Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de constructie obiectiv cu destinatie MEDIATECA, pentru o arie desfasurata de 4.267, 40 m.p, arie construita de 513,60 m.p. si un regim de inaltime de 2S+P+2E+3ER+4ER+1E (tehnic).


Anunt de participare numarul 90245/06.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNIVERSITATEA NATIONALA DE MUZICA
Adresa postala: STR.STIRBEI VODA NR.33, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010102, Romania, Punct(e) de contact: GEORGE TANASESCU, Tel.0040213158908, Email: [email protected], Fax: 0040213158908, Adresa internet (URL): UNMB
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Institutie de invatamant superior
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de constructie obiectiv cu destinatie MEDIATECA, pentru o arie desfasurata de 4.267, 40 m.p, arie construita de 513, 60 m.p. si un regim de inaltime de 2S+P+2E+3ER+4ER+1E (tehnic).
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sediul U.N.M.B. (curte interioara) din str. Stirbei Voda, nr. 33, sector 1, Bucuresti
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari de constructie obiectiv cu destinatie MEDIATECA, cladiresprijinita pe retea de piloti secanti si caramida porotherm, cu o arie desfasurata de 4.267, 40 m.p., o arie construita de 513, 60 m.p. si un regim de inaltime de 2S+P+2E+3ER+4ER+1E (tehnic).
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212300-9 - Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice si culturale (Rev.2)
45111000-8-Lucrari de demolare, de pregatire si de degajare a santierului (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari de constructie obiectiv cu destinatie MEDIATECA, pentru o arie desfasurata de 4.267, 40 m.p, arie construita de 513, 60 m.p. si un regim de inaltime de 2S+P+2E+3ER+4ER+1E (tehnic).
Valoarea estimata fara TVA: 4, 357, 636EUR
II.2.2) Optiuni
Da
Aut.contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona lucr. suplimentare, cf. art. 122, lit j.
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: instrument de garantare - 40.000 EUR. Garantie de buna executie: 10% din pretul contractului, fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform legislatiei ce guverneaza in materie de achizitii publice.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul nu se afla in situatia descrisa la art. 180 si 181 din OUG 34/2006;Prezentarea Declaratiei privind eligibilitatea, Declaratiei privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 , Declaratiei privind calitatea de participant la procedura, Certificat constatator in copie legalizata sau in original, emis de Oficiul Registrului Comertului, valabil la data deschiderii ofertelor sau orice alt document echivalent, prin care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica, Copie certificat de inregistare ca persoana fizica sau juridica, Copii ale documentelor originale ce definesc constitutia sau statutul legal, locul de inregistrare si locul principal de desfasurare a activitatii.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru a-si demonstra situatia economica si financiara ofertantul va prezenta urmatoarele documente: 1)copii ale bilanturilor contabile sau extrase din bilanturile contabile pentru exercitiile financiare 2006, 2007, 2008 din care sa reiasa cifra de afaceri;
2)Declaratie privind cifra de afaceri globala si cea rezultata din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului contractului in ultimii 3 ani.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime pe care ofertantul trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerat calificat: 1)media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008) minim 3, 5 Milioane EUR; 2)media cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani financiari (2006, 2007, 2008) rezultata din activitatea desfasurata in domeniul de activitate aferent obiectului contractului - minim 2, 2 Milioane EUR. 3)media rezultatului (profit net/pierdere) ultimelor 3 exercitii financiare (2006, 2007, 2008) trebuie sa fie pozitiva.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; Informatii privind principalele lucrari executate in ultimii 5 ani; Declaratie privind infrastructura de care dispune ofertantul pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului; Declaratie privind partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de subcontractanti, Certificate/documente emise de sau contrasemnate din partea beneficiarului/ clientului, pentru proiectele similare , dovada asigurarii unui nivel corespunzator al calitatii: copie certificat sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001:2008 sau echivalent, dovada respectarii cerintelor aferente sistemului de management de mediu, conform cu SR EN ISO 14 001 sau echivalent, dovada respectarii cerintelor aferente sistemului de management al sanatatii si securitatii in munca, conform cu SR OHSAS 18001:2008 sau echivalent, dovada respectarii cerintelor aferente masurilor de responsabilitate sociala conform SA 8000:2008 sau echivalent, Prezentarea declaratiei cu respectarea prevederilor legislative referitoare la conditiile de munca si protectia muncii, la nivel national;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cel putin 1 contract pentru lucrari similarein ultimii 5 ani;Demonstrarea faptului ca dispune de personalul operational necesar pentru indeplinirea corespunzatoare a Contractului- cel putin accesul permanent la personalul descris in cadrul propunerii tehnice in cadrul tabelului Lista cuprinzand consumurile de manopera, demonstrare acces infrastructura necesara pentru contract inclusiv agremente, autorizatii necesare, conform legislatiei in vigoare
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul ofertei care face obiectul procesului repetitiv de ofertare: pretulb) informatii puse la dispozitia ofertantilor in cursul licitatiei electronice: pozitia in clasament
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S44-063823 din 06.03.2009
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 11.11.2009 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.12.2009 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
2luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.12.2009 10:00
Locul: Sediul U.N.M.B. din str. Stirbei Voda, nr. 33, sector 1, Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti ai ofertantilor in baza art 33 alin 2 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
Conform art. 40 din OUG 34/2006 aprobata cu modificari si completari ulterioare, Autoritatea Contractanta pune la dispozitie operatorilor economici documentatia de atribuire gratuit pe CD, in urma unei solicitari scrise. Autoritatea Contractanta este in imposibilitatea prezentarii documentatiei de atribuire in SEAP din motive tehnice (fisiere individuale -planse-ce depasesc 5 M.B.).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul Independentei nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021 319 51 80, Fax: 021 319 51 76
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile OUG 34/2006, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Tehnic - Compartiment Achizitii
Adresa postala: Str Stirbei Voda nr 33, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010102, Romania, Tel.021 315 89 08, Email: [email protected], Fax: 021 314 26 36, Adresa internet (URL): www.unmb.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
04.11.2009 16:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer