Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Expertizare Statie 6 kV 3EMG2


Anunt de participare (utilitati) numarul 149245/10.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: SE Isalnita, Tel. +40 253335045, In atentia: Serviciul achizitii Lucrari si Servicii, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Sucursala Electrocentrale Craiova
Adresa postala: str. Mihai Viteazunr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul achizitii Lucrari si Servicii, Tel. +40 251404755/+40 351403755, In atentia: Eugenia Albeanu, Fax: +40 351803423
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S. CEO SA - Sucursala Electrocentrale Isalnita
Adresa postala: str. Mihai Viteazunr. 101, Registratura, parter, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
societate administrata in sistem dualist cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Expertizare Statie 6 kV 3EMG2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Isalnita, cu sediul in str. Mihai Viteazul, nr. 101, sat Isalnita, comuna Isalnita, judetul Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"Expertizare Statie 6 kV 3EMG2", conform caiet de sarcini
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71630000-3 - Servicii de inspectie si testare tehnica (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform caietului de sarcini si anexelor la caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 856.9RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
10 zile incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Cuantumul GP: suma de 77 RON Valabilitate GP: minimum 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor. Data echivalentei leu/orice valuta, se va face la cursul BNR, cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor comunicata in AP. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora deschiderii ofertelor comunicata in APForma constituire GP: a) virament bancar sau instrument garantare emis de societate bancara/asigurari, in original (Formular 3). Originalul instrumentului de garantare participare procedura se depune la sed. SE Isalnita, Serv. Achizitii Lucrari si Servicii, pana cel mai tarziu la data si ora limita stabilite pentru deschiderea ofertelor. b)ordin plata confirmat de banca, cont RO 25 BRDE 170SV 96342091700 - BRD Suc. Craiova c) depunere la casierie Achizitor a sumei in numerar, maximum 5000 RON/zi. Ofertele care nu sunt insotite de dovada constituirii garantiei de participare vor fi respinse. Dovada constituirii garantiei de participare trebuie sa fie prezentata la sediu achizitor, cel mai tarziu la data si ora stabilite pentru deschiderea ofertelor. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. Garantia de participare se va returna de catre autoritatea contractanta conform cu prevederile art. 88 din HG 925/2006. IMM-urile constituie GP in cuantum de 50% din valoare. Codul unic de inregistrare al SE Isalnita este 31454295/03.04.2013. In cazul IMM cuantum garantiei de participare este 50% din valoare. Cuantum garantiei de buna executie: 10% din pretul contractului, fara TVA. Constituirea garantiei de buna executie: a) Instrument garantare emis societate bancara/asigurari (Formular 11), b) Retineri succesive sume datorate din facturi partiale. Prestatorul are obligatia sa deschida la Trezorerie, cont disponibil distinct la dispozitia Achizitor. Suma depusa nu trebuie sa fie mai mica de 0, 5% din pretul contractului. Achizitorul alimenteaza acest cont din retineri succesive pana la suma garantiei de buna executie. Achizitorul instiinteaza Prestatorul despre varsaminte.Din cont pot fi dispuse plati atat de Prestator, cu aviz scris Achizitor, cat si de Trezorerie la solicitare scrisa Achizitor, conf. art. 90 (3) HG 925/2006. In cazul IMM, cuantumul garantiei de buna executie: 5% din pretul contractului fara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular 1, in original (inclusiv pentru tertul sustinator). Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 180, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.Documentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.2.Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, completare Formular 2, in original(inclusiv pentru tertul sustinator va face referire doar la literele a), c1 ) si d)). Autoritatea contractanta va accepta ca fiind suficient si relevant pentru demonstrarea faptului ca ofertantul/candidatul nu se incadreaza in situatia prevazuta la art. 181, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, in tara de origine sau in tara in care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara respectiva.Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sensDocumentele vor fi in limba romana sau traducere autorizata.Incadrarea in oricare din situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente care emit documente de natura celor prevazute.3.Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, Formular 3, in original se va completa de catre ofertant subcontractant/ asociat/ tertul sustinator.Incadrarea in situatia prevazuta la art. 69¹ din Ordonanta de urgenta nr. 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica .In cazul in care exista incertitudini in ceea ce priveste situatia personala a respectivilor candidati/ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita in mod direct informatii de la autoritatile competente.Persoanele care detin functii de decizie cu privire la organizarea si finalizarea procedurii de atribuire in cadrul autoritatii contractante sunt: Dumitru Dumitrascu - Director SE Isalnita;Veronica Nica - Director Economic;Viorel Gherghina- Director Tehnic;Viorica Mitricof ? Director AchizitiiDiana Cucu ? Sef Serviciu Achizitii Lucrari si ServiciiDeclaratie privind calitate participant procedura - completare Formular 7 (in original);Declaratie privind participare cu oferta independenta - completare Formular 11 (in original);Declaratie privind incadrare IMM - completare Formular 9 (in original);Declaratie cu privire la datele de identificare ale ofertantului/ofertantului asociat/subcontractantului/tertului sustinator ? completare Formular 13 (in original)
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta completare Formular 4 (cf. Ordin ANRMAP nr. 314/2010)In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa indeplineasca aceasta cerinta. In cazul in care oferta este depusa de catre un grup de operatori economici, atunci oferta comuna trebuie sa cuprinda un acord preliminar de asociere. ?Certificat constatator emis de ORC din care sa rezulte obiectul obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor-Sau documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional. Autoritatea contractanta are drept sa solicite ofertant care poate fi declarat castigator, ptr. conformitate, prezentare Certificat constatator, original sau copie legalizata.
?Ofertantii trebuie sa prezintedocumente care sa ateste calitatea de expert tehnic pe parte electrica, autorizati ANRE (conform Ord. 11/2013) pentru a efectua expertiza, in original sauin copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind situatia economico-financiara; Fisa informatii generale Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Conversia leu/valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte (2013, 2012, 2011).
Modalitatea de indeplinire
Fisa de informatii generale; Completare Formular 5, in original
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cerinta nr. 1Se va prezenta lista principalelor servicii similare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de executie, beneficiari.Dovada se va face prin prezentarea de documente (contracte/ recomandari/ P.V. receptie/documente constatatoare emise sau contrasemnate de o autoritate ori de clientul beneficiar) din care sa rezulte ca exista activitate expertizare tehnica pentru instalatii electrice.Conversia leu/valuta se face prin raportare la cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 6.a, Formular 6.b. si copie de pe documentele care demonstreaza prestarea serviciului mentionat
Cerinta nr. 2
Informatii privind subcontractantii (daca este cazul). In cazul subcontractarii unor parti din contract, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Declaratie privind subcontractantul / subcontractantii, partea/partile din contract pe care acesta / acestia urmeaza sa le indeplineasca, datele de recunoastere ale acestuia/acestora.; - Acord de subcontractare, incheiat intre ofertant si subcontractant - Informatii cu privire la resursele umane si tehnice, inclusiv certificatele, atestatele, autorizatiile solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a subcontractantului / lor.
(1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. (2) Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul subcontractarii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 9.a. si Formular 9.b
Cerinta nr. 3.Informatii privind asocierea (daca este cazul): In cazul asocierii, ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele: - Acordul de asociere, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata) - Imputernicire pentru reprezentare la procedura, (in original sau copie legalizata, in limba romana sau traducere autorizata) Note: In cazul asocierii se va respecta art. 44 din OUG 34/2006. Ofertele depuse de operatori economici care sunt parteneri intr-o asociere trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte: a) Oferta trebuie sa cuprinda toate informatiile solicitate pentru fiecare partener din cadrul asocierii precum si partea de contract indeplinita de fiecare asociat (valoric si procent din valoarea contractului), inclusiv resursele tehnice si umane ( certificate / atestate / autorizatii solicitate in fisa de date, pentru partea de implicare a respectivului asociat);
b) Oferta trebuie sa fie semnata intr-un mod care obliga legal toti partenerii;c) Unul din membrii asocierii trebuie numit ca partener conducator (Lider de asociatie) - responsabil de contract si aceasta numire trebuie sa fie confirmata printr-o imputernicire scrisa semnata de fiecare partener in parte;d) Oferta trebuie sa includa un acord de asociere prin care sa se stipuleze ca toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului, ca partenerul conducator va fi autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia si tuturor partenerilor si ca realizarea contractului.e) Toti partenerii din cadrul asocierii trebuie sa ramana in aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului; f) Structura sau constituirea asocierii nu va fi modificata, pe durata executarii contractului, decat cu aprobarea prealabila a Autoritatii Contractante si numai in situatii exceptionale. Noua asociere trebuie sa indeplineasca cel putin aceleasi criterii de eligibilitate si de conformitate ca cea initiala.
In cazul asocierii documentele solicitate a fi prezentate prin fisa de date a achizitiei, vor fi prezentate de fiecare operator economic din cadrul asociatiei. In cazul asocierii mai multor operatori economici, cerintele privind capacitatea economico-financiara si tehnica si/sau profesionala pot fi indeplinite prin cumul. In cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare, asocierea va fi legalizata, iar actul incheiat va fi prezentat autoritatii contractante. Contractul de asociere trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se va constitui ca anexa la contractul de achizitie publica. Neprezentarea unuia dintre documentele solicitate, in cazul asocierii, atrage declararea ofertei ca inacceptabila.
Modalitatea de indeplinire
Completare Formular 10.a si Formular 10.b
Certificarea Sistemului calitatii in conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 editia 2008 sau echivalent. Se vor prezenta document(ele) emis(e) de catre un organism de certificare acreditat in tara sau in strainatate care confirma ca ofertantul are certificat un sistem de management al calitatii pentru domeniul de activitate din sfera domeniului activitatilor aferente obiectului contractului
Modalitatea de indeplinire
Prezentare copie certificat SR EN ISO 9001 editia 2008 sau echivalent valabil la data limita de depunere a ofertei, copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea conform cu originalul .
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
Etapa finala prin licitatie electronica cu o runda de participare. Durata rundei electronice: 1 zi lucratoare Elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare sunt pretul/valoarea noua Nu se utilizeaza pasul de licitare. Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei. Ofertantii nu pot vedea numarul de participanti inscrisi la licitatia electronica si nu pot vedea cea mai buna oferta. Pentru a participa la faza finala, ofertantii trebuie sa fie inregistrati in SEAP. In cazul in care, doua sau mai multe oferte CLASATE PE LOCUL 1 (dupa faza de licitatie electronica) contin, in cadrul propunerii financiare preturi egale, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit preturi egale o noua propunere financiara, in plic inchis, care va fi depusa la registratura autoritatii contractante din loc. Isalnita , str. Mihai Viteazu nr. 101, jud. Dolj, parter, la data si ora indicate in solicitare.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.02.2014 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.02.2014 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 28.02.2014 10:00
Locul: SE ISALNITA, str. Mihai Viteazul, nr. 101, Isalnita, Sala Licitatii, etaj 3
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai operatorilor economici
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare: Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
1. Toate documentele de calificare solicitate prin FDA trebuie sa fie prezentate in ofertele depuse, altfel ofertele vor fi considerate inacceptabile, exceptie fiind situatia prevazuta la art. 11, alin. 4, cu respectarea alin. 5, HG 925/2006. Nu se admit completari cu documente dupa data limita de depunere a ofertei. Dupa deschiderea ofertelor se vor cere numai clarificari la documentele depuse, daca este cazul. Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe proprie raspundere, semnata de reprezentantul sau legal ( Formular 15 si Anexa). 2. Ofertantul isi poate demonstra situatia economica si financiara ori capacitatea tehnica si/sau profesionala prin prezentarea unui angajament ferm de sustinere din partea unui tert, in conditiile art. 186 si 190 din OUG 34/2006. Pentru a fi luata in considerare sustinerea acordata, angajamentul trebuie sa reprezinte un instrument juridic care sa asigure dreptul autoritatii contractante de a solicita, in mod legitim, indeplinirea anumitor obligatii de catre persoana sustinatoare. Angajamentul va face parte integranta din contractul de achizitie publica. 3. Daca mai multi operatori economici prezinta oferte egale, cu pretul cel mai scazut, se va solicita reofertarea propunerilor financiare , in plic inchis, pana la departajare. Nota: Eventualele clarificari se vor solicita la faxul :0351803423.Termenul limita de depunere a ofertelor precum si termenul limita de deschidere a ofertelor depuse sunt precizate in anuntul de participare publicat in SEAP.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art.256^2 din OUG nr.34/2006
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. ? Sucursala Electrocentrale Isalnita ?Compartimentul Juridic
Adresa postala: str. Mihai Viteazunr. 101, Localitatea: Isalnita, Cod postal: 207340, Romania, Tel. +40 351803473, Fax: +40 351803423
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2014 13:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer