Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea canalizarii menajere in Cartierul Apalina din Mun.Reghin


Anunt de participare numarul 36629/19.10.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
PRIMARIA MUNICIPIULUI REGHIN
Adresa postala: REGHIN, P-TA PETRU MAIOR NR.41, Localitatea: Reghin, Cod postal: 545300, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA HARSAN-DIACONU, Tel.0265511112, Email: [email protected], Fax: 0265512542, Adresa internet (URL): www.primariareghin.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Extinderea canalizarii menajere in Cartierul Apalina din Mun.Reghin
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cartierul Apalina din Mun.Reghin
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se prevede racordarea Cartierului Apalina la sistemul centralizat al canalizarii mun.Reghin , transportind apele uzate menajere la statia de epurare existenta.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.1)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.1)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Retele de canalizare gravitationala 5775 m
Conducta de refulare ape uzate sub presiune 1220 m
Statii de pompare ape uzate menajere 4 buc
Valoarea estimata fara TVA: 2, 858, 571RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice i garantii solicitate
Garantia de participare 30000 lei
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
95% Fonduri Guvernamentale conform OGnr.7/2006 si 5% Fonduri di Bugetul Local
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Contract de subantrepriza sau asociere legalizate
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea;Declaratie privind neincadrarea in art.181 din OG34/2006;Certificate de plata a taxelor si impozitelor catre bugetul consolidat si locale;Declaratia de participant la procedura;Certificat constatator ORC;Certificat de inregistrare emis de camera de Comert si Industrie
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Bilanturile contabile pe ultimii 3 ani
Cifra de afaceri medie a ultimilor 3 ani
Lichiditatea medie a ultimilor 3 ani
Solvabilitatea medie a ultimilor 3 aniLinii de credite deschise sau cashflow
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
8500000 lei>100% cu tendinte crescatoare>30%
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lucrarile executate in ultimii 5 ani
Experienta similara
Lista cu personalul de conducere
Lista privind utilajele si echipamentele din dotare
Sistemul propriu de conducere a calitatii
Programul calitatii pentru lucrare
Certificat SR EN ISO 9001
Certificat SR EN ISO 14001
Lista cu subcontractantii
Acord de asociere
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1350000 lei
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
15%
Descriere:
3.
Programul calitatii pentru lucrare
5%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 14.11.2007 12:00
Documente de plata: DA
Pretul: 100 RON
Conditii si modalitate de plata: Documentatia de atribuire se poate obtine de la sediul Prim.Mun.Reghin p-ta Petru Maior nr.41 camera 27
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
21.11.2007 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 21.11.2007 11:00
Locul: Ofertele se vor deschide la sediul Primariei mun.Reghin, P-ta Petru Maior nr.41
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Persoanele care vor participa la licitatie vor prezenta o imputernicire scrisa semnata de conducatorul operatorului economic
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEUS NR.6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organism competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL MURES
Adresa postala: STR.BOLYAI NR.30, Localitatea: TG.MURES, Cod postal: 540067, Romania, Tel.0265/260323
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform legislatiei in vigoare
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL PRIMARIEI MUN.REGHIN
Adresa postala: STR.P-TA PETRU MAIOR NR.41, Localitatea: REGHIN, Cod postal: 545300, Romania, Tel.0265/511112, Email: [email protected], Fax: 0265/512542
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
19.10.2007 09:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer