Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Expertiza tehnica pod pe DJ 211D, km 1+100, la Rosiori


Anunt de participare numarul 65584/03.10.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN BRAILA
Adresa postala: P-ta independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE MOISIU, Tel.0239.619.945, Email: [email protected], Fax: 0239.619.809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii Publice, Tel.0239/619600/249, In atentia: Moisiu Nicolae, Popescu Ionica, Email: [email protected], Fax: 0239/619809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Comp. Achizitii Publice, Tel.0239/619600/249, In atentia: Moisiu Nicolae, Popescu Ionica, Email: [email protected], Fax: 0239/619809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Consiliul Judetean Braila
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Punct(e) de contact: Registratura Generala, Tel.0239/619600/249, Email: [email protected], Fax: 0239/619809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Expertiza tehnica pod pe DJ 211D, km 1+100, la Rosiori
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Podul de pe DJ 211D, km 1+100, peste canal de irigatii, la Rosiori.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Expertiza tehnica pod situat pe drumul judetean DJ 211D, km 1+100, peste canal de irigatii, la Rosiori.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Expertiza tehnica pod situat pe drumul judetean DJ 211D, km 1+100, peste canal de irigatii, la Rosiori, in conformitate cu cerintele din Caietul de sarcini din Capitolul II al documentatiei de atribuire.
Valoarea estimata fara TVA: 12, 605.04RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
60 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare este de 190 lei. garantia de buna executie este de 5% din valoare fara TVA a contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul Consiliului Judetean Braila
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Au oblig. de a-si legaliza asocierea printr-un contract scris, semnat de partile asociate care va fi prezentat autoritatii contractante inainte de semnarea contractului
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Formular nr. 12A - Declaratie pe proprie raspundere
Formular nr. 12B - Declaratie pe proprie raspundere
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului
Certificatul de inregistrare fiscala eliberat de Oficiul Registrului Comertului
Certificat de plata a impozitelor si taxelor locale, in termenul de valabilitate, eliberat de Consiile locale
Certificat de atestare fiscala pentru persoanele juridice, in termenul de valabilitate, eliberat de Administratiile financiare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale Formular 3.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lista contractelor prestate in ultimii 3 ani Formular nr. 12 E, din care din care sa reiasa ca ofertantul a elaborat si finalizat in ultimii 3 ani cel putin un contract similar in valoare de cel putin 4500 lei cu TVA sau 3 contracte similare in valoare de minim 7000 lei cu TVA. Se vor prezenta copii dupa aceste contracte.
2.Ofertantul trebuie sa dispuna de cel putin un expert tehnic atestat de MTCT, conform Ordinului nr.777/26.05.2003, in domeniul drumurilor si podurilor.Pentru a dovedi calitatea de expert tehnic se va prezenta o fotocopie nelegalizata dupa documentul de atestare, precum si copie dupa contractul sau forma de colaborare cu acesta daca nu este angajat al ofertantului. De asemenea se vor prezenta si CV-urile acestora.
3.Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele tehnice si dotarile necesare pentru indeplinirea contractului de servicii. Se va prezenta lista dotarilor si a resurselor tehnice . Declaratie referitoare la echipamentele specifice de care poate dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii Formular nr.12H.4.Ofertantul trebuie sa dispuna de personalul necesar pentru indeplinirea contractului de servicii. Se va prezenta echipa profesionala pentru realizarea contractului. Formular nr.5. Se vor prezenta CV-urile pentru aceasta echipa.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 31.10.2008 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.11.2008 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.11.2008 12:00
Locul: Consiliul Judetean Braila, camera 404, etajul IV
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Imputernicitul in scris ptr. reprezentarea ofertantului la sedinta de deschidere
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL GALATI
Adresa postala: Str. Brailei nr.153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania, Tel.0236/460027, Email: [email protected], Fax: 0236/460227
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile se depun in termen de 5 zile la CNSC
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Braila - Copm. juridic
Adresa postala: P-ta Independentei nr.1, Localitatea: Braila, Cod postal: 810210, Romania, Tel.0239/619600/223, Email: [email protected], Fax: 0239/619809, Adresa internet (URL): www.portal-braila.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
03.10.2008 15:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer