Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari de reabilitare si modernizare urbana in Municipiul Dorohoi


Anunt de participare numarul 135056/28.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL DOROHOI
Adresa postala: STR. GR. GHICA, NR.34, Localitatea: Dorohoi, Cod postal: 715200, Romania, Punct(e) de contact: PALIMARIU DOREL, Tel. +40 0231615671, Email: [email protected], Fax: +40 0231611310, Adresa internet (URL): www.primaria.dorohoi.com, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
MUNICIPIUL DOROHOI
Adresa postala: str. AI Cuza nr. 41, Localitatea: Dorohoi, Cod postal: 715200, Romania, Tel. +40 0231610133, In atentia: Palimariu Dorel, Email: [email protected], Fax: +40 0231611310
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: administratie publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari de reabilitare si modernizare urbana in Municipiul Dorohoi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Dorohoi, judetul Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizare sistem rutier;
? Modernizare trotuare (48.672mp);
? Inlocuire borduri (se vor executa si borduri cu rampe speciale pentru persoane cu dizabilitati in conformitate cu NP051/2001);? modernizarea parcarilor si amenajarea acestora (se vor executa si locuri de parcare pentru persoane cu dizabilitati in conformitate cu NP051/2001);
? Semne de circulatie;
? Amenajare pietonal central (pavaj, fantana arteziana, iluminat public);
? Dotare cu mobilier stradal (50 cosuri de resturi menajere, 50 banci stradale, 30 statii de autobuz prefabricate);
? Modernizare retea de canalizare menajera (pe calea Plevnei, in lungime de 1100 m)
Odata cu modernizarea drumurilor se vor monta un numar de 777 buc de guri de scurgere noi, se vor reabilita 116 guri de scurgere existente si e vor inlocui 4860 ml de canalizare pluviala aferenta gurilor de scurgere cu D=160mm.
Se va amenaja pietonalul de pe strada Alexandru Ghica intre cladirea primariei si zona blocului turn pe o suprafata de 3900 mp de pavaj, fantana arteziana ? 51 jeturi, 52 de stalpi de iluminat si amejare spatiu verde din zona.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
34928400-2-Mobilier urban (Rev.2)
34928510-6-Stalpi de iluminat stradal (Rev.2)
45223300-9-Lucrari de constructii de parcari (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform proiectului tehnic nr286/2010 intocmit de SC IMPO CONSTRUCT SRL SUCEAVA
Valoarea estimata fara TVA: 24.992.563, 00(include si cheltuieli privind Organizarea de santier, Probe tehnologice si testeĀ­.
Valoarea estimata fara TVA: 24, 992, 563RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul trebuie sa constituie garantia de participare in cuantumul de 499.000, 00 lei, cu valabilitate 90 zile de la data depunerii ofertelor. 10 % din valoarea fara TVA de atribuire a contractului.Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului de lucrari prin: -retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile partiale.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene: FEDR- 80, 35%Bugetul de stat- Fondul National ? 17, 65%;Bugetul Local ? 2%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratii privind neincadrarea la art.180 (formular 1) si 181 (formular 2) din OUG 34/2006.Tertul sustinator are obligatia neincadrarii in prev. art 181 din OUG 34/2006 lit. a, c indice 1 si d (cf. art. 19 si 20 din L 279/2011) si 180 din OUG 34/2006.2) Declaratie privind calitatea de participant la procedura (formular 3). In cazul prezentarii unor oferte comune prin asociere, respective subcontractare, se solicita prezentarea acestui formular de catre fiecare asociat/antreprenor general/subcontractant implicat in oferta.
3) Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta (formular 4)conform Ordinului nr. 314/2010.4) Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69*1 din O.U.G. nr. 34/2006; - formular 5 persoane cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire: Primar ? Dorin Alexandrescu Viceprimar - Sorin Alin Clim Secretar ? Florea VeronicaDirector economic ? Gavril ElenaManager proiect ? Cristian DogaruAsistent Manager ? Corolea Ungureanu Sava Daniel Responsabil financiar ? Surdu Cristian Asistent responsabil financiar ? Fodor VioletaResponsabil achizitii ? Palimariu DorelConsilier juridic ? Dohotariu CiprianResponsabil tehnic ? Ailoaie RodicaResponsabil tehnic ? Ilasi CatalinResponsabil tehnic ? Valeriu Mihai. Declaratia va fi prezentata si depusa si de fiecare tert sustinator/asociat/subcontractant, daca este cazul.5) Cazier fiscal - Se va depune cazierul fiscal (in original sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?) al societatii, in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. La solicitarea Autoritatiii Contractante, Ofertantul va fi in masura sa prezinte certificatul in original.
6) Cazier judiciar/certificat echivalent pentru persoane juridice straine; Se solicita prezentarea cazierului judiciar sau a certificatelor echivalente emise de autoritatile judecatoresti din tara din care provine ofertantul, pentru administratorul/administratorii legali ai firmei ofertante. In cazul unei asocieri/parteneriat, fiecare asociat trebuie sa prezinte cazierul judiciar.
7) Certificate de atestare fiscala, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificat constatator emis de ONRC in original sau copie conform cu originalul din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul principal al contractului, respectiv lucrari de drumuri si canalizare trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC; In cazul in care oferta este depusa de catre o asociere, atunci fiecare operator economic trebuie sa fie autorizat sa desfasoare partea sa din contract.In cazul persoanelor juridice straine se solicita documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia candidatului/ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si ale art. 181 lit. a), c^1) si d).Nota: Prezentarea documentelor solicitate mai sus reprezinta o cerinta minima obligatorie, iar lipsa lor va duce la respingerea ofertei ca fiind neconforma;
Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita prezentarea documentelor in original/copie legalizata, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformita?ii acestora cu cele depuse in oferta.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantii trebuie sa faca dovada realizarii unei cifre medii de afaceri pe ultimii 3 ani de 49.900.000, 00 lei.D. Pentru prezentarea cifrei de afaceri echivalenta lei-euro cursul este urmatorul:
Curs mediu anual
Anul EUR/RON
2008 3.9860
2009 4, 2373
2010 4, 2099
2011 4, 2379
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
8. Prezentarea Listei principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertelor), insotita de certificari de buna executie, pentru investitii de aceeasi natura, respectiv: Modernizare drumuri, Construire drumuri, executate, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari.
1. Dovada ca a executat in ultimii 5 ani, in calitate de contractant general/asociat/ subcontractant: min 1 /max 3 contracte in val./val.cumulata de min 24.900.000, 00 lei fara TVA
In situatia in care contractele au fost semnate inainte de perioada de 5 ani, autoritatea contractanta va lua in considerare lucrarile executate si duse la bun sfarsit in perioada solicitata si va avea in vedere doar lucrarile executate in aceasta perioada.
2. Dovada ca poate dispune de minim o statie de preparare mixturi asfaltice cu capacitatea minima de 80 t/ora sau de cantitatea de 80 t/ora de mixturi asfaltice.
Statia trebuie sa aiba raport de inspectie emis de un organism independent valabil la data limita de depunere a ofertelor sau sa aiba marcajul CE si care sunt insotite de declaratia de conformitate CE
3. Dovada ca poate dispune de minim o statie de sortare agregate de balastiera cu capacitatea minima de 70 mc/ora sau de cantitatea de 70 mc/ora de agregate de balastiera. Statia trebuie sa aiba autorizatia de mediu valabila la data limita de depunere a ofertelor.
4. Dovada ca poate dispune de un laborator de gradul II autorizat ISC (propriu sau contract de prestare/colaborare) autorizat pentru determinarile necesare la executie.
5. Dovada ca poate dispune de minim o statie de betoane de ciment cu capacitatea minima de 50 mc/ora, sau cantitatea de 50 mc/ora de beton din ciment. Statia trebuie sa aiba raport de inspectie emis de un organism independent valabil la data limita de depunere a ofertelor, sau sa aiba marcajul CE si care sunt insotite de declaratia de conformitate CE
6. Informatii referitoare la efectivul mediu anual al personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani. Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut, in special pentru asigurarea controlului calitatii;
7. 1. RTE ? inginer/subinginer drumuri si poduri atestat MLPTL cu atestat valabil la data limita de depunere a ofertelor;
2. Responsabil cu controlul tehnic de calitate in domeniul constructii drumuri si poduri ? decizii interne de numire din partea angajatorului pentru a desfasura activitatea de responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii;
3. Sef santier ? Inginer/subinginer, profilul constructii ? specializarea constructii drumuri si poduri - experienta specifica de sef santierminim 3 ani;
4. Sef punct de lucru - Inginer/subinginer, profilul constructii, specializarea drumuri si poduri - experienta specifica minim 3 ani;
5. Responsabil cu protetia muncii si PSI;
6. Evaluator al riscurilor pentru securitate si sanatate in munca;
7. Topograf - experienta specifica minim 2 ani.
8. Inginer/subinginer constructor cu specializarea alimentari cu apa si canalizari ? 3 ani experienta specifica
Prezentarea certificarii ofertantului in standardul ISO 9001 pt.lucrari de drumuri si poduri;
Prezentarea certificarii ofertantului in standardul 14001 pt.lucrari de drumuri si poduri;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere: Componenta financiara 1. Punctajul maxim de 80 de puncte se va acorda ofertei cu pretul cel mai mic. 2. Pentru oferte cu alte preturi punctajul se va calcula folosind urmatorul algoritm Pfinanciar n= ( Pretul cel mai mic / Pretul ofertei n) * 80 puncte
2.
perioada de garantie acordata lucrarilor
20%
Descriere: 1. Pentru perioada cea mai mare de garantie, dar nu mai mica de 7 ani, oferta va primi punctajul maximde 20 puncte. 2. Celelalte oferte vor fi punctate conform algoritmului: P tehnic n = (garantie ofertant n)/ (garantie ofertant maxima) *20 puncte. 3. Ofertele care prezinta o perioada de garantie mai mare de 10 ani nu vor fi punctate suplimentar si vor primi punctajul maxim de 20 puncte
Punctaj maxim componenta tehnica: 20
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.06.2012 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.06.2012 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.06.2012 11:00
Locul: Primaria municipiului Dorohoi, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, imputernicitii ofertantilor, experti cooptati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa Prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere? ? Domeniul major de interventie 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul ? ?Centre urbane?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Regionale
VI.3) Alte informatii
In cazul in care pe primul loc sunt doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj maxim autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art.176 din O.U.G nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in Documentatia de Atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte- inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.In cazul in care uzeaza de acest drept de mai sus, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Term.dep.contest.este de 10 zile incepand cu ziua urmat.luarii la cunos. despre un act al aut.contr. considerat nelegal in conf.cu prev.art. 256^2 alin (1) litera a) coorob.cu prev.art.256^2 alin (2) din O.U.G. nr. 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MUNICIPIUL DOROHOI
Adresa postala: str. AI Cuza nr. 41, Localitatea: Dorohoi, Cod postal: 715200, Romania, Tel. +40 0231610133, Email: [email protected], Fax: +40 0231611310
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.04.2012 09:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer