Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere retea apa si canal in Orasul Bragadiru str. Clinceni


Anunt de participare numarul 50898/24.04.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ORASUL BRAGADIRU (PRIMARIA ORASULUI BRAGADIRU ILFOV)
Adresa postala: sos Alexandriei nr 249, Localitatea: Bragadiru, Cod postal: 077025, Romania, Punct(e) de contact: Primaria Orasului Bragadiru, Tel.448 07 95, In atentia: Petrescu Constantin, Email: [email protected], Fax: 448 07 95
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Extindere retea apa si canal in Orasul Bragadiru str. Clinceni
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta
Locul principal de executare: Orasul Bragadiru, str. Clinceni
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea extinderii retelei de apa si canalizare
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231300-8 - Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Conducta de apa L=2205m, 70 bransamente, a 125mm;Conducta de canalizare, L=2115m, 70 racorduri, a315mm
Valoarea estimata fara TVA: 3, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
4 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
- Garantie de participare: 50 000lei;
- Garantia de buna executie: 5% din valoarea totala a contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Sursa de finantare: buget local. Plata se va face prin Ordin de plata, in termen de 14 zile de la emiterea facturii de catre executant.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
asociati/subcontractanti
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Candidatul/ ofertantul are obligatia de a prezenta documentele cerute prin fisa de date a achizitiei: -declaratie privind eligibilitatea;
-declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181;
-certificat de atestare fiscala emis de AFP privind plata datoriilor la Bugetul General Consolidat in termen de valabilitate-original sau copie legalizata.
-certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale -in termen de valabilitate-original sau copie legalizata;
-pt persoane juridice romane Certificat constatator emis de ORC-original.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-informatii generale privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani.-lichiditate generala -solvabilitate patrimoniala-bilantul contabil pe anul 2007, vizat de organismele abilitate in acest sens.-scrisoare de bonitate bancara
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
- Cuantumul cifrei de afaceri minim 1 500 000lei.- Lichiditate generala: peste 100%;
- solvabilitate patrimoniala: peste 30%:
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-documente care confirma sistemul calitatii-lista principalelor lucrari executate -recomandari-decl. privind utilajele, instal., echp.tehn.din dotare;
-efectivul mediu anual al pers. angajat si al cadrelor de conducere;
-personalul propus pentru executarea lucrarii;
-declar. priv. calit de participant la procedura;
-lista cuprinzand subcontractantii.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
-Recomandari privind modul de indeplinire a obligatiilor contractuale asumate, semnate de conducatorii unitatilor la care s-au executat lucrari similare minim trei, in original sau copie legalizata.-certificari de buna executie (recomandari ce vor fi insotite de copii ale proceselor verbale la terminarea lucrarilor, pentru cele mai importante lucrari).- finalizarea, in ultimii 5 ani, a trei contracte care au avut ca obiect prestarea unor lucrari similare (din punct de vedere al categoriilor de lucrari si valoric) avand o valoare cel putin egala cu 1.300.000 lei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere:
2.
Durata de executie
15%
Descriere:
3.
Programul calitatii propus pentru executia lucrarii.
15%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 19.05.2008 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
26.05.2008 12:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
60zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 26.05.2008 14:00
Locul: Primaria Orasului Bragadiru
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641
Organism competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Splaiul Independentei, nr. 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.319.51.80, Fax: 319.51.81
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Local Bragadiru
Adresa postala: Soseaua Alexandriei nr. 249, Localitatea: Orasul Bragadiru, Cod postal: 077025, Romania, Tel.021/ 4480795, Email: [email protected]
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
24.04.2008 12:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer