Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari pentru obiectivele de investitii:Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in satele Moreni si Prisacani, Amenajare alei pietonale, Amenajare scuar in localitatea Prisacani si Amenjare terenuri de sport in localitatea Prisa


Anunt de participare numarul 94574/19.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Prisacani (Consiliul local Prisacani)
Adresa postala: comuna Prisacani, judetul Iasi, Localitatea: Prisacani, Cod postal: 707390, Romania, Punct(e) de contact: Chirila Constantin, Tel.0232/295.858, Email: [email protected], Fax: 0232/295.999, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru obiectivele de investitii: Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in satele Moreni si Prisacani, Amenajare alei pietonale, Amenajare scuarin localitatea Prisacani si Amenjare terenuri de sport in localitatea Prisacani
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Prisacani, Judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de lucrari va cuprinde: LOT1 -Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in satele Moreni si Prisacani LOT 2: Amenajare alei pietonale, Amenajare scuar in localitatea Prisacani si Amenjare terenuri de sport in localitatea Prisacani
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45112710-5-Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
45212221-1-Lucrari de constructii de structuri pentru terenuri de sport (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
LOT1: Infiintare retea de canalizare cu statie de epurare in satele Moreni si Prisacani LOT 2: Amenajare alei pietonale, Amenajare scuar in localitatea Prisacani si Amenjare terenuri de sport in localitatea Prisacani
Valoarea estimata fara TVA: 8, 442, 239RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare: LOT 1 - 114.000 lei; LOT 2 - 54.000 lei. Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Programul FEADR, Masura 322, Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici au dreptul de a se asocia in vederea depunerii unei oferte comune, potrivit prevederilor art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea - Formularul nr.12 A;Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 Formularul nr.12B;Certificate de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, precum si contributiile pentru asigurarile sociale de stat;Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale;Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Formualrul nr.12 C;Certificat constatator emis de OficiulRegistrului Comertului - original sau copie legalizata;Certificat de inregistrare emis de Oficiul registrului Comertului- copie;Autorizatie de functionare copie;Documente edificatoare, pentru dovedirea eligibilitatii, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, cazierejudiciare, alte documente, prin care sa dovedeasca ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiile catre bugetul de stat si bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta; Documente care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara din care ofertantul este rezident, din care sa rezulte ca persoana juridica are obiectul de activitate necesar pentru indeplinirea contractului- persoanele juridice straine.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii generale - Formularul B1;
Identificare financiara - Anexa la Formularul B1;
Copii ale bilanturilor contabile pe anii 2006, 2007, 2008 vizate si inregistrate de organele competente;
Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii(daca este cazul).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati (sau pe perioada de la infiintare, daca aceasta perioada este mai mica de 3 ani) trebuie sa fie egala sau mai mare de: lotul 1 - 11.400.000 lei; lotul 2 - 5.200.000 lei.Documente pentru demonstrarea ca ofertantul/asocierea are acces la sau ca are disponibile resurse reale negrevate de datorii, linii de credit confirmate debanci sau orice alte mijloace financiare pentru a realiza cashflow de executie a lucrarii in valoare de minim 30% din valoarea ofertata fara TVA
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista cu principalele lucrari executate in ultimii 5 ani - Formularul nr. 12F; Fise de experienta similara separate pentru fiecare contract; La fiecare formular cu experienta similara, se va anexa copie dupa contractul aferent si procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor.Declaratie privind utilajele, instalatiile echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic - Formularului nr. 12 H; Documente care sa ateste faptul ca ofertantul are in dotare proprie/inchiriate sau contract de colaborare toate utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice necesare pentru indeplinirea corespunzatoare a lucrarilor ce fac obiectul contractului. Pentru utilajele, instalatiile si mijloacele de transport asigurate de la terti se vor prezenta documentele privind inchirierea. Contractele sau conventiile de inchiriere trebuie sa precizeze faptul ca utilajele, mijloacele de transport respective se inchiriaza pentru executia acestei lucrari, pe toata perioada, pana la terminarea lucrarilor (daca este cazul). Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere - Formularului nr. 12 I; Anexelor 1 si 2 ale Formularului nr. 12 I; CV-uri, copii dupa diplomele de studii si certificarile in respectivele specializari, copii dupa contractele de munca sau angajamnetele de participare, precum si declaratiile de disponibilitate ale acestora; Atestat ANRE pentru executie bransamente si instalatii interioare;
Atestat ANRE pentru executie linii electrice si posturi de transformare.
Certificat de calificare emis de o asociatie profesionala pentru domeniul lucrari de constructii utilitare pentru fluide. Declaratie privind subcontractantii- Formularui nr. 12 G si aAcordului de subcontractare - Formularul D2(daca este cazul). Acordul de asociere - Formularul D1 (daca este cazul).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Executarea si finalizarea in ultimii 5 ani a cel putin un contract sau maxim 2, al caror obiect a fost executarea unor lucrari similare, fiind de natura ai complexitatea contractului in cauza, in valoare de minim: lotul 1 - minim 5.700.000 lei fara TVA; lotul 2 - minim 2.400.000 lei fara TVA. Ofertantul va asigura (in dotare proprie, prin contracte sau conventii de inchiriere, etc) acele echipamente, utilaje, mijloace fixe si a altor dotari care sunt considerate necesare pentru indeplinirea in conditii optime si la termen a contractului de lucrari. Se vor indica laboratoarele utilizate si autorizate, cu grad corespunzator lucrarilor (minim grad 2). Lotul 1: - 1 responsabil tehnic cu executia in domeniul constructiilor edilitare si de gospodarire comunala (IX);
- 1 responsabil tehnic cu executia in domeniul constructiilor civile si industriale (I);
- 1 responsabil tehnic cu sudura si personalul autorizat cu supravegherea lucrarilor;
- 1 responsabil cu protectia muncii, sanatatea muncii si PSI;
- 1 responsabil cu implementarea si mentinerea Sistemului de Management Integrat (SMI);
- 1 responsabil cu controlul tehnic de calitatein constructii in domeniul lucrari si retele de alimentari cu apa si canalizare;
- 1 responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii in domeniul constructii civile, industriale, categoria de importanta B/C;
- 1 responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii in domeniul produse pentru constructii.Lotul 2: - 1 responsabil tehnic cu executia in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri(II);
- 1 responsabil tehnic cu executia in domeniul constructiilor civile si industriale (I);
- 1 responsabil cu protectia muncii, sanatatea muncii si PSI;
- 1 responsabil cu implementarea si mentinerea Sistemului de Management Integrat (SMI).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.03.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.03.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.03.2010 12:00
Locul: Primaria Comunei Prisacani, comuna Prisacani, cod postal 707390, judetul Iasi.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici care au depus oferte.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul FEADR, Masura322-"Renovarea, dezvoltarea satelor, conservarea si imbunatatirea mostenirii rurale"
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25 bis, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232/260.600, Email: [email protected], Fax: 0232/255.907
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Pentru contestatiile depuse la CNSC - 5 zile de la luarea la cunostinta cu privire la un act al autoritatii contractante considerat nelegal. Pentru plangerile in instanta formulate impotriva deciziei CNSC - 10 zile de la comunicarea deciziei.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Prisacani
Adresa postala: comuna Prisacani, Localitatea: Prisacani, Cod postal: 707390, Romania, Tel.+40(0232)295.858, Email: [email protected], Fax: +40(0232)295.999
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2010 17:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer