Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE DELENI SI BULBOACA, JUDETUL VASLUI din cadrul proiectului integrat "Modernizare strazi in localitatile Deleni si Bulboaca, judetul Vaslui, Achizitie utilaj deszapezire, sisteme centralizate de alimentare cu apa


Anunt de participare numarul 90147/05.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Deleni (Primaria)
Adresa postala: Com. Deleni, Localitatea: Deleni, Cod postal: 737170, Romania, Punct(e) de contact: Vasile Zanfir, Tel.0235345106, Email: [email protected], Fax: 0235345170, Adresa internet (URL): www.delenivaslui.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: Servicii generale ale administratiilor publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE MODERNIZARE STRAZI IN LOCALITATILE DELENI SI BULBOACA, JUDETUL VASLUI din cadrul proiectului integrat "Modernizare strazi in localitatile Deleni si Bulboaca, judetul Vaslui, Achizitie utilaj deszapezire, sisteme centralizate de alimentare cu apa si canalizare - epurare in satul Moreni, judetul Vaslui, locuinta protejata si conservare patrimoniu cultural in com. Deleni, jud. Vaslui"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: comuna Deleni, judetul Vaslui
Codul NUTS: RO216 - Vaslui
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de modernizare strazi nr. 24, 60, 54, 14, 23, 38, 16, 17, 15 in localitatea Deleni si strazi nr. 93, 96 si 97 in localitatea Bulboaca, com. Deleni, jud. Vaslui
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de modernizare strazi in localitatile Deleni si Bulboaca.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 073, 490RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
Incepand de la 28.12.2009 pana la 15.12.2010
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantie de participare 120.000 lei.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Program FEADR, Masura 322, cu fonduri comunitare in bz. contr. finantare nr. C322040813900044/01.07.2009, plata cu OP.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Operatorii economici au dreptul de a se asocia fara a fi obligati sa isi legalizeze forma de asociere decat dupa ce oferta este declarata castigatoare.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea: neincadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din OUG nr. 34/2006; declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006; Certificate constatatoare rpivind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata;Certificat de inregistrare emis de Camera de Comert si Industrie; Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului;Dovada ca este sau nu este platitor de TVA.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Valoarea ptr. cifra de afaceri pe ultimii 3 ani incheiati sa fie egala sau mai mare cu 12.000.000 lei sau pentru operatorii noi infiintati valoarea acesteia de la infiintare; Informatii generale Formular B1; copii bilanturi contabile pe ultimii 3 ani vizate si inregistrate de organele competente; Dovada existentei unor resurse financiare pentru sustinere contract in valoare de min. 1.500.000 lei.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Indeplinirea in ultimii 5 ani a cel putin unui contract care a avut ca obiect executia de lucrari similare ca natura si complexitate cu lucrarile supuse licitatiei cu valoare de egala sau mai mare de 6.000.000 lei (drum); Informatii privind experienta similara; Contract de antrepriza sa contract de antrepriza si subantrepriza sau Contractul de antrepriza si acordul de asociere pt. lucrarea prezentata ca similara; Proces-verbal receptie lucrari finale similare; Recomandare din partea beneficiarului lucrarii privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale; Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele th pentru indeplinirea contractului; Documente ca dispune de statie de betoane sau contract de furnizare betoane (pentru cantitatea prevazuta in oferta);Documente privind inchirierea utilajelor de la terti, daca este cazul; copie autorizatie laborator si anexele cu profilele autorizate; Declaratie privind angajatii ofertantilor si personalul care va fi angajat in contract; CV personal angajat; Copii contracte de munca angajati; Declaratie de disponibilitate; Declaratie efective medii anuale personal angajat si cadre de conducere.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 15.12.2009 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.12.2009 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.12.2009 10:00
Locul: Sediul Primariei com. Deleni, jud. Vaslui
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Delegati ai societatilor ofertante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program FEADR, Masura 322
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus, nr. 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunal
Adresa postala: str. Stefan cel Mare, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 737170, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
termenele prevazute de legislatia in vigoare privind procedura achizitiilor publice 5 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Deleni
Adresa postala: Deleni, Localitatea: Deleni, Cod postal: 737170, Romania, Tel.0235/345106, Email: [email protected], Fax: 0235/345170
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.11.2009 13:36
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer