Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT si DE ? Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte


Anunt de participare numarul 145028/18.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel. +40 257281850-289, In atentia: DANILA VIOREL, Email: [email protected], Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Primaria Municipiului Arad ? Serviciul Investitii
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Tel. +40 257255529, In atentia: Danila Viorel, Email: [email protected], Fax: +40 257255529, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Primaria Municipiului Arad ? Serviciul Investitii
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Investitii, Tel. +40 257255529, In atentia: Danila Viorel, Email: investiti[email protected], Fax: +40 257255529, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Primaria Municipiului Arad
Adresa postala: B-dul Revolutiei nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: Registratura, Tel. +40 257281850-316, In atentia: Danila Viorel, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Expertiza tehnica, audit energetic, DALI, PT si DE ? Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Cartierele municipiului Arad
Codul NUTS: RO421 - Arad
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Procedura se refera la achizitia de servicii de expertiza tehnica, audit energetic si proiectare in toate fazele prevazute de H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului - cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii si in conditiile date de Ghidul solicitantului pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de interventie 1.2 ? Sprijinirea investitiilor in eficienta energetica a blocurilor de locuinte, privind Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte, precum si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor.In cazul prezentei proceduri nu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006 referitoare la cuantumul procentului de cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71242000-6 - Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor (Rev.2)
71314300-5-Servicii de consultanta in eficienta energetica (Rev.2)
71319000-7-Servicii de expertiza (Rev.2)
71335000-5-Studii tehnice (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
a) Lotul 1 ? Centru(cuprinzand blocurile amplasate in cartier Centru), avand un numar de 21 deblocuri, cu un numar total de 443 apartamente si o suprafata construita desfasurata de 41.756 mp;
b) Lotul 2 ? Centru(cuprinzand blocurile amplasate in cartier Centru), avand un numar de 16 deblocuri, cu un numar total de 521 apartamente si o suprafata construita desfasurata de 46.191 mp;
c) Lotul 3 ? Gradiste (cuprinzand blocuri amplasate in cartierele Gradiste si Sanicolau), avand unnumar de 11 blocuri, cu un numar total de 449 apartamente si o suprafata construita desfasurata de35.886 mp;
d) Lotul 4 ? Micalaca (cuprinzand blocuri amplasate in cartierul Micalaca), avand un numar de 17blocuri, cu un numar total de 399 apartamente si o suprafata construita desfasurata de 35.958 mp;
e) Lotul 5 ? Micalaca (cuprinzand blocuri amplasate in cartierul Micalaca), avand un numar de 14blocuri, cu un numar total de 472 apartamente si o suprafata construita desfasurata de 38.458 mp;
f) Lotul 6 ? Vlaicu (cuprinzand blocuri amplasate in cartierele Cadas, Parneava si Vlaicu), avand unnumar de 12 blocuri, cu un numar total de 485 apartamente si o suprafata construita desfasurata de35.020 mp;
g) Lotul 7 ? Vlaicu (cuprinzand blocuri amplasate in cartierul Vlaicu), avand un numar de 9 blocuri, cu un numar total de 494 apartamente si o suprafata construita desfasurata de 36.493 mp;Proiectantul va intocmi documentatia tehnico-economica completa, faza I -?Expertiza tehnica, audit energetic si DALI ? si faza II -?DTAC, Proiect tehnic, detalii de executie si caiete de sarcini? si servicii de asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor.In cazul prezentei proceduri
nu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006 referitoare la cuantumul procentului de cheltuieli diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara TVA: 3, 412, 489RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
70 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
GP: 1% din valoarea contractului reprezentand: 34.125lei, din care: Lotul 1-5.282 lei, Lotul 2-5.843 lei, Lotul 3-4.540 lei, Lotul 4-4.549 lei, Lotul 5-4.865 lei, Lotul 6-4.430 lei, Lotul 7-4.616 lei Echivalenta leu/valuta se va face la cursul BNR de la data publicarii anuntului de participare.GP se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in cond legii de o soc bc ori de o soc de asig, care se prezinta in orig. In cazul instr de garantare emise de osoc bc ori de o soc de asig din strainatate ofertantulva prezenta, in anexa, traducerea autorizata a acesteia.Per de valab a GP va fi cel putin egala cu per de valab a ofertei.GPtrebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor. AC va exclude din prezentaproc de atrib ofertantul care la data si ora desch ofertelor nu va prezenta dovada constit GP in forma, cuantumul si per de valab solicin prezenta documentatie de atribuire.Ofertantii care vor constitui garantia de participareconform art.16(2) din Legea346/2004 privind stimularea Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, vor face dovada ca sunt inclusi in aceasta categorie si vor completa Formularul nr. 5.In cazul in care aceasta procedura de atribuire va fi contestata la CNSC, iar acesta din urma va respinge contestatia ?ca fiind nefondata?, autoritatea contractanta va retine contestatorului o parte din garantia de participare, conform art.278?1 alin (1) din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.In conformitate cu art. 278^1 alin. (2) din OUG 34/2006 aceeasi masura se va aplica si in cazul in care contestatarul renunta la contestatie. Contul pentru garantii de participarela licitatii al Municipiului Arad deschis la Trezoreria municipiului Arad esteRO 40 TREZ 0215 006X XX00 6669. Echivalenta leu/valuta la cursul BNR la data publicarii documentatie de atribuire Garantia de buna executie va fi de5% din valoarea fara TVA a contractului si se constituie prin: ? instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract, sau? prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale.In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la ounitate a Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul de disponibil astfel deschis va fi de 0, 5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
a) Prezentarea Declaratiei privind eligibilitatea, conform art.180 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul 12A);
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
b) Prezentarea Declaratiei privind neicadrarea in art. 181 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul 12B);
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
c) Declaratie pe proprie raspundere a ofertantului privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata catre bugetul de stat si bugetele locale.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie.
d)Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.69^1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare (Formularul 2);
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular. Persoanele cu functiede decizie in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, respectiv membrii comisiei de evaluare a ofertelor sunt: Falca Gheorghe - primar al Municipiului Arad, Macra Claudia -ordonator principal de credite, Titiriga Catalin -viceprimar, Bognar Levente -viceprimar, Consilieri locali : Mosneag Vasile Ovidiu, Ardelean Lia, Balcea Ovidiu Sergiu, Cismasiu Mariana, Ciupe Ionel, Vlaicu Hergane Traian Ion, Cziszter Kalman-Andras, Dolha Ioan, Farcas Ioan, Galis Florin, Ghilinita Gheorghe, Gligor Teodor, Lazurca Adrian Catalin, Lupas Marin, Maris Florin, Mihuta Tristan Gheorghe, Nicsanu Marcela-Ana, Pistru Popa Simona-Geanina, Rotaru Viorica Florica, Rus Eugen Vasile, Varga Glad Aurel, Puie Ciprian ? consilier juridic, Comisia de evaluare: Alexandrina Rotar ? presedinte comisie, Portaru Elena ? membru, Stertl Irina ? membru, Danila Viorel ?membru, Morar Iulian ? membru, Pisleaga Costel ? membru de rezerva, Dudas Adina ? membru de rezerva.
In cazul sustinerii financiare, tehnice si/sau profesionale de catre un tert si acesta va trebui sa prezinte Formularul 2.Autoritatea contractanta va exclude din prezenta procedura de atribuire ofertantul care se incadreaza in prevederile art. 69?1 din OUG 34/2006;
e)Declaratie privind participarea la procedura cu oferta independenta (Formularul 12C).
f)Informatii privind asociatii/subcontractantii:
Ofertantul ? liderul Asociatiei va completa Lista cuprinzand asociatii / subcontractantii(Formularul 12 G). Aceasta lista va fi insotita si de acordurile de asociere/subcontractare. In listavor fi inclusi toti asociatii precum si subcontractantii.Ofertantul, in cazul in care este format dintr-o asociatie la care participa mai multi operatorieconomici, va semna o declaratie prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa este declaratacastigatoare va legaliza asocierea (formular B 5.1), iar contractul de asociere legalizat va fi prezentatachizitorului inainte de data semnarii contractului.Un asociat trebuie nominalizat lider al asociatiei si confirmat prin depunerea scrisorilor deimputernicire semnate de persoanele cu drept de semnatura din partea tuturor asociatilor individuali dincadrul asociatiei.Oferta trebuie sa cuprinda un acord sau o scrisoare preliminara de asociere in care sa se mentioneze ca toti asociatii isi asuma raspunderea solidara pentru executia contractului, ca liderul asociatiei este imputernicit sa se oblige si sa primeasca instructiuni de la si in numele tututror asociatilor, individual si colectiv, si ca liderul asociatiei este responsabil pentru executia contractului, inclusiv platile. a). Certificat constatator, eliberat de Oficiul Registrului Comertului in original sau copie lizibila conforma cu originalul. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator;
b).Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional (traducere autorizata in limba romana), in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul persoana juridica/fizica straina este rezident si un Certificat de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs;
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani sa fie de cel putin doua ori valoareaestimata a lotului licitat.Ofertantul va prezenta cadocument edificator al indeplinirii cerintei extras din bilantul contabil sau orice document in conformitate cu art. 11 din HG 925/2006
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cursul mediu de referinta ce va fi avut in vedere pentru echivalenta va fi cursul mediu stabilit de BNR pentru anii 2010, 2011, respectiv 2012
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte minime obligatorii:
Ofertantul va prezenta informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de servicii.Cerinte minime obligatorii:
? Ofertantultrebuie sa faca dovada ca poate asigura efectuarea expertizei tehnice a imobilelor prin expert tehnic autorizat, in conformitate cu OMLPTL 777/2003, pentru cerinta A1 ? Rezistenta mecanica si stabilitate pentru constructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, telecomunicatii, miniere, edilitare si de gospodarie comunala ? cu structura din beton, beton armat, zidarie, lemn;
? Ofertantul trebuie sa faca dovada ca poate asigura efectuarea auditului energetic pentru cladiri existente prin auditori energetici, grad profesional I, specialitatile constructii si instalatii ? simbol AE Ici, in conformitate cu OMDRT 2237/2010;
Experienta similaraOfertantul va prezenta o lista a principalelor servicii prestate in ultimii trei ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar. In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea prestarilor de servicii se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Ofertantulvor prezenta obligatoriu o copie a Certificatului ISO 9001 privind certificareasistemului de management al calitatii sau echivalent pentru gama de servicii solicitate, valabil la data limita de depunerea ofertelor
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se permite, pe langa prezentarea de contracte de colaborare cu persoanele de specialitate care nu sunt angajati permanenti ai ofertantului, si prezentarea de angajamente/acorduri de participare. Pentru acestea, ofertantul va prezenta o declaratie privind contractele de servicii aflate in derulare si ca expertii ofertati, chiar daca sunt implicati in alte proiecte, pot aloca timpul si resursele necesare finalizarii la timp a contractului. (conform caietului de sarcini).Ofertantul va completa Formularul 12 ECertificatului ISO 9001
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
68
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de intentie
Numarul anuntului in JO: 2013/S116-198033 din 18.06.2013
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.09.2013 08:30
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.09.2013 09:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.09.2013 10:00
Locul: Primaria Municipiului Arad - camera 16
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
membrii comisiei si reprezentantii imputerniciti ai ofertantiilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelorIn cazul prezentei proceduri nu sunt aplicabile prevederile art. 28 alin. (7) din OUG 34/2006 referitoare la cuantumul procentului de cheltuieli diverse si neprevazute.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad, Serviciul Juridic Contencios
Adresa postala: B-dul Revolutiei, nr. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel. +40 257281850-134, Fax: +40 257284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.07.2013 13:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer