Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari pentru proiectul ,,Reducerea impactului depozitelor de deseuri asupra mediului in zona de centru a judetului Ialomita


Anunt de participare numarul 46820/17.03.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SFINTU GHEORGHE, JUDETUL IALOMITA
Adresa postala: com.Sfintu Gheorghe, judetul Ialomita, Localitatea: Sfantu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Punct(e) de contact: PETRU-MADALIN TECULESCU, Tel.0243/262001, Email: [email protected], Fax: 0243/262001, Adresa internet (URL): www.sf-gheorghe.bellsoft.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Administratie publica locala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari pentru proiectul , ,Reducerea impactului depozitelor de deseuri asupra mediului in zona de centru a judetului Ialomita
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Localitatile Sfintu Gheorghe , Garbovi , Ion Roata , Balaciu , Sarateni , Munteni Buzau , Ciochina ;
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construirea a 7 platforme de compostare a deseurilor biodegradabile pe teritoriul a 7 comune din centru judetului Ialomita,
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Caietului de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 480, 000EUR
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
6 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de buna executie in cuantum de 10% din valoarea contractului fara TVACuantumul garantiei de participare 20.000 lei .
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Resurse bugetare si fonduri Phare CES
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere legalizata
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea neincadrarea in articolele 180 si 181 din OUG 34/2006, Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata, Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului .
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilant contabil;
Informatii generale si informatii privind cifra de afaceri,
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ultimul bilant contabil, vizat si inregistrat de organele comptetente la 31.12.2006 sau 31.12.2007 ;Completare formular 4 , cifra de afceri medie pe ultimii 3 ani;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani;
Lista de experienta similara;
Recomandari de la beneficiari;
Declaratie privind echipamentele tehnice , utilajele , instalatiile de care cdispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari ;
Informatii privind personalul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut in special pentru asigurarea controlului calitatii;
Declaratie pe propria raspundere referitoare la studiile , pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere si persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor ;
Declaratie pe propria raspundere referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimi trei ani;
Informatii privind subcontractantii;
Standarde de asigurarea calitatii ;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Completare formular 5 ;Completare formular 6 , Executarea unei lucrari similare de constructii alimentari cu apa sau lucrari de canalizare sau lucrari de mediu in ultimii 5 ani de minim 140000 euro cu P.V. de receptie cu viza ISC;Scisoare de recomandare cu viza ISC;Completare formular 13;Se vor prezenta CV-uri , contracte de colaborare pentru colaboratori;Declaratie va include si CV-urile personalului responsabil pentru executia de lucrarii.Personal RTE autorizat MLPAT;Completare formular 14 ;Ponderea maxima a lucrarilor va fi de maxim 10% , se va completa un formular cu subcontractantii si serviciile furnizate;Documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii(ISO 9001 in domeniul lucrarii si manualul calitatii;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 04.04.2008 10:00
Documente de plata: DA
Pretul: 400 RON
Conditii si modalitate de plata: La casieria unitatii cash sau cu OP in contul RO19TREZ3955006XXX000252
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
15.04.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.04.2008 11:00
Locul: La sediul Primariei Sfintu Gheorghe , judet Ialomita
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Phare 2004 CES , ,Schema de investitii pentru Proiecte Mici si de Gestiune a Deseurilor (faza extinsa)
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stravopoleus , nr.6 , Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0300084, Romania, Tel.021/310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Judecatoria Urziceni
Adresa postala: strada Alexandru Ioan Cuza , nr.9 , ,Localitatea: Urziceni, Cod postal: 925300, Romania, Tel.0243 / 250843, Fax: 0243/250843
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciu juridic- Secretariat- Primaria Sfintu Gheorghe
Adresa postala: Strada Soseaua Nationala , nr.15, Localitatea: Sfintu Gheorghe, Cod postal: 927215, Romania, Tel.0243/262.001, Email: [email protected], Fax: 0243 / 262.001, Adresa internet (URL): www.sf-gheorghe.bellsoft.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.03.2008 16:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer