta nr. 5 Declaratii privind neincadrarea in prevederile art. 69^1. Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare ? completare formular 5 din Sectiunea III. Evitarea conflictului de interese cu persoane care detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante cum ar fi: ?Persoane cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: -.Prof. Univ. Dr. Sorin Mircea OPRESCU - Primar General al Municipiului Bucuresti, Cristina Pirvulescu - Consilier Personal Primar General, Ileana Anghel-Person - Director Executiv MFPE, Ionela Tirlescu-Expert DPA, Catalin Epuras-Expert DFC, Silvia Ioana Barbulescu -Director Executiv DPA, Mihaela Ciolacu, Cristian Istrate- Sef Birou DMPFE, Victor Stanuca, inspector DFC, Doina Chivu ? Sef Serviciu DMPFE, Mincu Daniela- Director General DGA, Iordache Adrian-Director Executiv DJ, Bogdan Hreapca-Director General-DGDI, Mircea Octavian Constantinescu - Director General D.G.E., Ion Florea ?Director Executiv D.F.C.(Aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare din membrii asocierii si de subcontractanti si de tertul sustinator.) Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente relevante, in scopul verificarii datelor din Declaratiile prezentate de ofertanti.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, fiecare asociat va prezenta declaratiile/certificatele mentionate mai sus. Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Cerinta nr. 1
Prezentarea de documente care dovedesc forma de inregistrare in calitate de operator economic
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor, reprezentantilor legali, obiectul de activitate.
Nota: a. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;b. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a executa lucrarile care fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu tara de origine/tara in care operatorul economic este stabilit.c. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.d. Ofertantul clasat pe primul loc va avea obligatia de a prezenta, la solicitarea autoritatii contractante, certificatul constatator ONRC in original/copie legalizata, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta.
Nota: In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind situatia personala a candidatului/ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte si fiecare trebuie sa prezinte documentele mai sus mentionate.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani trebuie sa fie cel putin egala: . 119.860.000 lei
Pentru ofertantii care se incadreaza in categoria IMM sumele mai sus mentionate se reduc cu 50%.- Prezentarea Informatiilor generale aferente ultimilor 3 ani, completare formular 6 din Sectiunea III.(In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.)
Cerinta nr. 2
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani, din care rezulta cifra de afaceri globala (vizate si inregistrate de organele competente) sau, dupa caz, rapoarte anuale emise de auditori financiari sau societati specializate, ori scrisori de bonitate din partea bancilor sau alte documente edificatoare, cu conditia ca acestea sa contina informatiile relevante prin care ofertantul probeaza capacitatea sa economico-financiara.
Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Tertul sustinator In conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea economica si financiara a ofertantului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. Alin. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele financiare invocate.
Continuare cerinta de mai sus (tert). Persoana care asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d). Alin. (3). Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea financiara a unei/unor terte persoane, situatia economica si financiara se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinire- completare formular 6 din Sectiunea III.- Pentru echivalenta leu alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru anii 2010-2011-2012Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Documente din care reiese cifra de afaceriDaca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinerecontinuare cerinta de mai sus
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratie si Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani, completare formular 7 si anexa acestuia si formular 7.1 Fisa de experienta similara.
Ofertantii trebuie sa faca dovada ca in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor) au executat:
? Cel putin 1 contract ? maxim doua contracte de lucrari de arhitectura peisagistica a caror valoare cumulata, a fost de minim 15.000.000, exclusiv TVA.
? Cel putin 1 contract ? maxim doua contracte de lucrari hidrotehnice a caror valoare cumulata, a fost de minim 28.000.000, exclusiv TVA.
? Cel putin 1 contract ? maxim doua contracte de lucrari de constructii civile a caror valoare cumulata, a fost de minim 7.000.000, exclusiv TVA;
insotit de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impus.
In situatia in care ofertantul a fost infiintat sau si-a inceput activitatea economica de mai putin de 5 ani, se va lua in considerare prezentarea informatiilor corespunzatoare perioadei effective de activitate. (In cazul in care oferta este depusa de o asociere de operatori economici, se va prezenta o fisa centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si fise centralizatoare individuale pntru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusive liderul.). Ofertantii trebuie sa faca dovada ca au executat obiecte de investii similare celor prevazute in caietul de sarcini la valoarea solicitata prin prezenta documentatie de atribuire
Cerinta nr. 2
? Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani - Formular 8
Cerinta nr. 3Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului:
? 1 sef santier
? 1 responsabil calitate? 1 inginer instalatii pentru constructii
? 1 inginer constructii civile? 1 inginer hidrotehnic
? 1 inginer drumuri
? 1 RTE constructii civile
? 1 RTE imbunatatiri funciare
? 1 RTE drumuri
? 1 electrician autorizat ANRE, gradul II B
? 1 drumar
? 1 betonist
? 1 fierar - betonist
Continuare cerinta 3
Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta urmatoarele documente: Autorizatii in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertei ? in copie, Declaratii de disponibilitate in original (formular 9). Toate documentele solicitate trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.Prezentarea tuturor documentelor se va face in limba romana sau traducere autorizata si legalizata.
Pt personalul propus se vor prezenta, copii conf cu originalul ale atestatelor/certificatelor profesionale/autorizatii/orice alt document echivalent obtinut dupa absolvirea cursurilor superioare valabile la data limita de depunere a ofertelor numai daca legea prevede o astfel de obligatie. CV-urile (specialistii RTE nu vor prezenta CV) vor purta numele in clar si semnatura in original a persoanei respective. Pentru personalul unde legea prevede obligatia prezentarii de atestate/certificate nu se vor mai prezenta copii dupa diplome de studii suplimentar atestatului cau certificatului de formare profesionala. Ofertantii trebuie sa prezinte dovezi ca personalul propus pentru derularea contractului este asigurat in conformitate cu prevederile legale in domeniu.
Cerinta nr. 3Declaratie pe proprie raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice detinute, indiferent de modalitatea juridica: ? min 1 buc autoutilitara;
? min 1 buc betoniera;
? min 1 buc buldoexcavator;
? min 1 grup electrogen;
? min o instalatie de forat pentru piloti forati
? min. 1 excavator
? min. 1 buldozer
? min. 1 nacela montata pe camion sau echivalent
? min. 1 compactor
? min. 1 miniexcavator
? min 1 miniincarcator
? min. 1 autogreder
? min. 1 automacara
? min. o placa vibranta
? min. o draga refulanta
Nota: ofertantii vor prezentao lista cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispun, care sa asigure din punct de vedere tehnic realizarea proiectului. Lista poate contineechipamentele mentionate de autoritatea contractanta sau orice echipamente pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Subcontractantii. Prez Listei cuprinzand subcontractantii cu specializ acestora. Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.In cazul in care ofertantul este decl castigator, se vor incheia subcontractele respective, pana la semnarea contractului. Subcontractele vor fi in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contract. Pe parcursul derularii contr, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontra nominaliz in oferta fara acceptul aut contr.Res mat si umane ale subcontr declarati se vor lua in cons pentru partea lor de implicare in contr ce urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prez doc relev in acest sens de catre ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Asocierea. Op econ au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna. Intr-o astfel de situatie, se va prezenta acordul de asociere din care vor rezulta min urm: -faptul ca asociatii sunt responsabili solidar si nelimitat de executarea contractului;
-nominalizarea liderului asociatiei;
-comunicarile se vor face cu liderul asociatiei;
-platile se vor face catre liderul asociatiei;
-partea/partile din contract urmeaza sa fie indeplinita/indeplinite de fiecare asociat in parte. In cazul asocierii unui grup de op economici, indeplinirea cerintelor privind situatia eco-fin, precum si capacitatea tehnica si profesionala, se demonstreaza prin luarea in considerare a res tuturor membrilor grupului. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa dovedeasca respectarea tuturor crit de calificare si selectie prevazute la sect. III.2.1). Aut contractanta isi rezerva dreptul de a solicita legalizarea asocierii in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare
Tert sustinator
In conformitate cu prevederile art. 190 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii: Alin. (1) Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului/ poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva.Alin. (2) In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate.
Continuare cerinta de mai sus (tert)
Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d).
Alin. (3) Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. In cazul in care grupul beneficiaza de sustinerea tehnica si profesionala a unei/unor terte persoane, capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza in conditiile prevazute la alin. (2).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalitatea de indeplinireDeclaratie si Lista principalelor lucrari similare in ultimii 5 ani, completare formular 7 si anexa acestuia din Sectiunea III si formular 7.1 Fisa de experienta similara.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a executat lucrarii similare- Pentru echivalenta leu alta valuta se va avea in vedere cursul mediu anual publicat de BNR pentru ultimii 5 ani 2013-2012-2011-2010-2009-2008Nota: In cazul asocierilor, cerinta minima mai sus mentionata se va considera indeplinita in mod cumulativ, prin luarea in considerare a tuturor membrilor asocierii.Declaratie privind efectivul mediu al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani- Formular 8In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.Ofertantii care nu prezinta documentele de mai sus vor fi declarati respinsiLista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru indeplinirea contractului.In cazul in care oferta este depusa de o asociere, se va prezenta o Declaratie centralizatoare pentru asociere in ansamblu, semnata de catre reprezentantul legal al asociatului desemnat ca lider, precum si Declaratii individuale pentru fiecare asociat in parte, semnate de reprezentantii legali ai fiecarui asociat, inclusiv liderul.Ofertantii care nu prezinta documentele de mai sus vor fi declarati respinsiContinuare cerinta de mai susModalitatea de indeplinire1. Declaratie pe proprie raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice detinute, indiferent de modalitatea juridica - completare formular 10 din Sectiunea III, in original;Nota: ofertantii vor prezentao lista cu utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispun, care sa asigure din punct de vedere tehnic realizarea proiectului. Lista poate contineechipamentele mentionate de autoritatea contractanta sau orice echipamente pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va prezenta Lista subcontractantilor, formular 11Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Se va prezenta acordul de asociere, formular 12.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci situatia economica si financiara se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.Daca o asociere de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor asocieriiDaca e cazul: - prezentare angajament ferm de sustinere - declaratii pe propria raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1, art. 180 si ale art. 181 lit. a), c1) si d). - dovada privind indeplinirea cerintei pentru care se acorda sustinereContinuare cerinta de mai sus
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.11.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.11.2013 12:00
Locul: Primaria Municipiului Bucuresti-Splaiul Independentei, nr. 291-293, Sector 6, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor cu imputernicire si o copie a actului de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, COD SMIS 40896, Axa prioritara 5 ?Dezvoltarea durabila si promovarea turismului ?, Domeniul major de Interventie 5.2 ?Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice ?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte au acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, care reprezinta oferte egale situate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita clarificari in plic inchis, in vederea transmiterii de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).La nivelul propunerii financiare, fiecare operator economic va cuprinde ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevzute (conform sectiunii II.1.5 din Fisa de Date a Achizitiei), la valoarea propunerii financiare depuse, fara diverse si neprevazute.Nota: pentru a putea fi vizualizat proiectul tehnic este necesara salvarea tuturor arhivelor partiale "Floreasca Tei.part001-86.rar" pe unitatile de lucru si dezarhivarea acestora intr-un singur fisier. Impartirea proiectului tehnic pe arhive partiale este necesara datorita limitarii de maxim 10Mb a documentelor incarcate in SEAP).Coduri CPV: 45112711-2, 45212000-6, 45200000-9, 45300000-0, 45246200-5, 45243300-5, 45248100-8, 45111291-4, 45232121-6, 45112000-5, 45248400-1, 45248000-7, 28824000-4
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art. 256² din O.U.G. nr. 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Proceduri Achizitie
Adresa postala: Splaiul independentei 291-293, sector 6, etaj 10, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060042, Romania, Tel. +40 213055530, Email: [email protected], Fax: +40 213055587, Adresa internet (URL): http: //pmb.ro/
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.10.2013 10:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer