Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari si prestari servicii proiectare (PTH, DDE si Asistenta tehnica) la obiectivul: ?Consolidare si amenajare DN 7A Km 86+601 ?Km 105+120?


Anunt de participare numarul 138221/17.08.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
CNADNR SA - Directia Reginala Drumuri Poduri Craiova
Adresa postala: Str. Calea Severinului, nr. 17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
CNADNR SA - Directia Reginala Drumuri Poduri Craiova
Adresa postala: Str. Calea Severinului, nr. 17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR SA - Directia Reginala Drumuri Poduri Craiova
Adresa postala: Str. Calea Severinului, nr. 17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari siprestari servicii proiectare (PTH, DDE si Asistenta tehnica) la obiectivul: ?ConsolidaresiamenajareDN 7A Km 86+601 ?Km 105+120?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: DN 7A KM 86+601 ? KM 105+120
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie lucrari si proiectare la obiectivul: Executie lucrari si prestari servicii proiectare (PTH, DDE si asistenta tehnica) la obiectivul: ?Consolidare si amenajare DN 7A KM 86+601 ? KM 105+120?
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
71356200-0-Servicii de asistenta tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform Listelor de cantitati din cadrul documentatie de atribuire. Valoarea estimata fara TVA: 40.105.540 lei fara TVA, reprezentand9.038.275, 53 eurodin care: 39.040.930 lei fara TVAreprezentand C+M; 1.029.060 lei fara TVAreprezentand proiectare PTH si DDE; 35.550 lei fara TVAreprezentand Asistenta tehnica.
Valoarea estimata fara TVA: 40, 105, 540RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantie de participare = 800.000 lei. Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, respectiv 90 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor. Garantia de participare poate fi constituita: prin instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, in original. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila, sa prevada explicit modul de plata al garantiei, respectiv conditionat sau neconditionat astfel cum este prevaz la art. 86 alin.4 din HG 925/2006. Totodata, acesta trebuie sa prevada in mod explicit angajamentul emitentului de a plati din garantia de participare, suma de 11.570, 55 lei, suma calculata cf. prevederilor art. 278^1 alin. (1) din cadrul OUG 34/2006, in situatia in care ofertantul depune o contestatie ce va fi respinsa de catre CNSC; Garantia de participare se va prezenta intr-un plic sigilat exterior atasat pachetului ce contine oferta. IMM-rile beneficiaza de reducere 50% facand dovada in acest sens prin prezentarea Declaratiei pe proprie raspundere conf. Legii nr. 346/2004 cu modif si compl ulterioare. in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata fara TVA. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de 15 zile de la semnarea contractului. Garantia se constituie: i) Fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau o societate de asigurari, care devine anexa la contract; ii) Fie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a contractului. In acest caz executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, in termen de 7 zile lucratoare de la semnarea prezentului contract. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri BEI II si Bugetul de Star (Contract F.I. 23.371 / 2006)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 3 ? Declaratie privind Eligibilitatea? din Capitolul "Formulare" al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Cerinta nr.2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata.Ofertantul va prezenta urmatoarele: a). Formularul nr. 4 ? Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Capitolul ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.b). Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: - certificat de atestare fiscala privind situatia obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind situatia obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).Dovada achitarii taxelor se va face prin prezentarea formularelor tip emise de organismele competente privind situatia obligatiilor exigibile in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Acestea vor fi prezentate in original sau copii legalizate sau copii lizibile cu mentiunea , ,conform cu originalul??.Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducerea autorizata.Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Cerinta nr.3. Declaratia pe proprie raspundere: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, conf Ordinului ANRMAP nr. 314/2010.In acest sens se va completa Formularul 2, din Capitolul "Formulare" al Documentatiei de Atribuire.Cerinta nr. 4- Neincadrarea in prevederile art. 69^1 (evitarea conflictului de interese) din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari - se va completa Formularul 1. din Cap. IV. Formulare - din Documentatia de Atribuire. Incadrarea ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantul/tertului sustinator in conditiile prevazute de catre art. 69^1 (evitarea confictului de interese) din OUG34/2006 actualizata, atrage excludera acestuia de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului. Persoanele ce detin functiide decizie in cadrul autoritatii contractante sunt urmatoarele: Director Regional ? Ing. Lumezeanu Adrian, Director Economic - Ec. Ilie Doina, Director Adj.Investitii - ing. Ciuciulete Viorel, Sef Dep IPFE - ing. Radu Mihai, Sef Departament Juridic - Cons.Jr.Fetea George, Sef Serviciu Achizitii Publice - Ec. Nedelcu Delia, Sef Compartiment CFP - Ec. Dragavei Constantin Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. In cazul in care ofertantul plasat pe primul loc a prezentat Certificatul Constatator in copie conforma cu originalul, autoritatea contractanta va solicita inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate Certificatul Constatator in original/copie legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie in valoare de minim: 80.000.000 lei. Ofertantul va prezenta Formularul nr. 6 privind informatiile generale din Capitolul ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire. Nota: Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anii: 2011, 2010, 2009. Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2011 ? 1 Euro = 4, 2379 Lei; 2010 ? 1 Euro = 4, 2099 Lei; 2009- 1 Euro = 4, 2373 Lei). Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro si apoi in Lei, utilizandu-se cursurile medii pentru anii respectivi, publicate pe site-ul: www.bnr.ro .Pentru conversia monedelor nationale care nu sunt afisate pe site-ul BNR se va folosi cursul mediu pentru anul respectiv publicat pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/info
Cerinta nr. 2. Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani (2011, 2010, 2009), inregistrate la organele competente, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Ofertantul va prezenta formularele de bilant pe anii 2011, 2010, 2009 astfel cum au fost depuse si inregistrate la organele competente .
Cerinta nr. 3. Ofertantul trebuie sa demonstreze, printr-o declaratie bancara, ca la momentul semnarii contractului, in cazul declararii ofertei sale ca fiind castigatoare, va avea acces sau va avea disponibile resurse reale negrevate de datorii, lichiditati, linii de credit confirmate de banci ori alte mijloace financiare in valoare de minim 5.000.000 Lei sau echivalent, pentru o perioada de 3 luni
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1. Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani (perioada se va calcula avand in vedere data la care are loc prezenta procedura). Ofertantul va prezenta Formularului nr.9.2 ?Declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani? din Capitolul ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire; Atentie! Anexa la acest formular va include si contractele similare aflate in derulare.
Cerinta nr. 2. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a executat in ultimii 5 ani (perioada se va calcula avand in vedere data la care are loc prezenta procedura) cel putin un contract de executie lucrari similare cu cel supus prezentei proceduri, respectiv consolidari/refaceri/modernizari/ reabilitari/constructii noi de sistem rutier, inclusiv poduri/pasaje/podete si lucrari de colectare si scurgere ape . Plafonul fizic aferent experientei similare este de minim 39.040.930 lei fara TVA. Plafonul valoric minim se realizeaza prin cumularea a cel mult 3 (trei) contracte de executie lucrari similare.
Continuare cerinta nr. 2 ofertantul va prezenta: - certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, conform prevederilor art. 188 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 34/2006.
Cerinta nr. 3. Lista principalelor servicii similare in ultimii 3 ani (perioada se va calcula avand in vedere data la care are loc prezenta procedura). Ofertantul va prezenta Formularului nr.9.1 ?Declaratia privind lista principalelor prestari de servicii in ultimii 3 ani? din Capitolul ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire; Atentie! Anexa la acest formular va include si contractele similare aflate in derulare.
Cerinta nr. 4. Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca a prestat in ultimii 3 ani (perioada se va calcula avand in vedere data la care are loc prezenta procedura) cel putin un contract de prestari servicii de proiectare similar cu cel supus prezentei proceduri, respectiv elaborare Proiect tehnic la infrastructura rutiera. Plafonul fizic aferent experientei similare este de minim 1.000.000 lei fara TVA. Plafonul valoric minim se realizeaza prin cumularea a cel mult 3 (trei) contracte de prestari servicii similare.
Continuare cerinta nr. 4 ofertantul va prezenta: - certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari si care vor contine valori, perioada si locul executiei lucrarilor, modul de indeplinire a obligatiilor, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, conform prevederilor art. 188 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 34/2006.
Cerinta nr.5 Operatorul economic trebuie sa faca dovada ca are in dotare urmatoarele utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice minime necesare pentru derularea contractului, conform cerintelor din cadrul caietului de sarcini, si anume: - statie de asfalt cu o capacitate de min. 150 to/h :1 buc. Se accepta indeplinirea acestei cerinte prin cumularea capacitatii de la cel mult doua statii de mixture asfaltice ; - statie de betoane: 1 buc;
Continuare cerinta nr. 5 - autobetoniera: 9 buc; - repartizator ? finisor mixturi asfaltice :2 buc; - finisor beton - 1 buc; - freza cu o latime mai mare sau egala cu 2 m :1 buc; - freza cu o latime mai mica de 1 m :1 buc; - perie mecanica: 2 buc; - instalatie aplicare emulsie ? 2 buc; - compactor pneuri ? 2 buc ; - compactor lis ? 2 buc; - compactor lis- spatii inguste ? 2 buc; - compactor terasamente ? 2 buc; - autogreder :2 buc; - excavator ? 2 buc; - incarcator frontal: 2 buc; - buldozer: 2 buc; - buldoexcavator :2 buc; - autotractor + semiremorca (trailer) ? 3 buc; - masina marcaj ? 1 buc; - autobasculanta ? 15 buc; - macara min. 30 to ? 2 buc; - laborator autorizat de gradul II.
Continuare cerinta nr. 5 Se va prezenta Formularul nr. 11 din Capitolul ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire. Nota: Pentru echipamentele minime solicitate se vor prezenta, in copie lizibila conforma cu originalul documentele din care rezulta forma de detinere (in proprietate sau in chirie) si anume : carti de identitate/acte de proprietate/contracte/conventii de inchiriere, etc. precum si documente justificative care sa ateste starea tehnica de functionare a acestora, valabile la data deschiderii ofertelor (Legea nr. 64/2008, O.G. nr. 20/2010; H.G. nr. 622/2004; HG. nr. 1756/2006, H.G. nr. 1029/2008, Ordinul MLPTL 211/2003; Ordinul MMFPS nr. 29/2010, Ordinul MDRT nr. 2656/2011; Ordin MECMA nr. 186/2011, in concordanta si cu Directivele CE nr. 2000/14 si nr. 2006/42). De asemenea pentru autovehicule se va prezenta o declaratie din care sa reiasa ca in cazul in care sunt declarati castigatori vor detine licenta de transport.
Cerinta nr. 6 Ofertantul trebuie sa prezinte informatii privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani 2011, 2010, 2009. Ofertantul va prezenta Formularului nr. 12 din Capitolul ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire;
Cerinta nr. 7 Ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de personal de specialitate necesar pentru indeplinirea contractului (Forumarul nr. 13), conform cerintelor din cadrul caietului de sarcini, si anume: A. Personal minim solicitat - PROIECTARE : -Sef proiect ? 1 persoana ? Inginer Drumuri si Poduri ? min. 5 ani experienta profesionala generala; -Proiectant de specialitate ? 1 persoana ? Inginer Drumuri si Poduri ? 5 ani experienta profesionala generala; -Inginer topo/geodez ? 1 persoana ? minim 5 ani experienta profesionala generala. B. Personal minim solicitat - EXECUTIE : I- Coordonator de proiect ? 1 persoana- Diploma de inginer ? licentiate al unei Facultati de Constructii ? Drumuri si Poduri; - Experienta profesionala generala ? minim 5(cinci) ani experienta prof gen in domeniul drumurilor (autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres) in activitatea de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect/contract si/sau proiectare.
Continuare cerinta nr. 7- Experienta profesionala specifica: minim 3(trei) ani experienta prof specifica in calitate de Coordonator de Proiect sau in pozitii similar care sunt : Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect in lucrari de constructive noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau de largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazi.
Continuare cerinta nr. 7 II- Coordonator de Proiect Adjunct - 1 persoana- Diploma de inginer ? licentiate al unei Facultati de Constructii ? Drumuri si Poduri; - Experienta profesionala generala ? minim 5(cinci) ani experienta prof gen in domeniul drumurilor (autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres) in activitatea de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect/contract si/sau proiectare. - Experienta profesionala specifica: minim 3(trei) ani experienta prof specifica in calitate de Coordonator de Proiect Adjunct sau in pozitii similare care sunt : Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect in lucrari de constructive noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau de largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazi.
Continuare cerinta nr. 7 III ? Persoana Responsabila cu Asigurarea Calitatii- 1 persoana ? Diploma de inginer, licentiate al unei facultati de Constructii. - Experienta profesionala generala ? minim 5(cinci) ani experienta prof gen in domeniul drumurilor (autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres) in activitatea de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect/contract si/sau proiectare. - Experienta profesionala specifica: minim 3(trei) ani experienta prof specifica in calitate de Responsabil Control Calitate/Responsabil asigurarea Calitatii/Sef de laborator in lucrari de constructii noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau de largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazi.
Continuare cerinta nr. 7 IV ? Sef de santier ? 1 persoana- Diploma de inginer, licentiate al unei Facultati de Constructii ? Drumuri si Poduri. - Experienta profesionala generala ? minim 5(cinci) ani experienta prof gen in domeniul drumurilor (autostrazi, drumuri nationale, drumuri expres) in activitatea de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect/contract si/sau proiectare. - Experienta profesionala specifica: minim 3(trei) ani experienta prof specifica in calitate de Sef santier sau in pozitii similar care sunt : Adjunct Sef Santier in lucrari de constructii noua si/sau modernizare si/sau reabilitare si/sau de largire aferente drumurilor nationale si/sau drumurilor expres si/sau autostrazi.
Continuare cerinta nr. 7 V ? Responsabil tehnic cu executia RTE in domeniul drumuri poduri - 1 persoana - Diploma de inginer, licentiate al unei Facultati de Constructii ? Drumuri si Poduri.Se vor prezenta documente din care sa rezulte atestarea RTE in domeniul mentionat.
Continuare cerinta nr. 7 Pentru personal de specialitate minim necesar pentru indeplinirea contractului se vor prezenta: 1. Formularul nr. 14 ?Curriculum Vitae? pentru fiecare expert cheie propus, completat in conformitate cu modelul prezentat in Capitolul ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire. Formularul nr.14 ?Curriculum Vitae? trebuie sa cuprinda cel putin experienta relevanta pentru obiectul contractului. Expertii cheie sunt direct responsabili cu executarea contractului si reprezinta minimul obligatoriu. 2. Copii lizibile conforme cu originalul dupa diplomele obtinute / atestatelor / autorizarilor mentionate in Curriculum Vitae. 3. Formularul nr.15 ?Declaratie de disponibilitate? pentru fiecare expert cheie propus completat in conformitate cu modelul prezentat in Capitolul ?Formulare? al Documentatiei de Atribuire. Formularul nr.15 se va prezenta semnat in original de catre expertii cheie propusi in oferta.
Cntinuare Cerinta nr. 5 In cazul in care ofertantul nu are in dotare sa proprie utilajele, laboratoatele, mijloacele fixe si alte dotari necesare indeplinirii contractului trebuie sa prezinte contractele/conventiile de inchiriere. Se permite si prezentarea unui angajament de punere la dispozitie.
Certificat ISO 9001 sau echivalent
Certificat ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.10.2012 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.10.2012 09:30
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.10.2012 10:30
Locul: Sediul DRDP Craiova, str. Calea Severinului nr.17, Craiova, Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, observatori MFP, reprezentanti imputerniciti ai ofertantilor (max.2 pers.) si orice persoane autorizate de reprezentantul autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Cofinantare
VI.3) Alte informatii
1) Piesele desenate sunt postate pe pagina de Internet a unitatii noastre respectiv www.drdpcv.ro la sectiunea Achizitii Publice ? Proceduri in derulare. 2) Durata in luni: 24 luni pentru executie lucrari (C+M) si proiectare (PTH, DDE) , de la data emiterii ordinului de incepere. Perioada de prestare a serviciilor de proiectare (PTH, DDE) este de 1 luna de la data emiterii ordinului de incepere, in interiorul intervalului de 24 luni. Ordinul de incepere emis pentru DDE se va emite concomitent cu ordinul de incepere a lucrarilor de constructii-montaj (C+M) - min. 24 luni pentru perioada de garantie a lucrarilor de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la data receptiei finale. Serviciile de asistenta tehnica se vor asigura pe durata executiei lucrarilor (24 luni), precum si in perioada de garantie acordata lucrarilor (24 luni), ori de cate ori este nevoie. 3)In cazul in care doua sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret minim, in vederea atribuirii contractului de achizitie publica se va solicita ofertantilor, pentru departajare, o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta a rezultatului procedurii, conform prevederilor art. 2562 alin (1) lit b) din cadrul OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala Drumuri Poduri Craiova - Departamentul Juridic
Adresa postala: CALEA SEVERINULUI, NR. 17, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200768, Romania, Tel. +40 251408723, Email: [email protected], Fax: +40 251482231, Adresa internet (URL): www.drdpcv.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
14.08.2012 15:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer