Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXECUTIE REABILITARE SISTEM RUTIER CU PROIECTARE INCLUSA, STR. CRINULUI SI INTRAREA CRINULUI, COMUNA SNAGOV


Anunt de participare numarul 31901/12.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Snagov (Primaria comunei Snagov)
Adresa postala: com. Snagov, sat Ghermanesti, str. Sos. Ghermanesti, nr. 49, judet Ilfov, Localitatea: Snagov, Cod postal: 077170, Romania, Punct(e) de contact: Nelu Oprescu, Tel.4910642, Email: [email protected], Fax: 4910653
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXECUTIE REABILITARE SISTEM RUTIER CU PROIECTARE INCLUSA, STR. CRINULUI SIINTRAREA CRINULUI, COMUNA SNAGOV
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA SNAGOV
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EXECUTIE REABILITARE SISTEM RUTIER CU PROIECTARE INCLUSA, STR. CRINULUI SIINTRAREA CRINULUI, COMUNA SNAGOV
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233000-9 - Lucrari de constructii, de fundatie si de imbracare a autostrazilor si a drumurilor (Rev.1)
74232250-1-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari de constructii, de fundatie si deimbracare a autostrazilor si drumurilor
Valoarea estimata fara TVA: 1, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Da
Achizitionarea de noi servicii similare cu respectarea cumulativa a art. 122 lit. j din OUG 34/2006
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Scrisoare de garantie bancara: 20 000 RON
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASSOCIERE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
CERTIFICAT EMIS DE ONRC ( OBLIGATORIU ACTIVITATI: 4523, 7420 ), CERTIFICATE CONSTATATOARE PRIVIND INDEPLINIREA OBLIGATIILOR DE PLATA LA STAT SI LOCALE ( FARA RESTANTE )
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
C.M.A.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
ISO 9001, 14001, OHSAS 18001, RECOMANDARI ( MIN 3 ) EXPERIENTA SIMILARA IN MEDIUL URBAN,
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Da
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.11.2007 09:00
Documente de plata: DA
Pretul: 50 RON
Conditii si modalitate de plata: LA CASERIA INSTITUTIEI
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
02.11.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 02.11.2007 12:00
Locul: COMUNA SNAGOV, Sos GHERMENESTI Nr 49, Jud. ILFOV
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
IMPUTERNICITI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOT SI CURTEA DE APEL
Adresa postala: Adresa postala: Consiliului National de Solutionare a ContestatiilorStr. Stavropoleos, nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310 46 41
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOT SI CURTEA DE APEL
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA COMUNEI SNAGOV
Adresa postala: com. Snagov, sat Ghermanesti, str. Sos. Ghermanesti, nr. 49, judet Ilfov, Localitatea: GHERMANESTI, Cod postal: 077170, Romania, Tel.0214910653, Fax: 0214910653
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
11.09.2007 13:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer