Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - executie lucrari REST DE EXECUTAT in cadrul proiectului ?MODERNIZARE STRAZI SI PARCARI IN ZONA CAP LINIE PETRILA ? CAP LINIE LONEA? Cod SMIS:7283


Anunt de participare numarul 148707/25.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL PETRILA
Adresa postala: STRADA REPUBLICII NR. 196, Localitatea: Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Punct(e) de contact: MIHAELA LANG, Tel. +40 254550977/+40 254550760, Email: [email protected], Fax: +40 254550977/+40 254550760, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
executie lucrari REST DE EXECUTAT in cadrul proiectului?MODERNIZARE STRAZI SI PARCARI IN ZONA CAP LINIE PETRILA ? CAP LINIE LONEA? Cod SMIS: 7283
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: orasul Petrila, judetul Hunedoara
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
executie lucrari REST DE EXECUTAT in cadrul proiectului ?MODERNIZARE STRAZI SI PARCARI IN ZONA CAP LINIE PETRILA ? CAP LINIE LONEA? Cod SMIS: 7283
Descrierea lucrarilor: lucrari de modernizare a strazilor si parcarilor in orasul Petrila, judetul Hunedoara, care sunt prevazute in listele de cantitati anexate.
Valoarea estimata totala fara TVA: 29.201.064, 00 lei (valoarea include cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute - 10 % - aplicata la valoarea estimata a contractului).
Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 26.546.421, 82 lei.Cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute este de 2.654.642, 18 lei reprezentand 10%.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233251-3 - Lucrari de reinnoire a imbracamintei rutiere (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Descrierea lucrarilor: executie lucrari REST DE EXECUTAT in cadrul proiectului ?MODERNIZARE STRAZI SI PARCARI IN ZONA CAP LINIE PETRILA ? CAP LINIE LONEA? Cod SMIS: 7283 - lucrari de modernizare a strazilor si parcarilor in orasul Petrila, judetul Hunedoara, care sunt prevazute in listele de cantitati anexate.
Valoarea estimata totala fara TVA: 29.201.064, 00 lei (valoarea include cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute - 10 % - aplicata la valoarea estimata a contractului).
Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 26.546.421, 82 lei.Valoarea estimata a lucrarilor suplimentare diverse si neprevazute este de 2.654.642, 18 lei reprezentand 10%.
Valoarea estimata fara TVA: 29, 201, 064RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare la procedura este: 400.000 lei (50% pentru IMM-uri conform Legii 346/2004).Perioada de valabilitate a garantiei de participare: 90 zilede la data limita de depunere a ofertelor.Forma de constituire(conform art. 86 din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare): 1.In numerar la casieria Primariei Orasului Petrila, 2.Prin virament (OP in contul RO79TREZ3685006XXX003077 deschis la Trezoreria Petrosani), cu conditia confirmarii de catre banca pana la data deschiderii ofertelor3. prin fila CEC, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca pana la data deschiderii ofertelor4. printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)conditionat, respectiv daca constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, sau;b)neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.Ordinul de plata sau instrumentul de garantare prin care s-a achitat garantia de participare se ataseaza in exteriorul plicului cu oferta.Neconstituirea garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor atrage respingerea ofertei, fiind considerata inacceptabila.In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge contestatia depusa de catre un ofertant, ca nefondata, autoritatea contractanta va retine contestatorului din garantia de participare in raport cu valoarea estimata a contractului suma de 10.214, 64 lei.In cazul in care Garantia de participare se constituie in alte monede decat moneda nationala, pentru echivalenta se va lua in considerare cursul BNR valabil cu 5 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor. Cuantumul garantiei de buna executie a contractului de lucrari va fi de 10 % din suma contractata fara TVA (5% din suma contractata fara TVA in cazul in care executantul este IMM conform Legii 346/2004).Modul de constituire a garantiei de buna executie a contractului de lucrari (conform art.90 din HGR nr. 925/2006): A)instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari.Garantia trebuie sa fie irevocabila.Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv daca constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat, sau;b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.B) lichiditati depuse la caseria Primariei Orasului PetrilaC) Retineri succesive din sume datorate pentru facturi partiale.In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Local , Bugetul de stat si Fondul European de Dezvoltare Regionala prin POR 2007-2013
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Sa nu se afle in vreuna din situatiile descrise la art. 180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare - Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in niciuna din situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu completarile ulterioare. (Formularul 1 din Sectiunea Modele de Formulare). Acest document trebuie prezentat si de catre tertul sustinator/asociat, daca este cazul.
2. Sa nu se afle in vreuna din situatiile descrise la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare - Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in niciuna din situatiile prevazute la art. 181 din OUG. nr. 34/2006(Formularul 2 din Sectiunea Modele de Formulare). In cazul unei oferte comune depusa de mai multi operatori economici, fiecare operator economic semnatar al acordului de asociere are obligatia de a prezenta acest document. In cazul tertului sustinator i se solicita declaratia de neincadrare in prevederile art. 181 lit. a, c1 si d din OUG nr. 34/2006 republicata.
3. Sa nu se afle in vreuna din situatiile descrise la art. 69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare - Prezentarea declaratiei privind neincadrarea in prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 (Formularul 3 din Sectiunea Modele de Formulare). Acest document trebuie prezentat si de catre tertul sustinator, subcontractant, si asociat daca este cazul.Precizam ca persoanele cu functie de decizie din cadrul institutiei, in ceea ce priveste derularea si finalizarea procedurii de atribuire sunt: Paducel Ilie-Primar, Jurca Vasile ?viceprimar, Vargatu Toma - secretar, Jr. Popescu Elisaveta-jurist, Ec. Retegan Rodica-Director executiv buget-contabilitate, ing. Dreghiciu Nicolae, Ing. Jr. Lang Mihaela Dana -sef serviciu A.I.P.F.I.M.C., Insp.Dragomir Bianca, Ing. Preda Lucian, Ing. Preda Ciprian Laurentiu, Insp. Burdea Adriana, Insp. Petrilean Mihaela, Insp. Iancu Roberta, Insp. Olar Cristina
Persoanele care aproba bugetul necesar finantarii contractului de achizitie publica sunt consilierii din Consiliul Local al orasului Petrila, judetul Hunedoara, si anume: Aleznauer Victor, Dragomir Doina, Balanesc Doinita Maria, Benke Zoltan, Ghiura Doru, Boanta Doru Daniel, Bobar Gheorghe, Burdea Adrian, Jacota Ana Maria, Matei Ilie, Padure Constantin, Preda Cornel, Scarisoreanu Ionel, Simion Ion Vasile, Turcas Florin Aurel, Visanescu Daniela Stefania, Temneanu Ion, Heljiu Marius Nicolae.
4. Sa indeplineasca conditiile conform Ordinului A.N.R.M.A.P. nr. 314/12.10.2010 privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta independenta - Prezentarea certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta din care sa rezulte ca operatorul economic a respectat reglementarile legale referitoare la concurenta. (Formularul 4 din Sectiunea Modele de Formulare)
5. Sa nu se afle in vreuna din situatiile descrise la art. 46 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare - Prezentarea declaratiei privind calitatea de participant la procedura unic contractant, subcontractant, asociat etc) a operatorului economic. (Formularul 5 din Sectiunea Modele de Formulare)
6.Sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor si taxelor in cadrul Bugetului de Stat, conform O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare - Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata datorate catre Bugetul consolidat de Stat (emis de Directia Finantelor Publice) in original, copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In cazul unei oferte comune, depusa in asociere, fiecare operator economic semnatar al asocierii are obligatia de a prezenta acest document. Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. In acest sens ofertantul va anexa certificatelor, actele doveditoare prin care se demonstreaza acordarea inlesnirilor si cele doveditoare ale platilor scadente in termenele stabilite.Recomandare: Ofertantii pot uza de declaratia pe propria raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, prezentarea acesteia va respecta intocmai prevederile art. 11, alin. 4 din HGR nr. 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. Totodata ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
7. Sa isi indeplineasca obligatiile de plata a impozitelor si taxelor in cadrul Bugetului local, conform O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare - Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local eliberat de unitatile teritorial administrative pe raza carora ofertantul isi are sediul social, in original, copie legalizata, sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. In cazul unei oferte comune, depusa in asociere, fiecare operator economic semnatar al asocierii are obligatia de a prezenta acest document.
Cerintele referitoare la obligatiile de plata a impozitelor, taxelor locale sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care operatorii economici prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu. In acest sens ofertantul va anexa certificatelor, actele doveditoare prin care se demonstreaza acordarea inlesnirilor si cele doveditoare ale platilor scadente in termenele stabilite.
Pentru persoane straine: Certificate constatatoare privind obligatiile catre bugetul de stat si bugetul local, sau documente echivalente acestor certificate emise in tara de origine sau in tara rezidenta a operatorului economic. In situatia in care aceste certificate nu sunt emise in tara de origine sau in tara de rezidenta operatorul economic va prezenta alte documente edificatoare in confomitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident, prin care sa se dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor, si contributiilor catre buget. Din documentele prezentate trebuie sa reiasa ca operatorul economic nu are datorii scadente in luna anterioara datei de depunere a ofertelor. Documentele vor fi prezentate in original , in copie legaliata, sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere legalizata in limba romana.Recomandare: Ofertantii pot uza de declaratia pe propria raspundere prin care sa confirme indeplinirea cerintelor de calificare, prezentarea acesteia va respecta intocmai prevederile art. 11, alin. 4 din HGR nr. 925/2006 cu completarile si modificarile ulterioare. Totodata ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/ documentele edificatoare care probeaza/ confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea Autoritatii Contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita informatii direct de la autoritatea competenta.
Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a verifica daca ofertantul/ ofertantul asociat/persoana care sustine ofertantul sau asocierea figureaza in evidenta ANRMAP cu documente constatatoare din care sa reiasa ca din motive imputabile acestuia, nu si-a indeplinit sau si-a indeplinit in mod defectuos obligatiile contractuale, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia. In cazul in care ofertantul detine documente constatatoare negative va fi eliminat. Documente edificatoare care sa dovedeasca forma de inregistrare ca persoana fizica sau juridica si, dupa caz, de atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul/candidatul este stabilit. - Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, cu informatii reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor din care sa rezulte: - datele de identificare, activitatea principala, activitatile secundare, asociatii/ actionarii cupa caz, administratorii/ persoane imputernicite ( dupa caz) si activitatile autorizate ( dupa caz);
- faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;In cazul unei oferte comune, depusa in asociere, fiecare operator economic semnatar al asocierii are obligatia de a prezenta acest document.Autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire sa prezinte certificatul constatator in original/ copie legalizata.Persoane juridice straine vor prezenta : Documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este resident din care sa rezulte: - datele de identificare, activitatea principala, activitatile secundare, asociatii/ actionarii cupa caz, administratorii/ persoane imputernicite ( dupa caz) si activitatile autorizate ( dupa caz);
- faptul ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii;Ofertantii persoane juridice straine vor prezenta o ?Declaratie pe propria raspundere? prin care, daca ofertantul este clasat pe primul loc, iar oferta sa este declarata castigatoare, se angajeaza ferm ca inaintea incheierii contractului, sa asigure inregistrarea societatii la autoritatea fiscala competenta conform legislatiei fiscale din Romania.Documentele vor fi prezentate in original, in copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, insotite de traducere egalizata in limba romana. In cazul unei oferte comune, depusa in asociere, fiecare operator economic semnatar al asocierii are obligatia de a prezenta aceste documente.
Ofertantii vor prezenta informatii privind autorizarea pentru executia de lucrari de ?Reparatii si intretinere linii de cale ferata?, ?Constructii reparatie si intretinere treceri la nivel de cale ferata?, - Autorizare de furnizor feroviar si Agrement tehnic feroviar eliberate de Autoritatea Feroviara Romana? AFER, conform Ordinului Minustrului Transporturilor nr 290/ 13.04.2000, in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?, valabile la data limita de depunere a ofertelor.
Ofertantul castigator va prezenta o declaratie pe proprie raspundere prin care se va angaja la prelungirea valabilitatii autorizatiei si agrementului tehnic feroviar in caz ca acestea expira pe parcursul derularii contractului. Tertul nu poate sustine, prin prezentarea unei astfel de autorizatii, operatorul economic ofertant, din considerentul ca acest gen de autorizare se poate utiliza numai in nume propriu, nefiind o resursa transferabila. - Autorizatie de furnizor feroviar siAgrement tehnic feroviar pentru domeniul: ?Reparatii si intretinere linii de cale ferata?, ?Constructii reparatie si intretinere treceri la nivel de cale ferata? eliberate de Autoritatea Feroviara Romana? AFER, conform Ordinului Minustrului Transporturilor nr 290/ 13.04.2000 privind admiterea tehnica a produselor si/sau serviciilor destinate a fi utilizate in activitatile de construire, modernizare, intretinere si reparare a infrastructurii feroviare si a materialului rulant, pentru transportul feroviar si cu metroul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Dovada situatiei economice si financiare conform art. 185, alin. 1, lit. ?c? din O.U.G. nr. 34/2006
Nivelul minim al cifrei medii de afaceri globala care vizeaza activitatea dincel mult ultimii trei anisa fie cel putin egala cu 53.000.000 lei (exclusiv TVA).
In cazul in care ofertantul face dovada ca se incadreaza in categoria I.M.M, in conformitate cu prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, beneficiaza de reducerea cu 50% pentru criteriul legat de cifra de afaceri.
In cazul in care oferta este depusa de o asociere, acest formular trebuie prezentat de catre fiecare asociat, iar cerinta minima se va considera indeplinita in mod cumulativ.
Formularul 6 din Sectiunea Modele de Formulare - Fisa de ?Informatii generale?, se va prezenta obligatoriuin cadrul documentelor de calificare depuse pentru sesiunea de deschidere a ofertelor, chiar daca ofertantul uzeaza de dreptul prevazut la art. 11 alin (4) din HGR nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
Bilantul contabil sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, pe ultimii trei ani, (31.12.2010, 31.12.2011 si 31.12.2012), insotit de contul de profit si pierdere, vizat si inregistrat la organele competente D.G.F.P.), in copie semnata si stampilata "conform cu originalul";
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca, la momentul semnarii contractului, va
avea acces la sau are disponibile resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente, pentru o valoare cel putin egala cu 2.949.602 lei, pentru a realiza cash-flow de executie a lucrarilor pe o perioada de 2 luni ? in original sau copie lizibila cu mentiunea , ,conform cu originalul?. In cazul unei asocieri, cel putin unul dintre asociati este obligat sa prezinte documentul mentionat mai sus.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacitatea economica si financiara invocand sustinerea acordata in conformitate cu prevederile art. 186 din O.U.G. nr. 34/2006, de catre o alta persoana, atunci aceasta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui Angajament ferm al persoanei responsabile, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele economice si financiare invocate. Persoana care asigura sustinerea economica si financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 180, 181, lit. a), c1) si d) si 691 din O.U.G. nr. 34/2006.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea Formularului 6 din Sectiunea Modele de Formulare - Fisa de ?Informatii generale?, completat.Se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR: ANUL CURS EURO20104, 2099 lei/euro20114, 2379 lei/euro20124, 4560 lei/euroOfertantul va prezenta bilanturile contabile sau extrasele de bilant, la 31.12.2010, 31.12.2011, 31.12.2012.Documente care sa demonstreze accesul la sau disponibilitatea de resurse reale, negrevate de datorii, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare suficiente.Formularul 7 din Sectiunea Modele de Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta 1-Lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani continand valori, perioade de prestare, beneficiari, certificari de buna executie.
Cerinta 2- Lista de experienta similaraCerinta minima:
Se vor anexa fise de informatii privind experienta similara referitoare la maxim 3 contracte executate si duse la bun sfarsit in ultimii 5 ani de lucrari de modernizare a strazilor, insotite de certificari de buna executie.
Valoarea cumulata a lucrarilor trebuie sa fie de minim 26.500.000 lei fara TVA. Pentru echivalenta se va utiliza cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.Valabilitatea documentelor solicitate la aceasta setiune se va raporta la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 3-Cerinta conform art. 188, alin. (3), lit. f, din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare- Declaratie referitoare la utilaje, instalatii, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari.Ofertantul trebuie sa faca dovada detinerii (in dotare proprie, inchiriate sau prin alte forme de punere la dispozitie)a urmatoarelor instalatii, utilaje si echipamente tehnice:
- statie producere mixturi asfaltice- statie betoane- repartizator finisor- autogreder- buldoexcavator
- buldozer
- cilindru compactor
- freza asfalt- incarcator frontal
- autobasculanta
- laboratoare autorizate de I.S.C. sau de alt organism similar in cazul persoanelor juridice straine (minim laborator de gradul II) pentru profilurile de lucrari rezultate din tehnologiile de executie adoptate
Se va prezenta ?copie?, semnata si stampilata de catre ofertant, pe propria raspundere, cu mentiunea « conform cu originalul », dupa certificatul de autorizare al laboratorului respectiv, eliberat de organele competente, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de analize si incercari in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 808/2005, valabil la data limita de depunere a ofertelor.
Cerinta 4-Cerinta conform art. 188, alin. (3), lit. c) si d), din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile ulterioare- Informatii referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Cerinta 5-Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii.
Vor fi desemnate minimum 2 persoane care vor fi direct raspunzatoare de indeplinirea contractului, si care trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
? expert cheie 1 - inginer constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie: - experienta generala de minim 4 ani in domeniu;
- experienta profesionala ca inginer in constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie- dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar? expert cheie 2 - inginer constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie: - experienta generala de minim 4 ani in domeniu;
-experienta profesionala ca inginer constructii rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie, dovedita prin participarea la cel putin un proiect similar .
Deasemenea in echipa de management al contractului vor face parte:
a)responsabil tehnic cu executia atestat in domeniul constructiilor rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie, de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.b)responsabil cu calitatea lucrarilor.
Persoana responsabila sa desfasoare activitatea de RTE trebuie sa fie diferita de cea responsabila cu calitatea - CQ - controlul calitatii.
In cazul indisponibilitatii la executia contractului a unor persoane dintre cele
nominalizate, acestea vor fi inlocuite numai cu persoane care indeplinesc cerintele de calificare minimale solicitate pentru resursele umane respective (pentru functia respectiva) si numai cu notificarea prealabila si acceptul autoritatii contractante.
Cerinta 6-Capacitatea tehnica a operatorului economic poate fi sustinuta si de o alta persoana cf. art 190 alin. (1) din OUG 34/2006. In acest caz se vor prezenta documente justificative pt utilajele ce fac obiectul sustinerii tehnice: angajament ferm de sustinere, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitia ofertantului resursele invocate.
Persoana care asigura sustinerea tehnica si/sau profesionala nu trebuie sa se afle intr-o situatie care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art.180, 181, lit. a), c1) si d) si 691 din OUG nr.34/2006 modificata si completata.
Cerinta 7-Informatii privind asociereaIn cazul in care mai multi asociati depun o oferta comuna, acestia vor trebui sa declare partea/partile din contract ce vor fi indeplinite de fiecare in parte, liderul asocierii si sa prezinte imputernicirea acestuia. Ofertantii vor prezenta un acord de asociere in original sau copie legalizata.
Autoritatea contractanta solicita legalizarea asocierii/ subcontractarii numai in cazul in care oferta este castigatoare;
In cazul in care acordurile de asociere sunt incheiate in alta limba decat limba romana, se va prezenta copie dupa acorduri si traducere legalizata in limba romana dupa acestea.Acordul de asociere prezentat trebuie sa contina cel putin: lista tuturor asociatilor, nominalizarea liderului de asociatie, activitatile din contract care se vor realiza in comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membru asociat, Imputernicirea liderului asociatiei in raport cu autoritatea contractanta de a se obliga si de a primi instructiuni de la si in numele asociatilor, individual si colectiv, clauze prin care asociatii sunt obligati sa ramana in asociatie pe intreaga durata a contractului, in situatia in care oferta este declarata
castigatoare, asociatul care va raspunde de raporturile financiare instituite cu autoritatea contractanta (urmare a derularii contractului de servicii).
In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind situatia personala a ofertantului si capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrarea) trebuie sa fie indeplinite de fiecare asociat in parte pentru partea din contract pe care o realizeaza, celelalte cerinte privind capacitatea economico financiara si tehnica se vor considera indeplinite prin cumul.
Cerinta 8-Informatii privind partea din contract ce urmeaza sa fie indeplinit de catre subcontractanti si specializarea acestora. Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se iau in considerare pentru partea lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit, in cazul in care se prezinta documente relevante in acest sens.
Cerinta obligatorie:
Ofertantii sunt obligati sa prezinte partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze evidentiate fizic si valoric si datele de identificare ale acestora.
Subcontractantii care vor fi nominalizati in oferte trebuie sa completeze cu propriile date:
-Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006;
Subcontractantii nu au dreptul de a depune oferta proprie in cadrul ofertei.
Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta si nici incheierea de noi subcontractari, faranotificarea prealabila si acceptul Autoritatii Contractante.
Cerinta 1-Cerinta conform art. 191 din O.U.G. nr. 34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare.
Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii ISO 9001:2008 sau orice alt document care sa confirme implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Prezentarea declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic conform Formularului 8 din Sectiunea Modele de FormulareSe va completa Fisa de informatii privind experienta similara (Formular 9 din Sectiunea Modele de Formulare), insotite de certificari de buna executie, care indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si precizeaza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.Se va completa Declaratia referitoare la utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice (Formular 10 din Sectiunea Modele de Formulare )Se vor prezenta documente doveditoare ale detinerii (in dotare proprie, inchiriate sau prin alte forme de punere la dispozitie) a utilajelor, instalatiilor, echipamentelor tehnice solicitate.Se va prezenta ?copie?, semnata si stampilata de catre ofertant, pe propria raspundere, cu mentiunea « conform cu originalul », dupa certificatul de autorizare al laboratorului respectiv, eliberat de organele competente, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, si Regulamentului de autorizare a laboratoarelor de analize si incercari in constructii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 808/2005, valabil la data limita de depunere a ofertelorPrezentarea Formularului 11 din Sectiunea Modele de FormulareDeclaratie privind personalul ce va fi angajat in contract(Formular 12 din Sectiunea Modele de Formulare ).Se vor prezenta CV-urile semnate si copii dupa diplome, care sa ateste pregatirea si experienta in domeniu.Declaratie de disponibilitate si angajament (Formular 13 din Sectiunea Modele de Formulare )Pentru RTE se solicita doar prezentarea atestatului in domeniul constructiilor rutiere, drumuri, poduri, tunele si piste de aviatie, conform HGR nr. 731/1991 si a Ordinului Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, nr. 777/2003.Se va completa Formularul 16din Sectiunea Modele de FormulareAcord de asociere-Formular 17 din sectiunea Modele de formulareFormular 18 din sectiunea Modele de formulare- Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de asociati si specializarea acestoraDeclaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora- Formular 14Acord de subcontractare - Formular 15Se va prezenta copia lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? a certificatului ISO 9001:2008, in domeniul corespunzator obiectului licitat sau orice alt document care sa confirme implementarea si mentinerea unui sistem de management al calitatii. In cazul unei asocieri, prezentarea documentelor edificatoare se va face de catre toti membrii. Nu se accepta ofertanti in curs de acreditare. In cazul unei asocieri, fiecare dintre asociati va prezenta un astfel de Certificat sau echivalent, pentru partea sa de implicare in contract, conform Anexei 2 la Ordinul nr. 509 din 14.09.2011.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
Intra in licitatie electronica
1.
Pretul ofertei
95%
Descriere: Componenta financiara
2.
Termen de garantie
5%
Descriere: Termen de garantie oferit
Punctaj maxim componenta tehnica: 5
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
A.a) elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: TERMENUL DE GARANTIE ALUCRARIIb) Valoarea minima a termenului de garantie este de 5 ani. Valorile limita pana la care termenul de garantie poate fi imbunatatit, este 15 ani. Pasul de licitare este de 1 an.c) informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitie ofertantilor in cursul licitatiei electronice si momentul cand aceste informatii vor fi disponibile: Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare, informatii referitoare la: termene sau valori noi a termenului de garantieprezentate in cadrul licitatiei electronice precum si la numarul participantilor la licitatia electronicad) informatii relevante privind procesul licitatiei electronice: I. Inainte de lansarea licitatiei electronice, autoritatea contractanta va realiza o evaluare initiala integrala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatieII. Autoritatea contractanta va invita toti ofertantii care au depus oferte admisibile sa prezinte valori noi ale termenului de garantie oferit.Invitatia se transmite pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor respectivi. Notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi transmise automat de catre sistem la adresa de posta electronica (e-mail) inregistrata in sistem ca adresa de contact si vor fi disponibile de asemenea in sectiunea ?Notificari de sistem? In vederea realizarii acestei etape, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic.c) conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze: Ofertele depuse in cadrul licitatiei electronice de catre ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ofertele depuse anterior organizarii acestei faze. In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze, introdusa in prealabil in SEAP de autoritatea contractantad) Alte precizari: I. Numarul de runde ale licitatiei electronice: 1II. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare dupa transmiterea invitatieiIII. Durata rundei de licitatie electronica: 1(una) zi lucratoareIV. Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de participare duratele mentionate precedente) Informatiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, conditiile tehnice si modalitatile concrete de realizare a conectarii: in vederea participarii la licitatia electronica, operatorii economici trebuie sa fie inregistrati online, sa detina certificat digital valid pentru acces in sistem si o adresa de e-mail functionala, precizata in datele de contact din Formularul ?Scrisoare de inaintare?. Informatiile disponibilepentru conectare si inregistrare la http: //www.e-licitatie.roB.a) Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art.200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice, asa cum prevede art 169 alin 2 din OUG 34/2006b) Dupa runda de reofertare, se solicita operatorilor economicisa trimita autoritatii contractante, prin fax la nr. 0254/550760 si/sau prin e-mail(semnate, stampilate si scanate), in termen de 24 de ore formularul de oferta cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica in forma prevazuta la Modul de prezentare a propunerii financiare din prezenta documentatie.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.02.2014 15:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.02.2014 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.02.2014 10:00
Locul: SEDIUL PRIMARIEI ORASULUI PETRILA
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTII IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?Domeniul de interventie 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: ?Centre urbane? - Proiect ?MODERNIZARE STRAZI SI PARCARI IN ZONA CAP LINIE PETRILA ? CAP LINIE LONEA? Cod SMIS: 7283
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Regional - POR
VI.3) Alte informatii
Daca in urma aplicarii criteriului de atribuire ?oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic?, doua sau mai multe oferte cu punctaje egale sunt situate pe primul loc, modalitatea de departajare a acestora este cea a celui mai mic pret.In situatia in care si preturile sunt egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis care va fi depusa la o data si ora stabilita.Daca pe parcursul indeplinirii contractului se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, se va solicita rezilierea contractului si angajarea raspunderii contractuale.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta, decatcu subcontractanti care sa indeplineasca cerintele minime prevazute in documentatia de atribuire, si doar dupa notificarea prealabila si obtinereaacceptului autoritatii contractante.Eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui expertii cheie nominalizati in oferta, decatcu experti care sa indeplineasca cerintele minime prevazute in documentatia de atribuire, si doar dupa notificarea prealabila si obtinereaacceptului autoritatii contractante.In cazul in care AM POR va aplica corectii contractului de lucrari pe motivul inlocuirii subcontractantilor si/sau expertilor cheie, acestea vor fi suportate de catre constructorul executant.In cazul in care, pe parcursul derularii contractului, lucrarile nu mai pot fi executate in baza proiectului tehnic existent si se impune revizuirea acestuia, autoritatea contractanta poate rezilia contractul de lucrari unilateral, printr-o simpla notificare.In cazul in care, pe parcursul executarii lucrarilor, se constata deficiente calitative, confirmate de un reprezentant al Inspectoratului de Stat in Constructii, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a rezilia unilateral contractul de lucrari, printr-o simpla notificare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile art. 2562 din Ordonanta de Urgenta nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic din cadrul Primariei orasului Petrila
Adresa postala: str. Republicii, nr. 196, Localitatea: orasul Petrila, Cod postal: 335800, Romania, Tel. +40 254550760, Email: [email protected]hoo.com, Fax: +40 254550977
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.12.2013 08:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer