Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - EXTINDERE CANALIZARE SATELE BASCOV- VALEA URSULUI SCHEAU -COMUNA BASCOV -JUDETUL ARGES


Anunt de participare numarul 32625/18.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNABASCOV
Adresa postala: Str. Paisesti DN 7C, nr. 125, Romania, Localitatea: Bascov, Cod postal: 117045, Romania, Punct(e) de contact: Gentiana Lungescu, Tel.0248/270525, 0749159930, 0788319025, 0788319881, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0248/270033
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
EXTINDERE CANALIZARE SATELE BASCOV- VALEA URSULUI SCHEAU -COMUNA BASCOV -JUDETUL ARGES
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: SATELE BASCOV; SCHEAU , VALEA URSULUI - COMUNA BASCOV, JUDETUL ARGES
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE CONSTRUCTII RETEA CANALIZARE APE UZATE - MENAJERA SATELE BASCOV; SCHEAU; VALEA URSULUI - COMUNA BASCOV, JUDETUL ARGES
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232423-3-Statie de pompare a apelor reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
CONFORM CAIET DE SARCINI
Valoarea estimata fara TVA: 2, 910, 057RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
15 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
GARANTIA DE PARTICIPARE IN SUMA FIXA DE 30000LEI CONSTITUITA PRIN SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA; GARANTIE DE BUNA EXECUTIE10% DIN VALOARE
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
og 7 / 2006IN BAZA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII RURALE; BUGET LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
ASOCIEREA ESTE NECESAR LEGALIZATA NUMAI IN CAZUL IN CARE OFERTA COMUNA ESTE DECLARATA CASTIGATOARE
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34 / 2006 ;Certificate constatatoare ;Cazier fiscal;Certificat constatator emis, cu cel mult 30 zile inainte de data deschiderii ofertelor, de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial;Certificatul de inmatriculare al societatii
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratieprivind sustinerea financiara;Bilantul contabil intocmit pentru exercitiul financiar 2007;Fisa de informatii generale
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani trebuie sa fie minim 8.000.000lei
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Fisa de informatii privind experienta similara minim 2 fise de experienta ;Recomandari din partea altor beneficiari ;Obligatii contractuale;care contine informatiile privind dotarile specifice, utilajele, echipamentul tehnic, mijloacele de transport;DECLARATIE care contine informatii privind asigurarea cu personal de specialitate
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
similara ca natura si complexitate cu lucrarea licitata , sa fie mai mare sau egala decat800.000lei;
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 12.10.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 500 RON
Conditii si modalitate de plata: NUMERAR LA CASIERIA AUTORITATII CONTRACTANTE SAU CU op IN CONTUL RO38TREZ04621360250XXXXX
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
17.10.2007 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 17.10.2007 14:00
Locul: PRIMARIA COMUNEI BASCOV
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
COMISIA DE EVALUARE FORMATA PRIN DISPOZITIA PRIMARULUI SI REPREZENTANTI LEGALI IMPUTERNICITI AI OFERTANTILOR
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STRADA STAVROPOLEOS, NR. 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
tribunalul judetului arges
Adresa postala: B-DUL EROILOR., NR. 2-6, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110417, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC AL PRIMARIEI COMUNEI BASCOV
Adresa postala: STRADA PAISESTI dn7C, Localitatea: BASCOV, Cod postal: 117045, Romania, Tel.0248 270525, Email: [email protected], Fax: 0248270033
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
17.09.2007 10:51
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer