Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extindere sediu I.T.M. Salaj


Anunt de participare numarul 21624/02.07.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj
Adresa postala: B-dul. M. Viteazul nr.85, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450099, Romania, Punct(e) de contact: ABRUDAN FLORICA, Tel.0260/614504, Email: [email protected], Fax: 0260/611929
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publiceAltele: Inspectie in domeniul relatiilor de munca si a securitatii si sanatatii in munca
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Extindere sediu I.T.M. Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj, B-dul Mihai Viteazul, nr.85
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de constructie extindere sediu al Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj, S+P+E1+E2
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Executare de lucrari conform caietului de sarcini si anexelor acestuia
Valoarea estimata fara TVA: intre 1, 800, 000 si 2, 000, 000RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
-garantie de participare=25000 RON;
-garantie de buna executie=10% din valoarea contractului
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
fonduri proprii
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ca asocierea sa fie legalizata numai in cazul in care oferta comuna este declarata castigatoare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-prezentare declaratie privind eligibilitatea;
-prezentare declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG34/2006;
-Certificat privind plata taxelor si impozitelor la bugetul general consolidat(in perioada de valabilitate);
-Certificat emis de directia de taxe si impozite locale privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor catre bugetul local(in perioada de valabilitate)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-bilant contabil din anul precedent, vizat si inregistrat de organele competente; -declaratia din care sa rezulte ca cifra de afaceri medie anuala, pe ultimii 3 ani, sa fie de cel putin 4.800.000 RON; -dovezi prin care ofertantul trebuie sa arate ca detine resurse financiare disponibile pentru realizarea contractului
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
-lista lucrari executate in ultimii 5 ani insotita de certificari de buna executie; -recomandari, procese verbale de receptie a lucrarilor invocate;
-informatii privind personalul de specialitate;
-numarul mediu de personal din ultimele 12 luni;
- declaratie privind dotarile specifice;
-lista subcontractantilor cu conventii
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pret
80%
Descriere:
2.
Termen de executie
10%
Descriere:
3.
Termen de garantie
10%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 25.07.2007 16:00
Documente de plata: DA
Pretul: 350 RON
Conditii si modalitate de plata: numerar, la casieria institutiei
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
03.08.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 03.08.2007 12:00
Locul: Sediul Inspectoratului Teritorial de Munca Salaj, B-dul Mihai Viteazul , nr.85
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Cluj, Sectia contencios administrativ
Adresa postala: Cluj, str.Stefan cel Mare, nr.1, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400133, Romania
Organism competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Bucuresti, strada Stavropoleus, nr.6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Inspectoratul Teritorial de Munca Salaj
Adresa postala: B-dul Mihai Viteazul, nr.85, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450099, Romania, Tel.0260/614504, Email: itmsalaj@itmsalaj, Fax: 0260/610244
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2007 13:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer