Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari pentru obiectivul de investitie :Proiect integrat: Retea canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in sistem centralizat si extindere retea apa in satele Manolea si Boura, Modernizare drumuri, Reabilitare, modernizare camin c


Anunt de participare numarul 94102/12.02.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA FORASTI
Adresa postala: localitatea Forasti, comuna Forasti, judetul Suceava, Localitatea: Forasti, Cod postal: 727235, Romania, Punct(e) de contact: ANISOARA ENACHI, Tel.0230-542.924, 0230-536.710, Email: [email protected], Fax: 0230-542.924, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru obiectivulde investitie : Proiect integrat: Retea canalizare ape uzate menajere si statie de epurare in sistem centralizat si extindere retea apa in satele Manolea si Boura, Modernizare drumuri, Reabilitare, modernizare camin cultural si infiintare muzeu, Centru consiliere persoane impotriva violentei domestice, Achizitionare utilaj pentru servicii publice in comuna Forasti, judetulSuceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Forasti, judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia lucrarilor de constructii montaj pentru Retea canalizare ape uzate menajere in lungime de 4, 086 km si statie de epurare in sistem centralizat si extindere retea apa in lungime de 1, 08 km in satele Manolea si Boura , Modernizare drumuri in comuna Forasti in lungime de 5, 03 km, Reabilitare, modernizare camin cultural si infiintare muzeu, Centru consiliere persoane impotriva violentei domestice
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232411-6 - Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
45310000-3-Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru toate loturile
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executia lucrarilor de constructii montaj conform cantitatilor si tipurilor de lucrari asa cum sunt prezentate in Listele cu cantitati de lucrari , parte a documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 8, 124, 146RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare LOT I: 42.000lei, LOT II: 34.000 lei, LOT III: 3.900 lei, garantia de buna executie 10% din valoarea contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat, Uniunea Europeana - fonduri FEADR si buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere/subcontractare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTE IDENTICE PT TOATE LOTURILE
Declaratii privind eligibilitateaDeclaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006
Declaratie privind calitatea de participantla procedura de achizitie
Certificat constatatoar privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local
Certificat constatatoar privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat Agentia de Administrare Fiscala Directia generala a Finantelor Publice
Cazier judiciar/certificat echivalent pentru persoane juridice straine
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, in original sau copie legalizata;
- Certificat de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertuluidepe langa Tribunalul Teritorial in copie legalizata
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
bilanturile contabilepentru ultimii trei ani respectiv 2006, 2007, 2008,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CERINTA IDENTICA PT TOATE LOTURILE- Dinbilantul contabilpe anul 2008, sa rezulte profit netOperatorii economici trebuie sa faca dovada detinerii sau accesul la resurse reale , negrevate de datorii , pentru a finanta o parte a proiectului , in valoare de minim Pentru LOT I :850.000 lei . Pentru LOT II: 690.000 lei Pentru LOT III: 79.000 lei, documente emise de catre o banca/institutie financiara , a unei scrisori de confort/dovada constituirii unui depozit colateral pentru contractul care face obiectul achizitiei sau a unui angajament neconditionat pentru deschiderea unui acreditiv.Fondurile vor fi rezervate/blocate pentru o perioada de 90 zile, dar nu mai mult de data incheierii contractului de lucrari , oricare din aceste date survine prima.Cifra medie de afaceri pe ultimii trei ani (2006, 2007, 2008 ) egala sau mai mare decat valoarea minima impusa, dupa cum urmeaza: LOT I: 8.500.000 leiLOT II: 6.900.000 leiLOT III: 790.000 lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERINTE IDENTICE PT TOATE LOTURILE
Lista privind principalele lucrari executate in ultimii cinci ani
Resurse umane si structura managementului
Informatii despre dotarile specifice
Standardele de protectie a mediuluiStandarde pentru protectia muncii
Standardele pentru asigurarea calitatii
Certificareaconformitatii produsului
(statie de epurare)
Autorizare pentru livrarea(comercializarea) produselor(statie de epurare)
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
LOT I: 1 lucrare pt Retea canaliz ape uzate menaj si st de epurare in sistem centralizat si extind retea apa de 4.252.593 lei, sau o lucrare de Retea canaliz si o lucrare de aliment cu apa in val tot 4.252.593 lei, lot II : doua lucrari de Moderniz drumuri in val tot de 3.476.429 lei, LOT III: doua lucrari de c-tii civile in val tot de 395.124 lei, confirm prin prezentde contracte de exec lucrari, PV receptie la terminarea lucrarilor si rec. emisede beneficiar si viz de ISCPentru LOT I : A.- 1 Sef de santier- ing. C-tii Hidro/edilitare apa - canal cu vechime 5 aniB- 1 Resp Tehnic cu Exec (RTE) autoriz pt lucrariedilitare apa - canal- 1 topometrist atestat- 2 ing.spec hidro/edilitare apa-canal-1 respptsanatatea muncii si securit ocupat amuncii (SSM)LOT II: A.- 1 sef de santier- ing.specdrumuri si poduri cuvechime de minim 5 ani- 1 Resp Tehnic cu Exec (RTE) autorizat pt drumuri si poduri ;
- 1 topometrist atestat- 2 ing.spec drumuri si poduri- 1 resppt sanatatea muncii si securit ocupat amuncii (SSM)LOT III: A.- 1 sef de santier- ing.specc-tii civile -o vechime de minim 5 ani- 1 Resp Tehnic cu Exec (RTE) autoriz pentru c-tii civile ;
- 1 topometrist atestat-1 ing. spec c-tii civile ;
- 1 resp pt sanatatea muncii si securit ocupat amuncii (SSM)B. Personalul resp de indeplinirea contractului (pct. B pt fiecare lot)va avea o vechime in functia propusa de minim 3 ani.CERINTE IDENTICE PENTRU TOATE LOTURILE: Se va asigura personal de exec in nr suf pt indepl contractului.Tot personalul propus pt exec proiectului va fi angajat al ofertantului. Se vor anexa in copie diplome, atestate, autoriz nec cf. preved legale in materie, cartea de munca inregistrata la zi de catre ITM , contracte de munca vizate la ITM sau contracte de colab in forma autentica, valabile la data depunerii ofertei.Se solicita asig cu mijl de transp si utilaje adecvate fiecarui lot in parte (mijl de transport pt agregate, mixturi asfaltice, beton si materiale diverse, statie de asfalt, betoane, balastiere sau contracte de furnizare sau inchiriere).
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
218/01.02.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.02.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.03.2010 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.03.2010 10:00
Locul: primaria comunei Forasti, judetul Suceava
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei de evaluare, observator UCVAP, observator CRPDRP, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (F.E.A.D.R.), Axa III Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale, Masura 3.2.2.- Renovarea si dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/310.46.41, Fax: 021/310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL SUCEAVA
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, nr.62, ,Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230-216321, Fax: 0230/524022
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenul este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conf. art. 256^2, alin.(1), lit b)din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
primaria comunei Forasti, judetul Suceava
Adresa postala: comuna Forasti, judetul Suceava, Localitatea: Forasti, Cod postal: 727235, Romania, Tel.0230/542924, Fax: 0230/542924
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
10.02.2010 16:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer