Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere alimentare cu apa in comuna Ciuperceni, satele Ciuperceni,Zorzila,Vartopu,Pesteana-Vulcan si Boboiesti,judetul Gorj. Prezentul Anunt anuleaza Anuntul de participare nr.20362


Anunt de participare numarul 20802/26.06.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA CIUPERCENI (CONSILIUL LOCAL CIUPERCENI JUD GORJ)
Adresa postala: CIUPERCENI, JUD. GORJ, Localitatea: Ciuperceni, Cod postal: 217155, Romania, Punct(e) de contact: MIRCEA-DANUT FOMETESCU, Tel.0253276106, Email: [email protected], Fax: 0253276106
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Extindere alimentare cu apa in comuna Ciuperceni, satele Ciuperceni, Zorzila, Vartopu, Pesteana-Vulcan si Boboiesti, judetul Gorj. Prezentul Anunt anuleaza Anuntul de participare nr.20362
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: comuna Ciuperceni, judetul Gorj
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie retea de distributie apa in satele: Ciuperceni, Zorzila, Vartopu, Pesteana-Vulcan si Boboiesti, comuna Ciuperceni, construirea unui rezervor de inmagazinare de 200mc
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45330000-9 - Lucrari de instalatii de apa (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Total cantitati lucrari- in caietul de sarcini
Valoarea estimata fara TVA: 3, 351, 261RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
16 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Solicitare garantie de participare-50000lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Prezentare"Declaratie privind eligibilitatea".2.Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plata a impozitelor si taxelor catre stat, inclusiv cele locale.Ptr a fi considerate valabile se vor prezenta in original sau copii legalizate si emise cu cel mult 30zile inainte de deschiderea ofertelor.3.Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in sit. prevazute de art.181 din OUG 34/2006.4.Copie Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului/documente care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Ultimul bilant contabil inregistrat de organele competente inclusiv anexele.2.Prezentare fisa de informatii generale care sa cuprinda cifra de afaceri pe ultimii 3 ani, din care sa rezulte o medie de peste 7.000.000lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1.Lucrari exec. in ultimii 3 ani, declaratie pentru confirmarea lucrarilor executate.2.Formular experienta similara/executarea in ultimii 3 ani a unui contract de lucrari de cel putin 1.200.000 lei.3.Declaratie privind utilajele, privind personalul de specialitate, CV-uri.4.Certificate privind implementarea sist. de management al calitatii.5.Declaratie privind subcontractantii.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
pretul
75%
Descriere:
2.
durata de executie
15%
Descriere:
3.
programul calitatii propus pentru executia lucrarii supusa licitatiei
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 26.07.2007 14:00
Documente de plata: DA
Pretul: 2000 RON
Conditii si modalitate de plata: Prin virament : Ordin de plata sau in numerar la casieria unitatii noastre
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.07.2007 14:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.07.2007 10:00
Locul: Consiliul Local Ciuperceni, comuna Ciuperceni, judetul Gorj
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Orice persoana imputernicita de catre ofertanti
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str.STAVROPOLEOS, nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310 46 41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310 46 42
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul juridic al Consiliului Local Ciuperceni,
Adresa postala: comuna Ciuperceni, judetul Gorj, Localitatea: Ciuperceni, Cod postal: 217155, Romania, Tel.0253 276106, Email: [email protected], Fax: 0253 276 106
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.06.2007 15:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer