Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie lucrari: utilitati si sistematizare verticala - locuinte in regim de inchiriere prin ANL


Anunt de participare numarul 30548/03.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI RAMNICU VALCEA
Adresa postala: STRADA GENERAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Punct(e) de contact: LIVIU MIFTODE, Tel.0250731016 int.130, Email: [email protected], Fax: 0250731843, Adresa internet (URL): www.primariavl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie lucrari: utilitati si sistematizare verticala - locuinte in regim de inchiriere prin ANL
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Rm. Valcea, cartier Ostroveni, str. Nicolae Iorga
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se executa utilitatile aferente a 108 locuinte in regim de inchiriere prin ANL : sistematizare verticala, retele apa-canalizare, alimentare cu energie termica, iluminat public in incinta
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232140-5 - Conducte de incalzire urbana (Rev.1)
45232130-2-Canalizare de ape pluviale (Rev.1)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.1)
45232410-9-Lucrari de asanare (Rev.1)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrarea se executa pe baza unui proiect existent care include cantitati pe fiecare obiect supus achizitiei
Valoarea estimata fara TVA: 1, 369, 276RON
II.2.2) Optiuni
Da
Se opteaza pentru achizitia de noi servicii si lucrari similare in procent de pana la 50 %
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare: 20.800 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
prin scrisoare de garantie bancara sau ordin de plata in contul Autoritatii Contractante RO23TREZ6715006XXX000140, trezoreria Rm. Valcea
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asocierea ofertantilor in scopul indeplinirii contractului, dar fara obligatia de a constitui o noua persoana juridica
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Eligibilitatea, Informatii generale ofertant, Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181, Formulare tip de plata a taxelor si impozitelor (D.G.F.P.S. si D.I.T.L.) - Persoane juridice/fizice romane(Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, Autorizatie de functionare/altele echivalente, Statutul societatii, Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie - Persoane juridice /fizice straine(Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Raportare economico-financiara vizata de DGFPS, Valabil la data de 31.12.2006Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani
Solvabilitate patrimoniala4.Lichiditate generala
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
3.900.000 leiCerinta minima : > 30Cerinta minima : > 100Cerinta minima : > 100
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista de experienta similara (de lucrari) - contract de executie lucrarifinalizat care sa cuprinda toate categoriile de lucrari supuse achizitiei3.Declaratie privind echipamentele tehnice, utilaje, instalatii4.Informatii privind personalul tehnic de specialitate si de asigurarea calitatii5.Informatii privind subcontractantii - Daca este cazul6. Manualul calitatii executiei lucrarilor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
in valoare de 410.783 -lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.09.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 300 RON
Conditii si modalitate de plata: casieria Primariei de luni pana joi intre orele 8-11 si 13-15, vinerea intre 8-11 sau cont RO39TREZ67121330250XXXXX, trezoreria Rm. Valcea.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.10.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.10.2007 12:00
Locul: Primaria municipiului Rm. Valcea
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
cu imputerniciri scrise
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL PITESTI-Sectia contencios administrativ si fiscal
Adresa postala: str. Victoriei, nr.22, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248/624940, Fax: 0248/211800
Organism competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos , nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
BIROUL JURIDIC CONTENCIOS AL PRIMARIEI MUNICIPIULUI RM. VALCEA
Adresa postala: STR. G-RAL PRAPORGESCU, NR.14, Localitatea: Rm. Valcea, Cod postal: 240182, Romania, Tel.0250/731016, Fax: 0250/731843
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
31.08.2007 12:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer