Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de C+M+I, asigurarea utilitatilor, aferente proiectului ?RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECTIA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC ?CETATEA CAPIDAVA?, cod SMIS 31212


Anunt de participare numarul 146325/05.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241708413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de C+M+I, asigurarea utilitatilor, aferente proiectului ?RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECTIA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC ?CETATEA CAPIDAVA?, cod SMIS 31212
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Judetul Constanta - Comuna Topalu - Cetatea Capidava
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie ucrari de C+M+I, asigurarea utilitatilor, aferente proiectului ?RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECTIA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC ?CETATEA CAPIDAVA?, cod SMIS 31212, conform cerintelor si listelor de cantitati din caietele de sarcini si proiectul tehnic; Valoarea estimata totala a contractului ce contine diverse si neprevazute este de 56.051.824, 00 lei, fara TVA din care cheltuieli diverse si neprevazute 2.697.933, 00 lei fara TVA, reprezentand 4, 8976% conform deviz general proiectant.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45454100-5 - Lucrari de restaurare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiectul achizitiei il reprezinta achizitia publica de lucrari de C+M+I, asigurarea utilitatilor, aferente proiectului ?RESTAURAREA, CONSOLIDAREA, PROTECTIA, CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A SITULUI ARHEOLOGIC ?CETATEA CAPIDAVA?, Cod SMIS 31212.
constand in :
- 1.2.Amenajarea terenului - 115.943, 00- 2.1.Canalizare, alimentare cu energie electrica, etc. - 103.086, 00
- 4.1. Constructii si instalatii - 51.767.376, 00
- 4.2.Utilaje si echipamente - 346.717, 00
- 5.1.Organizare de santier - 1.020.769, 00 :5.1.1. Lucrari de constructii - 786.220, 005.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier - 234.549, 00
- 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute - 2.697.933, 00
Valoarea estimata totala a contractului ce contine diverse si neprevazute este de 56.051.824, 00 lei, fara TVA din care cheltuieli diverse si neprevazute 2.697.933, 00 lei fara TVA, reprezentand 4, 8976% conform deviz general proiectant.
Valoarea estimata fara TVA: 56, 051, 824RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garan. de particip.se solicita in cuantum de 1.000.000 lei.Pt.GP constit.in alta mondeda decat leu, se va calcula la cursul leu/valuta comunicat de BNR din data data publicarii anuntului de participare.GP se va constitui prin virament bancar in contul nr.RO08TREZ2315006XXX000433 deschis la Trez.Mun.Constanta, CUI 2981739, sau printr-un instrum.de garantare emis in cond.legii de o societ.bancara ori o societ.de asigurari, cf.art.86 alin.(1)din HG nr.925/2006.In cond.in care un grup de operat.economici depune o oferta comuna, asoc.benef.de preved.Legii privind stimul.infiint.si dez.IMM-urilor nr.346/2004, in cond.in care fiecare membru al asocierii respecta cond.de incad.in preved.legii anterior mentionate.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constit.garantiei pt.particip.in cuantumul si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile.Nota: In cazul in care CNSC respinge eventuala contestatie inaintata de ofertant ca nefondata, AC va retine contestatorului din garantia de particip. in raport cu val.estimata a contractului, respectandu-se preved.art. 278^1 alin.(1)lit.d)din OUG nr 34/2006, respectiv 11.900, 52 lei GP se va returna de catre AC cf. preved.art.88 din HG.925/2006, cu modif.si complet.ulterioare. Perioada de valab.a garantiei pt. particip: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.(Formular nr. 14).In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intrep. mici si mij.cf.Legii nr.346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constit.in procent de 50 % din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Garantia de buna executie: 5% din valoarea fara TVA a contractului. Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(3) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor HG nr. 1045/2011. Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.92 din HG nr.925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013, cod SMIS 31212
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in preved art. 180 din OUG 34-2006, conform Formularului 3 Sectiunea III Formulare; prezentat de ofertant/candidat/ofertant asociat / tert sustinator, dupa caz;
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 actualiz., completata conform Formularului 4 din Sectiunea Formulare de catre ofertant/candidat/ofertant asociat ;declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)^1 si lit. d) din O.U.G. nr.34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul;
3. Pentru persoane juridice romane: prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala - Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social si Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local. Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente din care sa reiasa indeplinirea obligatiilor exigibile de plata lunii anterioare celei in care se depun ofertele. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata / copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Persoane juridice straine: prezentare Certificate eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine prin care sa dovedeasca faptul ca si-a indeplinit obligatiile exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara in care este stabilit ofertantul.Documentele vor fi prezentate in limba de origine - in original/ copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de o traducerea autorizata a acestora si legalizata in limba romana.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului 5 din Sectiunea Formulare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Constantinescu Nicusor Daniel, Darie Cristian, Dragomir Nicolae Cristinel, Belu Mariana, Titimeaua Ionut, Taicutu Felicia, Rancichi Sebastian Florin, Vasile Carmen-Florentina, Cenusa Titi, Vornicu Elena, Lungu Mihaela, Mihaiesi Gabriela, Boaca Mihaela, Blacioti Georgeta, Comanici Carmen, Badila Eduard Gabriel, Marin Raluca Alina, Tanasa Getuta, Simion Lucian, Pedestru Carmen Adriana Luminita, Ragalie Danut, Nache Ioan Mihai.Consilieri judeteni: Albu Ioan, Anghel Panait, Bedivan Dumitru, Carp Doina-Eufrosina, Crusoveanu Marian, Constantin Florian, Dumitrache Ion, Florea Dumitru, Fronescu Nicolae-Stelian, Fintina Ionut, Gavrila Florin-Tudor, Gheorghe Corina, Ioana Elena, Magiru Maria, Marin Laurentiu-Marius, Mascas Alexandru-Gabriel, Marcus Ioan, Mandila Gheorghe, Memis Baiazid, Mihaesi Gheorghe, Mocianu Sorin, Munteanu Petrica, Osman Fedbi, Panait Cornel, Peride Niculae, Prodan Ecaterina, Radu Ion, Slabu Gheorghe, Silaghi Eugen, Sponte Adrian-Doru, Teodorescu Atanasie, Tutuianu Marius-Horia, Ulmeanu Ciprian-George.Nota: Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator.5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr.314/2010, conform Formularului 6 din Sectiunea Formulare.6.Declaratie privind calitatea de participant conform Formularului 7 din Sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.Pentru asociere se vor depune Informatii despre asociere si Acord preliminar de asociere Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
1.Pentru persoanele juridice romane: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator.Documentul se depune in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie reale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Se va va prezenta catre ofertant / ofertant asociat / tert sustinator. In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.Nota : Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de ONRC in original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta, in cazul in care nu a fost depus in aceasta forma.
2.Pentru persoanele juridice straine: - Prezentarea de documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie, valabile pentru anul calendaristic in curs.
3.Atestat/autorizare pentru proiectarea si executia de instalatii/lucrari electrice eliberat de ANRE (sau echivalent).Documente de confirmare: Se va prezenta certificatul de atestare sau documentul echivalent, valabile la data limita de depunere a ofertei: a) Atestat/Autorizare ANRE TIP C1A ? Proiectarede linii electrice aeriene si subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV - 20kV, si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV, cf. Ordin 24 / 2007.
b) Atestat/Autorizare ANRE TIP C2A - Executare de linii electrice aeriene si subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV - 20kV, si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV, cf. Ordin 24 / 2007.
Documente de confirmare: Se va prezenta certificatul de atestare sau documentul echivalent, valabil la data limita de depunere ofertei.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1 :
Prezentarea Fisei de informatii generale si declararea ciferei medii anuale pe ultimii 3 ani.
Media cifrei de afaceri globale pentru ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 30.000.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.
Cerinta 2Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, stampilate si semnate de ofertant. sau orice alte documente care atesta situatia economica si financiara, Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic. Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Ofertantul trebuie sa demonstreze la momentul semnarii contractului, va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a prezentului contract pentru o valoare de minimum 8.000.000 lei, pentru o perioada de 3 luni.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr.8;Daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru anul respectiv.Documentele solicitateScrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detine acces la finantare in suma 8.000.000 lei si pentru o perioada de 3 luni destinata acestui contract.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Lista a principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experinetei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 2Experienta similara : Ofertantul trebuie sa fi executat / dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani, lucrari silimare in obiectul contractului , respectiv lucrari de reabilitare/ restaurare/ conservare/ consolidare monumente istorice, in valoare de minim 15.000.000 lei fara TVA, valoare care poate fi demonstrata prin maxim 2contracte.
Prin formularea ?lucrari executate/duse la bun sfarsit? se intelege: ?lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de receptie partiala; sau ?lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau ?lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala
Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta :1. Fisa de experienta similara
2.Ofertantul va prezenta certificari de buna executie din care sa rezulte experienta asa cum a fost solicitata, care sa indice benficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si se va preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 3
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.
Cerinta 4
Ofertantul va face dovada ca dispune sau are acces la un laborator gradul II autorizat in conformitate cu Legea nr.10/1995 actualizata si HG nr.808/2005 publicat in MO Partea I nr.375 din 12.08.2005 sau echivalent, pentru efectuarea incercarilor de laboartor, pe toata perioada de derulare a contractului, iar ca modalitate de indeplinire a cerintei sa prezinte o declaratie care sa ateste detinerea sub orice forma, proprietate/inchiriere/preinchiriere sau angajament de punere la dispozitie, a unui laborator autorizat grad II, pentru efectuarea incercarilor de laborator, pentru toata perioada de derulare a contractului.
Cerinta 5
declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat, ale cadrelor de conducere, personalul tehnic de specialitate de care dispune ofertantul sau al carui angajament de participare a fost obtinut de ofertant.
Personal tehnic (cheie) responsabil pentru indeplinirea contractului, minim:
1. Responsabil de contract / sef santier /Coordonator de lucrareCerinte:
-studii superioare in domeniul constructiilor-experienta profesionala specifica in calitate de Responsabil de contract/sef santier/ Coordonator de lucrare in lucrari de constructii, pentru cel putin un contract de executie lucrari si/sau experienta profesionala specifica in orice functie pentru cel putin un contract de executie lucrari similar obiectului achizitiei.2. Responsabil RTE pe domeniul constructii civile industriale, agrozootehnice; energetice; telecomnicatii; miniere
Cerinte:
- atestat MDRT conform Ordin nr. 777/2003 domeniul constructii civile, industriale, agrozootehnice; energetice; telecomunicatii; miniere si a HG nr.925/1995, sau de un alt organism echivalent, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor;
3. Responsabil RTEdrumuri si poduriCerinte:
-atestat MDRT conform Ordin nr. 777/2003 domeniul lucrarilor de drumuri si poduri si a HG nr.925/1995, sau de un alt organism echivalent, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor;
4. Experti atestati MCC
Cerinte: Experti atestati conform Legii nr. 422/2001 si a Ordinului nr.2495/2010 emis de Ministerul Culturii si Patrimoniului National dupa cum urmeaza :
a) Expert atestat in domeniul 1 ? restaurare arhitectura, specializarea A, E si G;
b) Expert atestat in domeniul 3 ? studii, cercetari si inventarieri monumente istorice, specializarea A, E si G ;
b) Expert atestat in domeniul 4 ? consolidare/restaurare structuri istorice, specilizarea A, E si G;
unde : A - Studii, cercetare si inventariere monumente;
E - Executie lucrariG ? Urmarirea comportarii in timp si monitorizare monumente
5.Responsabil calitate CQ in domeniul constructii civile, Cerinte:
-studii superioare in domeniu si dovada ca poate desfasura activitatea de responsabil cu controlul de calitate, in conformitate cu legislatia in vigoare, in domeniul de constructii civile (decizie interna);
- experienta profesionala specifica in calitate de Responsabil CQ in lucrari de constructii civile pentru cel putin un proiect/lucrare.
6. Responsabil de securitate si sanatate al santierului, care va fi responsabil cu mentinerea si actualizarea conventiei de securitate si sanatate in munca, PSI si protectia mediului, a protocolului privind asigurarea masurilor de securitate, sanatate, situatii de urgenta si protectie a mediului, conformLegii nr.319/2006;
Cerinte:
-atestare profesionala ca poate desfasura activitatea de responsabil cu protectia muncii, in conformitate cu legislatia in vigoare, in domeniul protectiei muncii, respectiv Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
7. Proiectant si Executant/Personalautorizat pentru lucrari electrice atestat ANRE:
Cerinte: atestat/autorizare ANRE pentru proiectare si executie lucrari electrice, in termen de valabilitatela data limita de depunere a ofertelor:
a) personal autorizat ANRE TIP C1A ? proiectare de linii electrice aeriene si subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV - 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV
b) personal autorizat ANRE TIP C2A - Executare de linii electrice aeriene si subterane, cu tensiuni nominale de 0, 4kV - 20kV si posturi de transformare cu tensiunea nominala superioara de cel mult 20kV; Cerinte: atestat in valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea presoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului, in acest sens ofertantii vor prezenta: 1.diplome studii si CV-uri - pt.responsab. contract/sef santier/coordonator lucrare si resp.calitate CQ;2.pt.specialistii solicitati (la pct. 2, 3, 4, 6 si 7)se vor prezenta diplome studii, atestate valabile la data limita depunerii ofertelor; toate documentele solicitate vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care, membrii echipei propuse pentru indeplinirea contractului nu sunt angajati ai operatorului economic, acestia vor prezenta o declaratie de disponibilitate. Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui personalul nominalizat in oferta, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestuia nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice initiale.Nota: un specialist poate sa cumuleze cel mult doua din pozitiile mentionate mai sus, cu conditia respectarii cerintelor solicitate
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere ofertelor: Copie document, cu mentiunea "conform cu originalul".
Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.
In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat.
certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita de depunere a ofertelor; : Copie document, cu mentiunea "conform cu originalul".
Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea
In cazul depunerii unei oferte comune, documentul se va depune de fiecare asociat
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare Formular nr. 9 si Anexa din Sectiunea FormularePrezentare Formular Experinta similara nr 10Documentele solicitateDaca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Prezentare Formular Experinta similara nr 10Documentele solicitateDaca documentele sunt intocmite in alta moneda, pentru conversie se va lua in considerare cursul mediu anual leu/valuta comunicat de Banca Nationala a Romaniei / Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.Formular 11 si Formular 11a din Sectiunea FormulareDocumente solicitateDeclaratie conform Formular 12 din Sectiunea III FormulareDeclaratie conform Formular 12 din Sectiunea III FormulareDeclaratie conform Formular 12 din Sectiunea III FormulareDeclaratie conform Formular 12 din Sectiunea III FormulareDeclaratie conform Formular 12 din Sectiunea III FormulareFormular 12a din Sectiunea III Formulare, si Formular 12b din Sectiunea III Formulare si documentele solicitateFormularul 13 din Sectiunea III Formulare; Subcontractantii vor completa si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, conform Formularului 5, dupa caz.Prezentat document solicitatPrezentat document solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara - 80 puncte
2.
Perioada de garantie a lucrarilor executate
20%
Descriere: Perioada de garantie a lucrarilor executate Dg- 20 puncte
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.10.2013 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.10.2013 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.10.2013 12:00
Locul: Consiliul Judetean Constanta, Bd. Tomis nr.51, Constanta, cod postal 900725
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputreniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, , co-finantat din Fonduri Structurale prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 ? ?Dezvoltarea durabila si promovarea turismului?, Domeniul Major de interventie 5.1 ?Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/modernizarea infrastructurilor conexe?, cod SMIS 31212.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
In conformitate cu notificarea ANRMAP emisa in aplicarea prevederilor art.28 alin.(7) si art.29 alin(2^1) din OUG 34/2006 actualizata, la nivelul propunerii financiare fiecare operator economic ca cuprinde ca elemet distinct si constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de 4, 8976% la valoarea propunerii sale financiare constituite, fara diverse si neprevazute.In cazul in care urmare a evaluarii ofertelor acestea vor avea un punctaj egal, oferta care se va clasa pe primul loc va fi oferta cu pretul cel mai scazut. In cazul in care si pretul ofertelor va fi egal se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, iar oferta care va avea pretul cel mai scazut se va clasa pe primul loc.Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urilor furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii , Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd.Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241488413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.09.2013 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer