Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE PARC SALA POLIVALENTA DIN MUN. CALARASI


Anunt de participare numarul 100507/20.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Municipiul Calarasi
Adresa postala:  str. 1 Decembrie 1918, nr. 3-5, Localitatea:  Calarasi, Cod postal:  910019, Romania, Punct(e) de contact:  Lili Radan, Tel. 0242311005, Email:  [email protected], Fax:  0242318574, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE PARC SALA POLIVALENTA DIN MUN. CALARASI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: MUNICIPIUL CALARASI
Codul NUTS: RO312 - Calarasi
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTARE SUBSOL TEHNIC, RETELE EXTERIOARE APA SI CANALIZARE, INSTALATI ILUMINAT PUBLIC, ALEI PIETONALE, SCARI SI RAMPE ACCES, SPATII VERZI PLANTATE, FANTANI.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45212120-3 - Lucrari de constructii de parcuri tematice (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM LISTELOR DE CANTITATI PE CATEGORII DE LUCRARI
Valoarea estimata fara TVA: 5, 538, 997.04RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GARANTIE DE PARTICIPARE - 110700 LEI CONSTITUITA CONFORM D.A., GARANTIA DE BUNA EXEC. 5% DIN VALOAREA CONTRACTULUI FARA TVA
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIERE, CONTRACT LEGALIZAT
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULAR 12A - DECLARATIA PRIVIND ELIGIBILIT., FORM. 12B-DECLARATIE PRIVIND NEANCADRAREA SIT. PREV. LA ART. 181, FORMLULAR 12C-DECL. PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROC., CERT. DE ATESTARE FISCALA PLATA IMP. SI TAXE LOCALE SI OBLIG. LA BUG. DE STAT, VALABILE LA DATA DESCHIDERII OFERTEI, CUI, CIF, CERT. CONSTATATOR EMIS DE OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULAR B2- INFORMATII GENERALE
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
CIFRA MEDIE DE AFACERI IN PER. 2007-2009 5540000 LEI
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
FORMULAR 12H - DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIP., FORM 12F-DECLARARTIE PRIVIND LISTA PRINC. LUCRARI EXEC. IN ULTIMII 5 ANI, FORM 12I- DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT, CERT. ISO 9001, 14001, OHSAS SAU ECHIVALENTE
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
UN CONTRACT IN VALOARE DE 1661000 LEI SAU PANA LA TREI CONTRACTE IN VALOARE DE 2769000 LEI
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
FAZA FINALA SE VA DESFASURA www.e-licitatie.ro, VA AVEA O SINGURA RUNDA CU DURATA DE O ZI INCEPAND CU DATA DE 29.06.2010.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.06.2010 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.06.2010 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 15.06.2010 10:00
Locul: PRIMARIA MUNICIPIULUI CALARASI, STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 3-5
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
REPREZENTANTI AI OPERATORILOR ECONOMICI CARE PREZINTA IMPUTERNICIRE SCRISA
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala:  STR. STAVROPOLEOS, NR. 6, SECTOR 3, Localitatea:  BUCURESTI, Cod postal:  300081, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL CALARASI
Adresa postala:  STR. BUCURESTI, NR. 106, Localitatea:  CALARASI, Cod postal:  910068, Romania, Tel. 0242311947, Fax:  0242316157
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 ZILE INCEPAND CU ZIUA URMATOARE LUARII LA CUNOSTINTA DE UN ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE CONSIDERAT NELEGAL
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
OFICIUL JURIDIC AL PRIMARIEI MUN. CALARASI
Adresa postala:  STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 3-5, CALARASI, Localitatea:  CALARASI, Cod postal:  910019, Romania, Tel. 0242311005, Fax:  0242318574
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.05.2010 13:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer