Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari ?INFIINTARE STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR IN VEDEREA VALORIFICARII POTENTIALULUI MATERIAL SI UMAN AL MUNICIPIULUI IASI PRIN MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA SI AMENAJARI INTERIOARE, Str. Chisinaului nr. 29, Municipiul Iasi, judetul Ia


Anunt de participare numarul 147808/09.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC JAD GROUP S.R.L.
Adresa postala: Calea Chisinaului, nr.29, Bl.C40, Parter, camera 21, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700123, Romania, Punct(e) de contact: SC JAD GROUP SRL, Tel. +40 743633753, In atentia: Viorel TAUTU, Email: [email protected], Fax: +40 232222782, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
AGENT ECONOMIC PRIVAT (SRL)
Activitate (activitati)
- Afaceri economice si financiare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari ?INFIINTARE STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR IN VEDEREA VALORIFICARII POTENTIALULUI MATERIAL SI UMAN AL MUNICIPIULUI IASI PRIN MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA SI AMENAJARI INTERIOARE, Str. Chisinaului nr. 29, Municipiul Iasi, judetul Iasi"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Iasi, Jud. Iasi,
Str. Chisinaului nr. 29
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop executia lucrarilor pentru ?INFIINTARE STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR IN VEDEREA VALORIFICARII POTENTIALULUI MATERIAL SI UMAN AL MUNICIPIULUI IASI PRIN MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA SI AMENAJARI INTERIOARE, Str. Chisinaului nr. 29, Municipiul Iasi, judetul Iasi"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45262700-8 - Lucrari de modificare a cladirilor (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
45330000-9-Lucrari de instalatii de apa (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Listelor de cantitati, Lucrarile de construire pentru ?INFIINTARE STRUCTURA DE SPRIJINIRE A AFACERILOR IN VEDEREA VALORIFICARII POTENTIALULUI MATERIAL SI UMAN AL MUNICIPIULUI IASI PRIN MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA SI AMENAJARI INTERIOARE, Str. Chisinaului nr. 29, Municipiul Iasi, judetul Iasi" se vor executa in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini din documentatia de atribuire si cu Proiectului tehnic. Proiectul tehnic - partile scrise si partile desenate - face parte integranta din caietul de sarcini si este atasat in SEAP prezentei documentatii. Mentionam posibilitatea modificarii duratei contractului in functie de necesitatile care vor aparea (actele aditionale ale contractului de finantare sau notificari care duc la variatii de activitati
Conform Devizului General aprobatValoarea totala a lucrarilor este estimata la 48.503.979, 00 lei la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare, din care 1.910.000 lei la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare, reprezinta diverse si neprevazuta in procent de 4.0992% din valoarea investitiei fara a aduce atingere prevederilor art. 122 lit. i), respectiv art. 252 lit. j) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare).
Valoarea investitiei fara diverse si neprevazute este 46.593.952, 00 lei la care se adauga TVA conform legislatiei in vigoare.
Valoarea estimata fara TVA: 48, 503, 979RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
11 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP se constituie in conf. cu HG 925/2006, art. 86. In cazul depunerii unei contestatii, de catre op. ec. ofertanti, daca CNSC respinge contestatia depusa, AC va retine din gar. de participare, o parte din gar. depusa, in conf. cu art. 2781 lit. d) din OUG 34/2006 respectiv 11.805, 94 leiDatele pentru consituirea gar. de participare: CONTUL RO13BPOS24007181944 deschis la BANCPOST. In orice situatie, dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor, in original.Perioada de val. a GP va fi cel putin egala cu perioada de vala. a ofertei. Cuantumul GP este de 50000 leiIn cazul constituirii GP prin scris de gar. de participare emisa in conditiile legii de o soc. bancara ori de o societate de asigurari, aceasta va fi in conformitate cu ?Formularul I ?Garantia de Participare". GP se va restitui in conformitate cu HG 925/2006, art. 88.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.In cazul unei GP emise de catre o societate de asigurari se va prezenta dovada platii integrale a politei de asigurare. Nota: Ofertele care nu sunt insotite de GP, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate solicitate in DA vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere a ofertelor. Ofertantii tip I.M.M. care indeplinesc prevederile legislatiei in vigoare (Legea nr. 346/2004) beneficiaza de reducere de 50% din valoarea GP (pentru a beneficia de aceasta reducere ofertantii vor depune documente prin care dovedesc ca se incadreaza in prev. Legii nr. 346/2004, cu modif. si completarile ulterioare).Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este data publicarii in SEAP a Anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea contractului fara TVA.Gar. de buna ex. se constituie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari in favoarea Aut. Contract., completata conf. Formularului nr. 31, se prezinta in original si devine anexa la contract. Va fi constituita in maxim 15 zile de la data semnarii contractului. In caz contrar Aut. Contract. va considera contractul ca neincheiat urmand a fi retinuta garantia de participare.Daca partile convin, gar. de buna ex. se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale in conformitate cu prevederile HG nr. 1045/19.10.2011.IMM-urile benef. de reduceri de 50% pentru gar. de buna ex. conf. Legii 346/2004, cu conditia prezentarii dovezii de incadrare in aceasta categorie: conf. model prevazut in lege.Restituirea gar. de buna executie se va face conf. HG 925/2006.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Contractul de lucrari este finantat prin Fonduri Europene (FEDR), POR 2007-2013 Axa prioritara 4, DMI 4.1 si contributie proprie a Beneficiarului
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTA 1Un operator economic este exclus din prezenta procedura daca se afla in oricare din situatiile descrise la art. 180 si 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Toate certificatele/ documentele/ formularele solicitate in prezentul capitol vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila conforma cu originalul si trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor, exceptie fac certificatele fiscale. In cazul ofertantilor (persoane fizice sau juridice) de alta nationalitate decat cea romana, documentele vor fi transmise in limba in care au fost emise, insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana. Toate documentele vor avea, pe langa semnatura si stampila, mentionat in clar numele intreg al persoanei semnatare. Pentru asocieri, subcontractari si sustineri, indeplinirea criteriilor de calificare se verifica conform Anexei 2 a Ordinului presedintelui ANRMAP nr.509/2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie. Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea urmatoarelor:
1) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG34/2006; (Formular B2)
2) Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG34/2006; Formularul nr.B4
3) Cazier judiciar pentru administratori (unde este aplicabil) si/sau certificate echivalente4) Cazier judiciar al operatorului economic (unde este aplicabil) sau orice document echivalent.
5) Cazier fiscal al operatorului economic (in statele unde este aplicabil) sau orice document echivalent.6) Certificat fiscal (restante buget consolidat) al operatorului economic sau orice document echivalent din care sa reiasa situatia datoriilor conform legislatiei in vigoare din tara de origine (pentru Romania, din certificatul fiscal sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este stabilita data limita de depunere a ofertelor). In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere (sub semnatura privata) potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011
7) Certificat fiscal (restante buget local) al operatorului economic sau orice document echivalent. Din certificatul fiscal sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este stabilita data limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere (sub semnatura privata) potrivit art.11 alin.(4) din HG nr.925/2006. Intr-o astfel de situatie devin aplicabile prevederile art.9 alin.(3) din Ordinul nr.509/2011
Demonstrarea cerintei de la punctele 1 si 2 se face prin prezentarea declaratieiilorconform Formularului nr. 1 si Formularului nr. 2 din Sectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.
CERINTA 2Certificarea participarii la procedura cu oferta independenta ? conform Ordinului ANRMAP 314/2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta.Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea declaratiei "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" conform (Formular B3)
CERINTA 3Certificarea inexistentei conflictului de interese, asa cum se specifica la art 69 si 69^1 din OUG34/2006, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare. Reprezentantii autorizati ai SC JAD GROUP SRL, respectiv persoanele cu functii de decizie care aproba, semneaza documentele in legatura cu aceasta procedura de licitatie deschisa sunt: Viorel TAUTU - administrator, Doru COJOCARU - Director economic, Viorica ZLATE - Director Comercial, Viorel COMAN - Director administrativ. Demonstrarea acestei cerinte se face prin prezentarea unei declaratii pe propria raspundere, conform (Formular B6)care se regaseste in Sectiunea ?Formulare? In cazul in care vor exista subcontractanti, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare subcontractant.Declaratia va fi prezentata de fiecare ofertant/asociat. In cazul in care vor exista terti sustinatori, aceasta declaratie va fi prezentata de fiecare tert sustinator.
Documentele emise de autoritati se vor prezenta in oricare dintre formele: original, copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul" confirmata de reprezentantul legal al ofertantului/asociatului/subcontractantului/sustinatorului.Cerinta 4.
Declaratie privind calitatea de participant la procedura. Ofertanul (liderul asociatiei precum si fiecare asociat si subcontractant) are obligatia de a completa si prezenta in original Formularul nr. B1 Ofertantii din alte tari au obligatia de a prezenta documentele solicitate la acest punct in original si in traducere legalizata in limba romana. -Se solicita prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte ca lucrarile ce fac obiectul contractului au corespondent in codul CAEN mentionat in certificatul constatator (in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?).Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, i se va solicita prezentarea certificatului in original sau copie legalizata daca initial l-a depus in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.-Documente care atesta statutul de IMM/declaratii de proprie raspundere (pentru a se beneficia de prevederile art.16 din Legea nr.346/2004)?daca este cazul-Formular 4;
-Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident.
Informatiile cuprinse in documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Se vor prezenta documentele, in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana.
Nota: In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste documente pentru partea din contract pe care o va indeplini.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1: Ofertantii trebuie sa faca dovada ca:
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pentru anii 2010, 2011 si 2012 trebuie sa fie in valoare de minim 70.000.000 lei.
Ofertantul va prezenta urmatoarele:
1. Declaratie privind cifra de afaceri globala semnata de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.
2. Certificate/ documente edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume - Bilanturile contabile pentru ani 2010, 2011 si 2012, inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si insotite de Raportul de Audit aferent fiecarui an.
Nota 1: Raportul de audit aferent fiecarui an (2010, 2011, 2012) va fi prezentat numai de catre acei operatorii economici care au obligativitatea auditarii situatiilor financiare anuale: pentru persoanele juridice romane in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 si OMFP 3055/2009, iar pentru persoanele juridice straine in conformitate cu prevederile legale din
tara in care ofertantul este stabilit.
Nota 2: Daca din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele in forma solicitata, acesta are dreptul de a-si demonstra situatia economica si financiara si prin
prezentarea altor documente care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare, si pe care autoritatea contractanta le poate considera edificatoare.
Nota 3: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.
Nota 4: In cazul unei asocieri, se vor prezenta certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintei de calificare pentru fiecare dintre membrii asocierii.
Nota 5: Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, cerinta se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor
membrilor grupului.
Nota 6: a).Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro = 4, 2099 Lei; 2011 - 1 Euro = 4, 2379 Lei; 2012- 1 Euro = 4, 2373 Lei, Pentru anul 2013 se va lua in calcul cursul euro/lei de la data publicarii anuntului de participare). Se va respecta cerinta si pentru alte valute.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezentaFormularul nr. B8 si Formularului C Declaratia privind Cifra de Afaceri Globala". In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte documentul mentionat, liderul de asociere va prezenta formularul cumulat, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro = 4, 2099 Lei; 2011 - 1 Euro = 4, 2379 Lei; 2012- 1 Euro = 4, 2373 Lei), Pentru anul 2013 se va lua in calcul cursul euro/lei de la data publicarii anuntului de participare. Se va respecta cerinta si pentru alte valute.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1Ofertantul va prezenta: 1. Declaratia privind Capacitatea Tehnica reprezentand lista contractelor ce atesta experienta similara prin care se confirma faptul ca ofertantul indeplineste cerinta de Capacitate Tehnica. Formularul nr.D2 Listei lucrarilorsimilare cu cele ale contractului ce se va semna executate in ultimii 5 ani 2.Ultimii 5 ani se raporteaza la data limita de depunere a ofertelor. Se vor lua in considerare numai lucrarile executate in aceasta perioada. Prin lucrari executate se intelege: lucrari receptionate partial care sunt insotite deproces-verbal de receptie partiala SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor SAU lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptive finala Ofertantul va prezenta Formularul D1 ?Certificat privind experienta Antreprenorului"3.Pentru contractul /contractle prezentat/prezentate ca experienta similara se vor prezenta documente din care sa rezulte ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse bun sfarsit, INSOTITA DE CERTIFICARI DE BUNA EXECUTIE care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor avute in vedere la incadrarea in pragul valoric minim impusNota 1: In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate si in masura in care aceste documente nu pot fi considerate edificatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita documentele mentionate sau detalii, precizari, informatii sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens.Nota 2: Declaratia privind Capacitatea Tehnica va fi completata in numele ofertantului si trebuie sa cuprinda atat contractele liderului cat si cele ale celorlalti membrii ai asocierii, contracte care sunt relevante pentru indeplinirea cerintei. Declaratia privind Capacitatea Tehnica va fi semnat si stampilat de catre reprezentantul legal sau reprezentantul imputernicit al ofertantului.Nota 3: Pentru demonstrarea indeplinirii cerintei, ofertantul poate prezenta, pentru acelasi contract, fie un singur fie mai multe procese verbal/e de receptie partiala a lucrarilor prin care sa se demonstreze valoarea lucrarilor executate.Nota 4: a)Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul www.bnr.ro (2010 - 1 Euro = 4, 2099 Lei; 2011 - 1 Euro = 4, 2379 Lei; 2012- 1 Euro = 4, 2373 Lei, pentru 2013 cursul euro va fi cel din data publicarii anuntului de participare). Se va respecta cerinta si pentru alte valute.
Cerinta 2Ofertantul va face dovada ca detine/are drept de folosinta/angajamentasupra echipamentelor ce urmeaza a le folosi pentru indeplinirea contractului, conform celor rezultate prin aplicarea tehnologiilor proprii prezentate in propunerea tehnica.Ofertantul va prezenta Declaratie privind echipamentele disponibile pentru indeplinirea contractului. In cazul cand echipamentele nu sunt detinute de catre ofertant, acesta va prezenta copii conforme dupa contract/precontract/angajament de inchiriere.Pentru echipamentele executantului detinute in orice forma vor fi prezentate - declaratie privind dotarile tehnice pe care operatorul economic le va folosi pentru indeplinirea contractului de executie conform tehnologiilor proprii si propunerii tehnice, pentru fiecare activitate definita conform structurii WBS. WBS este diagrama Work Breakdown Structure (Structura defalcata a lucrarii) Ofertantul va prezenta Formularul nr. 11 "Declaratie privind numarul minim de Echipamente disponibile pentru indeplinirea contractului" dinSectiunea?Formulare? unde trebuiesc mentionate utilaje in numar suficient sa acopere necesitatile rezultate in urma programului de lucrari.
1.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al organelor de conducere in ultimii 3 ani Formularul F2.2.Lista cu personalul de specialitate ce va fi alocat pentru executia lucrarilor (experti cheie) - cu specificarea numelor si a pozitiilor in cadrul echipei si prezentarea de informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala, experienta si calificarea persoanelor direct responsabile pentru executialucrarilor.Formularul F13. Se va prezenta CV - pentru expertii cheie.CV-urile vor purta numele in clar date de contact ? telefon - si semnatura in original si vor avea inscrisa mentiunea pozitiei pe care vor lucra in cadru contractului 4. Ofertantul trebuie sa faca dovada ca are angajati sau are contracte decolaborare pentru executia lucrarilor valabile perioada de implicare efectiva a acestora in executia lucrarilor Se poate prezenta de catre ofertant si un angajament de participare din partea expertului, conf art 188, alin 3, lit b/OUG34/06.
Expert cheie 1: Lider de contract (Manager proiect). Conditii obligatorii: - studii superioare - cunostinte bune de limba romana. - experienta profesionala specifica: minim 3 ani (trei ani) experienta profesionala in calitate de Coordonator deProiect sau in pozitii similare
Expert cheie 2: Specialist RTE - responsabil tehnic cu executia, care sa indeplineasca cerintele: - atestat MDRT pentru domeniul 1, constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere
Experti cheie 3: Responsabili privind controlul tehnic de calitate in constructii, in domeniile: a) constructii civile industriale si agricole;b) lucrari si retele de alimentare cu apa si canalizare;c) produse pentru constructii Vor fndeplini urmatoarele cerinte: - studii de licenta in constructii;
- cunostinte bune de limba romana - experienta profesionala generala: minim 5 ani (cinci ani) experienta in domeniul constructii civile in activitatile de: proiectare si/sau lucrari de constructie si/sau supervizare lucrari deconstructie si/sau management de proiect/contract;
Expert cheie 4 Responsabil SSM solicitat conformHG 300/2006.Vor fndeplini urmatoarele cerinte: -cunostinte bune de limba romanaSe vor anexa copii ale diplomelor si certificarilor mentionate in CV, care sa probeze experienta declarata.
Se permite, pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, si prezentarea de angajamente, urmand ca, daca este declarat castigator, operatorul economic sa incheie contract/contracte individuate de munca cu expertul/expertii propusi.
Se vor prezenta declaratii de disponibilitate pentru toti specialstii propusu (Formularul F3)
Se vor prezenta angajamente de participare ale specialistilor propusi.Se va nominaliza cate un expert pentru fiecare pozitie mentionata. Nu se accepta ca un expert sa cumuleze 2 sau mai multe pozitii.
Informatii privind asociereaOperatorii economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a-si legaliza asocierea. Ofertantii asociati nu au
dreptul de a depune, pe langa oferta comuna, alte Oferte in mod individual sau in alta asociere, ori de a participa in calitate de subcontractant la procedura. Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea imputernicirilor semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali din cadrul asociatiei. Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului. Liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tuturor asociatilor, individual si colectiv, si, ca platile se vor derula prin conturile liderului de asociere. Intelegerea trebuie sa stipuleze ca toti asociatii sunt obligati sa ramana in
asociere pe durata a contractului. Daca oferta depusa de asociere este declarata castigatoare, se va prezenta acordul de asociere legalizat la
notariat inainte de incheierea contractului de lucrari. In cazul asocierii mai multor persoane juridice, cerintele privind Situatia personala a ofertantului, Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte, iar celelalte cerinte privind Situatia economico-financiara si Capacitatea tehnica si/sau
profesionala trebuie indeplinite prin cumul.
Informatii privind subcontractantii
Daca in propunerea tehnica este inclusa posibilitatea de a subcontracta o
parte din contractul respectiv, candidatul are obligatia de a preciza partile
din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze.In lista vor fi inclusi toti subcontractantii, cu specificarea pe categorii de lucrari si procentul din valoarea contractului contractat de fiecare subcontractant Subcontractantii nedeclarati in momentul elaborarii ofertei nu vor fi acceptati ulterior.Daca in propunerea tehnica nu este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din acest contract, candidatul este obligat de a mentiona in anexa aferenta ?Nu este cazul". La incheierea contractului de achizitie publica prezent, achizitorul va solicita prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii
nominalizati.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui
subcontractantii nominalizati fara acceptul autoritatii contractante.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia tehnica si/sauprofesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resurseletehnice si/sauprofesionaleinvocate.
Persoana ce asigura sustinereatehnica si/sauprofesionalanu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), cA1) si d) si art .69A1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, Se va completa Formularul B2, Formular B6 si Formular B5(181 lit. a), cA1) si d) din OUG 34/2006 ).Observatie Pentru calificare, ofertantii au obligatia sa completeze absolut toate formularele din sectiunea IV FormulareAcolo unnde se impune, se vor prezenta formularele cu mentiunea NU ESTE CAZUL
Lipsa oricarui document solicitat pentru calificare duce la descalificarea ofertantului.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantul va prezenta Formularul nr. D2 ?Declaratia privind capacitatea tehnica" dinSectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei?.
Ofertantul va prezenta Formularul D1 ?Certificat privind experienta Antreprenorului"Pentru contractele executate in afara Romaniei se va prezenta Formularul nr. D1 ?Certificat privind experienta Antreprenorului" in limba engleza sau, dupa caz, in limba tarii in care au fost executate proiectele / contractele, insotit de traducerea autorizata si legalizata in limba romana a acestuia. Formularul nr.D1 ?Certificat privind experienta Antreprenorului" se poate prezenta si in alta forma decat cea dinSectiunea?Formulare? cu conditia ca respectivul document sa contina toate semnaturile, elementele si informatiile solicitate in continutul Formularului nr. D1. Documentele certificari de buna executie / recomandare / procese verbale de receptie vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul" vizate de reprezentantul legal al ofertantului/asociatului/ tertului sustinator.Ofertantul va prezenta Declaratie privind echipamentele disponibile pentru indeplinirea contractului.
In cazul cand echipamentele nu sunt detinute de catre ofertant,
acesta va prezenta copii conforme dupa contract/ precontract/
angajament de inchiriere. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 8 Lista cu echipamentele.
Pentru indeplinirea acestei cerinte este nevoie sa se prezinte elementele solicitate in propunerea tehnica, de unde rezulta alocarea utilajelor pentru executia proiectului, pentru fiecare activitate definita conform structurii WBS
Nota: In cazul in care operatorul economic clasat pe primul loc a depus angajamentul ca va define sau va avea drept de folosinta asupra utilajelor solicitate, achizitorul va solicita acestuia, inainte de fncheierea contractului, depunerea documentelor doveditoare ca si-a indeplinit angajamentul asumat. Lipsa indeplinirii angajamentului asumat, duce la imposibilitatea semnarii contractului din vina ofertantului si implicit pierderea garantiei de participare.
Ofertantul va prezenta Formularul nr. 11 "Declaratie privind numarul minim de Echipamente disponibile pentru indeplinirea contractului" dinSectiunea?Formulare? Pentru indeplinirea criteriului ofertantul va prezenta documentul (fisa mijlocului fix, contracte inchiriere/leasing etc) care atesta detinerea (dotarea proprie/inchirierea sau alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor,
Echipamentelor tehnice implicate in realizarea contractului. In cazul depunerii unei oferte in asociere indeplinirea cerintei se poate face prin cumul.Completarea:
-Formular F2
-Formular F1
- CV in format Europass ?Formular F4
http: //europass.cedefop.europa.eu/ro/home)
- Formular F3
In cazul in care, in cadrul unei perioade de referinta, mentionate in Formularul nr. 12 ?Curriculum Vitae", expertul cheie a participat la mai multe proiecte/contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an. Perioadele care se suprapun se vor lua in considerare doar o singura data.
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune copii conforme cu originalul ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV.
Se va prezenta Formularul nr. 13 "Declaratie de disponibilitate" pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat inSectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei .
Formularul nr. F3 se va prezenta semnat in original de catre expertii cheie propusi in oferta.
Se prezenta si angajamentul de participare (conform art. 188, alin. (3) lit b) din OUG 34/2006.Completarea:
-Formular F2
-Formular F1
- CV in format Europass ?Formular F4
http: //europass.cedefop.europa.eu/ro/home)
- Formular F3
In cazul in care, in cadrul unei perioade de referinta, mentionate in Formularul nr. 12 ?Curriculum Vitae", expertul cheie a participat la mai multe proiecte/contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an. Perioadele care se suprapun se vor lua in considerare doar o singura data.
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune copii conforme cu originalul ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV.
Se va prezenta Formularul nr. 13 "Declaratie de disponibilitate" pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat inSectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei .
Formularul nr. F3 se va prezenta semnat in original de catre expertii cheie propusi in oferta.
Se prezenta si angajamentul de participare (conform art. 188, alin. (3) lit b) din OUG 34/2006.Completarea:
-Formular F2
-Formular F1
-Formular F3
Formularul nr. 13 "Declaratie de disponibilitate" pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat inSectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei .
Formularul nr. F3 se va prezenta semnat in original de catre expertii cheie propusi in oferta.
Se prezenta si angajamentul de participare (conform art. 188, alin. (3) lit b) din OUG 34/2006.Completarea:
-Formular F2
-Formular F1
- CV in format Europass ?Formular F4
http: //europass.cedefop.europa.eu/ro/home)
- Formular F3
In cazul in care, in cadrul unei perioade de referinta, mentionate in Formularul nr. 12 ?Curriculum Vitae", expertul cheie a participat la mai multe proiecte/contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an. Perioadele care se suprapun se vor lua in considerare doar o singura data.
Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune copii conforme cu originalul ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV.
Se va prezenta Formularul nr. 13 "Declaratie de disponibilitate" pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat inSectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei .
Formularul nr. F3 se va prezenta semnat in original de catre expertii cheie propusi in oferta.
Se prezenta si angajamentul de participare (conform art. 188, alin. (3) lit b) din OUG 34/2006.
Se va nominaliza cate un expert pentru fiecare pozitie mentionata. Nu se accepta ca un expert sa cumuleze 2 sau mai multe pozitii.Completarea: -Formular F2-Formular F1- CV in format Europass ?Formular F4http: //europass.cedefop.europa.eu/ro/home)- Formular F3In cazul in care, in cadrul unei perioade de referinta, mentionate in Formularul nr. 12 ?Curriculum Vitae", expertul cheie a participat la mai multe proiecte/contracte, acestea se vor prezenta detaliat si se va specifica perioada alocata fiecaruia in formatul luna si an. Perioadele care se suprapun se vor lua in considerare doar o singura data.Pentru fiecare expert cheie propus, ofertantul va depune copii conforme cu originalul ale diplomelor obtinute si ale atestatelor si autorizarilor mentionate in CV.Se va prezenta Formularul nr. 13 "Declaratie de disponibilitate" pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat inSectiunea D ?Formulare de transmitere a Ofertei .Formularul nr. F3 se va prezenta semnat in original de catre expertii cheie propusi in oferta.Se prezenta si angajamentul de participare (conform art. 188, alin. (3) lit b) din OUG 34/2006.Se va nominaliza cate un expert pentru fiecare pozitie mentionata. Nu se accepta ca un expert sa cumuleze 2 sau mai multe pozitii.Se va prezenta formularul G si Formularul G1Ofertantul va prezenta Formularul D3 si Formularul D4i ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora".NOTA: In conditiile in care in propunerea tehnica nu este inclusa posibilitatea de a subcontracta o parte din acest contract, ofertantul are totusi obligatia de a prezenta Formularul nr. 16 ?Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora" mentionandu-se in anexa aferenta acestuia .Se va completa Formular nr. H3 si anexele acestuia, Se va completa Formularul B2, Formular B6 si Formular B5(181 lit. a), cA1) si d) din OUG 34/2006).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
90%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de garantie al lucrarilor
10%
Descriere: Termenul de garantie al lucrarilor reprezinta termenul de garantie acordat de constructor de la receptia la terminarea lucrarilor si pana la receptia definitiva a lucrarilor.
Punctaj maxim componenta tehnica: 10
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Autoritatea contractanta va utiliza licitatia electronica ca etapa finala. Autoritatea contractanta va invita la etapa finala de licitatie electronica toti ofertantii care au depus oferte admisibile. Licitatia electronica se va desfasura in 1 runda :1 (una) zi lucratoare. In cadrul licitatiei electronice se va reoferta pretul ofertei. Autoritatea contractanta nu va incepe licitatia electronica mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor. Fara pas de licitare, fara limite ale valorilor pana la care preturile pot fi imbunatatite. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatie. Daca in urma desfasurarii licitatiei electronice pe primul loc se afla doi sau mai multi ofertanti cu acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.12.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.12.2013 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 27.12.2013 12:00
Locul: Calea Chisinaului, nr.29, Bl.C40, Parter, camera 21, Iasi, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor, vor prezenta imputerniciri si copii ale actelor de identitate
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul este finantat prin Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local Domeniul de interventie 4.1 ? Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Punctajul acordat pentru fiecare oferta se calculeaza pe baza formulei: Ptotal(maxim 100) = P1+ P2Va fi declarata castigatoare oferta care intruneste cel mai mare numar de puncte, calculate prin rotunjire cu 2 zecimale.Achizitorul a organiza vizita in teren intre a 15 zi calendaristica si a 20-a zi calendaristica de la data publicarii in SEAP a anuntului de participare. Operatorii vor inainta Achizitorului o scrisoare de intentie, cu cel putin 2 zile inainte de data stabilita ptr vizita comuna. Ofertantii care din motive obiective nu pot participa la vizita comuna, vor organiza pe cont propriu vizita in teren. Vizitarea amplasamentului nu este obligatorie. in cazul in care operatorul nu face vizita in teren, acesta isi asuma riscul de a elabora oferta fara a vizita locatia potrivit art. 36 (2) din HG 925/2006. 2. Modalitatea de departajare a ofertelor: oferta cu puctajul cel mai mare va fi declarata adjudecatara, in cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi (reofertare de pret).Oferta care intruneste cel mai mare punctaj va fi declarata castigatoare. In cazul cadn pe primul loc se situeaza doua sau mai multe oferte cu acelasi punctaj va fi declarata castigatoare oferta cu cel mai mic pret. In cazul in care ofertele calsate pe primul loc sunt intrunesc punctaje si preturi egale atunci Autoritatea contractanta ca solicita ofertantilor aflati in aceasta situatie o noua oferta de pret in plic inchis si ofertantul cu pretul cel mai mic va fi declarat castigator.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC JAD GROUP SRL
Adresa postala: Calea Chisinaului, nr.29, Bl.C40, Parter, camera 21, Localitatea: IASI, Cod postal: 700123, Romania, Tel. +40 743633753, Email: [email protected], Fax: +40 232222782
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
06.11.2013 21:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer