Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari pentru obiectivul de investitii : ?Modernizare drum, alimentare cu apa, canalizare menajera cu statie de epurare in Comuna Girda de Sus judetul Alba?


Anunt de participare numarul 101686/09.06.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GIRDA DE SUS (PRIMARIA COMUNEI GIRDA DE SUS)
Adresa postala:  COMUNA GIRDA DE SUS, Localitatea:  Garda de Sus, Cod postal:  517310, Romania, Punct(e) de contact:  GRATIAN SUCIU, Tel. 0258778141, Email:  [email protected], Fax:  0258778141, Adresa internet (URL):  WWW.PRIMARIAGIRDADESUS.RO, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru obiectivul de investitii : ?Modernizare drum, alimentare cu apa, canalizare menajera cu statie de epurare in Comuna Girda de Sus judetul Alba?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Girda de Sus, jud Alba
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitie de ? lucrari de constructii, utilitati, instalatii si montaj ? pentru proiectul ?Modernizare drum, alimentare cu apa, canalizare menajera cu statie de epurare in Comuna Girda de Sus judetul Alba? Proiect finantat din FEADR prin masura 322.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1: Lucrari de executie aferente investitiei Modernizare drum vicinal: Garda Seaca ? Mununa ? Ghetar in valoare de 4.320.904
Lotul 2: Lucrari de executie aferente investitiilor Infiintare retea canalizare menajera cu statie de epurare in localitatea Girda de Sus, judetul Alba si Infiintare retea de alimentare cu apa, localitatea Girda de Sus, jud. Alba in valoare de 4.095.800
Valoarea estimata fara TVA: 8, 416, 704RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 21.604 lei la LOT I si 20.479 lei la LOT II;(50% pentru IMM)Garantie de buna executie este de 10% fara TVA din valoarea contractului.(5% pentru IMM).
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiect finantat din FEADR prin Programul National de Dezvoltare Rurala Romania, Masura 322
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente din care sa rezulte faptul ca ofertantul nu se incadreaza in situatiile prevazute la art. 180 si 181 din OUG 34/2006, Certificat constatator emis de Oficiul Registrul Comertului-in original sau copie conform cu originalul, Certificat de inregistrare ? copie legalizata, Certificat de atestare fiscala emis, de Directia Generala aFinantelor Publice Teritoriale - in original sau copie legalizata, Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale pentru persoanele juridice din Romania-in original sau copie legalizata, Se solicita ca in cazul existentei unor datorii reesalonate, ofertantul sa faca dovada ca respecta graficul de esalonare a datoriilor si atasarea ordinelor de plata aferente datoriilor platite.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra de afaceri medie pe anii2006, 2007, 2008 trebuie sa fie de minim:
- 5.000.000 ? RON pt. Lotul I- 4.000.000 ? RON pt. Lotul IIla cursul mediu stabilit de B.N.R la sfarsitul fiecarui an financiar.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind lista principalelor lucrari executatein ultimii 5 ani, cu valori, si perioade de executie, Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, Polita de asigurare pentru raspundere civila si documente ce sa ateste inspectia tehnica la zi, Declaratie privind utilajele instalatiile, echipamentele tehnice, Acord de asociere in vederea participarii la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica, Certificate emise de organisme independente care atesta respectarea standardelor de asigurare a calitatii ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti, indiferent de pondere, si specializarea acestora, Declaratie privind respectarea legislatiei de securitate si sanatate in munca, Informatii privind protectia mediului, respectand O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
30%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termenul de garantie acordat lucrarii
70%
Descriere: Componenta tehnica
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
Nr.233/14.05.2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.06.2010 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
01.07.2010 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 01.07.2010 11:00
Locul: Primaria Comunei Girda de Sus, judetul Alba
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observatori din partea CRPDRP Alba, alte persoane imputernicite si eventual observatori desemnati din partea UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat din FEADR prin masura 322
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
Ofertantilor li se reaminteste ca bugetul maxim disponibil este: - pentru Lotul 1: Lucrari de executie aferente investitiei Modernizare drum vicinal: Garda Seaca ? Mununa ? Ghetar4.320.904 lei- Lotul 2: Lucrari de executie aferente investitiilor Infiintare retea canalizare menajera cu statie de epurare in localitatea Girda de Sus, judetul Alba si Infiin?are retea de alimentare cu apa, localitatea Girda de Sus, jud. Alba 4.095.800Ofertele care depasesc bugetul maxim disponibil pentru contractul de lucrari de constructii , utilitati, instalatii si montaj vor fi eliminate.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala:  Str. I.C. Bratianu, Nr.1, Localitatea:  Alba Iulia, Cod postal:  510118, Romania, Tel. (+40) 0258/810289, Fax:  (+40) 0258/810286
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Girda de Sus
Adresa postala:  sat Girda de Sus, comuna , nr. 46/A judetul Alba, Localitatea:  Girda de Sus, Cod postal:  517310, Romania, Tel. 0258778141, Email:  [email protected], Fax:  0258778141
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.06.2010 15:02
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer