Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie, montare si punere in functiune sistem control acces si supraveghere video in punctele sensibile ale SNGN Romgaz SA


Anunt de participare (utilitati) numarul 148717/30.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii, Tel. +40 269201944, In atentia: Emilia Tarnu, Email: [email protected], Fax: +40 269844184, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
agent economic
Activitate (activitati)
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Executie, montare si punere in functiune sistem control acces si supraveghere video in punctele sensibile ale SNGN Romgaz SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sucursala de Productie Medias,
Sucursala de Productie Tg. Mures, Sucursala Ploiesti, STTM Tg.Mures, SIRCOSS Medias
Codul NUTS: RO126 - Sibiu
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectivul general al achizitiei este imbunatatirea managementului timpului de lucru si al accesului personalului la locul de munca, iar ca obiectiv secundar, acolo unde aceasta cerinta poate fi indeplinita prin echipamentuil destinat obiectivului general, sporirea securitatii in obiectiv prin controlul accesului persoanelor in perimetrul acestuia.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232300-5 - Lucrari de constructii de linii telefonice si de comunicatii si lucrari auxiliare (Rev.2)
35120000-1-Sisteme si dispozitive de supraveghere si de securitate (Rev.2)
72212219-7-Diverse servicii de dezvoltare de software pentru retele (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea totala este conform Anexelor nr.1 si 2 dinCaietul de sarcini.
Valoarea estimata totala, fara TVA, este de3 936 252 lei, din care :
- Valoarea estimata a echipamentelor: 965 517 lei fara TVA
- Valoarea estimata a serviciilor: 165 034 lei fara TVA
- Valoarea estimata a lucrarilor: 2 681 961 lei fara TVA
Cheltuielile diverse si neprevazute, insumand 123 740 lei, reprezentand un procent de 3, 245% din valoarea Echipamentelor + Serviciilor + Lucrarilor.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 936, 252RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
DA: 76000 lei, valabila 90 zile de la data limita de depunere a ofertelor. Data de referinta la care se face echivalenta leu/valuta (daca este cazul) la cursul BNR, este cu 5 zile inaintea de data limita de depunere a ofertelor .Garantia de participare(GP)se exprima in lei, se va prezenta in original la deschiderea licitatei si poate fi constituita in urmatoarele forme: ? virament bancar? printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.? ordin de plata sau fila CEC, cu conditia confirmarii acestora de catre banca pana la data deschiderii ofertelor in contul deschis la RO08RNCB0231019525330001 BCR Medias.Autoritatea contractanta(AC) are dreptul de a vira GP in bugetul propriu, ofertantul pierzand suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii: a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.d) In masura in care Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor respinge o contestatie ca fiind nefondata sau contestatorul a renuntat la contestatie in masura in care renuntarea la contestatie nu este ca urmare a adoptarii de catre AC a masurilor de remediere necesare, AC va retine contestatorului din GP in raport cu valoarea estimata a contractului o suma in conformitate cu art.278ยน alin.(1) si (2) din OUG 34/20006 actualizata, modificata si completata de OUG 76/30.06.2010, respectiv se va retine din garantia de participare cuantumul de7 592, 51 lei. DA: 5% din pretul contractului, fara TVA.Garantia de buna executie a contractului de lucrari se constituie conform art. 90 alin. (1)-(3) din H.G. 925/2006 ?actualizata, dupa cum urmeaza: Printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, conform art.90 alin.(1) din HG 925/2006 sau prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturile partiale, in conditiile prevazute la art.90 alin.(3) din HG 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, Executantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului, conform HG 1045/2011. Suma initiala care se depune de catre Executant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie .- Autoritatea contractanta are obligatia de a restitui/elibera garantia de buna executie astfel: a) 70 % din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim.b) restul de 30 % din valoarea garantiei se restituie pe baza procesului verbal de receptie finala.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Finantare : Surse proprii.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Declaratie privind eligibilitatea.
Se va completa Formularul nr.4 dinModele de FormulareCerinta nr.2
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din O.U.G. 34/2006, referitoare la excluderea dintr-o procedura a ofertantului care se afla in oricare din situatiile prevazute de articolul sus mentionat. Se va completa Formularul nr.5 dinModele de FormulareCerinta nr.3
Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006. Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute de art.69^1 din OUG 34/2006 in conformitate cu Formularul nr.6 dinModele de Formulare
Persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante:
dl. Virgil Marius Metea ? Director General SNGN Romgaz SA
dl. Dumitru Dobrescu ? Director General Adjunct SNGN Romgaz SA
d-na Lucia Ionascu ? Director Depart. Economic
dl. Lucian Birsan ? Director Depart.Tehnic Achizitiidl. Horea Bodogae ? Director Directie Achiziti
d-na Cristina Laura Crisan? Economist, Serv.Contabilitate
dl. Iosif Kurtinecz ? Sef Serviciu Investitii, Management Proiecte
d-soara Adina Szasz ? Inginer - Serviciul Investitii, Management Proiecte
dl.Catalin Strava ? Sef Serv.Telecomunicatii
d-na Cecilia Bolchis ? Sef Serv.Licitatii
d-na Emilia Tarnu ? Inginer Serv.LicitatiiCerinta nr.4
Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului ANRMAP nr.314/12.10.2010
Ofertantul trebuie sa prezinte o declaratiede tip "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea laprocedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, in conformitate cu Formularul nr.7 dinModele de Formulare Cerinta nr.1
Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte ca obiectul contractului are corespondent in codurile CAEN din certificatul constatator (in original, copie legalizata sau copie lizibila ?conform cu originalul?). Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor. Ofertantul clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, va prezenta pentru conformitate documentul in original sau in copie legalizata, in situatia in care a prezentat acest document in forma: ?copie conform cu originalul?
Sau Autorizatie de functionare, precum si orice alt document edificator considerat necesar pentru dovedirea apartenentei la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractului(copie conform cu originalul).Cerinta nr.2
Persoane juridice /fizice straine: Ofertantul trebuie sa prezinte: Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional.Cerinta nr.3
Declaratie pe propria raspundere valabila la data limita a depunerii ofertelor pentru operatorii economici inregistrati ca I.M.M.-uri - daca este cazul ? Anexa 1 la Legea 346/2004 cu modificarile ulterioare. Prezentare declaratie pe propria raspundere completata conform Anexei 1.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Bilantul contabil la data de 31.12.2012, vizat si inregistrat de organele competente. Se solicita bilantul complet conform Normelor Metodologice ale Ministerului Finantelor.
Modalitatea de indeplinire
Copie dupa bilant
Cerinta nr.2
Media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani.
Operatorul economic trebuie sa prezinte media cifrei de afaceri globale pe ultimii 3 ani(2010, 2011, 2012)de minim 7 000 000lei.
Modalitatea de indeplinire
Prezentareaformularului nr.8 dinModele de Formulare
Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valutacomunicat de BNR.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1
Ofertantul va prezenta o lista a lucrarilor executate in ultimii 5 ani, insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari a caror valoare insumata sa fie de minim 2 500 000 lei. Respectivele certificari vor indica beneficiarii, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor si vor preciza daca au fost efectuate in conformitate cu normele profesionale din domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.9 dinModele de Formulare.
Pentru calculul echivalentei se va aplica cursul mediu anual leu/valutacomunicat de BNRpentru fiecare an in parte.
Cerinta nr.2Informatii privind dotarile: Ofertantul va prezenta o declaratie care contine informatii privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport si alte mijloace fixe pe care candidatul se angajeaza sa le utilizeze pentru indeplinirea contractului.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.10 dinModele de Formulare
Cerinta nr.3
Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru executia lucrarilor.
Ofertantul va prezenta o declaratie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducere in ultimii 3 ani.
Modalitatea de indeplinire
Se va completa Formularul nr.11 dinModele de Formulare
Cerinta nr.4
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul):
a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;
b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.In situatia in care ofertantul prezinta subcontractanti, acestia vor prezenta Declaratie pe proprie raspundere privind neincadrarea in situatiile prevazute de art. 69^1 din OUG 34/2006
Modalitatea de indeplinire
Se va prezenta: Formularul nr.12 dinModele de Formulare.
Cerinta nr.1
Ofertantul va prezenta obligatoriu documente emise de organisme acreditate, care confirma certificareasistemului calitatii: Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta obligatoriu: Certificat de asigurare a calitatii ISO 9001/2008 sau echivalent.
Cerinta nr.2
Certificat pentru Sistemul de Management de mediu ISO 14001 sau echivalent
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul va prezenta obligatoriu: certificat pentru Sistemul de Management de mediu ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP pentru a participa la etapa finala de L.E. La etapa finala de L.E. vor participa numai ofertantii a caror oferte au fost declarate admisibile. Elementul care va face obiectul procesului repetitiv de ofertare este ?pretul ofertei?. Ulterior evaluarii initiale integrale a ofertelor, autoritatea contractanta va transmite, prin intermediul operatorului SEAP, simultan ofertantilor care au oferte admisibile, invitatia de participare la etapa finala de L.E., in care se va prezenta data de desfasurare a rundei.Ofertantii pot vedea nr.de participanti. Etapa finala de L.E. se va derula intr-o singura runda care va dura 24 de ore.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.01.2014 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.02.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.02.2014 12:00
Locul: Sediul SNGN ROMGAZ SA Medias, P-ta C.I. Motas, nr.4, jud.Sibiu, Sala Licitatii (P14)
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare oferte si reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
- In cazul in care se constata ca dupa etapa finala de licitatie electronica ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Reofertarea se va face in termen de 2 zile lucratoare de la data incheierii etapei finale de licitatie electronica.- Se solicita ca ofertantul cu valoarea cea mai scazuta sa depuna la sediul Autoritatii Contractante in cel mult 2(doua) zile lucratoare de la runda finala de licitatie electronica formularul ?Formular de oferta ?, insotit de , ,Centralizator de preturi??, completate cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertareelectronica.- Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: 0269/844184. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.- Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica).
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul limita pentru depunerea contestatiilor este de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. MEDIAS ? Compart.Analiza Juridica
Adresa postala: P-ta Constantin Motas nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel. +40 269201862, Fax: +40 269844184
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
27.12.2013 08:22
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer