Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE LUCRARI ?IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE,INFRASTRUCTURA PUBLICA URBANA,ZONA URBANA VEST,MUNICIPIUL TULCEA? COD SMIS 7901


Anunt de participare numarul 143416/29.04.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Tulcea
Adresa postala: Strada Pacii, nr.20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Punct(e) de contact: UAT MUNICIPIUL TULCEA, Tel. +40 0240511992, In atentia: IACOB MARIA, Email: [email protected], Fax: +40 0240517736, Adresa internet (URL): primaria-tulcea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE LUCRARI ?IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE, INFRASTRUCTURA PUBLICA URBANA, ZONA URBANA VEST, MUNICIPIUL TULCEA? COD SMIS 7901
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUNICIPIUL TULCEA
Codul NUTS: RO225 - Tulcea
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
ObiectulContractului il reprezinta executia lucrarilorin cadrul proiectului , ,IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE, INFRASTRUCTURA PUBLICA URBANA, ZONA URBANA VEST, MUNICIPIUL TULCEA?COD SMIS 7901.Obiectivele proiectului sunt:
1.Reabilitarea unor strazi majore prin care sa se asigure accesul in bune conditii catre zona de actiune urbana;
2.Modernizarea retelei de utilitati edilitare (sistem de alimentare cu apa, canalizare pluviala si menajera) in corpul strazilor majore ce vor fi reabilitate.Pentru atingerea obiectivelor proiectuluisi a indicatorilor aprobati se vor realiza urmatoarele lucrari:
?Reabilitarea strazii 1848 cu prelungire str. Spitalului, portiunea cuprinsa intre str. Isaccei si str Barajului, in lungime de 1522 mprin ranforsarea structurii actuale;
?modernizareaurmatoarelor strazi prinrealizarea unei structuri rutiere noi:
-str. Isaccei de la intersectia cu str. Spitalului pana la intersectia cu str. Taberei L=1026 ml;
-str. Taberei de la intersectia cu str. Isaccei pana la intersectia cu str. Navalistilor, L=1300ml;
-modernizarea trecerii la nivel cu calea ferata , str.Isaccei, cu un sistem elastic;
-realizarea de parcari noi in zonastrazii 1848 in suprafata de 734mp;
-Reabilitare trotuare in suprafata de 15550 mp;
-Semnalizare si marcaje 10 km
-reabilitarea retelei de distrubutiea apei potabile pe strazile ce se vor moderniza in lungime de2085.6 ml din care:
Strada TabereiL=1099.1 ml;
Strada Isaccei L= 246.6 ml;
Strada 1848cu prelungire str Sitalului L=739.9 ml;
-extinderea retelei de canalizare menajerape strazile ce se vor moderniza in lungime de 749.14 ml din care : .
Strada Taberei L= 749.14 ml
-extindere conducta refulare apa uzata menajera pe strazile ce se vor moderniza in lungime de 10 ml din care : .
Strada Taberei L= 10 ml
-Extindereretea canalizare pluviala pe strazile ce se vor moderniza in lungime de 758.04 ml din care : .
Strada 1848 L= 758.04ml
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232440-8-Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari in cadrul proiectului?IMBUNATATIREA SERVICIILOR URBANE, INFRASTRUCTURA PUBLICA URBANA, ZONA URBANA VEST, MUNICIPIUL TULCEA? COD SMIS 7901. Valoarea estimata a contractului fara TVA este de 20.246.070, 27 lei ( valoarea cuprinde si cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute in procent de 5% aplicata la valoarea estimata a contractului. Valoarea aferenta procentului de diverse si neprevazute , astfel cum acestea au fost definite de proiectant in Devizul general este de 947.354, 69 lei fara TVA)
Valoarea estimata fara TVA: 20, 246, 070.27RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
14 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare: 200.000, 00 lei(pentru a beneficia de reducerea cu 50% a garantiei se va prezenta declaratie pe propria raspundere ca societatea se incadreaza in IMM)Modul de constituire a garantiei pentru participare: a)Scrisoare de garantie bancara in favoarea autoritatii contractante ? FORMULARUL1.b)Ordin de plata in contul autoritatii contractante. Garantia de participare se va vira in contul RO56TREZ6415006XXX000145 deschis la Trezoreria Municipiului Tulcea.c)Instrument de garantare emis de o societate de asigurariPerioada de valabilitate a garantiei pentru participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.In cazul in care pe parcursul procedurii ofertantul a depus o contestatie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor si aceasta i-a fost respinsa, autoritatea contractantaare dreptul de a retine suma de 9.489, 87 lei din cuantumul garantiei de participare, conform art. 278ยน, alin. (1) din OUG 34 /2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Daca scrisoarea de Garantie Bancara/ Instrumentul de garantareemis de o societate de asigurari nu asigura autoritatea contractanta impotriva riscurilor descrise la art.87 din HG 925/2006 actualizata precum si de cel prevazut la art 278^1 din OUG 34/2006 actualizat, oferta va fi respinsa in temeiul art. 33(3) lit. b din HG 925/2006 actualizata.Echivalenta leu/alta valuta se va face la cursul comunicat de BNR la data publicarii in SEAP A Anuntului de participare Garantia de buna executie este de 10% din valoarea contractului de servicii, fara TVA. Modul de constituire va fi specificat de catre ofertant in oferta sa alegandu-se din urmatoarele forme: Scrisoare de garantie bancara de buna executie, Instrument de garantare emis de o societate de asigurari sau retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale si finalecaz in care ofertantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil la Trezoreria Statului conform art. 90 alin (3) din HG 925/2006 actualizata.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
FEDR , bugetul de stat , bugetul localProiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Declaratii privind eligibilitateaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1.Declaratie privind eligibilitatea in conformitate cu FORMULARUL 2? incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 2Cerinta nr. 2
Declaratie privind calitatea de participant la procedura
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1.Declaratie privind calitatea de participant la procedura ? FORMULARUL 3
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)
Cerinta nr. 3Declaratia privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 in conformitate cu OUG nr.34/2006
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 ? completare FORMULARUL 42. Certificat de atestare fiscala eliberat de Administratia financiara privind achitarea catre Bugetul Consolidat al Statului a obligatiilor de plata, din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.3.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale emis de autoritatile locale din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele.(formulare-tip eliberate de autoritatile competente din tara in care candidatul/ofertantul este rezident).Pentru datorii scadente se accepta prezentarea de inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor, aprobate de catre organele competentein domeniu.Ofertantul/candidatul care are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele si nu prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensatiilor va fi exclus din procedura.Certificatele de atestare fiscala , se depunin oricare dintre formele:
- original;
- copie legalizata;
- copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul".
Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii ? eliberate de autoritati din tara de origine ( certificate, caziere judiciare, alte documente echivalente ) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele autoritatii contractante.Documentele vor fi prezentate in original sau copie legalizata la care se va alatura traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte FORMULARUL 4 si Certificatele de atestare fiscala
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 4 completat pentru punctele a), c) si d) respectiv ca nu se incadreaza in prevederile de la art. 181 lit.a), c^1 si d) OUG 34/2006Cerinta nr. 4Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, conform Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr.314/2010 privind punerea in aplicare a Certificatul de participare la licitatii cu oferta independentaModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Certificatul de participare la licitatie conform Ordin ANRMAP 314/2010 ? FORMULARUL 5(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.)
Cerinta nr. 5 Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006 aprobata cu modificarile si completari prin Legea 337/2006, cu modificarile si comletarile ulterioareModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Declaratie pe proprie raspundere conform art. 69^1 din OUG 34/2006 aprobata, cu modificarile si completarile ulterioare ? FORMULARUL6
In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.
In cazul in care ofertantul beneficiaza de sustinere conform art.186 si 190 din OUG 34/2006 si sustinatorii acestuia trebuie sa prezinte FORMULARUL 6
FORMULARUL 6 va fi prezentat si de subcontractanti (daca este cazul) Persoanele cu functie de decizie inorganizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie publica
Dr ing. Constantin Hogea- Primarul Municipiului Tulcea;
ing. Sacu Stere ? Viceprimar Municipiul Tulcea;
Iordache Marcel ? Viceprimar Municipiul Tulcea;
Blejan George - Aminstrator Public Municipiul Tulcea
Mihalca Bogdan -Arhitect sef
ec. Muhulet Alina- Director economicec Moise Marioara- Sef serviciu Buget Contabilitate
ing. Iacob Maria- Sef Serviciu Dezvoltare Investitii;
ing. Chesca Rodica- Consilier 1 - Serviciul Dezvoltare Investitii
ing. Iosefides Ilie - Consilier 1 - Serviciul Dezvoltare Investitii
Sing. Buliga Elisaveta- Referent Specialitate Serviciul Mangementul Proiectelor cu finnatare Externa
Ecolog . Gafar Sabri- Consilier 1 - Serviciul Dezvoltare Investitiiec. Tunsu Mariana- Sef Birou Marketing, Achizitii, Licitatiiec. Barbu Oana- inspector - Birou Marketing, Achizitii, Licitatii
Paraschiv Luminita ?Inspector specialitate Serviciul Mangementul Proiectelor cu finnatare Externa
Jr. Ciobanu Anamaria- Birou Contencios Administrativ
Jr. Hristu Stanca- Birou Contencios Administrativ
Jr. Visoiu Daniela- Birou Contencios Administrativ
Popescu Narcis-Ovidiu -Sef Serviciu Gospodarie Comunala
Banescu Cristina- Inspector de specialitate- Serviciul Gospodarie Comunala
Verban Elena - Carmen Inspector- Serviciul Gospodarie Comunala
Condrat Maria Referent I A ? Serviciul Gospodarie Comunala
SechilaOvidiu Cristian Inspector- Serviciul Gospodarie Comunala
Vilcu Edmond - Andrei Inspector- Serviciul Gospodarie Comunala
Sevastian Andreea- Inspector specialitate Serviciul Mangementul Proiectelor cu finnatare Externa
Iancu Petre- Manager proiect in cadrul Organismului de Management SC TRACTEBEL ENGINEERINGSA BUCURESTIMosoia Anton- Responsabil tehnic 1 in cadrul Organismului de Management SC TRACTEBEL ENGINEERINGSA BUCURESTIBobaru Constantin - Responsabil tehnic 2 in cadrul Organismului de Management SC TRACTEBEL ENGINEERINGSA BUCURESTIDehelean Ovidiu DAN - Responsabil tehnic 3 in cadrul Organismului de Management SC TRACTEBEL ENGINEERINGSA BUCURESTIPreda Sergiu -Responsabil tehnic 4 in cadrul Organismului de Management SC TRACTEBEL ENGINEERINGSA BUCURESTICarney Mihaela Corina- Responsabil financiar in cadrul Organismului de Management SC TRACTEBEL ENGINEERINGSA BUCURESTICodruz Vasile- Responsabilachizitii publice in cadrul Organismului de Management SC TRACTEBEL ENGINEERINGSA BUCURESTINicula Dana Maria - Responsabilcu publicitatea in cadrul Organismului de Management SC TRACTEBEL ENGINEERINGSA BUCURESTIMembrii Consiliului Local Tulcea
1.Ampleev Andrian
2.Anton Valeriu
3.Chistruga Corneliu Petre
4.Constantin Dumitru
5.Draniceanu Daniel
6.Frandes Claudia Alina
7.Gafar Cantimir
8.Iordache Marcel
9.Luca Andaluzia
10.Mihail Anatoli
11.Nedelcu Ion
12 Pavel Viorica
13.Pericleanu-Grigore Ciprian
14.Radu Valentina
15.Silivestru Ana Elena
16.Tiu Gabriel Dorin
17.Vizauer Lavinia
18.Valcu Dumitru
19.Sacu Stere
20.Mazureac Ionela
21.Badescu Marian Claudiu Cerinta nr. 1
Certificat constatator ONRC
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
1. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial, in original sau copie lizibila conform cu originalul cu semnatura si stampila ofertantului, din care sa rezulte ca ofertantul are obiectul deactivitate necesar desfasurarii activitatii ofertate.Informatiile cuprinse in Certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelorPersoane juridice/fizice romaneCertificat constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului de pe langa Tribunalul teritorial ?copie lizibilacumentiunea ?conform cu originalul?Pentru persoanele juridice/fizice straine ? documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul/candidatul este rezident, fiind traduse in limba romana ? traducere autorizata si legalizata.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular.) Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, va prezenta pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie egalizata, la cererea Comisiei de evaluare a ofertelor.)
Cerinta nr. 2
2) Document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului: AutorizatieconformORDINULUINr. 2262 din 29 decembrie 2005 privind autorizarea personalului cu responsabilitati in siguranta circulatiei care urmeaza sa desfasoare pe propria raspundere activitati specifice transportului feroviar intrucat in contract sunt cuprinse lucrari la trecerea nivel cale ferata Tulcea- Medgidia.In cazul unei oferte comune cerinta va fi indeplinita de fiecare asociat pentru partea de contract pe care o realizeaza
Modalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii
Copie lizibilaa Autorizatiei cu mentiunea ?conform cu originalul"
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Informatii generale, cu declararea Mediei cifrei de afaceri globale din cel mult ultimii3 ani :2010, 2011, 2012.
Ofertantiivor prezentacopii lizibile cumentiunea ?conform cu originalul? pentru documentele depuse pentru sustinerea informatiilor privind Media cifrei de afaceri globale din cel mult ultimii3 aniOfertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate si legalizate ale documentelor solicitate mai sus.
In cazul unei asocieri , fiecare asociat trebuie sa prezinte aceste documente.Cerinta minima: Media cifrei de afaceri globala din cel mult ultimii3 ani trebuie sa fie minim 35.000.000, 00 lei.In cazul unei asocieri, cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulat
In cazul ofertantilor nerezidenti valorile vor fi exprimate in lei, la cursul mediu comunicat de BNR pentru anul respectiv.
In cazul in care ofertantul este o asociere, pentru a beneficia de reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri la 50 % fiecare asociat trebuie sa se incadreze in categoria IMM, conform Legii nr.346/2004.
Ofertantul individual sau ofertantii asociati, care solicita reducerea cerintei privind valoarea minima a cifrei medii de afaceri la 50% vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se se va completaFORMULARUL7 INFORMATII GENERALE(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte acest formular).Copii lizibile cumentiunea ?conform cu originalul? pentru documentele depuse pentru sustinerea informatiilor privind Media cifrei de afaceri globale din cel mult ultimii3 aniDeclaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria IMM-urilor
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari similarerealizatein ultimii 5 ani, continand valori, durata contract, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Autoritatea contractanta solicita ca cerinta minima obligativitatea prezentarii pentru experienta similara:
- a maxim un contractcu o valoare egala sau mai mare decat o valoare minima impusa de300.000, 00 lei si al carui obiect a fost executia unor lucrari de canalizare menajera;
- a maxim un contractcu o valoare egala sau mai mare decat o valoare minima impusa de300.000, 00 lei si al carui obiect a fost executia unor lucrari de canalizare pluviala;
- a maxim un contractcu o valoare egala sau mai mare decat o valoare minima impusa de1.400.000, 00 leisi al carui obiect a fost executia unor lucrari de alimentare cu apa;
- a maximdouacontractecu o valoare egala sau mai mare decat o valoare minima impusa de16.000.000, 00lei si al carui obiect a fost executia unor lucrari de drumuri;Operatorii economici nu sunt obligati sa prezinte 4 contracte distincte, se poate prezenta un contract sau doua contracte sau trei contractecare sa cuprinda categoriile de lucrari mentionate mai sus cu respectarea valorilor minime impuse pe fiecare categorie.Atunici cand contractele sunt exprimate in alta moneda decat leul, echivalemta leu/alta moneda va fi efectuata la cursul mediu anual comunicat de BNR pentru moneda respectiva.(In cazul unei asocieri cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.)Pentru sustinerea experientei similare se vor prezenta:
certificate /documente constatatoare sau recomandari sauproces verbal de receptieprin care sa se confirme executia lucrarilor, continand referiri la: beneficiarul contractului; tipul lucrarilor executate ; perioada in care s-a realizat contractul; valoarea contractului.
Cerinta nr. 2
DECLARATIE PRIVINDECHIPAMENTELE TEHNICE SI ALTE MIJLOACE FIXE PE CARE CANDIDATUL /OFERTANTUL SE ANGAJEAZA SA LE UTILIZEZE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI DE LUCRARIExecutantul are obligatia sa asigurecel putin urmatoarea dotare minima privind echipamentele tehnice si alte mijloace fixe necesare pentru indeplinirea contractului: statie de betoane- minim 1 buc;
-statie preparare mixturi asfaltice- minim 1 buc;
-autogreder cu scarificator- minim 2 buc;
-compactor cu rulouri netede(fara vibrare) - minim 4 buc;
-maiuri mecanice si /sau manuale- minim 6 buc;
-buldoexcavator- minim 6 buc;
-incarcator frontal- minim 6buc;
-autobasculante- minim 10 buc;
- repatizator finisor de mixturi asfaltice- minim 2 buc;
-autocisterna- minim 2 buc;
-autobetoniere- minim 1 buc;
-freza asfalt- minim 2 buc;
-autogudronator- minim 1 buc.-aparat sudura polietilena- minim 4 buc, din care :
- minim 1 buc aparat de sudura cap la cap(polifuziune) conductePEHD Dn 63-250mm;
- minim 1 buc aparat de sudura cap la cap(polifuziune) conductePEHD Dn 110-315mm;
- minim 1 buc aparat de sudura cap la cap(polifuziune) conductePEHD Dn 160-500 mm;
- minim 1 buc aparat de sudura prin electrofuziune conductePHED
Aparatele de sudura vor fi dotate cu posibilitatea tiparirii diagramelorde sudura(protocol) pentru toate sudurilelaconducte PHED realizate in cadrul lucrariiSe vor atasa in copie certificata conform cu originalul pentru orice document de confirmare care atesta detinerea(dotare proprie/inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie/etc) a utilajelor, echipamentelor tehnice, dotarilor.etc implicate in realizarea obiectivului contractului
Cerinta nr. 3
Informatii referitoare la efectivele medii anuale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani
Cerinta nr. 4
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertantExecutantul are obligatia de asigura, cel putin, urmatorul personal de conducere si responsabil pentru executia lucrarilor:
Manager de proiect- studii superioare, experienta generala minim 5 ani si care sa fi condus in calitate de manager de proiect cel putin un proiect.Sef de santier?studii superioare in Constructii drumuri, experienta generala minim 5 ani si care sa fi condus in calitate de sef santier cel putin un proiect;
Se va prezenta:
a)CV?uri;
b) copiiale diplomelor de studiic)copiidupa documente relevante prin care sa faca dovada ca persoanele propuse au condus in calitate de manager de proiect respectiv sef de santiercel putin un proiect.
Inginer?studii superioare in Constructii drumuri, experienta generala minim 5 ani, si sa fi participat in cel putin un proiect similar;
Inginer? studii superioare inInstalatii in Constructii, experienta generala minim 5 ani, si sa fi participat in cel putin un proiect similar;Se va prezenta:
a)CV?ulb)copii ale diplomelor de studiic)copii dupa documente relevante prin care sa faca dovada ca personalul propus a participat in cel putin un proiect similar
Responsabil mediu: experienta generala minim 3 ani, absolvent studii superioare de specialitate( Ingineria Mediului, StiintaMediului, Ecologie si Protectia mediului, Chimia Mediului, ) sau competente dobandite prin absolvirea cursurilor de specialitate in domeniu Responsabil mediu/Manager al sistemelor de management mediu);Se va prezenta:
a)CV ? urib) copii ale diplomelor de studiisaucopii pentru certificate/atestari in domeniul solicitat in situatia in care absolventul de studii superioare nu are studii in domeniu dar a dobandit competente ulterior.c) Declaratie de angajament alpersoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copiia contractului de muncaa persoanelor care sunt angajati ai ofertantului.
Responsabil cu sanatatea si securitatea in munca ?atestat/certificat in urma absolvirii unor cursuri recunoscutein domeniu solicitat (conform legii nr 319/2008 si HG 1425/2006)
Se va prezenta:
a)CV?ul;
b)copie dupa atesta/certificat Responsabil cu sanatatea si securitateain muncac)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de munca a persoanelor care sunt angajati ai ofertantului
Topometrist cu experienta generala minim 5 ani si care sa fi participat in cel putin un proiect similar;
Se va prezenta:
a)CV?ul;
b)copii ale diplomelor de studiic)copii dupa documente relevante prin care sa faca dovada ca personalul propus a participat in cel putin un proiect similar(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).d)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de munca a persoanelor care sunt angajati ai ofertantului.
Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat pentru domeniul II ? Constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele?, in conformitate cu legislatia in vigoare. Atestatul si legitimatia trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
-Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat pentru domeniul III ? Constructii de cai ferate?, in conformitate cu legislatia in vigoare. Atestatul si legitimatia trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
-Responsabil tehnic cu executia (RTE) atestat pentru domeniul IX ? Constructii edilitare si de gospodarie comunala?, in conformitate cu legislatia in vigoare. Atestatul si legitimatia trebuie sa fie valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Se va prezenta:
a)CV? ul;
b)copie dupa atestat RTE
c)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de muncaa persoanelor care sunt angajati ai ofertantului
-Responsabil cu controlul calitatii absolvent studii superioare in Constructii Drumuri
-Responsabil cu controlul calitatii absolvent studii superioare in Instalatii in constructiiSe va prezenta:
a)CV?ul?
b)copie dupaDecizie responsabil cu controlul calitatii
c)copiiale diplomelor de studii
- 4 Sudori in PEHD atestati ISCIR .Se va prezenta:
a) CV? urib) copii dupa documentele de atestare asudorilor
c)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului sau copii a contractului de munca a persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.
Cerinta nr. 7
Informatii privind subcontractantii/asociatii
Mai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune candidatura sau oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea, conform art.44 din OUG nr.34/2006 actualizata
Oferta trebuie sa cuprinda un contract de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea colectiva si solidara pentru indeplinirea contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea Contractului.Ofertantul castigator, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participamai multe persoane juridice sau fizice, se obliga salegalizeze asocierea, iar contractul de asociere legalizat va fi prezentat Beneficiarului, inainte de data semnarii contractului
Cerinta nr. 1
Informatii privind standardele de management al calitatiiCerinte minime: Obligativitatea prezentarii certificat conform standardelor SR EN ISO seria 9001sau echivalent.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte certificat conform standardelor SR EN ISO seria 9001sau echivalent pentru partea de contract pe care o realizeaza).
Nu se admit ofertanti in curs de certificare
Cerinta nr. 2
Informatii privind standardele de management al managementului de mediu
Cerinte minime: Obligativitatea prezentarii certificat conform standardelor ISO 14001 sau echivalent.
(In cazul unei asocieri, fiecare asociat trebuie sa prezinte certificat conform standardelor ISO 14001 sau echivalent pentru partea de contract pe care o realizeaza).
Nu se admit ofertanti in curs de certificare
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se se va completaFORMULARUL8 DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARIEXECUTATEIN ULTIMII 5 ANIPentrucontractul/contractele propuse ca experienta similara ofertantul va completa FORMULARUL 9Copii ? conform cu originalul? pentru documentele solicitateSe va completa FORMULARUL 10-DECLARATIE PRIVINDECHIPAMENTELE TEHNICE SIALTE MIJLOACE FIXE PE CARE CANDIDATUL /OFERTANTUL SE ANGAJEAZA SA LE UTILIZEZE PENTRU INDEPLINIREA CONTRACTULUI DELUCRARICopii?conform cu originalul? pentru orice document de confirmare care atesta detinerea(dotare proprie/inchiriere/leasing/angajament de punere la dispozitie/etc) a utilajelor, echipamentelor tehnice, dotarilor.etc implicate in realizarea obiectivului contractuluiSe va completa FORMULARUL 11DECLARATIE REFERITOARE LA EFECTIVELE MEDIIANUALE ALE PERSONALULUIANGAJAT SI AL CADRELORDE CONDUCERE IN ULTIMII 3 ANISe va completaFORMULARUL 12 - INFORMATII PRIVIND PERSONALUL CE VA FI ANGAJAT INCONTRACT PENTRU EXECUTIE LUCRARI CONSTRUCTIISe va prezenta: a)CV?uri?FORMULARUL 13, in original;b) copii ?conform cu originalul? ale diplomelor de studiic)copii ?conform cu originalul? dupa documente relevante prin care sa faca dovada ca persoanele propuse au condus in calitate de manager de proiect respectiv sef de santiercel putin un proiectSe va prezenta: a)CV?uri?FORMULARUL 13, in original;b) copii ?conform cu originalul? ale diplomelor de studiic)copii ?conform cu originalul? dupa documente relevante prin care sa faca dovada ca persoanele propuse au participat incel putin un proiect similarSe va prezenta: a)CV ? uri ? FORMULARUL 13, in original;b) copii ? conform cu originalul? ale diplomelor de studiisau copii ?conform cu originalul? pentru certificate/atestari in domeniul solicitat in situatia in care absolventul de studii superioare nu are studii in domeniu dar a dobandit competente ulterior.c.) Declaratie de angajament alpersoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului ? FORMULARUL 14, in original sau copii ? conform cu originalul? a contractului de muncaa persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.Pentru Responsabil cu sanatatea si securitatea in munca Se va prezenta: A)CV ? uri ? FORMULARUL 13, in original;b) copie ?conform cu originalul?dupa atesta/certificat Responsabil cu sanatatea si securitateain muncac.) Declaratie de angajament alpersoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului ? FORMULARUL 14, in original sau copii ? conform cu originalul? a contractului de muncaa persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.Pentru topometristSe va prezenta: a)CV ? uri ? FORMULARUL 13, in original;b) copii ? conform cu originalul? ale diplomelor de studiic.)copii ?conform cu originalul?dupa documente relevante prin care sa faca dovada capersonalul propus a participat in cel putin un proiect similar(aceste documente se vor solicita ofertantului potential castigator).d.) Declaratie de angajament alpersoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului ? FORMULARUL 14, in original sau copii ? conform cu originalul? a contractului de muncaa persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.Pentru responsabil tehnic cu executia (RTE)Se va prezenta: a)CV? ul ? FORMULARUL 13, in original;b)copie ?conform cu originalul? dupa atestat RTEc)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului?FORMULARUL 14, in original sau copii ?conform cu originalul? a contractului de muncaa persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.Pentru responsabil cu controlul calitatiiSe va prezenta: a)CV?ul?FORMULARUL 13, in original;b)copie ?conform cu originalul?dupaDecizie responsabil cu controlul calitatiic)copie ?conform cu originalul?dupadiploma de studiiPentru sudori se va prezenta: a.) CV ? uri ? FORMULARUL 13;b) copii ?conform cu originalul dupa documentele de atestare a sudorilorc)Declaratie de angajament al persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care nu sunt angajati ai ofertantului - FORMULARUL 14, in original sau copii ? conform cu originalul? a contractului de munca a persoanelor responsabile cu indeplinirea contractului care sunt angajati ai ofertantului.Se solicita , completarea FORMULARULUI 15DECLARATIE PRIVIN PARTEA/PARTILE DIN CONTRACTCARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI /ASOCIATISI SPECIALIZAREA ACESTORASe solicita , completarea FORMULARULUI 16INFORMATII PRIVIND ASOCIEREASe solicita , completarea FORMULARULUI 17ACORD DE ASOCIEREAcordul de asociere va indica participarea fiecaruia la prestarea seviciului si tipul de servicii care urmeaza a fi executate de fiecare dintre parteneri in cadrul parteneriatului.Modificarea numelui, a atributiilor sau a liderului nu se vor face pe perioada contractului fara aprobarea scrisa a achizitorului. Liderul partenerului va fi autorizat sa isi asume angajamente si va primi instructiuni pentru si din partea oricaruia si a tuturor partenerilor in cadrul parteneriatului si intreaga prestare a contractului, inclusiv plata, se va face exclusiv cu partenerul responsabil.Copii ? conform cu originalul? dupa dupa documentulsolicitatCopii ? conform cu originalul? dupa dupa documentulsolicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie acordata lucrarilor
30%
Descriere:
Punctaj maxim componenta tehnica: 30
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.06.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.06.2013 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.06.2013 13:00
Locul: UAT Municipiul Tulcea str. Pacii nr. 20, Tulcea , etaj 1 camera 101
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de evaluare a ofertelor, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor si observatorii UCVAP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa 1- ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselorpoli urbani de crestere?, domeniul major de interventie 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, sub-domeniul ?Centre urbane?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Doc. emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducerea autorizata in limba romana, legalizata la notariat. In cazul ofertelor clasate pe primul loc cu punctaje egale modalitatea de departajare se va face in felul urmator: 1. se va declara castigatoare oferta care are pretul cel mai mic;2. in cazul in care ofertele clasate pe primul loc cu punctaje egale au preturi egale si perioada de garantie acordata egala atunci Autoritatea contractanta(A.C.) vasolicita ofertantilor clasati pe primul loc cu punctaje egale o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul final cel mai scazut.A.C. are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica conform , art 209 din OUG 34/2006.In cazul in care, in conformitate cu art. 186 si 190 din OUG 34/2006, ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiaraori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament de sustinere din partea unui tert, sustinatorii nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform art. 69^1, art.180, art.181 lit.a), lit.c^1 si d) din O.U.G. 34/2006, In acest sens, sustinatorii, vor completa FORMULARUL 2, FORMULARUL 4 pct. a), pct. c), pct.d), FORMULARUL 6, Angajamentul ferm al sustinatorului se va prezenta in forma autentica (incheiat in fata notarului), Se vor folosi formulare atasate (FORMULARUL 18 si FORMULARUL 19 cu Anexele 1 si 2 (daca este cazul).Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare solicitate ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere conform art.11din HGR 925/2006.Pentru vizualizarea doc. de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierilor semnate electronc, program disponibil gratuit pe site-urile furnzorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256 indice 2 din OUG 34/2006 actualizata
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
U.A.TMUNICIPIUL TULCEA- BIROU CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Adresa postala: Strada Pacii, Nr.20, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820033, Romania, Tel. +40 240511440, Email: [email protected], Fax: +40 0240517736, Adresa internet (URL): www.primaria-tulcea.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.04.2013 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer