Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de constructii in cadrul proiectului"Artera de legatura intre str. Stirbei Voda si str. Morilor, inclusiv podul peste raul Olanesti in municipiul Ramnicu Valcea?


Anunt de participare numarul 107599/09.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala:  STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea:  Ramnicu Valcea, Cod postal:  240182, Romania, Punct(e) de contact:  LIVIU MIFTODE, Tel. 0250731016 int.126, In atentia:  IULIANA BUNEA, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0250731843, Adresa internet (URL):  www.primariavl.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de constructii in cadrul proiectului"Artera de legatura intre str. Stirbei Voda si str. Morilor, inclusiv podul peste raul Olanesti in municipiul Ramnicu Valcea?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Rm.VALCEA
Codul NUTS: RO415 - Valcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia de lucrari de constructii ce constau intr-o artera de legatura intre str. Stirbei Voda si str. Morilor si realizareapodului peste raul Olanesti
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45221110-6 - Lucrari de constructii de poduri (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
In conf. cu PT, DDE(Piese scrise si desenate), Caiete de sarcini, Liste de cantitati, Antemasuratori
Valoarea estimata fara TVA: 3, 635, 765RON
II.2.2) Optiuni
Da
Val.est.cuprunde si lucr. supl.de pana la 10%(dupa caz)
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei de participare: 65.000 lei fara TVA ; Garantia de buna ex. 8% din val. contr. fara TVA.IMM beneficiaza de reducere cu 50% a garantiei de participare , conform Legii 346/2004
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local 2%Buget de stat17, 65%Buget FEDR80, 35%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere sau subcontractarea conf. art.44 si art. 45 din OUG34/2006
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie IMM (daca e cazul), Formular nr. 5 : ART. 180 din OUG 34/2006actualizata, Declaratie privind neancadrarea in prevederile art. 181, Formulare tip cu valabilitate la data licitatiei emise de: D.G.F.P.S si D.I.T.L., Cazier fiscalIn cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice)straine a se vedea pct. V.1 din Fisa de date
Certificat de atestare profesionala pentru executie lucrari de drumuri, poduri si constructii aferente.
Persoane fizice si juridice romane:
Ofertantul va prezenta certificatul de atestare profesionala in original sau copie legalizata la notariat, valabil la data deschiderii ofertelor.Certificat A.N.R.E pentru executie lucrari de retele electrice, iluminat public.
In cazul ofertelor comune, cerificatul de atestare profesionala si certificatul ANRE , se va prezenta doar de unul din membrii asocierii./gruparii/consortiului care prezinta oferta.
Persoane fizice/juridice straine (a se vedea pct. V.1 din Fisa de date)
Cert, const, din care sa reiasa: CAEN 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor, CAEN4213 Constructia de poduri si tuneluri
2.Certificat unic de inregistrare din care sa reiasa ca domeniul de activitate al firmei corespunde grupei: CAEN 4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor CAEN4213 Constructia de poduri si tuneluri, Statutul societatii sau actul constitutiv
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabilPersoane juridice romane
Cerinta minima : se solicita bilantul contabil al firmei la data de 30.12.2009 si 31.12.2008 vizate si inregistrate DGFP (copie conform cu originalul)
Persoane juridice straine:
Cerinta minima : se solicita bilantul contabil al firmei la data de 30.12.2009 si 31.12.2008 vizate si inregistrate de organisme competente din tara respectiva (copie + traducere in limba romana de catre traducator autorizat, cu apostila)
Cerinte obligatorii:
a) Completarea Formularului nr. 8 Informatii generale;
b) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani (2007, 2008 si 2009):
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie;5.940.000 lei;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.O lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani
2.Experienta similara
3.Se va prezenta DECLARATIE Privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice
4.Formular nr. 11.1 ? Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere
Alte certificate
Persoane juridice romane
- Certificat SR EN ISO 9001:2001 (reactualizat) sau echivalentin copie conform cu originalul, pe categoria de lucrari drumuri si poduri, valabil la data deschiderii ofertelor.
- Certificat SR EN ISO 14001:2005 sau echivalentin copie conform cu originalul, pe categoria de lucrari drumuri si poduri, valabil la data deschiderii ofertelor.
- Certificat SR OHSAS 18001:2008 sau echivalentin copie conform cu originalul, pe categoria de lucrari drumuri si poduri, valabil la data deschiderii ofertelor.Persoanele juridice straine pot prezenta certificate echivalente emise de organisme stabilite in alte state ale Uniunii Europene-pentru categoria de lucrari drumuri si poduri, valabile la data depunerii ofertelor (copie conform cu originalul). Alte inf. la pct.V.4.1
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
2.Un contract similar de executie pod, pasaj(respectiv, executia/lucrari dereabilitare/consolidare pod, pasaj) in valoare de 2.100.000 lei fara TVA.Un contract similar de executie sistem rutier, in valoare de 650.000 lei fara TVAUn contract similar de executie iluminat public in valoare de 113.400 lei fara TVA.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de plata a facturilor
20%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 01.10.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
07.10.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
Pana la: 07.01.2011
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 07.10.2010 11:00
Locul: Primaria Municipiului Rm. Valcea, str.G-ral Praporgescu, nr.14
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere: imputernicire scrisa
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractul este finantat prin Programul Operational Regional 2007 ? 2013 Axa prioritara 1 ? Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere, Domeniul major de interventie 1.1 ? Planuri integrate de dezvoltare urbana , Sub-domeniul ?Poli de dezvoltare urbana?
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
in perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data deschiderii ofertelor, agentii economicii interesati vor urmarii periodic in SEAP anuntul pentru a se informa in eventualitatea transmiterii de catre autoritatea contractanta a unor completari sau clarificari la documentatia de atribiure.Modalitatea de comunicare scrisa : fax
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Pitesti-Sectia contencios administrativ
Adresa postala:  str. Victoriei, nr.22, Localitatea:  Pitesti, Cod postal:  110017, Romania, Tel. 0248624940, Fax:  0248211800
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliu national de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 0213104641, Fax:  0213104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic, Contecios, Primaria municipiului Rm valcea
Adresa postala:  str. g-ral Praporgescu, nr.14, Localitatea:  Rm Valcea, Cod postal:  0240595, Romania, Tel. 0250731016, Fax:  0250731843
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2010 10:08
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer