Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Expertizare pod de cale ferata km 29+624 linia 100 Bucuresti Nord-Videle


Anunt de participare (utilitati) numarul 148558/17.12.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: Sucursala Centrul Regional de Exploatare Intretinere si ReparatiiCF Bucuresti, Str. Piata Garii de Nord , nr. 1-3 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Punct(e) de contact: Lulea Constanta, Tel. +40 3199539 /133204, In atentia: Serviciul Comercial, BiroulAchizitii Publice , camera 56 , etaj 1, Email: [email protected], Fax: +40 213182381, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Expertizare pod de cale ferata km 29+624 linia 100 Bucuresti Nord-Videle
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Pod km 29+624 linia 100 Bucuresti Nord Videle
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Intocmire expertiza tehnica in vederea determinarii starii tehnice a podului si stabilirii solutiilor tehnice de interventie pentru asigurarea aptitudinii de exploatare in conditii de siguranta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71319000-7 - Servicii de expertiza (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Intocmire expertiza tehnica la pod de cale ferataKm 29+624linia 100 Bucuresti Nord -Videle
Valoarea estimata fara TVA: 15, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
2 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Se solicita garantie de participare in cuantum de :300 lei Garantia pentru participare poate fi constituita sub una din urmatoarele forme: a) virament bancar b) instrument de garantare emis de o societate bancara sau de o societate de asigurari c) ordin de plata in favoarea autoritatii contractante nr. RO 33 BITR 0044 1003 8162 RO01, deschis la Banca Italo Romena-Ag.Bucuresti Mihalache, confirmat de banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor. d) numerar la caseria Sucursalei CREIR CF Bucuresti Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Pentru Scrisoarea de garantie bancara se va utiliza modelul indicat in Formularul 4 (Sectiunea III ) sau orice alt model agreat de catre institutia emitenta, cu conditia respectarii prevederilor art. 86 alin. (2) ? (4) din H.G. nr. 925/2006. Garantia de participare poate fi constituita si in alta moneda decat lei, la un curs de reconversie afisat de BNR la data publicarii anuntului de participare. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile ti completarile ulterioare. Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este cel putin egala cu cea a ofertei si anume 90 de zile, de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor. Garantia de buna executie va fi de 5% din valoarea contractului de prestari servicii , fara TVA. Mod de constituire a garantiei de buna executie a contractului : - Scrisoare de garantie bancara. - Instrument de garantare emis de o societate de asigurari. - prin retineri succesive de 5 % din plata cuvenita pentru facturile partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante.Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5 % din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie Autoritatea contractanta va instiinta contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului. Ofertantii care fac dovada ca sunt I.M.M. beneficiaza de reducerea cu 50% a acestor sume, conform Legii nr. 346/2004, cu modificarile ti completarile ulterioare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind Eligibilitatea (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal )- Formularul 12 A din Sectiunea III - Formulare.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006, cu modificarile si si completarile ulterioare (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal )-Formularul 12B din Sectiunea III- FormulareDeclaratie privind neincadrarea la art. 69^1 din OUG 34 / 2006 (Declaratie pe propria raspundere, semnata de catre reprezentantul legal )Persoane cu functii de decizie in vederea atribuirii contractului : Maraloi Laurentiu ? Director Regional ; Manaila Gavrila ? Sef Divizie Tehnica ; Burtescu Marian - Sef Divizie Linii ; Preda Niculae ? Sef Serviciu Linii ; Mereuta Paul ? Sef Serviciu LAT ;Niculae Luminita ? Serviciul LAT ; Radu Liviu ? Contabil Sef Regional;Vasile Tatiana ? Sef Serviciu Financiar ;Gheorghe Vasilica ? Sef Oficiu Juridic ; Epuran Danut - Oficiul Juridic ;Lazar Paul ? Sef Serviciu Comercial ; Lospa Liliana - Sef Birou Achizitii Publice; Lulea Constanta Biroul Achizitii Publice-Formularul B2 din Sectiunea III ? FormulareCertificat de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului Presedintelui ANRMAP nr. 314/12.10.2010 -Formularul B1 din Sectiunea III- FormulareDeclaratie privind calitatea de participant la procedura (ofertant, asociat, dupa caz) -Formularul 12C si Formularul K din Sectiunea III ? Formularea) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local din care sa reiasa ca ofertantul /candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor /candidaturilor .b) Certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat ( MFP - ANAF)din care sa reiasa ca ofertantul /candidatul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor /candidaturilor .Certificatele de atestare fiscala vor fi prezentate in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalulIn masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata , operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art 11 , alin (4) din HG 925/2006 Certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte ca domeniul de activitate principal/secundar, codurile CAEN aferente acestora. Cerificatul constatator se va prezenta in original , copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, iar informatiile sa fie reale/ actuale la data limita de depune a ofertelor.Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire i se va solicita prezentarea Certificatului constatator in original sau copie legalizata, daca a prezentat respectivul formular in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul
Autorizatie de furnizor feroviar eliberata de AFER, pentru servicii de expertiza in domeniulpodurilor de cale ferata si Agrementtehnic feroviar eliberat de AFER, pentru proiectarea podurilor de cale ferata, valabile la data limita de depunere a ofertelor. Se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? inclusiv pagina cu vizele anuale. Atestate conform Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 290/2000
Nota: Ofertantul trebuie sa prezinte un angajament in care va mentiona faptul ca isi va prelungi valabilitatea Autorizatiei AFER daca pe parcursul derularii contractului va expira.
Nota:
In cazul depunerii unei oferte comune, in dosarul cu documentele de calificare se va depune asocierea in care se va specifica cine este liderul de asociere. Daca oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea se va legaliza inainte de semnarea contractului . Asociatii desemneaza din randul lor pe acela care, in cazul atribuirii contractului de achizitie publica, ii reprezinta in raporturile cu autoritatea contractanta, in calitate de lider de asociatie, lucru ce va fi consemnat in actul de asociere.In situatia asocierii toti operatorii economici vor prezenta documentele de calificare solicitate la pct. III. 2.1 asi III. 2.1 b .Atunci cand un grup de operatori economici depune oferta comuna capacitatea economica si financiara , capacitatea tehnica si profesionala se demonstreaza prin luarea in considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii generale. Ofertantul va demonstra media cifrei de afaceri globale din ultimii 3 ani , 2010 , 2011 , 2012 in valoare de cel putin: 30.000 lei Documente relevante: - bilantul contabil la 31.12.2012 sau alte documente edificatoare inregistrate la organele competente. Pentru echivalentata lei/valuta se va tine cont de cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR. Capacitatea economica si financiara a ofertantului / candidatului poate fi sustinuta, pentru indeplinirea unui contract, si de o alta persoana, indiferent de natura relatiilor juridice existente intre ofertant si persoana respectiva. (2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180 si art. 181 lit a, c1si d si art 69 1 din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare , fapt pentru care va prezenta Formularele 12A si 12B, precum si Declaratia privind neincadrarea la art.69^1 din OUG.34/2006, Formularul B2.
Modalitatea de indeplinire
Formularul B3 din Sectiunea III ? Formulare
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor servicii prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare , beneficiari indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Prestarile de servicii se confirma prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de clientul privat .
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12E din Sectiunea III - Formulare
Experienta similara: Pentru demonstrarea experientei similare se solicita ca cerinta minima prestarea de servicii similare, in ultimii 3 ani de la data limita de depunere a ofertelor in cel putin unui contract a carui valoare sa fie de minim 15.000 lei. Pentru echivalenta lei/valuta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR.
Modalitatea de indeplinire
Formularul B4, din Sectiunea III ?Formulare.
Pentru dovedirea experientei similare ofertantul va prezenta certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul privat beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii.
Modalitatea de indeplinire
Certificate /documente
Declaratie privind efectivele medii anuale ale personalului angajat si al cadrelor de conducerein ultimii 3 ani
- Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere precum si a persoanelor responsabile pentru indeplinirea contractului de prestari servicii.Ofertantul trebuie sa dispuna de resursele umane strict necesare indeplinirii in bune conditii a contractuluisi anume: - personal atestat MLPTL/MLPAT/MTCT, pentru expert tehnic in domeniul infrastructurii feroviare.- personal atestat MLPTL/MLPAT/MTCT, pentru expert tehnic pentru rezistenta si stabilirea terenurilor de fundare a constructiilor si masivelor de pamant Af .Atestatele si legitimatiile se vor prezenta in copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul, la data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.-Informatii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre candidat/ofertant, in special pentru asigurarea controlului calitatii.
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12 I din Sectiunea III - Formulare
Declaratie referitoare la echipamentele tehnice si la masurile aplicate in vederea asigurarii calitatii; In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective , prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/ condidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si 181 lit a, c1si d si art 69 1 din OUG 34/2006 cu modificarile ulterioare, fapt pentru care va prezenta Formularele 12A si 12B, precum si Declaratia privind neincadrarea la art.69^1 din OUG.34/2006, Formularul B2
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12 H din Sectiunea III - Formulare.
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze
Modalitatea de indeplinire
Formularul 12 J din Sectiunea III - Formulare.
Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat si mentine, conform ISO 9001:2008, un sistem de management al calitatii sau echivalentul lui pentru activitatea specifica obiectul contractului. Se va prezenta in copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?.
Modalitatea de indeplinire
Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 al sistemului calitatii sau echivalentul. Valabil la data limita de depunere a ofertelor. In cazul asocierii fiecare membru al asocierii va prezenta individual Certificat de atestare SR EN ISO 9001:2008 pentru partea din contract pe care o realizeaza . Certificarea respectarii standardelor de asigurare a calitatii nu poate face obiectul sustinerii acordate de catre o alta persoana .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
85%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie
15%
Descriere: Componenta tehnica
Punctaj maxim componenta tehnica: 15
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 13.01.2014 23:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
14.01.2014 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 14.01.2014 11:00
Locul: Sucursala CREIR CF Bucuresti
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Fiecare ofertant va fi reprezentat oficial de o singura persoana care va avea un singur insotitor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
Comisia de evaluare a ofertelor intocmeste clasamentul final al ofertelor in ordinea descrescatoare a punctajelor totale obtinute, iar oferta castigatoare va fi cea admisibila, a carei propunere tehnica si financiara va raspunde la toate cerintele minime obligatorii solicitate prin documentatia de atribuire si va obtine punctajul maxim.Oferta cu durata de executie sub durata de executie minima nu va fi punctata suplimentar , iar oferta cu durata de executie mai mare decat durata de executie maxima va fi declarata neconforma . Modul de departajare al ofertelor situate pe primul loc: In cazul in care pentru doua sau mai multe oferte comisia de evaluare a acordat acelasi punctaj, atunci autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul a carui oferta are cel mai mic pret pentru respectarea principiului eficientei utilizarii fondurilor. In cazul in care in cadrul propunerii financiare exista preturi egale , autoritatea contractanta va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG 34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al Sucursalei CREIR CF Bucuresti
Adresa postala: Str. Piata Garii de Nord , nr.1-3 , sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010858, Romania, Tel. +40 213199539/133204, Fax: +40 213182381
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
16.12.2013 09:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer