Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Expertiza tehnica, Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu de trafic, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) inclusiv analiza cost-beneficiu, Documentatie pentru obtinere avize si acorduri, Cerere de finantare, Documentatie teh


Anunt de participare numarul 93310/22.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL PITESTI - CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PITESTI
Adresa postala: str. Victoriei, nr. 24, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Punct(e) de contact: Marcela Badescu, Tel.0248-213994, Email: [email protected], Fax: 0248-212166, Adresa internet (URL): http: //www.primariapitesti.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Expertiza tehnica, Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu de trafic, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) inclusiv analiza cost-beneficiu, Documentatie pentru obtinere avize si acorduri, Cerere de finantare, Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC), Proiect Tehnic (PTh), Detalii de Executie (DE) si caiete de sarcini aferente, Documentatie tehnicade organizare a executiei lucrarilor (DTOE) pentru obiectivul de investitii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Municipiul Pitesti
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Expertiza tehnica, Studiu topografic, Studiu geotehnic, Studiu de trafic, Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I.) inclusiv analiza cost-beneficiu, Documentatie pentru obtinere avize si acorduri, Cerere de finantare, Documentatie tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii (DTAC), Proiect Tehnic (PTh), Detalii de Executie (DE) si caiete de sarcini aferente, Documentatie tehnicade organizare a executiei lucrarilor (DTOE) pentru obiectivul de investitii
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71400000-2 - Servicii de urbanism si de arhitectura peisagistica (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
79411000-8-Servicii generale de consultanta in management (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conform documentatiei de atribuire
Valoarea estimata fara TVA: 3, 859, 575RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
45 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
garantie de participare in cuantum de 50.000 lei; garantie de buna executie in cuantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului atribuit
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Buget local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind calitatea de participant la procedura; Declaratie privind eligibilitatea ; Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181; Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului (original sau copie); Documente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional pentru a dovedi echivalenta la categoria profesionala impusa de indeplinirea contractulu(persoane juridice straine);
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile, la 31.12.2008, 31.12.2007, 31.12.2006, depuse si inregistrate la organele competente; informatii generale;
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor contracte deprestariservicii in ultimii 3 ani;
Lista de experienta similara;
Informatii privind capacitatea profesionala;
Informatii privind subcontractantii;
Informatii privindasociatii;
Informatii privindasigurarea calitatii serviciilor;
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Ofertantii trebuie sa faca dovada faptului ca in intervalul solicitat , ultimii 3 ani, au realizat: Cel putin 1 PUZ si1 PUD, finalizate in ultimii 3 ani; Cel putin 2 cereri definantare (elaborate in cadrul implementarii unor contracte de prestari servicii ), privind investitii de tip infrastructura, depuse spre finantare din fonduri europene, cu valoare cumulata a investitiei deminim 5.000.000 euro si care au obtinut finantare;Cel putin 2 documentatii tehnico economice elaborate conform fazelor: SF, si/sau DALI, si/sau Proiect Tehnic, (elaborate in cadrul implementarii unor contracte de prestari servicii de proiectare), care au fost depuse in vederea finantarii prin Programul Operational Regional Axa Prioritara 1, in domeniul< Proiecte care asigura sustenabilitatea si imbunatatirea infrastructurii publice urbane>, cu o valoare cumulata de minim 2.000.000 lei.Pentru realizarea contractului, ofertantii vor prezenta minim o echipa formata din urmatorii experti cheie: A. 1 Coordonator TehnicB. 1 Manager de ProiectC. Minimum 4 arhitecti cu drept de semnatura in Romania dintre care C1. - cel putin 1 Arhitect cu specializare peisagisticaD. 1 Expert Urbanist cu atestare RURE. 4 ingineri proiectanti de specialitate cu drept de semnatura in Romania: E1 - 2 ingineri cu specialitatea drumuri, E2 - 1 inginer cu specialitatea structuri de rezistenta, E3 - 1 inginer cu specialitatea instalatiiF. 1 Expert in elaborarea analizei cost-beneficiuG.1 Expert in Fonduri Structurale.SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru gama de servicii solicitate (proiectare/arhitectura/consultanta)
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere: Componenta financiara
2.
oferta tehnica
60%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 02.03.2010 10:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
04.03.2010 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 04.03.2010 11:00
Locul: Primaria Municipiului Pitesti, str.Victoriei nr.24
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect propus spre finantare din Fonduri Structurale, prin Programul OperationalRegional, Axa 1- Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor poli urbani de crestere.
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42
Organism competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL Pitesti, Sectia Comercialade Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Strada Victoriei nr.22, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.(0248) 219 374, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0248) 219 947
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Pitesti - Serviciul Juridic
Adresa postala: str.Victoriei nr.24, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248-213994, Email: [email protected], Fax: 0248-212166
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.01.2010 19:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer