Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE PROIECTULUI ? CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI ?


Anunt de participare numarul 145669/09.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL BRASOV
Adresa postala: BD. EROILOR NR.8, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, Romania, Punct(e) de contact: LIDIA BULGAREA si ANNA MARIA GODRI, Tel. +40 268416550/128/124, In atentia: LIDIA BULGAREA, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 268473001, Adresa internet (URL): http: //www.brasovcity.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII AFERENTE PROIECTULUI? CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGICSI INCUBATOR DE AFACERI ?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: STRADA INSTITUTULUI NR.35 BRASOV
Codul NUTS: RO122 - Brasov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile de constructiireprezinta activitatea de baza a proiectului care va avea ca rezultat crearea unui centru de afaceri, transfer tehnologic si incubator de afaceri.
VALOAREA PROCENTULUI DE DIVERSE SI NEPREVAZUTE ESTE DE 3.168.041 LEI FARA TVA , ADICA 6, 4 % DIN VALOAREA CHELTUIELILOR PT LUCRARILE DE CONSTRUCTII , INSTALATII SI PROBE TEHNOLOGICE.
VALOAREA ESTIMATA ESTE DE 52.630.882 LEI.
VALOAREA LUCRARILOR DE CONSTRUCTII, INSTALATIILOR SI PROBELOR TEHNOLOGICE ESTE DE 49.462.841 LEI FARA TVA.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214620-2 - Lucrari de constructii de unitati de cercetare si experimentare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarile de constructiireprezinta activitatea de baza a proiectului care va avea ca rezultat crearea unui CENTRU DE AFACERI, TRANSFER TEHNOLOGIC SI INCUBATOR DE AFACERI, cu urmatoarele subactivitati, astfel:
1.Organizare de santier
2.Executia lucrarilor de rezistenta
3.Executia lucrarilor de arhitectura (finisaje exterioare si finisaje interioare)
4.Executie lucrari de instalatii respectiv:
- executie lucrari de instalatii sanitare- executie lucrari de instalatii termice- executie lucrari de instalatii de ventilatie si climatizare- executie lucrari de instalatii electrice- executie lucrari de instalatii curenti slabi5.Lucrari de montaj utilaje si echipamente tehnologice
6.Dotari
7.Executie lucrari de amenajare teren8.Executie lucrari de amenajarepentru protectia mediului si aducerea lastare initiala a terenului
Valoarea estimata fara TVA: 52, 630, 882RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Valoarea garantiei de participare este de1.052.617, 64 LEI, (526.308, 82 LEI pentru IMM-prin completarea Formularului din sectiunea Formulare). Modalitati de constituire acceptate, conform art.86 alin (1)si(5) din HG nr.925/2006? Instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari. Termenul de valabilitate al garantiei de participare este de minim 120 zile de la data limita de depunere a ofertelor. In cazul in care sunt depuse contestatii la procedura de achizitie publica si Decizia CNSC este de respingere, autoritatea contractanta va retine contestatorului/contestatorilor din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului o suma calculata conform art.278^1 litera c) din OUG nr.34/2006 actualizata (11.866, 309 lei ).Pentru constituirea garantiei de participare data de echivalenta leu/alta valuta, la cursul comunicat de BCR, este data publicarii anuntului de participare in SEAP 10% din valoarea contractului fara TVA(5% daca executantul face dovada ca se incadreaza in prevederile Legii 346/2004 categoria IMM). Mod de constituire a garantiei de buna executie: Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local si POR 2007-2013 , axa prioritara 1
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului 1; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.- Declaratie privind eligibilitatea - completarea si prezentarea Formularului 1.a; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular .- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul de stat, din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.- Prezentarea certificatului constatator privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a taxelor si impozitelor la bugetul local, din luna anterioara datei limita de depunere a ofertelor, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular .- Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1- conflictul de interese pentru ofertanti/ candidati ofertanti asociati/ subcontractanti/ terti sustinatori conform art.69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completarea si prezentarea Formularului 2.-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/ 2010 - completarea si prezentarea Formularului 3. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte si acest formular.
Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: George Scripcaru PrimarLiliana Horga Director executiv adjunct Directia TehnicaAttila Radnoti Director executiv Directia TehnicaLidia Bulgarea Sef Serviciu InvestitiiRamona Mandrea Serviciul InvestitiiIsabella Marasescu Sef Serviciu Achizitii Publice, Claudia Radu Sef Serviciu Financiar Contabilitate, Anna Maria Godri Serviciul Achizitii PubliceAdina Corsatea Serviciul Achizitii PubliceDaniela Rotbasan Serviciul ContabilitateValeria Mavrodin Sef Birou ContenciosPaula Pitis Biroul ContenciosMarilena Petcu Serviciul Achizitii PubliceDaria Savin Serviciul InvestitiiElena Moisa Serviciul Investitii Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului- din care sa reiasa obiectul de activitate, cod CAEN corespondent obiectului contractului de achizitie, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? , cuprinzand informatii valabile/reale la data limita de depunere a ofertei; In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente. Persoane juridice/fizice straine:
- prezentarea de documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile
legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor, prezentate in
original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana. In cazul depunerii unei oferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta aceste documente
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii privind media cifrei de afaceri globala. Se vor prezenta informatii
pentru ultimii 3 (trei) ani financiari incheiati. Pentru a fi considerat calificat
operatorul economic trebuie sa faca dovada unui nivel minim al mediei cifrei
de afaceri globale pe ultimii trei ani financiari incheiati ( 2010, 2011, 2012) in
valoare de 98.925.682 lei fara T.V.A. In cazul unei asocieri, fiecare asociat
este obligat sa prezinte acest formular.
Se completeaza Formularul nr.5 Informatii generale. Valorile vor fi exprimate
in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de Banca Centrala Europeana
pentru anul respectiv. ANUL CURS leu / Euro 2010 4, 2122 2011 4, 2379
2012 4, 4593 Ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor monede
decat Euro sau Lei vor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de
catre Banca Centrala Europeana (www.ecb.eu). Operatorul va depune ce
documente considera in sustinerea indeplinirii cerintei.Conform art. 16, alin. 2 din
Legea 346/2004 , IMM-urile beneficiaza de o reducere de 50% pentru
criteriile legate de cifra de afaceri , de garantia de participare si de garantia
de buna executie.Operatorul va depune ce documente considera in
sustinerea indeplinirii cerintei.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si
financiara invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana , atunci
aceasta are obligataia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin
prezentarea unui angajament ferm , al
persoanei respective , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la
dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se completeaza Formularul nr.5 Informatii generale. Valorile vorfi exprimate in lei, la cursul lei/euro mediu comunicat de BancaCentrala Europeana pentru anul respectiv. ANUL CURS leu /Euro 2010 4, 2122 2011 4, 2379 2012 4, 4593 Ofertantii caretrebuie sa efectueze conversia altor monede decat Euro sau Leivor utiliza ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BancaCentrala Europeana (www.ecb.eu). Operatorul va depune cedocumente considera in sustinerea indeplinirii cerinteiPersoana care asigura sustinerea financiara va prezentaangajament de sustinere financiara se completeaza formularul19, 20;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze o experienta similara , in domeniul
obiectului contractului prin prezentarea a cel putin un contract , maxim 2
contracte/certificari de buna executie pentru cele mai importante
lucrari , care sa confirme executarea unor lucrari similare a caror valoare,
cumulate sa fie de cel putin de 49.000.000 lei fara T.V.A.Referitor la experienta similara : pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat deBCE.
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, ( formular 6 din sectiunea
Formulare)
Declaratia referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si
ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;se prezinta formularul 8 din
sectiunea Formulare. -Informatii referitoare la personalul de conducere
(formular 9 din sectiunea Formulare)
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea tehnica si
profesionala invocand sustinerea acordata de catre o alta persoana , atunci
aceasta are obligataia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza prin
prezentarea unui angajament ferm , al
persoanei respective , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la
dispozitie ofertantului resursele tehnice invocate
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/ partile din contract care sunt
indeplinite de subcontractanti si datele de recunoastere ale
subcontractantilor propusi. Inainte de semnarea contractului ofertantul
castigator va prezenta contractul/contractele incheiate cu
subcontractantul/subcontractantii nominalizati in oferta , in copie. Pe
parcursul derularii contractului ofertantul nu are dreptul de a inlocui
subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante,
iar eventuala inlocuire a subcontractantilor nu trebuie sa duca la modificarea
propunerii tehnice sau financiare.
Lista cu personalul angajat de ofertant/de care ofertantul poate dispune in
derularea contractului: -1 RTE ? in domeniul constructiilor civile, in
conformitate cu Legea 10/1995 art. 14, Ord. MDLPL 777/2003 cu
modificarile ulterioare si HG 925/1995 cap. 4 art.21 si art. 22- Sef de santier (inginer constructii civile), - responsabil asigurarea calitatii AQ, pe intreaga lucrare
-minim o persoanaautorizata ANRE pentru lucrari electrice, in conformitate cu Legea 123/2012 si a Ord. ANRE nr.11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia, precum si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari in domeniul instalatiilor electrice- responsabil in materie de securitate si sanatate in munca-minim o persoana autorizata ANRE pentru lucrari in domeniul gazelor naturale in conformitate cu Legea 123/2012.
-inginer instalatii.
-inginer drumuri.
Se vor prezenta copii ale documentelor de absolvire si/sau
specializare/atestare/autorizare in domeniile impuse si se vor prezenta CV uri
ale personalului minim de specialitate.Pentru responsabilul tehnic cu executia nu este necesara prezentarea CV -ului.
Respectarea standardelor de asigurare a calitatii SR EN ISO din seria
9000/echivalent, prezentarea certificatului certificatului SR EN ISO 9001 sau
echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.Referitor la experienta similara : pentru echivalentase va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat deBCE.Se va completa formularul 6 din sectiunea FormulareSe vor completa formularul 8 si formularul 9 din sectiuneaFormulare.Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala vaprezenta angajament de sustinere dupa caz- se completeazaformularele 21, 22, 23Se va completa Formularul 11 din Sectiunea FormulareSe va preznta lista personalului minim necesar si documenteedificatoare.Prezentarea certificatului/documentului echivalent care sa atestefaptul ca ofertantul respecta standardele de asigurare a calitatiiSR EN ISO din seria 9001, in copie conform cu originalul. In cazul depunerii uneioferte comune, fiecare asociat are obligatia de a prezenta acestdocument.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
24.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 24.09.2013 11:00
Locul: Primaria Municipiului Brasov , B-dul Eroilor nr.8, Brasov
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, observatorii UCVAP si imputernicitii ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007-2013
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma caindeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire (Formularul 58 + Anexa). Declaratia va fi insotita deo anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fostsolicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea - conform art.11 alin.(4) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.ATENTIE! - Ofertantul care uzeaza de declaratia pe propria raspundere conform art.11 alin. (4) din HG 925/2006, are obligatia de aprezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste dinpartea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Daca se constata ca ofertele clasate peprimul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Documentele carecompun oferta trebuie sa fie indosariate, lizibile, numerotate, semnate si stampilate si vor contine in mod obligatoriu un opis pt. fiecare dosar incare se va mentiona cu exactitate la ce pagina se regaseste fiecare document. Pentru deschiderea fisierelor postate in SEAP cu semnaturaelectronica, utilizati programul shellSAFE Verify - Utilitar gratuit cu care se poate verifica semnatura electronica si permite vizualizaredocumente semnate electronic. Pentru descarcarea utilitarului accesati: http: //www.certsign.ro/certsign/produse/sigurantadocumentelor/shellsafe-verify.La nivelul propunerii financiare fiecare operator economic va cuprinde , ca element constitutiv si distinct al acesteia , valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute ( mentionat la punctul II.1.5.din prezentul anunt ) la valoarea propunerii financiare constituite /depuse ( fara diverse si neprevazute).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Contencios al Primariei Municipiului Brasov
Adresa postala: Adresa postala: B-dul Eroilor nr.5 , ,Localitatea: Brasov, Cod postal: 500007, ,Romania, Tel. +40 268416550, Email: [email protected], Fax: +40 268473001
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.08.2013 13:20
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer