Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de reabilitare DN 76 si DN79 si lucrari de modernizare str. Adevarului


Anunt de participare numarul 82089/13.07.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ORADEA
Adresa postala: P-ta Unirii, nr.1, Jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Iuliana Kocsis, Tel.0259.437000, int 230, Email: [email protected], Fax: 0259.440746, Adresa internet (URL): www.oradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria municipiului Oradea
Adresa postala: P-ta Unirii nr.1, cam.23 parter, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Demian
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de reabilitareDN 76 si DN79 si lucrari de modernizare str. Adevarului
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul Oradea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
-executie lucrari de reabilitare la DN 76 si DN79 tronson intravilan mun. Oradea;
-executie lucrari de modernizare la str. Adevarului din municipiul Oradea
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
1.Executie lucrari de reabilitare DN76
2.Executie lucrari de reabilitare DN 79
3.Executie lucrari de modernizare str. Adevarului
Valoarea estimata fara TVA: 15, 330, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 01.09.2009 pana la 01.09.2011
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-garantie de participare: Lot1=23000lei; Lot2=60000lei; Lot3=80000lei-garantie de buna executie 10%din pretul contractului fara TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
-bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
-asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind eligibilitatea-Declaratie privind calitatea de participant la procedura
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181-Certif. constatatoare privind indeplinireaobligatiilor de platala bugetul general consolidat-Certif. constatatoare privind indeplinireaobligatiilor de platala bugetul local
-Certificat constatator emis de ORC in original sau copie legalizata, eliberat cu cel mult o luna inainte de data deschiderii ofertelor.
-prezentare Certificat de inregistrare (CUI) in copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Fisa de informatii generale
-bilantul contabil , vizat si inregistrat de organele competente pe anii 2006, 2007, 2008
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-valoarea cifrei de afaceri medie anuala pe -ultimii 3 ani fiscali (2006- 2008) mai mare sau cel putin egala cu : -Lot 1:8.000.000 lei-Lot 2:20.000.000 lei-Lot 3:26.000.000 lei-Profitul operational trebuie sa fie pozitiv (firma sa nu fi fost in pierdere) in fiecare din cei 3 ani fiscali (2006-2008)
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani-Declaratie referitoare la efectivelemedii anuale ale personalului angajat si al personalului de conducere in ultimii 3 ani-Certificatul de atestare tehnica eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si poduri din Romania, valabil pentru anul in curs.
-Declaratie cu informatii privind asigurarea cu personal de specialitate
-Declaratieprivind asigurarea cu utilaje si mijloace de transport-Lista cusubcontractantii, specializarea acestora+acordurile de subcontractare-Certif. SR EN ISO 9001/2001
-Declaratie pe propria raspundere privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca, in vigoare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-dovada ca a finalizat in ultimii 5 ani , 2 contracte de lucrari similare cu o valoare insumata mai mare sau cel putin egala cu : -Lot 1:1.200.000 lei-Lot 2:3.000.000 lei-Lot 3:4.000.000 lei-Se vor prezenta copiile contractelor finalizate si declarate pentru a fi luate in calcul la indeplinirea conditiilor de mai sus, insotite de procese verbale de receptie sirecomandaride buna executiePentru 1 lot: -1 inginer drumuri cu vechime minima de 5 ani;
-1 responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul lucrarilor de drumuriPentru mai multe loturi se solicita : -2 inginer de drumuri cu vechime minima de 5 ani;
-1 responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul lucrarilor de drumuri
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.07.2009 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.07.2009 15:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.07.2009 11:00
Locul: sediul Primariei municipiului Oradea, sala mica
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare si reprezentantii ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Oradea
Adresa postala: Parcul Traian nr.10, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel.0259426881, Fax: 0259415903
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria municipiului Oradea-Directia juridica
Adresa postala: P-ta Unirii nr.1, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410100, Romania, Tel.0259437000
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.07.2009 14:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer