Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari pentru :PROIECT INTEGRAT RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL, REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI AMENAJAREA STRAZILOR DIN COMUNA BARU, JUDETUL HUNEDOARA


Anunt de participare numarul 93102/13.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BARU
Adresa postala: Prof. Dr. Stefan Garbea, Nr. 222, Localitatea: Baru, Cod postal: 337035, Romania, Punct(e) de contact: Daniel Raducanu, Tel.0254778003, Email: [email protected], Fax: 0254778398, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru : PROIECT INTEGRAT RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL, REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI AMENAJAREA STRAZILOR DIN COMUNA BARU, JUDETUL HUNEDOARA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Baru, judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari pentru obiectivul de investitiiPROIECT INTEGRAT RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL , REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI AMENAJAREA STRAZILOR DIN COMUNA BARU, JUDETUL HUNEDOARA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45453100-8 - Lucrari de renovare (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari pentru obiectivul de investitiiPROIECT INTEGRAT RENOVARE, MODERNIZARE SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL , REALIZAREA RETELEI DE CANALIZARE SI AMENAJAREA STRAZILOR DIN COMUNA BARU, JUDETUL HUNEDOARA
Valoarea estimata fara TVA: 8, 329, 976RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 165000 lei(se reduce cu 50% pentru IMM).Garantia de buna executie este 10% din valoarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri europene - FEADR
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
subcontractare/asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratii privind eligibilitatea;
2.Declaratii privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006;
3.Declaratii privind calitatea de participant la procedura;
4.Indeplinirea obligatiilor eligibile de plata: Certificat de atestare fiscala emis de DGFP; Certificat de atestare fiscala emis de Primarii;
5.Certificat constatator emis de ORC si Certificat de inregistrare fiscala.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil pe anii 2006, 2007 si 2008.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Profit net pe anul 2008, conform bilantului contabil; Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani (2006, 2007 si 2008) sa fie minim 8200000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista principalelor lucrari executate (canalizare si statie epurare, renovare si modernizare cladiri si refacere drumuri) in ultimii 5 ani (2005, 2006, 2007, 2008 si 2009);
2.Experienta similara: Informatii privind experienta similara;
3.Resurse umane si structura managementului: efective medii anuale, lista personalului cheie propus;
4.Informatii despre dotarile specifice;
5.Standarde pentru asigurarea calitatii: ISO 9001 sau echivalent;
6.Standarde pentru protectia mediului: ISO 14001 sau echivalent.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cerinte minime: executarea a minim o lucrare similara de aceeasi valoare si complexitate, respectiv: o lucrare de canalizare menajera si statie de epurare in valoare de 3000000 lei, - cod CPV 45232411-6 si 45232420-2, o lucrare de renovare si modernizare camin cultural in valoare de 1000000 lei cod CPV 45453100-8 si olucrare de constructii de drumuri (imbracaminiti bituminoase) in valoare de 4200000 lei cod CPV 45233120-6, executate in ultimii 5 ani (2005, 2006, 2007, 2008 si2009) care se confirma prin prezentarea de contracte de executie lucrari sau alte documente justificative, procese verbale de receptie finala si recomandari emise sau contrasemnate de beneficiar, fie autoritate publica, fie client privat; expertii trbuie sa indeplineasca urmatoarele criterii minimale (clauza de excludere): experienta generala ca RTE, minim 1 an; experienta generala ca CQ minim 1 an; pregatire profesionala de specialitate adecvata (ingineri in specialitatile instalatii, drumuri si poduri, hidrotehnisti/edilitare apa canal, constructii civile); expertii cheie trebuie sa fie 5; 2 ing. specialitatea hidrotehnica/edilitare apa-canal; 1 ing. specialitatea instalatii; 1 ing. specialitatea drumuri si poduri; 1 ing. specialitatea constructii civile.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie
30%
Descriere: Perioada de garantie a lucrarii
3.
Durata de executie
10%
Descriere: Durata de executie a lucrarii
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.02.2010 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.02.2010 10:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.02.2010 11:00
Locul: Primaria Comunei Baru, str. Pr.Dr. Stefan Garbea, nr.222, jud. Hunedoara
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
OfertantiiReprezentanti UCVAPReprezentanti APDRP
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): RENOVAREA, DEZVOLTAREA SATELOR, IMBUNATATIREA SERVICIILOR DE BAZA PENTRU ECONOMIA SI POPULATIA RURALA SI PUNEREA IN VALOARE A MOSTENIRII RURALE
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos. Nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+ 40 (0) 213 10 46 42, Fax: + 40 (0) 213 10 46 42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr.35., Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel.0254211574, Fax: 0254216333
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, conform art. 256^2 alin.(1) lit. b) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Comunei Baru
Adresa postala: str. Pr.Dr. Stefan Garbea, nr.222, jud.Hunedoara, ,Localitatea: Baru, Cod postal: 337035, Romania, Tel.0254778003, Email: [email protected], Fax: 0254778398, Adresa internet (URL): www.baru.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2010 15:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer