Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari pentru proiectul ?Modernizarea drumului judetean intre Ovidiu ? Poarta Alba (DJ 228A)?, cod SMIS 40035


Anunt de participare numarul 148051/21.11.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL CONSTANTA
Adresa postala: BD.TOMIS 51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LUNGU, Tel. +40 241708413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru proiectul ?Modernizarea drumului judetean intre Ovidiu ? Poarta Alba (DJ 228A)?, cod SMIS 40035
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Ovidiu - Poarta Alba (DJ228A), Judetul Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari pentru proiectul ?Modernizarea drumului judetean intre Ovidiu ? Poarta Alba (DJ 228A)?, cod SMIS 40035, conform cerintelor si listelor de cantitati din caietele de sarcini si proiectul tehnic;Valoarea estimata totala a contractului ce contine diverse si neprevazute este de 22.845.070, 00 lei fara TVA, din care cheltuieli diverse si neprevazute: 2.053.249, 00 lei fara TVA, reprezentand 9, 5314 % conform deviz general proiectant.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executie lucrari pentru proiectul Modernizarea drumului judetean intre Ovidiu ? Poarta Alba (DJ 228A)?, cod SMIS 40035, conform cerintelor si listelor de cantitati din caietele de sarcini si proiectul tehnic. Linii bugetare
Nr.crt.Linii bugetareValoare totala lei (fara TVA)
1.3.Amenajarea pentru protectia mediului: 24.000, 00
4.1Constructii si instalatii: 20.562.496, 00
5.1.1. Constructii si instalatii aferente organizarii de santier: 205.325, 00
6.1 Diverse si neprevazute (9, 5314%): 2.053.249, 00
Valoarea estimata fara TVA: 22, 845, 070RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
19 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare GP se solicita in cuantum de 230.000 lei.Pt.GP constit.in alta mondeda decat leu, se va calcula la cursul leu/valuta comunic de BNR din data data publicarii anuntului de participare. GP se va constitui prin virament bancar in contul nr. RO08TREZ2315006XXX000433 deschis la Trez.Mun. Constanta, CUI 2981739, sau printr-un instrument de garant.emis in cond.legii de o societate bancara ori o societate de asig. cf. art. 86 alin.(1)din HG nr.925/2006.In cond.in care un grup de operatori economici depun o oferta comuna, asoci. beneficiaza de preved.Legii privind stim.infiint.si dez.IMM-urilor nr. 346/2004, in cond.in care fiecare membru al asocierii respecta cond.de incadr.in prevef.legii anterior mentionate.Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei pt.particip.in cuantumul si forma precizate vor fi respinse ca inacceptabile.Nota: In cazul in care CNSC respinge eventuala contestatie inaintata de ofertant ca nefondata, AC va retine contestatorului din garantia de particip. in raport cu val.estimata a contractului, respectandu-se prevederile art. 278^1 alin.(1)lit.d)din OUG nr 34/2006.GP se va returna de catre AC cf.preved.art.88 din HG 925/2006, cu modif.si complet.ulterioare. Perioada de valabilit.a garantiei pt.participare: 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici. GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.(Formular nr. 14);In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intrep.mici si mijlocii cf. Legii nr.346/2004(facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pt.depunerea ofertelor)garantia de particip se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Garantia de buna executie: 10% din valoarea fara TVA a contractului.Garantia de buna executie se va constitui, dupa caz: instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in cuantumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(1) din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau prin retineri succesive, in conformitate cu prevederile art.90 alin.(3)din HG nr.925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, caz in care contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, conform prevederilor HG nr.1045/2011.Restituirea garantiei de buna executie se va face conform art.92 din HG nr.925/2006. In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens pana la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Ofertantul declarat castigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului in conditiile de mai sus cel mai tarziu in termen de 15 zile de la data semnarii contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare POr 2007-2013 - Fonduri structurale, buget de stat si buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in preved art. 180 din OUG 34-2006, conform Formularului 3 Sectiunea Formulare; prezentat de ofertant/candidat/ofertant asociat/tert sustinator, dupa caz;
2. Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG 34/2006 actualiz., completata conform Formularului 4 din Sectiunea Formulare de catre ofertant/candidat/ofertant asociat; declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)^1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 va fi prezentata si de tert sustinator, daca este cazul;
3. Pentru persoane juridice romane: prezentare Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor la bugetul consolidat al statului, emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice Teritoriale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social si Certificat de atestare fiscala eliberat de Compartimentul Impozite si Taxe Locale de pe raza careia societatea ofertanta are sediul social, privind plata impozitelor si taxelor locale la bugetul local. Din certificatul fiscal trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara termelului limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11 alin. (4) din HG. 925/2006. In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla in una din situatiile prevazute la art.181 din OUG nr.34/2006, respectiv are datorii la bugetul de stat, va fi exclus din procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica ca urmare a faptului ca oferta este inacceptabila, nu indeplineste cerintele de calificare si selectie (art.36, alin.(1), lit.b) din HG 925/2006. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu, potrivit art. 9. alin.(1) din Ordinul nr.509/2011 emis de Presedintele ANRMAP. Documentele se depun in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?;Persoanele juridice straine: vor prezenta orice documente edificatoare pentru dovedirea indeplinirii obligatiilor exigibile de plata, eliberate de autoritati ale tarii de origine (certificate, caziere fiscale, alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit, in conformitate cu prevederile legale din statul de rezidenta, obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele trebuie sa ateste ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG. 925/2006.
Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificari si completari ulterioare. Documentele vor fi prezentate in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducerea autorizata/legalizata in limba romana.Nota: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.4.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completata conform Formularului 5 din Sectiunea III Formulare. Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii: Constantinescu Nicusor Daniel, Darie Cristian, Dragomir Nicolae Cristinel, Belu Mariana, Titimeaua Ionut, Taicutu Felicia, Rancichi Sebastian Florin, Vasile Carmen-Florentina, Cenusa Titi, Vornicu Elena, Lungu Mihaela, Mihaiesi Gabriela, Boaca Mihaela, Blacioti Georgeta, Comanici Carmen, Badila Eduard Gabriel, Marin Raluca Alina, Tanasa Getuta, Simion Lucian, Pedestru Carmen Adriana Luminita, Ragalie Danut, Nache Ioan Mihai.Consilieri judeteni: Albu Ioan, Anghel Panait, Bedivan Dumitru, Carp Doina-Eufrosina, Crusoveanu Marian, Constantin Florian, Dumitrache Ion, Florea Dumitru, Fronescu Nicolae-Stelian, Fintina Ionut, Gavrila Florin-Tudor, Gheorghe Corina, oana Elena, Magiru Maria, Marin Laurentiu-Marius, Mascas Alexandru-Gabriel, Marcus Ioan, Mandila Gheorghe, Memis Baiazid, Mihaesi Gheorghe, Mocianu Sorin, Munteanu Petrica, Osman Fedbi, Panait Cornel, Peride Niculae, Prodan Ecaterina, Radu Ion, Slabu Gheorghe, Silaghi Eugen, Sponte Adrian-Doru, Teodorescu Atanasie, Tutuianu Marius-Horia, Ulmeanu Ciprian-George.Nota: Declaratia trebuie completata de catre Ofertant/Candidat/Ofertant asociat/Subcontractant/Tert sustinator.5.Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordin ANRMAP nr. 314/2010, conform Formularului 6 din Sectiunea Formulare.6.Declaratie privind calitatea de participant conform Formularului 7 din Sectiunea Formulare. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere.Pentru asociere se vor depune Informatii despre asociere si Acord preliminar de asociere.
Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului trebuie respectate de fiecare asociat in parte. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Pentru persoane juridice romane: 1. Documente de confirmare: Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codul CAEN din certificatul constatator. Documentul se depune in cadrul ofertei in oricare dintre formele: original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Informatiile cuprinse in acesta document trebuie sa fie reale si actuale la data limita de depunere a ofertelor.In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, i se va solicita prezentarea certificatului constatator emis de ONRC in original sau copie legalizata inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, pentru verificarea conformitatii acestuia cu cel depus in oferta, in cazul in care nu a fost depus in aceasta forma.
In cazul asocierii unui grup de operatori economici in scopul depunerii unei oferte comune, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte.
Pentru persoane juridice straine: - Se vor prezenta documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, in original sau copie conform cu originalul, insotite de traducerea autorizata in limba romana. Documentele trebuie sa fie valabile la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor si sa ateste faptul ca ofertantul apartine categoriei profesionale impuse de indeplinirea contractului/in domeniile de activitate ale ofertantului sunt cuprinse activitati necesare in vederea indeplinirii contractului. (se va verifica prin accesarea http: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest document.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1
Prezentarea Fisei de informatii generale si declararea cifrei medii anuale pe ultimii 3 ani.
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani trebuie sa fie de minim 40.000.000 lei. Pentru echivalentul in lei al valorilor exprimate in alta valuta se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare an in parte.
Cerinta 2Bilanturile contabile aferente ultimilor 3 ani (2010, 2011, 2012), vizate si inregistrate la organele competente, in copie cu mentiunea ?conform cu originalul?, stampilate si semnate de ofertant. In cazul in care, din motive obiective, justificate corespunzator, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta aceste documente, acesta va prezenta orice alte documente edificatoare, in masura in care acestea reflecta imaginea fidela a situatiei economice si financiare.Pentru operatorii economici nerezidenti, in masura in care publicarea bilanturilor contabile nu este prevazuta de legislatia tarii de origine/tarii in care este stabilit operatorul economic, atunci acesta va prezenta alte documente edificatoare care sa reflecte o imagine fidela a situatiei economice si financiare a operatorului economic.Documentele se vor prezenta insotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora in limba romana
Ofertantul trebuie sa demonstreze la momentul semnarii contractului, ca va avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente pentru a realiza cash-flow de executie a prezentului contract pentru o valoare de minimum 3.000.000 lei, pentru o perioada de 3 luni. Se solicita: Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare/orice alte documente legale din care sa reiasa ca ofertantul va dispune de cash flow.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentat Formulat 8 Informatii generale, din Sectiunea FormularePrezentat documente solicitatePrezentat document solicitat
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1Lista privind principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Cerinta 2Experienta similara: Ofertantul trebuie sa fi executat/dus la bun sfarsit in ultimii 5 ani, un contract avand ca obiect lucrari similareobiectul contractului, in domeniul infrastructurii de transport rutier*, in valoare de minim 20.000.000 lei, fara TVA.*Domeniul infrastructurii de transport rutier se defineste ca fiind cel al lucrarilor si serviciilor aferente drumurilor publice in conformitate cu Ordinul nr.346/2000 emis de Ministerul Transporturilor, privind aprobarea Nomenclatorului lucrarile si serviciile aferente drumurilor publice si O.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
Prin formularea ?lucrari executate/duse la bun sfarsit?, se intelege: ?lucrari receptionate partial care sunt insotite de proces verbal de receptie partiala; sau ?lucrari receptionate insotite de proces-verbal la terminarea lucrarilor; sau ?lucrari receptionate insotite de proces-verbal de receptie finala.
Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta: 1. Fisa de experienta similara
2.Ofertantul va prezenta certificari de buna executie din care sa rezulte experienta asa cum a fost solicitata, care sa indice benficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si se va preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
In cazul participarii la derularea unor contracte simil. in calitate de asociat ofertantul va prezenta documente justificative din care sa rezulte indeplinirea cerintelor experintei similare.
Ptr. contracte incheiate in alte valute pentru calculul echivalentei, se va considera cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte.
Nota: Numarul de ani solicitati in vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 3
Declaratie referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari. In cazul in care echipamentele/utilajele/mijloacele de transport declarate in vederea executarii contractului, nu sunt detinute de catre ofertant, acesta va prezenta copii conforme dupa contract/precontract de inchiriere/angajament.
3.1.Ofertantul va face dovada ca dispune sau are acces la un laborator gradul II autorizat, conform Legii nr.10/1995 actualizata si HG nr.808/2005 publicat in MO Partea I nr.735 din 12.08.2005 sau echivalent, iar ca modalitate de indeplinire a cerintei sa prezinte o declaratie care sa ateste detinerea sub orice forma, proprietate/inchiriere/preinchiriere sau angajament de punere la dispozitie, a unui laborator autorizat grad II, pentru efectuarea incercarilor de laborator, pentru indeplinirea contractului.
3.2. Ofertantul va face dovada ca dispune sau are acces la o statie de preparare a mixturii asfaltice (fixa sau mobila), conformLegii nr.10/1995 actualizata iar ca modalitate de indeplinire a cerintei sa prezinte o declaratie care sa ateste detinerea sub orice forma, proprietate/inchiriere/preinchiriere sau angajament de punere la dispozitie, a statiei de mixtura asfaltica (fixa sau mobila), pentru indeplinirea contractului.
In cazul in care statia de preparare a mixturii asfaltice si laboratorul de incercari nu sunt detinute de catre ofertant, acesta va prezenta copii conforme dupa contract/precontract/angajament pentru furnizare si respectiv prestari servicii de incercari laborator.
Cerinta 4
Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii;si Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani;
Personal tehnic (cheie) responsabil pentru indeplinirea contractului, minim: a) Responsabil de contract/Coordonator; Cerinte: - participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare ce fac obiectul procedurii in oricare din pozitiile de Responsabil de contract/Coordonator.
b) Sef santier; Cerinte:
-studii superioare ? inginer in domeniul constructii cai ferate drumuri si poduri (CFDP);
- participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare celor ce fac obiectul procedurii;
c) Responsabil RTE in domeniul constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele; Cerinte: - atestat MDRT conform Ordin nr. 777/2003 domeniul II - constructii rutiere, drumuri, piste de aviatie, poduri, tunele si a HG nr.925/1995, sau de un alt organism echivalent, in termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor;
d) Responsabil calitate CQ; Cerinte ? participare in cel putin un proiect/contract in care sa fi desfasurat activitati similare celor ca fac obiectul procedurii; decizia interna de numire in functia de responsabil pentru controlul calitatii;
e) Responsabil de securitate si sanatate al santierului, care va fi responsabil cu mentinerea si actualizarea conventiei de securitate si sanatate in munca, PSI si protectia mediului, a protocolului privind asigurarea masurilor de securitate, sanatate, situatii de urgenta si protectie a mediului, conformLegii nr.319/2006;
Cerinte: -atestare profesionala ca poate desfasura activitatea de responsabil cu protectia muncii, in conformitate cu legislatia in vigoare, in domeniul protectiei muncii, respectiv Legea nr.319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca;
f) 2(doi) Specialisti ? in domeniul constructii cai ferate drumuri si poduri
Cerinte: studii superioare? inginer/subinginer in domeniul constructii cai ferate drumuri si poduri;
- participarea in cel putin un proiect/contract la nivelul caruia sa fi desfasurat activitati similare ce fac obiectul procedurii.
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea presoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de lucrari. Cerinte: - pentru personalul solicitat la pct. a), b), d) si f) se vor prezenta: diplome studii, CV, certificari pentru a demonstra indeplinirea cerintelor minime solicitate, conform rolului acordat in echipa; CV-uri care vor include informatii referitoare la experienta anterioara, incluzand detalii referitoare la proiectele realizate, perioadele, pozitia detinuta in cadrul echipei actuale, numele angajatorului, atributiile , numele si datele de contact ale persoanelor care pot confirma experienta similara.
- pentru specialistii solicitati la pct. c) si e) se vor prezenta atestatele valabile la data limita de depunere a ofertelor.In cazul in care membrii echipei propuse pentru indeplinirea contractului nu sunt angajati ai operatorului economic, acestia vor prezenta o Declaratie privind disponibilitatea sau angajament de participare.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui personalul nominalizat in oferta, fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestuia nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice.
Nota: Lista expertilor nu este limitativa, ofertantul fiind liber saadauge expertii pe care ii considera necesari pentru indeplinirea optima a prevederilor Caietului de Sarcini. Un specialist poate sa cumuleze cel mult doua din pozitiile mentionate cu conditia respectarii cerinelor solicitate ptr. fiecare pozitie detinuta.
Cerinta 5Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora
Certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001 sau echivalent, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita stabilita pentru depunere ofertelor : Copie document, cu mentiunea "conform cu originalul".
Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.In cazul depunerii unei oferte comune, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001 sau echivalent, un sistem de management de mediu pentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit, valabil la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor: Copie document, cu mentiunea "conform cu originalul".
Se vor accepta si ofertanti care dovedesc ca raportul de audit a fost finalizat si din el reiese ca ofertantul va primi certificarea.In cazul depunerii unei oferte comune, aceasta cerinta trebuie indeplinita de fiecare asociat pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentat Formular nr.9 si Anexa din Sectiunea FormularePrezentat Formular Experinta similara nr 10Prezentat documente solicitatePrezentat Formular 11 si Formular 11a din Sectiunea Formulare si documente solicitatePrezentat Formular 11 si Formular 11a din Sectiunea Formulare si documente solicitatePrezentat Formular 11 si Formular 11a din Sectiunea Formulare si documente solicitatePrezentat Formular 12 din Sectiunea FormularePrezentat Formular 12 din Sectiunea FormularePrezentat Formular 12 din Sectiunea FormularePrezentat Formular 12a si 12b din SectiuneaFormulare, si documentele solicitatePrezentat Formular 13 din SectiuneaFormulare; Subcontractantii vor completa si Declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, conform Formularului 5, dupa caz.Prezentat document solicitatPrezentat document solicitat
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
65%
Descriere: Componenta financiara
2.
Perioada de garantie a lucrarilor executate
20%
Descriere: Perioada de garantie a lucrarilor executate Pg- 20 puncte
3.
Durata de executie a lucrarilor
15%
Descriere: Durata de executie a lucrarilorDe- 15 puncte
Punctaj maxim componenta tehnica: 35
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
a) elementul procesului repetitiv de ofertare: pretul ofertei;b) pretul ofertei nu trebuie sa depaseasca valoarea estimatac) inf. referit. la nr. participanti si clasamentd) vor fi invitati ofertantii care au depus oferte admisibilee) daca ofertantul nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica pretul, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, f) Nr de runde: 1 (una), durata acesteia fiind de 24 ore. Ofertantul cu pretul cel mai scazut, rezultat in urma licitatiei electronice, are obligatia de a depune in original la sediul autoritatii contractante in termen de 3 zile lucratoare, oferta, refacuta, la valoarea licitata electronic.g) Operatorii economici trebuie sa fie inregistrati si sa detina certificat digital valid pentru acces in SEAP;h)Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la https: //www.e-licitatie.ro/Public/Common/Static.aspx?f=SupplierRegistrationTermAndCondition
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.01.2014 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2014 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2014 12:00
Locul: Consiliul Judetean Constanta, Bd. Tomis nr.51, Constanta, cod postal 900725
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): co-finantat din Fonduri Structurale prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 ? ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, Domeniul Major de interventie 1.1 ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: Poli de crestere", cod SMIS 40035.
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
-Propunerea financiara prezentata trebuie sa contina ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (9, 5314%) la valoarea propunerii financiare constituite / depuse (fara diverse si neprevazute.In cazul in care urmare a evaluarii ofertelor, pe locul I, se claseaza mai multe oferte cu punctaje egale, oferta care se va clasa pe primul loc va fi oferta cu pretul cel mai scazut. In cazul in care si pretul (de la punctul a) este egal se va solicita respectivilor ofertanti o noua propunere financiara, in plic inchis, iar oferta care va avea pretul cel mai scazut se va clasa pe primul loc.-Pentru vizualizarea documentelor de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urilor furnizorilor de semnatura electronica.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor art. 256^2 alin.(2) din OUG nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii, Consiliul Judetean Constanta
Adresa postala: Bd. Tomis nr.51, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900725, Romania, Tel. +40 241488413, Email: [email protected], Fax: +40 241488411, Adresa internet (URL): www.cjc.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.11.2013 17:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer