Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere retele de apa si canalizare menajera in Municipiul Campia Turzii


Anunt de participare (utilitati) numarul 72983/03.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA "ARIES" S.A.
Adresa postala: Str.Axente Sever nr.2, Localitatea: Turda, Cod postal: 401078, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN GIURGIU, Tel.0264/311771, In atentia: DomnuluiI Alexandru Sabau -Director General, Domnului Traian Giurgiu-Sef UIP, Email: [email protected], Fax: 0264/311772
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Activitate (activitati)
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extindere retele de apa si canalizare menajera in Municipiul Campia Turzii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Judetul Cluj Municipiul Campia Turzii.
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de extindere a retelelor de alimentare cu apa si canalizare menajera, instalare si pozare conducte, armaturi, camine de vane, statie de pompare ape uzate in Municipiul Campia Turzii.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
65111000-4 - Distributie de apa potabila (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
NU ESTE CAZUL.
Valoarea estimata fara TVA: 6, 846, 873RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
30 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Scrisoare bancara de garantie de participare: 136, 937 lei; Scrisoare de garantie bancara de buna executie: 10% din val. contractului fara TVA;Scrisoare de garantie bancara pentru returnarea avansului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
- Fondul de Coeziune 80, 74% - Co-finantare nationala Buget guvernamental: 12, 44%; Guvern local: 1, 81%; Credit Operator Regional: 5, 01%.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Acord de asociere legalizat.
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinte privind sit. personala: Declaratie privind calitatea de participant la procedura, Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in sit. prevazute la art. 181 din OUG nr.34/2006;Certif. constatator eliberat de ORC sau echiv. din care sa rezulte nume complet, sediul, pers. autorizate/administratori;Certif. de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent;Certif. pentru plata CAS (pentru statele in care autorit. fiscale nu colecteaza si CAS) valabil la data deschiderii ofertelor;Certif. privind plata taxelor si impozitelor legale, valabil la data deschiderii ofertelor.Cerinte de exercitare a activit. profesionale(inregistrare): Pers. juridice/fizice romane: Info. generale despre ofertant: imputernicirea notariala privind autorizarea semnaturii ofertei si contractului;Trecutul litigios (cazierul judiciar).Pt. op.ec.romani se solicita prezentarea cazierului fiscal(conf.OGR75/2001 privind organizarea cazierului fiscal)in original.Pentru op.ec.straini se solicita prezentarea cazierului juridic sau similar in traducere autorizata si legalizata.Perioada de valabilitate a documentelor doveditoare solicitate: max.30 zile inainte de depunerea ofertelor.Persoane juridice/fizice straine: Documente care dovedesc forma de inregistrare/atestare ori apartenenta dpv profesional;Se solicita prezentarea certif. judiciar in original.Pentru op.ec.stabiliti in tari unde nu se emite cazier juridic sau similar, se accepta o declaratie data in fata unui notar in acest sens.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz): a.Scrisoare de bonitate bancarab.Cifra de afaceri din ultimii 3 ani cumulat echivalentul in lei a 4.944.000 Euro: Pentru conversie se va utiliza cursul leu/euro din 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 (info: www.bnr.roc.Acces la credite: 1.369.375 lei.d.Bilant contabil: Ofertantii vor depune Bilanturile contabile, Contul de profit si pierdere, toate anexele, la data de 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007, vizate spre inregistrare la Directia Finante Publice (autoritati competente).e.Rapoarte de audit: Rapoartele auditorilor financiari si contabililor autorizati sau cenzori, dupa caz la 31.12.2005, 31.12.2006, 31.12.2007 din care sa rezulte conformitatea sub toate aspectele semnificative ale valorilor reprezentand activele circulante, datoriile curente si veniturile din exploatare reflectate in acestea.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate: Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e) (dupa caz): Operatorul economic sau membrii grupului de operatori economici sa dovedeasca ca, in ultimii 5 ani financiari, impliniti la data termenului limita pentru depunerea ofertei, a implementat si finalizat: Experienta ca antreprenor in constructii de cel putin 5 ani pentru: cel putin 1 contract de lucrari din aceeasi grupa a urmatoarelor coduri CPV de la punctul II.1.5:65111000-4 Distributie apa potabila, 45232411-6 Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale, 45232431-2 Statii de pompare a apelor reziduale.
Se solicita Certificatul de receptie de la Beneficiarul investitiei respective. Operatorul sau membrii grupului de operatori trebuie sa dovedeasca existenta in prezent a personalului calificat si cu experienta in elaborarea proiectelor din domeniul infrastructurii de apa si apa uzata - Manager de Proiect 10 ani, Coordonator proiectare-constructii 7 ani, Responsabil tehnic cu executia lucrari civile 3 ani, Inginer de structuri 10 ani, Inginer mecanic 7 ani, Inginer electrice 7 ani, Manager de santier 7 ani, Manager pentru asigurarea calitati(RTC) 3 ani.Operatorul economic sau unul dintre membrii grupului de operatori economic sa dovedeasca faptul ca este certificat in conformitate cu: Certificatul ISO 9001 sau Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului ; Certificatul ISO 14001 sauStandardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului ;Certificatul OHSAS 18001Standardele ISO transpuse in legislatia tarii de origine a ofertantului , valabile la data depunerii ofertei.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.04.2009 15:00
Documente de plata: DA
Pretul: 400 RON
Conditii si modalitate de plata: OP. in contul RO93BTRL05101202A7261701 Banca Transilvania Turda, chitanta la casieriaC.A.A. - S.A.
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.04.2009 15:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 22.04.2009 10:00
Locul: S.C. Compania de Apa Aries S.A., str. Axente Sever, nr. 2 , localitatea Turda, judetul Cluj.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii Comisiei de Evaluare, reprezentanti imputerniciti ai operatorilor economici ofertanti si observatori UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Program Operational Sectorial de Mediu Axa 1 Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata. Proiectul se numeste: Reabilitare retele de apa si canalizare menajera in Municipiul Campia Turzii
VI.3) Alte informatii
Documentatia de atribuire se poate ridica pe suport magnetic (CD)de la sediul S.C.Compania de Apa Aries S.A.Pentru contractele de lucrari conform sectiunii II.4.4. din documentatia de atribuire Asistenta Tehnica pentru Supervizarea Lucrarilor, consultantul de supervizare va obtine de la autoritatea contractanta aprobarile specifice inainte de acordarea aprobarii unui subcontractor pentru lucrarile care ar fi trebuit executate de un subcontractor diferit, nominalizat in contract.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.(+4) 021 310.46.41, Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunal Cluj
Adresa postala: Str. Calea Dorobantilor, nr 2-4, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400117, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. Compania de Apa AriesS.A.
Adresa postala: Str. Axente Sever, Nr. 2, Localitatea: Turda, Cod postal: 401078, Romania, Tel.+40-264-311.771, Email: [email protected], Fax: +40-264-311.771; 2
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2009 15:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer