Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari pentru obiectivul de investitii ,,LUCRARI DE REGULARIZARE A PARAULUI SOLCA SI AFLUENTILOR PE TRONSONUL SOLCA-ARBORE SI DECOLMATARE LA ACUMULAREA SOLCA, JUDETUL SUCEAVA"


Anunt de participare numarul 134550/04.04.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala: Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Punct(e) de contact: Serv. Investitii, Tel. +40 234541646, In atentia: ing. Dana Manoliu, Email: [email protected], Fax: +40 234510050, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru obiectivul de investitii , ,LUCRARI DE REGULARIZARE A PARAULUI SOLCA SI AFLUENTILOR PE TRONSONUL SOLCA-ARBORE SI DECOLMATARE LA ACUMULAREA SOLCA, JUDETUL SUCEAVA"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: pe pr. Solca si afluenti pe tr. delimitat de localitati Solca si Arbore, precum sidecolmatarea la acumularea Solcasituata amonte de localitatea Solca la cca.1 km.
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contract executie lucrari pentru obiectivul de investitii , ,LUCRARI DE REGULARIZARE A PARAULUI SOLCA SI AFLUENTILOR PE TRONSONUL SOLCA-ARBORE SI DECOLMATARE LA ACUMULAREA SOLCA, JUDETUL SUCEAVA"
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Este solicitata executia lucrarilor de constructii necesare pentru realizarea, conform prevederilor mentionate si specificate clar in Proiectul Tehnic, Caietul de Sarcini si Detaliile de Executie, a obiectivului de investitii ?LUCRARI DE REGULARIZARE A PARAULUI SOLCA SI AFLUENTILOR PE TRONSONUL SOLCA-ARBORE SI DECOLMATARE LA ACUMULAREA SOLCA, JUDETUL SUCEAVA?, respectiv: punerea in siguranta a barajului si decolmatarea lacului; amenajare parau Solca si afluenti=10, 6992 km;recalibrare albie parau Solca si afluenti=6, 035km;constructie de exploatare.
Valoarea estimata fara TVA: intre 65, 520, 276 si 69, 449, 136RON
II.2.2) Optiuni
Da
Of. va fi rap.la val.estim.de 65520276 lei.Dif(3928860)rep.lucr.similare conf.art.122lit.j/OG34.
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul garantiei pentru participare la licitatie este: 1.000.000, 00 RON. Valabilitatea garantiei de participare: minim 120 de zile de la data limita de depunere a ofertelor in SEAP. Modul de constituire a garantiei de participare: ? scrisoare de garantie bancara sau orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se va prezenta in original, in cuantumul si pentru perioada de valabilitate mai-sus solicitate, sau ? ordin de plata emis in favoarea autoritatii contractante in contul pentru garantii de participare, deschis la Trezoreria Bacau, cod IBAN: RO45TREZ0615005XXX003761, CIF: RO18264854, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor. Dovada constituirii garantiei de participare se va face astfel: 1.In SEAP vor fi transmise in format electronic documentele ce fac dovada constituirii garantiei de participare; 2.In cazul instrumentelor de garantare emise de societati bancare sau de societati de asigurari acestea vor fi transmise in original la sediul autoritatii contractante insotite de scrisore de inaintare disponibila la sectiunea IV ? Formulare.In cazul in care un ofertant participant la procedura de atribuire inainteaza o contestatie la C.N.S.C. iar acesta respinge contestatia, autoritatea contractanta va retine, contestatorului, din garantia de participare, o suma calculata in conformitate cu prevederile art. 278^1, alin. (1), lit. d) din O.U.G. 34/2006 cu toate modificarile si completarile ulterioare.IMPORTANT: Netransmiterea acestor documente in SEAP sau la sediul autoritatii contractante pana la data limita de depunere a ofertelor , va conduce la respingerea ofertelor respective, conform art. 33, alin. (3), lit. b) din H.G. 925/2006. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10 % din valoarea (fara TVA) a contractului. Vor fi acceptate urmatoarele forme de constituire: ? garantia de buna executie se poate constitui si printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) din H.G. nr.925/2006 se aplica in mod corespunzator. ? daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.Avand in vedere calitatea juridica a autoritatii contractante, ofertantul va tine cont de prevederile HG.1045/2011 privind modificarea art. 90 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 925/2006. Garantia trebuie sa fie irevocabila.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat si din alte surse legal constituite
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind eligibilitatea - Completare formular 3;2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006 - Completare formular4;3. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat in luna anterioara celei in care se depun ofertele;4. Certificat constatator privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale in luna anterioara celei in care se depun ofertele;5. Declaratie privind calitatea de participant la procedura - Completare formular 5;6. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta - Completare formular 2;7. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.69.1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - Completare formular 6.Persoanele cu functii de decizie in cadrul autoritatii contractante: Director ? dr. ing. Emil VAMANUDirector Tehnic ? ing. Mihai TALPAUDirector Tehnic ? ing. Irina LUCAVETCHIDirector Economic ? ec. Camelia ARDELEANU
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formular. Persoane juridice/fizice romane: 1-Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic. Obiectul contractului respectiv lucrari de constructii hidrotehnice trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.R.C.Persoane juridice /fizice straine: 1.Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional(prezentate in limba romana in copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul.).NOTA: Ofertantului clasat pe primul loc i se va solicita, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultantul procedurii de atribuire, sa prezinte, pentru conformitate, documentul in original/copie legalizata.
In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1-Bilanturile contabile pe ultimii trei.
Cerinta 2-Informatiii generale privind operatorul Cifra de afaceri medie globala pe ultimii trei ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie de cel putin 95.000.000, 00 RON.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1.Declaratie si lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani
Cerinta 2.Demonstrarea experientei similare
- Se solicita ca in ultimii 5 ani ofertantul sa fi executat lucrari similare (contracte al caror obiect a fost executia de constructii hidrotehnice (punere in siguranta baraje, regularizari si recalibrari de albie, consolidari si aparari de mal, diguri, etc.) conform H.G nr. 2139/2004 (*actualizata*), cap.1.4) a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 60.000.000, 00 RON(fara T.V.A.).
Cerinta 3.Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Cerinta 4. Inf. referit.studii, pregat. profes., calific. personal conducere sipersoane responsab. direct cu indeplinire contract, al responsab. tehnic cu execut. lucrari (R.T.E.), al responsab. cu verif. calitatii execut. lucrari si respectiv lucrator desemnat privind securitatea si sanatatea muncii. Cerinta minima: desemnare de ofertant, ca R.T.E.-o persoana atestata tehnico-profesional ptr. domeniile:
I ? Constructii civile si industriale;
V? Constructii si amenajari hidrotehnice
conform prevederi LEGE nr. 10/1995 (*actualizata*);desemnarea unui coordonator in materie de sanatate si securitate in munca, atestat de Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale conform ORDIN nr.242/23.03.2007;desemnarea de ofertant a unui (1) manager de proiect in domeniul constr. hidrotehnice cu pregatire profesionala relevanta in aceasta calitate, prin coordonarea a cel putin unui proiect similar din p.d.v.al complexitatii contractului de executie lucrari.
Cerinta 5.Echipamente necesare ptr. executarea contractului
Se solicita, ca cerinta minima obligatorie, asigurarea (in dotare proprie, chirie, concesiune sau leasing) cu echipamente tehnice, si utilaje care sunt considerate strict necesare pentru indeplinirea contractului de lucrari, in conformitate cu utilajele prevazute in ?Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii? din Proiectul Tehnic, parte integranta din documentatia de atribuire.
Cerinta 6.Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Cerinta 1-Certificatul ISO 9001 sau echivalent pentru Sistemul de Management al Calitatii inclusiv pentru domeniul de activitate: Constructii hidrotehnice.
Cerinta 2-Certificatul ISO 14001 sau echivalent pentru Sistemul de Management al Calitatii inclusiv pentru domeniul de activitate: Constructii hidrotehnice.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
05.06.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 19.06.2012 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
1.Pentru a putea participa la procedura de atribuire in calitate de ofertanti, operatorii economici au obligatia sa se inregistreze in Sistemul Electronic al Achizitiilor Publice (SEAP) conform prevederilor H.G. nr. 1660/2006 cu modificarile si actualizarile ulterioare.Documentatia si clarificarile aferente se pot vizualiza in SEAP laadresa www.e-licitatie.ro prin actionarea butonului Documentatie si clarificari.Vor fi acceptate numai ofertele depuse online in SEAP.2. In situatia participarii la procedura cu oferta comuna, oferta individuala cu sustinere, oferta comuna cu sustinere, in ceea ce priveste indeplinirea cerintelor de calificare - se va avea in vedere Anexa 2 la Ordinul A.N.R.M.A.P. nr. 509 din 14 septembrie 2011, privind formularea criteriilor de calificare si selectie publicat in M.O., Partea I, nr. 687/28.09.2011. 3.In cazul in care vor exista doua sau mai multe oferte care contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, modul de departajare a ofertelor cu pretul cel mai scazut egal se va realiza prin incarcarea in sistem a unui nou document cu o noua propunere financiara. 4.Toate fisierele semnate electronic incarcate in S.E.A.P. pot fi deschise cu aplicatia: ?shellSAFE Verify? si poate fi descarcata gratuit la adresa certSIGN.http: //www.certsign.ro/certsign/produse/siguranta-documentelor/shellsafe-verify.Ofertantul care solicita reducerea cerintei privind cuantumul cifrei de afaceri, a garantiei de participare si a garantiei de buna executie la 50 % va prezenta, anexat Formularului pentru garantie de participare, o declaratie pe proprie raspundere, conform Anexei 1 din Legea nr. 346/2004 din care sa rezulte ca se incadreaza in categoria I.M.M.-urilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, conform art.256^2 lit.b) din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa ?SIRET?? Comp. Juridic si Contencios
Adresa postala: str. Cuza Voda, nr.1, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600274, Romania, Tel. +40 234541646, Fax: +40 234510050
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.04.2012 11:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer