Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - "Extinderea capacitatii de inmagazinare a sistemului de alimentare cu apa, extinderea si modernizarea sistemului de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate, modernizarea drumurilor comunale, din fonduri UE alocate in baza P.N.D.R. in Comuna Baleni


Anunt de participare numarul 113155/20.12.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA BALENI
Adresa postala:  Strada Principala, nr.30, Localitatea:  Baleni, Cod postal:  807025, Romania, Punct(e) de contact:  LICA OPREA, Tel. 0236330530, Email:  [email protected], Fax:  0236330430, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
"Extinderea capacitatii de inmagazinare a sistemului de alimentare cu apa, extinderea si modernizarea sistemului de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate, modernizarea drumurilor comunale, din fonduri UE alocate in baza P.N.D.R. in Comuna Baleni, Jud. Galati".
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Baleni.
Codul NUTS: RO224 - Galati
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia cuprinde:
Componenta 1: Extinderea capacitatii de inmagazinare a sistemului de alimentare cu apa, realizata din fonduri UE alocate in baza P.N.D.R., in comuna Baleni, judetul Galati.
Componenta 2: "Extinderea si modernizarea sistemului de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate, realizata din fonduri UE alocate in baza P.N.D.R., in comuna Baleni, judetul Galati.
Componenta 3: Modernizare drumuri comunale, realizata din fonduri UE alocate in baza P.N.D.R., in comuna Baleni, judetul Galati.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232440-8-Lucrari de constructii de conducte de ape reziduale (Rev.2)
45233140-2-Lucrari de drumuri (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Proiectul prevede:
Total cantitati de lucrari: Componenta 1: Extinderea capacitatii de inmagazinare a sistemului de alimentare cu apa, realizataprin fonduri UE alocate in baza P.N.D.R., in comuna Baleni, judetul Galati
Rezervor de inmagazinare din beton armat cu capacitatea de 350 mc.Componenta 2: Extinderea si modernizarea sistemului de canalizare si statiei de epurare a apelor uzate, realizata prin fonduri UE alocate in baza P.N.D.R., in comuna Baleni, judetul Galati
Retea de canalizare Dn ? 250 mm, 6300 ml; statie de epurare Q= 170 mc/zi.Componenta 3: Modernizare drumuri comunale, realizata prin fonduri UE alocate in baza P.N.D.R., in comuna Baleni, judetul Galati
Drum asfaltat -3880 ml; rigole beton ? 7756 ml; rigole carosabile ? 222ml; podete tubulare Dn 300 ? 65 buc.
Valoarea estimata fara TVA: 9, 319, 284RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului sau termenul pentru finalizare
9 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Garantia de participare: 150.000 lei. Garantia de buna executie: 5% din valoarea contractuluifara TVA.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri FEADR, buget local si buget de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere, conform art. 44 din OUG 34/2008
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind eligibilitatea, declaratie privind neincadrarea in prevederile art.181 din OUG nr. 34/2006; documente (certificate de atestare fiscala) care sa confirme atat achitarea obligatiilor de plata la bugetul consolidat al statului cat si plata impozitelor si taxelor catre bugetul local, valabile la data deschiderii ofertelor, in original sau copie legalizata; copie cod unic de inregistrare si certificat de inmatriculare: certificat constatator (eliberat cu maximum 30 de zile de data deschiderii ofertelor) in original sau copie legalizata pentru persoane juridice romane, respectiv original si traducere legalizata in limba romana, in cazul persoanelor juridice straine. Operatorul trebuie sa dovedeasca ca are ca obiect de activitate activitatile supuse procedurii de achizitie si ca nu are inscrisuri cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile ulterioare.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Bilanturile contabile la 31.12.2007, 31.12.2008, 31.12.2009, vizate si inregistrate de organele competente, insotite de raportul de audit pentru fiecare bilant, in copie legalizata. Media profitului net pe ultimii 3 ani trebuie sa fie pozitiva. Operatorii economici care nu au avut activitate in unul sau mai multi din anii 2009, 2008, si 2007 cifra de afaceri se va lua in considerare tinand cont doar de anii in care a avut activitate. In cazul unei asocieri fiecare asociat este obligat sa prezinte aceste formulare.2) Prezentarea fisei de informatii generale (formular nr. 4 - Informatii generale). In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1) Cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani, din productia de constructii montaj, sa fie mai mare sau cel putin egala cu suma de 18.638.568lei.Media lichiditatii generale pe ultimii 3 ani (2009, 2008 si 2007) sa fie de cel putin 100%.2)Valoarea minima a lichiditatilor si/sau facilitatilor de creditare sa fie de 2.795.785 lei (30% din valoarea estimata a contractului de lucrari). Se dovedeste printr-un extras de cont in original emis de o banca, eliberat cu maxim 2 zile inainte de data depunerii ofertei, din care sa reiasa ca are in cont disponibil neutilizat suma de 2.795.785 lei, bani necesari pentru asigurarea cash-flow-ului necesar derularii acestei lucrari .3)Ofertantul trebuie sa faca dovadaasigurarii pentru toate riscurile contractului, in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare. Se va atasa Angajamentul privind asigurarea pentru toate riscurile contractului, iar in cazul in care oferta va fi declarata castigatoare, ofertantul va prezenta in original asigurarea pentru toate riscurile contractului inainte de semnarea contractului.4) Inexistenta incidentelor de plata in ultimele 24 luni calendaristice. Se probeaza printr-o scrisoare de bonitate emisa de o banca comerciala in original care sa ateste faptul ca nu figureaza cu incidente de plata inregistrate la Centrala Incidentelor de Plata (C.I.P) in ultimile 24 luni calendaristice.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1) Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 5 ani. Unul sau mai multe contracte de lucrari finalizate, in copie legalizata, recomandari in original din partea beneficiarilor lucrarilor, procese verbale la terminarea lucrarilor, in original sau copie legaIizata. Curriculum Vitae, copii legalizate dupa atestatele persoanelor cuprinse la resurse umane minime, copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele detinute de persoanele respective, contracte de munca, colaborare necesare pentru dovedirea cerintelor minime.2)Angajamentul ofertantului ca, in cazul indisponibilitatii unor persoane din cele nominalizate, le va inlocui numai cu persoane avand cel putin calificarile celor nominalizate initial si luate in calcul la evaluarea ofertei.3)Angajamentul de participare, in original, pentru fiecare dintre specialistii mentionati in formularul 8, in cazul in care acestia nu sunt angajati permanenti ai ofertantului.4)La oferta se va atasa un angajament al ofertantului, prin care se obliga ca in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare, inainte de semnarea contractului de lucrari va prezenta, in original, asigurarea pentru toate riscurile lucrarilor de constructii montaj si raspunderea constructorului ? raspundere civila.
(Declaratie bancara privind asigurarea riscului profesional).
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
1 Unul sau mai multecontracte similare, incheiate si finalizate in ultimii 5ani(conditia va fi considerata indeplinita daca se vor prezenta unul sau mai multe contracte pentru componenta principala-lucrari de canalizare, unul sau mai multe contracte pentru componenta secundara - apa, unul sau mai multe contracte pentru componenta secundara ? drumuri) a caror valoare cumulata sa fie cel putin egala cu 9.319.284 lei fara TVA. 2) Dotare minima: - excavator cu GPS-3D , autogreder cu GPS?3D, buldozer cu GPS ? 3D, cilindri compactori terasieri, cilindri compactori pneu ? pneu, cilindri compactori lis- lis, masina pentru turnat elemente din beton in flux continuu, finisor de asfalt, container termoizolant, masina de prelucrat otel beton(taiat, indreptat, indoit), pompa de beton, statie de asfalt , set de panouri cofraj modulare, set de schela metalica tubulara, autobetoniere ? minim 3, camioane cu prelate ? minim 10, laborator de gradul II pentru beton si asfalt, statie totala3D pentru ridicari topografice si transpunerea in terena cotelor din proiectul tehnic.3) Resurse umane: 1 inginer manager de proiect, 1 responsabil tehnic cu executia lucrari hidroedilitare si de gospodarire comunala, 1 responsabil cu controlul calitatii lucrari hidroedilitare si de gospodarire comunala, 1 responsabil tehnic cu executia constructii civile, 1 responsabil cu controlul calitatii constructii civile, 1 responsabiltehnic cu execu?ia de lucrari de drumuri, 1 responsabil cu controlul calita?ii in domeniul lucrarilor de drumuri.4) Copii legalizate dupa certificatul ISO 9001:2000 sau echivalent, IS014001/2004 sau echivalent. OHSAS 18001/2007 sau echivalent.5) Se vor prezenta in copie legalizata: Certificatul de atestare tehnica al societatii eliberat de Asociatia Profesionala de Drumuri si Poduri din Romania, pentru proiectare/ executie lucrari de drumuri valabil la data depunerii ofertelor si Certificate pentru controlul productiei (CE) in fabrica emise de un organism notificat pentru atestarea conformitatii mixturilor asfaltice.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economicin ceea ce priveste:
    - criteriile mentionate in continuare
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
70%
Descriere: Componenta financiara
2.
Durata de executie a contractului
30%
Descriere:
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 03.01.2011 12:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
10.01.2011 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 10.01.2011 11:00
Locul: Sediul Primariei Baleni, localitatea Baleni, judetul Galati
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Membrii comisiei de evaluare, expertii cooptati, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor, observator UCVAP si observator CRPDRP 2 Constanta.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PNDR, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale"
Tip de finantare: Fonduri europene
VI.3) Alte informatii
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  Str. Stavropoleos. nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. 021 3104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Galati, sectia contencios administrativ
Adresa postala:  Strada Brailei, nr. 153, Localitatea:  Galati, Cod postal:  800367, Romania, Tel. 0236460261, Email:  [email protected], Fax:  0236460261, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare a luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Baleni, Compartimentul Juridic
Adresa postala:  Baleni, judetul Galati, Localitatea:  Baleni, Cod postal:  807025, Romania, Tel. 0236330530, Email:  [email protected], Fax:  0236330430, Adresa internet (URL):  www.primariabaleni.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.12.2010 11:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer