Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Executie si proiectare - Lucrari prioritare din domeniul gospodaririi apelor cuprinse in P.N.D.I. pentru Administratia Bazinala de Apa Jiu


Anunt de participare numarul 129696/07.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONALAAPELE ROMANE- ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA JIU
Adresa postala:  STR. NICOLAE ROMANESCU, NR. 54, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200738, Romania, Punct(e) de contact:  GABRIEL MÜLLER, Tel. 0251.426655, Email:  [email protected], Fax:  0251.427597, Adresa internet (URL):  [email protected], Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Executie si proiectare - Lucrari prioritare din domeniul gospodaririi apelor cuprinse in P.N.D.I. pentru Administratia Bazinala de Apa Jiu
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Barajul Valea de Pesti, jud. Hunedoara; pe raul Amaradia intre localitatile Melinesti pana la confluenta cu raul Jiu, jud. Dolj; pe paraul Baboia intre acumularile Cornu si Caraula, jud. Dolj; pe paraul Pesteana, intre pod DN 67 Motru - Dr. Tr. Severin si podul DN 67A Strehaia - Motru, jud. Mehedinti; pe paraul Plesoiu in intravilanul localitatilor Plesoi - sat Milovan si Rachita de Jos, jud. Dolj; pe paraul Urdinita intre comuna Botosesti - Paia pana la confluenta cu parau Brabova, jud. Dolj; acumularea Caraula situata pe paraul Baboia, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaborare documentatie tehnico-economica (fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C.), verificare proiectsi executie lucrari la obiectivele de investitii:
obiect I-?Punerea in siguranta a barajului Valea de Pesti, judetul Hunedoara?; obiect II-?Regularizare rau Amaradia in zona localitatii Melinesti-confluenta rau Jiu, judetul Dolj?; obiect III-?Regularizare parau Baboia pe sectorul Acumulare Cornu-Acumulare Caraula, judetul Dolj?; obiect IV-?Amenajare parau Pesteana la Brosteni, judetul Mehedinti?;obiect V-?Regularizare parau Plesoiu pe sectorul localitatii Rachita de Jos-confluenta parau Meretel, judetul Dolj?; obiect VI-?Regularizare parau Urdinita pe sectorul localitatii Botosesti-Paia-confluenta parau Brabova, judetul Dolj?; obiect VII-?Punerea in siguranta a barajului Caraula, judetul Dolj ?.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45246000-3 - Lucrari de regularizare a cursurilor de apa si a viiturilor (Rev.2)
45246200-5-Lucrari de protectie a malurilor (Rev.2)
45247212-9-Lucrari de consolidare a barajelor (Rev.2)
71328000-3-Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante (Rev.2)
79930000-2-Servicii de proiectare specializata (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Obiect I - Punerea in siguranta a barajului Valea de Pesti, judetul Hunedoara: punerea in siguranta a barajului.Obiect II - Regularizare rau Amaradia in zona localitatii Melinesti-confluenta rau Jiu, judetul Dolj: 6.160, 00 m aparari de mal; 4.000, 00 m recalibrare albie, 625, 00 m rectificare albie, 17 praguri de fund;Obiect III - Regularizare parau Baboia pe sectorul Acumulare Cornu-Acumulare Caraula, judetul Dolj: 16.600, 00 m regularizare albie.Obiect IV - Amenajare parau Pesteana la Brosteni, judetul Mehedinti: 1.000, 00 m suprainaltare refacere corp dig mal stang, 1.000, 00 m protectie mal stang, 2.300, 00 m reprofilare albie, 140, 00 m deponii sistematizate, 240, 00 m dig nou mal stang.Obiect V - Regularizare parau Plesoiu pe sectorul localitatii Rachita de Jos-confluenta parau Meretel, judetul Dolj: 8.700, 00 m recalibrare albie, 550, 00 m aparari de mal, 14.250, 00 m dig de aparare, 1 prag de fund, 6 subtraversari.
Obiect VI - Regularizare parau Urdinita pe sectorul localitatii Botosesti-Paia-confluenta parau Brabova, judetul Dolj :10.500, 00 m decolmatare si recalibrare albie, 3.865, 00 m diguri de aparare, 1.490, 00 m aparari de mal, 9 subtraversari.
Obiect VII - Punerea in siguranta a barajului Caraula, judetul Dolj: punerea in siguranta a barajului.
Valoarea estimata fara TVA: 112, 974, 500RON
II.2.2) Optiuni
Da
in conditiile art. 122 litera i) din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
36 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
garantia de participare 1000000 lei; garantia de buna executie 5 % din valoarea contractului fara T.V.A.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
sursa de finantare: bugetul de stat ( credite stabilite conform O.U.G. 105 / 2010)
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
certificat de participare la licitatie cu oferta independenta, declaratia de eligibilitate, declaratia privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din O.U.G. 34/2006, declaratia privind calitatea de participant la procedura, declaratia privind situatia personala a operatorului economic, declaratia pe proprie raspundere ca nu se afla in situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, certificat de inregistrare, certificat constatator emis de O.N.R.C. din care sa rezulte obiectul de activitate ( executie lucrari de constructii hidrotehnice si/sau proiectare constructii hidrotehnice) si faptul ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr. 85 / 2006 privind procedura insolventei (pt.pers.fiz. cat si jur.)
Persoanejuridice /fizicestraine: Documentecaredovedesco formadeinregistrare/atestare in calitate de persoana juridica in conformitate cu prevederile legale ale tarii in care ofertantul este rezident ; Certificat constatator (sau document echivalent) emis de registrul comertului (sau autoritatea echivalenta din tara in care ofertantul este rezident), cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii ofertei, dincaresarezulteobiectulde activitate relevant pentru obiectul prezentei achizitii (executie lucrari de constructii hidrotehnice si/sau proiectare constructii hidrotehnice).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
fisa de informatii generale privind cifra de afaceri,
bilant contabil la 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, obligatii contractuale in desfasurare fata de alti beneficiari daca este cazul
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
ofertantul sa fi realizat, in ultimii trei ani, o cifra de afaceri de cel putin 156691400 lei - executie de lucrari si de cel putin 4700740 lei - servicii de proiectare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratia privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani; declaratia privind principalele prestari de servicii in ultimii 3 ani, recomandari din partea altor beneficiari, declaratia privind efectivul mediu anual al personalului angajat si al cadrelor de conducere, informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru prestarea serviciilor de proiectare si respectiv ale persoanelor responsabile direct cu indeplinirea contractului si al responsabilului tehnic cu executia lucrarilor si respectiv alresponsabilului cu verificarea calitatii, certificat de atestare MMP, certificat de autorizare ANCPI, atestate verificari proiecte conform Ordinului MLPTL nr. 777/2003, informatii privind personalul tehnic de specialitate, declaratia privind utilaje, instalatii, echipamente tehnice pe specificul proiectarii si executiei lucrarilor, necesare pentru realizarea obiectivelor de investitii, lista contractelor aflate in derulare daca este cazul, documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului calitatii, documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management de mediu, documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupationale, documente emise de organisme acreditate care confirma certificarea sistemului de management de responsabilitate sociala, informatii privind subcontractantii, informatii privind asocierea, informatii privind sustinerea operatorilor economici
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-ofertantul sa fi finalizat contracte similare (contracte al caror obiect a fost executia de constructii hidrotehnice similare de tipul: regularizari si recalibrari de albie, consolidari si aparari de mal, diguri, epiuri, punerea in siguranta baraje etc.) a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 78.345.700 lei (fara T.V.A.)- ofertantul sa fi prestat contracte similare (contracte al caror obiect a fost prestarea serviciilor de proiectare pentru lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice) a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 2.350.000 lei (fara T.V.A)- desemnarea de ofertant ca sef de proiect, care va asigura asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de constructii si care vareprezenta ofertantul la fazele determinante si in relatiile cu beneficiarul, a unei persoane cu studii superioare de specialitate cu experienta in proiectare lucrari de constructii si amenajari hidrotehnice- desemnarea de catre ofertant a unui coordonator in materie de securitate si sanatate pentru nivelul superior pe durata elaborarii proiectului, conform ORDIN nr. 242/23.03.2007- desemnarea de ofertant, ca responsabil tehnic cu executia lucrarilor(R.T.E.), a unei persoane care sa fie atestata tehnico-profesional pentru domeniul: V? Constructii si amenajari hidrotehnice, cu experienta in activitatea de R.T.E
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Alte publicari anterioare
Numarul anuntului in JO: 2011/S120-198203din25.06.2011
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 10.10.2011 14:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
20.10.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 20.10.2011 11:00
Locul: sediul autoritatii contractante, Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Craiova, jud. Dolj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021.310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021.310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostiinta despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal - conf. art. 256^2 litera a) din OUG 34 / 2006 cu modificarile si completarile ulterioare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic si Contencios al Administratiei Bazinale de Apa Jiu
Adresa postala:  Str. Nicolae Romanescu, nr. 54, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200738, Romania, Tel. 0251.42.66.55, Email:  [email protected], Fax:  0251.42.75.97, Adresa internet (URL):  www.apejiu.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
01.09.2011 09:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer