Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari in cadrul proiectului ?Reabilitare drum judetean DJ 675, km 0+0.000 ? km 25+0.000, Targu?Carbunesti?Ticleni?Pesteana Jiu?


Anunt de participare numarul 124610/27.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN GORJ
Adresa postala:  STRADA VICTORIEI, NR.2-4, Localitatea:  Targu Jiu, Cod postal:  210165, Romania, Punct(e) de contact:  Daniela Stricescu, Tel. 0253214006, Email:  [email protected], [email protected], [email protected], Fax:  0253212023, Adresa internet (URL):  www.cjgorj.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari in cadrul proiectului ?Reabilitare drum judetean DJ 675, km 0+0.000 ? km 25+0.000, Targu?Carbunesti?Ticleni?Pesteana Jiu?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Pe drumul judetean DJ675, judetul Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile in cadrul proiectului ?Reabilitare drum jude?ean DJ 675, km 0+0.000 ? km 25+0.000, Targu?Carbune?ti??icleni?Pe?teana Jiu? se vor realiza conform Autorizatiei de construire obtinuta in baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, si cu respectarea Proiectului tehnic, a Caietelor de sarcini, a Listelor de cantitati si a Detaliilor de executie elaborate de catre proiectantul S.C. TRACTEBEL EINGINEERING S.A. Bucuresti.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform cantitatilor din caietul de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 38, 643, 284.23RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 300.000 lei si garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului prin Agentia pentru Dezvoltarea Regionala Sud-Vest Oltenia din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013, - proiect Cod SMIS 3074
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Declaratie privind situatia personala a operatorului economic-Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta
-Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale-Copie dupa Certificat emis de O.R.C. de pe langa Tribunalul teritorial
-Certificat constatator eliberat de O.R.C. cu cel mult 30 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor
Pentru persoane straine-Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Bilantul contabil la data de 31.12.2010 vizat si inregistrat de organele competente-Demonstrare capacitatea financiara de sustinere a contractului (posibilitatea de a realiza cashflow) printr-un document justificativ pt.o valoare de minim 25% din val.est.contract
-Fisa de informatii generale care sa contina cifra de afaceri pe perioada ultimilor 3 ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Valoarea medie a cifrei de afaceri pe perioada ultimilor 3 ani trebuie safie de cel putin 70.000.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-Lista cu princip.lucrari executate in ultimii 5 ani si lucr.aflate in executie+declaratie pt.confirmarea lucrarilor-formulare experienta similara din care sa rezulte incheierea si indeplinirea in ultimii 5 ani a unor contracte de reabilitare/constructie a drumurilor si podurilor (cel putin un contract de reabilitare/constructie a drumurilor si cel putin un contract de reabilitare/constructie podurilor
-PV de receptie la terminarea lucrarilor si recomandari-Decl.pt.asigurarea cu utilaje, instalatii, echipamente, mijloace fixe etc.+lista-Decl.privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere+ Lista cu pers.de specialitate responsabile direct de indeplinirea contr., care trebuie sa cuprinda minim: persoana de conducere responsabila direct de indepl.contr.; resp.th.cu executia atestat in domeniul drumurilor; resp.th.cu executia atestat in domeniul podurilor; inginer topograf (minim 1);
-CV-urile persoanelor de sp.resp.direct de indepl.contr.;
-Copii autorizatiile/certificatele de atestare ale persoanelor de specialitate, dupa contractele de colaborare si un angajament ca pe durata de executie a lucrarilor isi vor desfasura activitatea pentru realizarea contractului
-Decl.cu partile din contractcare sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora-Copie dupa certificatul sistemul de management al calitatii ISO 9001 sau echivalent
-Autorizatie ?Laborator gradul II? autorizat I.S.C. pentru profilele agregate naturale pentru lucrari de CF si drumuri etc. sau
sau contract/precontract cu ?Laborator gradul II?conf.cerintelor de mai sus
-Surse de materiale, inclusiv certificate care sa ateste conformitatea produsului pentru principalele produse (mixturi asfaltice, betoane, agregate minerale) etc.
-Copie certificat sistem de management de mediu ISO 14001 sau echivalent
-Copie certificat sistem de management privind sanatatea si securitatea ocupationala OHSAS 18001 sau echivalent
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Valoarea cumulata a contractelor prezentate privind experienta similara va fi de minim 38.000.000 lei fara TVA-In cadrul dotarii tehnice ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere) a minim: 2 statii de producere mixturi asfaltice autorizate de mediu, capacitatea minima a acestora 80 t/h; 1 statie de betoane autorizata de mediu, capacitatea minima a acesteia 40 mc/h; 2 buc. autogredere; 2 buc. finisoare (repartizatoare) mixturi asfaltice; 4 buc. cilindrii compactori; 2 buc. buldozer; 1 buc. freza asfalt; 2 buc. incarcatoare frontale; 2 seturi semnalizare punct lucru mobil (carucioare port-semnalizare); 2 buc. perii mecanice pentru curatarea partii carosabile; 2 buc. autobetoniera; 1 buc. automacara=16 TF; 1 buc. autogudronator; 1 buc. autoexcavator; 1 buc. buldoexcavator; 1 masina pentru marcaje rutiere autopropulsata; 2 buc. taietoare asfalt; 1 atelier fasonat armatura
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Licitatia electronica intr-o singura runda, ofertantii au posibilitatea de a vizualiza pe parcursul derularii, numarul ofertantilor si pretul ofertei de pe primul loc.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10664/20.06.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 08.08.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.08.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.08.2011 12:00
Locul: S.E.A.P.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013, Axa Prioritara 2 ?Imbunatatirea infrastructurii de transport regionale si locale?, Domeniul major de interventie 2.1 ? ?Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane ? inclusiv constructia / reabilitarea soselelor de centura?
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala:  Str.Stavropoleos, nr.6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021-3104641, Email:  [email protected], Fax:  021-3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Juridica din cadrul Consiliului Judetean Gorj
Adresa postala:  str.Victoriei, nr 2-4, Localitatea:  Targu-Jiu, Cod postal:  210165, Romania, Tel. 0253-214006, Email:  [email protected], Fax:  0253-212023, Adresa internet (URL):  www.cjgorj.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
21.06.2011 16:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer