Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari constructii-montaj, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara", cod SMIS 31507


Anunt de participare numarul 140888/04.12.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D.Loga nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, camera 223, Tel. +40 256408367, In atentia: Ec.Lucretia Schipor, Email: [email protected], Fax: +40 256408477, Adresa internet (URL): www.primariatm.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Municipiul Timisoara
Adresa postala: Bv. C.D. Loga , nr.1, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Centrul Consiliere Cetateni, camera 12, In atentia: Ghiseul 9 sau 10
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari constructii-montaj, pentru obiectivul de investitii: "Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara", cod SMIS 31507
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In centrul istoric al Municipiului Timisoara (14 obiective de investitii)
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari pt. realizarea obiectivul de investitii: ?Reabilitarea spatiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timisoara?, cod SMIS 31507 in conformitate cu cerintele din cadrul documentatiei de atribuire.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45231111-6-Lucrari de demontare si de inlocuire a conductelor (Rev.2)
45233162-2-Lucrari de constructii de piste de biciclete (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
77310000-6-Amenajare si intretinere de spatii verzi (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile necesare a se realiza in cadrul proiectului: reabilitarea si modernizarea retelei de strazi de cat.II; reabilitarea si reorganizarea: traficului rutier si pietonal si spatiilor publice; lucrari de siguranta a circulatiei; piste de biciclete; reparatii trotuare; iluminat public stradal; reabilitarea, modernizarea si extinderea retelelor de utilitati existente, pozate subteran in ampriza drumurilor (retele subterane de apa, canalizare, electricitate, termoficare, telefonie, cablu, etc.); amenajarea spatiilor publice; amenajari pentru protectia mediului (zone verzi, arbori reprezentativi); amenajari de teren.
Valoarea estimata fara TVA: 44, 745, 802.36RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantum 800.000 lei, perioada de valabilitate - 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Forma de constituire a garantiei de participare: - virament bancar in contul RO12TREZ6215006XXX000334 deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, Beneficiar: Municipiul Timisoara, cod fiscal RO14756536 - se prezinta O.P. confirmat de banca emitenta - copia documentului, sau - instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari(Formular 3), care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate prevazuta mai sus.Garantia trebuie sa fie irevocabilaconform art.86 din HG 925/2006. Garantia de participare poate fi depusa si in euro, caz in care se va utiliza cursul stabilit de BNR cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr. 346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de participare, situatie in care acesta va depune toate actele legale care sa ateste calitatea de IMM. In situatia asocierii unui IMM cu o societate comerciala care nu face parte din categoria IMM-urilor, asocierea respectiva nu are caracterul unui IMM si nu se pot aplica prevederile art 16, alin.(2), din Legea 346/2004. 10% din valoarea contractului, fara T.V.A.(5 % in cazul IMM). Modul de constituire a garantiei de buna executie: conform art.90 din HG 925/2006, cu ultimele completari si modificari.In cazul in care ofertantul este IMM, acesta poate beneficia de prevederile Legii nr.346/2004 referitoare la reducerea cu 50% a valorii garantiei de buna executie, daca sunt depunse toate actele ref. la calitatea de IMM a ofertantului/asociatilor, in cadrul unei oferte comune.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local, buget de stat si Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POR 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conf.art. 44 din O.U.G.nr.34/2006 cu mod.si completarile ulterioare.Se va prezenta legalizarea asocierii, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12A ? semnata si stampilata de ofertant.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator, daca este cazul;2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12B ?semnata si stampilata de ofertant.Documentul va fi prezentat si de tertul sustinator (Formular 12BS -numai pt.sit.prevazute la art.181, lit.a), lit.c^1)si lit.d)), daca este cazul; 3.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP nr.314/2010, completat in conformitate cu Formular 20; 4.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 completata in conformitate cu Formularul 12D ?semnata si stampilata de ofertant. Documentul va fi prezentat atat de subcontractant, cat si de tertul sustinator, daca este cazul.Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Primar?Nicolae Robu, Viceprimari: Dan Aurel Diaconu, Sorin Mihai Grindeanu; Secretar?Ioan Cojocari; Director economic-Smaranda Haracicu;consilieri locali: Ciprian Bogdan; Dorel Boglut;George?Flavius Boncea;Vasile Caprea; Ovidiu Ciuhandu; Radu Dragos Dimeca;Petru Ehegartner;Bogdan Radu Herzog;Ciprian-Corneliu Jichici;Romanita ?Adina ?Delia Jumanca;Simion Mosiu; Ramona-Isabela Olteanu;Adrian Romita Orza;Andrei?Romulus Petrisor;Octavian Mircea Purceld;Vasile Ruset;Constantin?Stefan Sandu; Maria Saracan;Alfred?Robert Simonis; Traian-Constantin Stoia;Lucian-Dorel Taropa;Adelina-Larissa Tirziu;Radu-Daniel Toanca;Vasile-Teodor Vesa;Elena Wolf;site: www.primariatm.ro Persoanele cu functie de decizie din cadrul AC, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Aurelia Junie: Manager proiect; Membrii comisiei de evaluare: Martin Staia;Otilia Sarca, Gabriela Bica; Carmen Doroghi; Adina Suiu; Magda Nicoara; Corina Coroian; Corina Radu; Schipor Lucretia; Maria Mezei; Daniela Antonie; Iancu Fiat; Teodorescu Raluca; Balogh Adina;5.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetul de stat si catre bugetul local: a).Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata catre bugetele componente ale bugetului general consolidat al statului(eliberat de DGFP) din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu originalul? - semnata si stampilata de ofertant;b). Certificat privind indeplinirea obligatiilor exigibile la plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local din care sa reiasa lipsa obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele ? in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cuoriginalul?-semnata si stampilata de ofertant;Nota: - Data la care expira termenul de achitare a datoriilor este data de 25 a fiecarei luni, conform prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.- Cerinta se considera indeplinita daca operatorul prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la punctele a) si b), ofertantul va prezenta: o declaratie pe propria raspundere sau o declaratie autentificata data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, Situatia personala - se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, mai putin Formularul 20-Certificatul de participare cu oferta independenta, care va fi completat doar de catre liderul asocierii, ca reprezentant legal al acesteia.Toate documentele emise in alta limba vor fi insotite de traducere autorizata in limba romana. 1.Persoane juridice/fizice romanea). Pentru persoane juridice se va prezenta: Certificatul constatator emis de ONRC, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic; Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC ? (document in original/copie legalizata sau copie lizibila certificata ?conform cu riginalul? - semnata si stampilata de reprezentantul legal al ofertantului;In cazul in care Certificatul constatator emis de ONRC este prezentat in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, acesta va fi solicitat ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata pentru conformitate.b). Pentru persoane fizice (daca este cazul) se va prezenta: Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului. Documentul/documentele sa fie valabile la data depunerii ofertelor.2. Persoane juridice /fizice straine (daca este cazul) : Se vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare ca persoana juridica sau de inregistrare /atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional la organisme legal constituite, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, traducere autorizata in limba romana si legalizate.3.Ofertantii au obligatia de a face dovada ca:
- sunt atestati ANRE pentru executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4 kV - 20 kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20 kV ( conform Ordinului ANRE nr.24 din 2007 modificat si completat prin Ordinul ANRE nr. 51 /2011).
In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici-Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) ? se va demonstra prin prezentarea documentelor solicitate de catre fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere, pentru partea de contract pe care o realizeaza.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Cifra medie anuala de afaceri, globala, care vizeaza activitatea din ultimii 3 ani financiari incheiati sa fie de minim 88.000.000 lei -in functie de informatiile si documentele disponibile ale operatorilor economici.Ofertantul va completa Informatii generale (Formular III/c.1.1), pentru demonstrarea cifrei medii de afaceri pentru ultimii 3 ani financiari incheiati, luand in considerare cifra de afaceri anuala globala pentru fiecare din cei trei ani financiari incheiati. Echivalenta in EURO se va calculala cursul valutar mediu anual comunicat de catre Banca Nationala a Romaniei. (fttp: //www.bnr.ro).In cazul unei oferte comune depuse de mai multi op.ec.cerinta se considera indeplinita prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului(cumulate pt.toti op.ec. semnatari ai acordului de asociere).
2.Prezentarea Scrisorii de bonitate bancara (privind datele de identificare, indicatorii privind cifra de afaceri, profitul brut/net, rata profitului net, rata lichiditatii globale, rata solvabilitatii generale, experienta cu clientul).Ofertantul va prezenta Scrisoarea de bonitate bancara in copie lizibila certificata ?conform cu originalul?, acesta va fi solicitata ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarilor privind rezultatul procedurii, in original/copie legalizata pentru conformitate.
3.Dovada ca ofertantul are acces la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 6 luni, in valoare de minim 8.300.000 lei, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare.Ofertantul va prezenta lista cu obligatiile contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari, daca exista ?in conformitate cu Formular III/b.1 si o declaratie pe propria raspundere, in original, din care sa rezulte ca in cazul adjudecarii contractului in favoarea sa va avea acces la linii de credit confirmate de banci sau orice alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pentru o perioada de 6 luni, in valoare de minim 8.300.000 lei, suplimentar fata de obligatiile contractuale in desfasurare
4. Informatii privind sustinerea: ofertantul poate fi sustinuit conform art. 186 din OUG 34/2006 ? se va face dovada resurselor invocate, prin depunerea de documente justificative. Ofertantul v-a prezenta: .Angajament ferm ? in forma autentica - Formular nr. III/b.2; Declaratiile Formularul 12A, Formularul 12BS, Formularul 12D si documentele care facdovada resurselor invocate.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
B)Resurse umane: Ofertantii vor face dovada ca dispun de resursele umane, respectiv de personal cu experienta de specialitate, suficient si calificat pentru a putea indeplini in cele mai bune conditii si la termen contractul.Se va prezenta Formular III/d.4.1-informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si a persoanelor responsabile pt. executia lucrarilor si Formular III/d.4.2- Declaratie pe propria raspundere ?completate, semnate si stampilate de ofertant in conformitate cu urmatoarele cerinte/niveluri minime:
B)1.MANAGER SANTIER: Calificari si abilitati: Studii superioare in domeniul CCIA(constructii civile industriale si agricole), CFDP (cai ferate, drumuuri si poduri)sau CH(constructiihidrotehnice); Experienta generala ca inginer constructor de minim 5 ani; Experienta profesionala relevanta: experienta ca manager(sef) de santierintr-un contract similar.Se va prezenta: CV-ul de unde sa rezulte experienta solicitata-Formularul III/d.4.4(in original); Diploma studii-in copie semnata in conf.cu originalul; Declaratie de disponibilitate, in original-Formular III/d.4.3;
B)2. RESPONSABIL(I) TEHNIC(I) CU EXECUTIA (RTE), Calificari si abilitati: Studii superioare in domeniul constructiilor. Sa fie atestat(i) tehnico-profesional pentru domeniul I Constructii civile, industriale siagrozootehnice, pentru domeniul II Constr.rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie si pt. domeniul IX Constructii edilitare si de gospodarie comunala, conform legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare.Ofertantul va prezenta: CV-ul-Formularul III/d.4.4(in original); Diploma studii(in copie semnata in conf.cu originalul); Declaratie de disponibilitate, in original-Formular III/d.4.3; Certificat de atestare RTE/legitimatiiin domenile solicitate, valabile la data limita de depunere a ofertei(in copie semnata in conf.cu originalul);
B)3.INGINER CONSTRUCTOR (CAI FERATE, DRUMURI SI PODURI): Calificari si abilitati: Studii superioare in domeniul CFDP;Experienta generala ca inginer constructor de minim 5 ani. Experienta specifica ca inginer executie minim 3 ani.Se va prezenta: CV-ul de unde sa rezulte experienta solicitata-Formularul III/d.4.4 (in original); Diploma studii(in copie semnata in conf.cu originalul); Declaratie de disponibilitate, in original-Formular III/d.4.3;B)4.INGINER CONSTRUCTOR (STRUCTURI): Calificari si abilitati: Studii superioare in domeniul CCIA; Experienta generala ca inginer constructor de minim 5 ani . Experienta specifica ca inginer executie de minim 3 ani.Ofertantul va prezenta: CV-ul de unde sa rezulte experienta solicitata-Formularul III/d.4.4(in original); Diploma studii(in copie semnata in conf.cu originalul); Declaratie de disponibilitate, in original-Formular III/d.4.3;
B)5.INGINER INSTALATII RETEA APA CANAL: Calificari si abilitati: -Studii superioare in domeniul CH(constr.hidrotehnice) sau IC(instalatii in constructii); Experienta generala ca inginer constructor de minim 5 ani. Experienta specifica ca inginer executie de minim 3 ani.Ofertantul va prezenta: CV-ul de unde sa rezulte experienta solicitata-Formularul III/d.4.4(in original); Diploma studii(in copie semnata in conf.cu originalul); Declaratie de disponibilitate, in original-Formular III/d.4.3;B)6. INGINER INSTALATII ELECTRICE: Calificari si abilitati: Studii superioare instalatiilor electrice; Experienta generala ca inginer instalatii electrice de minim 5 ani. Experienta specifica ca inginer executie de minim 3 ani;Ofertantul va prezenta: CV-ul de unde sa rezulte experienta solicitata-Formularul III/d.4.4(in original); Diploma studii(in copie semnata in conf.cu originalul); Declaratie de disponibilitate, in original-Formular III/d.4.3;
B)7.INGINER TELECOMUNICATII: Calificari si abilitati: - Studii superioare in domeniul telecomunicatiilor; Experienta generala ca inginer telecomunicatii de minim 5 ani. Experienta specifica ca inginer executie de minim 3 ani.Ofertantul va prezenta: CV-ul de unde sa rezulte experienta solicitata-Formularul III/d.4.4(in original); Diploma studii(in copie semnata in conf.cu originalul); Declaratie de disponibilitate, in original-Formular III/d.4.3; B)8. RESPONSABIL CONTROLUL CALITATII; Calificari si abilitati: Studii superioare in domeniul constructiilor; Experienta generala de minim 5 ani; Ofertantul va prezenta: CV-ul de unde sa rezulte experienta solicitata-Formularul III/d.4.4(in original); Diploma studii(in copie semnata in conf.cu originalul); Declaratie de disponibilitate, in original-Formular III/d.4.3;
B)9. RESPONSABIL SSM;Calificari si abilitati: Studii superioare;Atestat ca si coordonator SSM pe santier in conformitate cu prevederile Hotararii de Guvern 300 din 2006 si Ordinului 242 din 23 martie 2007 - emitent Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.Ofertantul va prezenta: CV-ul de unde sa rezulte experienta solicitata-Formularul III/d.4.4(in original); Diploma studii(in copie semnata in conf.cu originalul); Declaratie de disponibilitate, in original-Formular III/d.4.3;Atestat/certificat coordonator SSM conform solicitarii(in copie semnata in conf.cu originalul);B)10. ATASAMENTIST: Calificari si abilitati: Studii tehnice medii sau superioare;Experienta generala de minim 3 ani. Ofertantul va prezenta: CV-ul de unde sa rezulte experienta solicitata-Formularul III/d.4.4(in original); Diploma studii(in copie semnata in conf.cu originalul); Declaratie de disponibilitate, in original-Formular III/d.4.3;
B)11. PERSONAL ATESTAT MCPN PENTRU EXECUTARE LUCRARI PE MONUMENTE ISTORICE GRUPA A. Ofertantul va prezenta: CV-ul -Formularul III/d.4.4(in original); Declaratie de disponibilitate, in original-Formular III/d.4.3;Atestatemis de Ministerul Culturii si Patrimoniului National conform solicitarii.;B)12.PERSONAL EXECUTIE PE MESERI. Ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere privind asigurarea cu personalul de executie, necesar indeplinirii contractului care cuprinde lucrari de constructie/reabilitare spatii publice inclusiv drumuri, retele edilitare, mobilier urban.
C) Dotari tehnice: Ofertantul va prezenta o declaratie ca dispune, pentru derularea contractului, in dotare proprie sau de la terti, de utilajele necesare realizarii lucrarilor in timp optim si fara intarzieri, insotita de lista dotarilor considerate strict necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului(cuprinzand cantitatile de utilaje , instalatii si echipamente tehnice - de unde va rezulta si forma de detinere) Formular III/d.3.1 (in original). Ofertantii vor stabili capacitatea utilajelor (acolo unde este cazul), astfel incat sa indeplineasca in bune conditii contractul.
D).Informatii privind asociatii: In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici -Capacitatea tehnica si/sau profesionala se va demonstra prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului (cumulat pentru toti operatorii economici semnatari ai acordului de asociere). Ofertantul va prezenta Acordul de asociere.- Formularului III/a.3 in original. Fiecare semnatar al acordului de asociere are obligatia de a prezenta si urmatoarele documente: declaratia de incadrare in IMM (daca este cazul)si declaratie pe proprie raspundere conform art. 11 alin (4) din HG 925/2006 (daca este cazul)si documentele privind partea sa de implicare. Se va prezenta legalizarea asocierii, in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.
E)Informatii subcontractanti(daca e cazul): Decl.si Lista cu subcontractantii?Form.III/c.1.3si Acordurile de subcontractare- Form.III/a.3.1;Ofertantii sunt obligati sa precizeze partea/partile din contract pe care urmeaza sa o/le subcontracteze; Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, daca sunt prezentate si urmatoarele doc.: Decl temei art.69¹din OUG 34/2006-Form.12D; informatiile sol.la cap. III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala: resurse umane, dotari tehnice. In cazul in care, parti din contractul de achizitie, urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontr. ofertantul castigator are obligatia de a prezenta, la incheierea contract. de achizitie publica, contractele incheiate intre acesta si subcontr. nominalizati in oferta. Contract. prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contr.de achizitie publica
F)Informatii privind tertul sustinator: Conform art.190 din OUG 34/2006, Capacitatea tehnica si profesionala a ofertantului poate fi indeplinita si de catre un tert sustinator.In acest caz se va prezenta: Angajamentul ferm de sustinere conform art.190 alin (2) din OUG 34/2006 in forma autentica (in original)-FormularIII/c.1.4; Declaratie conform prevederilor art.180 din OUG 34/2006(Formular 12A); declaratie conform prevederilor art.181 lit.a), c1) si d) din OUG 34/2006 - (Formular 12BS) si si Decl. neincadrare in situatiile prevazute la art.69¹ din OUG 34/2006 (Formularul 12D, precum si documentele solicitate pt indeplinirea cerintei respectiv partea de sustinere. Experienta similara se va indeplini integral de tertul sustinator, iar resursele umane si/sau dotarile tehnice se iau prin cumul.
A)Experienta similara: 1.Declaratie si lista principalelor lucrari similare, executate in ultimii 5 ani (pana la data limita de depunere a ofertei)- Formularul III/c.1.2, continand valori, perioade de executare, beneficiari indiferent daca acestia din urma sunt aut.contractante sau clienti privati.
A)2. Ofertantul va face dovada ca, in ultimii 5 ani(pana la data limita de depunere a ofertei) a executat cel putin 1 contract sau maxim 3 contr.de executie lucrari similare prezentului contract (lucrari de constructie/reabilitare spatii publice inclusiv drumuri, retele edilitare, mobilier urban), a carui/caror valoare cumulata sa fie de cel putin 44.000.000, 00 lei fara TVA.Dintre acestea cel putin un contract sa aiba ca obiectactivitati de executie lucrari realizate intr-un sit/centru istoric.
A)2.Ofertantul va prezenta pentru contractele nominalizate: Formularul III/d.2.1?Fisa experienta similara; Formular III/d.2.2-centralizator pt. experienta similara pt.lucrari, cat si pe total asociere (daca este cazul) si Certificari de buna executie care sa indice: obiectul contractului si tipul lucrarilor executate, beneficiarii contractului-indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea contractului , perioada si locul de exececutare a lucrarilor si precizari daca lucrarile au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit(in copii semnate si stampilate de ofertant cu mentiunea: ?conform cu originalul?).Cursul valutar la care se calculeaza echivalenta leu-euro pt.dovedirea experientei similare este cursul mediu anual comunicat de Banca Nationala a Romaniei(fttp: //www.bnr.ro).
1.Standarde de asigurare a calitatii: Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de asigurare a calitatii pentru executielucraride: constructii drumuri, de inlocuire a conductelor, instalatii electrice, conform ISO 9001 - se va prezenta copie dupa certificat valabil la data limita de depunere aofertelor sau certificat echivalent emis de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare membru semnatar al acordului va prezenta certificatul pentru partea din contract pe care o realizeaza.
2. Standarde de asigurare a protectiei mediului: Ofertantul va prezenta documente/certificate emise de organisme independente, prin care se atesta respectarea de catre ofertant a standardelor de protectie a mediului pentruexecutielucraride: constructii drumuri, de inlocuire a conductelor, instalatii electrice, conform ISO 14001 valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici cerinta se considera indeplinita prin prezentarea documentelor de catre fiecare membrul al asocierii pentru partea lor de implicare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.)(conform art. 42 si 44 alin (2) din Hotararea nr. 1660/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare). SEAP transmite simultan, pe cale electronica, invitatii de participare tuturor ofertantilor cu oferte admisibile. In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera la pretul total al ofertei.Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la: cea mai buna oferta.In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa.Numarul de runde :1. Durata runda: o zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2012/S48-078542 din 09.03.2012
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 21.01.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
29.01.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.01.2013 10:00
Locul: Municipiul Timisoara, Bv. C.D.Loga nr.1, Sala de licitatii-parter
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional2007-2013, Axa prioritara 1-?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor? poli urbani de crestere?, Domeniul major de interventie 1.1.-?Planuri integrate de dezvoltare urbana? sub-domeniul?Poli de crestere?.
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
1. Pt. vizualizare doc. atasate, op. economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (program disponibil gratuit pe site-ul furnizorului de semnatura electronica ? programul ShellSAFE Verify?adresa: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify). 2. In cazul in care doi sau mai multi op. economici au aceeasi propunere financiara, situate pe pozitia cu cel mai mic pret ofertat in licitatia electronica, pentru departajare, se va solicita acestora o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.3. Operatorii economici care si-au imbunatatit oferta in cadrul licitatiei electronice, au obligatia de a depune oferta finala (2 ex.), la sediul autoritatii contractante, in termen de 2 zile lucratoare de la finalizarea ultimei runde a licitatiei electronice (termenul se calculeaza conform prevederilor art. 101 Cod Pr. Civ.).Oferta finala trebuie sa contina oferta financiara, in conformitate cu ultima valoare ofertata in licitatia electronica. Neprezentarea ofertei finale in termenul prevazut mai sus, atrage dupa sine respingerea ofertei ca neconforma, situatie asimilata prevederilor art. 79 alin(1) din HG 925/2006. 4.Ofertantul isi asuma raspunderea exclusiva pentru legalitatea si autenticitatea tuturor documentelor prezentate in original si/sau in copie in vederea participarii la procedura.Analizarea documentelor prezentate de ofertanti de catre comisia de evaluare nu angajeaza din partea acesteia nici o raspundere sau obligatie fata de acceptarea ca fiind autentice sau legale si nu inlatura raspunderea exclusiva a ofertantului sub acest aspect. Toate cerintele se considera indeplinite, prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. 5.Inainte de a lua o decizie privind atribuirea contractului, AC isi rezerva dreptul de a solicita pt.conformitate, prezentarea oricarui document in original.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: B-dul. C.D.Loga nr.1 ? cam.223, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300030, Romania, Tel. +40 256408367, Email: [email protected], Fax: +40 256408477
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2012 18:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer