Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din comuna Corbeanca.


Anunt de participare (utilitati) numarul 146444/11.09.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Constanta, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare si Finantari Externe, Tel. +40 241664046, In atentia: Dl. Stelian Budes, Email: [email protected], Fax: +40 241612283, Adresa internet (URL): http: //www.rajac.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din comuna Corbeanca.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Corbeanca, jud. Ilfov
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de lucrari ?Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare din comuna Corbeanca? cuprinde toate constructiile necesare pentru extinderea retelelor de distributie apa potabila si canalizare menajera din satele Corbeanca, Petresti, Tamasi si Ostratu.
Lucrarile impartite sunt, dupa cum urmeaza:
Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu apa:
? extinderea sistemelor de alimentare cu apa;
? bransamente la reteaua de apa potabila;Extindere sistem de canalizare menajera:
? camine de vizitare/intersectie;
? extinderea sistemelor de canalizare;
? Camere de vacuum? racorduri la reteaua de canalizare menajera;? Statii de vacuum;
? Rezervor tampon
? statii de pompare apa uzata menajera;? conductele de refulareValoarea estimata fara TVA - 50.517.974 - Moneda: Lei
Valoarea estimata cuprinde si cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 1.471.397 lei, care reprezinta 3% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 49.046.577Lei fara TVA
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232150-8-Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
? extinderea retelei de distributie apa potabila cu conducte din PEID, PN6, De63mm, De75mm, De110mm, De125mm, De160mm si De200mm, Ltot = 39950 m;
? Bransamente la reteaua de distributie apa potabila ? 3400 buc.EXTINDERE SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA
? extinderea retelei de canalizare menajera prin vacuum cu conducte din PEID PN16 SDR11, De90mm, De110mm, De125mm, De140mm, De160mm si De200mm, De225mm si De250mm, Ltot = 45444 m;
? extinderea retelei de canalizare menajera gravitationala cu conducte din ceramica vitrificata Dn250mm, Ltot = 981 m;? Camine de vizitare/intersectie ;
? Camere de vacuum ? 1500 buc;
? Racorduri la reteaua de canalizare menajera ? 3400 buc;
? Statii de pompare apa uzata menajera ? 2buc;? Statii de vacuum ? 4 buc;
? Rezervor tampon ? 1 buc;
? conducte de refulare ape uzate menajere au lungimea totala de 9796 m
?Valoarea estimata fara TVA - 50.517.974 - Moneda: Lei
Valoarea estimata cuprinde si cheltuieli diverse si neprevazute in suma de 1.471.397 lei, care reprezinta 3% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
Valoarea estimata fara diverse si neprevazute este de 49.046.577Lei fara TVA
Valoarea estimata fara TVA: 50, 517, 974RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
12 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 900.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.(Model orientativ Formular nr. 1)In cazuri exceptionale, inainte ca perioada de valabilitate sa expire, Autoritatea contractanta poate sa ceara ofertantilor sa extinda perioada de valabilitate pentru un numar anume de zile.Garantia de participare la licitatie, in original, va fi inclusa in Oferta sau va fi depusa personal la inceputul sedintei de deschidere a ofertelor de catre reprezentantul imputernicit al ofertantului.Neconstituirea garantiei de participare pana la data si ora deschiderii ofertelor atrage respingerea ofertei.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr.346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de participare se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Pentru o garantie de participare depusa in alta moneda decat lei, echivalenta se va face la cursul BNR din data publicarii anuntului de participare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.(Model orientativ Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri Europene 79, 57%; Buget national 9, 78%; Contributie operator 9, 74%; Buget local 0, 90%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
Ofertantul va anexa declaratiei:
Certificat de atestare fiscala eliberat de organul fiscal competent care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
Certificat privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de organul fiscal competent, care sa ateste indeplinirea obligatiilor fata de bugetul local din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante in luna anterioara celei in care se depun ofertele.
In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte aceasta declaratie si documentele anexate solicitate.3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: 1. Felix Stroe- Director general;
2. Aurel Presura- Director General Adjunct;
3. Tereza Baranescu- Director Economic;
4. Elena Sfrija- Director juridic;
5. Ion Preda- Director Dezvoltare si Finantari Externe;
6. Stelian Budes- Director Adjunct Dezvoltare si Finantari Externe;
7. Eugen Serban- Manager Proiect Constanta- Ialomita;
8. Viorel Creanga- Manager Proiect
9. Maria Boghici- Sef UIP-D;
10. IrinaGilea? Sef Serviciu Juridic
11. Razvan George Trifan- Manager Contract Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora.
In situatia in care ofertantul clasat pe primul loc prezinta o copie lizibila cu mentiunea , , conform cu originalul", inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii , i se va solicita prezentarea certificatului constatator in original/ copie legalizata, pentru verificarea conformitatii documentului depus in oferta.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin in sumade 49.046.577 lei.
Se va prezenta Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7)Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7)Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
Cerinta nr. 2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim , ,5, , luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 20.000.000 lei.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 20.000.000 si pentru o perioada de 5 luni.
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 20.000.000 si pentru o perioada de 5 luni.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, Formularul nr. 7B si Formularul nr 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele:
? Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 32 km de retele de canal
si
? Ofertantul trebuie sa fi executat cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 30 km de retele de apa.Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind lista principalelorlucrari executate in ultimii 5 aniCompletare Formular nr. 8
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2007 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm, conform Formular nr. 8A, al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B si Formular nr. 6.
Modalitatea de indeplinire
Se vor prezenta: Angajament ferm , conform Formular nr. 8A, Formularul nr. 8B si Formularulnr. 6.
Informa?ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze.Fara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora.
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 9001 sau alte documente echivalente acceptate, pentru domeniul contractului.
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Certificat ISO 14001sau alte documente echivalente acceptate, pentru domeniul contractului
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 06.11.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
08.11.2013 11:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 08.11.2013 13:00
Locul: Casa de Cultura a Sindicatelor, Sala Mica, Bdul Al. Lapusneanu, nr. 1, Constanta, Romania.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai Operatorilor economici, observatorii UCVAP, presa, invitati ai Autoritatii Contractante.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU (2007 - 2013)
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
VI.3) ALTE INFORMATII (dupa caz)Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.Durata contractului de executie este de 12 luni (de la data atribuirii contractului/emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor)Durata Perioadei de Notificare a Defectelor ( perioada de garantie ) ? 12 luniMentionam faptul ca pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, operatorii economici, trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica.Functie de calitatea de participant la procedura (in nume propriu, asociati, subcontractanti, sustinatori) documentele solicitate la capitolul III.2. Conditii de participare, vor fi completate de participanti conform Ordin ANRMAP 509/2011-Anexa 2.Valoarea aferenta procentului de 3% de diverse si neprevazute trebuie cuprinsa de operatorii economici ca element constitutiv
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
In conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C RAJA S.A CONSTANTA
Adresa postala: Str Calarasi 22-24, Localitatea: : Constanta, Cod postal: 900590, Romania, Tel. +40 241664046, Fax: +40 241662577/+40 241661940, Adresa internet (URL): http: //www.rajac.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2013 09:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer