Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ??Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona??


Anunt de participare (utilitati) numarul 145258/30.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
S.C. NOVA APASERV S.A. Botosani
Adresa postala: Bulevardul Mihai Eminescu nr. 34, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710030, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii publice, Tel. +40 374106807/+40 331711807/ +40 374106800/ +40 331711800, In atentia: ing. Romeo Richard, Email: [email protected], Fax: +40 374106807/+40 331711807/+40 374106803/+40 331711803, Adresa internet (URL): http: //www.apabotosani.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 331711807/+40 374106807/+40 331711800/+40 374106800, In atentia: ing. Romeo Richard, Email: [email protected], Fax: +40 331711807/+40 374106807/+40 331711803/+40 374106803, Adresa internet (URL): www.apabotosani.ro
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 331711807/+40 374106807/+40 331711800/+40 374106800, In atentia: ing. Romeo Richard, Email: [email protected], Fax: +40 331711807/+40 374106807/+40 331711803/+40 374106803, Adresa internet (URL): www.e-licitatie.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, Botosani, Registratura, etaj 3, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710117, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice, Tel. +40 331711807/+40 374106807/+40 331711800/+40 374106800, In atentia: ing. Romeo Richard, Email: [email protected], Fax: +40 331711807/+40 374106807/+40 331711803/+40 374106803, Adresa internet (URL): www.apabotosani.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comercialape actiuni
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
??Extinderea retelelor de canalizare in aglomerarea Vorona??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Comuna Vorona si comuna Tudora, jud. Botosani
Codul NUTS: RO212 - Botosani
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executia de lucrari de constructii si instalatii pentru extinderea sistemelor de canalizare menajera in UAT Vorona si Tudora, lucrari care includ: lucrari de constructii si instalatii pentru canalizare menajera, furnizare si montaj utilaje si echipamente tehnologice, executare racorduri de canalizare, statii de pompare ape uzate si conducte de refulare, executare racorduri electrice, realizare sistem de transmisii date tip SCADA, testare si punere in functiune, instruire personal operator.
Valoarea estimata a contractului, fara TVA: 65.841.670lei, din care 3.864.830 lei cheltuieli diverse si neprevazute in cuantum de 6, 23% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute.
Ofertele financiare vor include suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute in procent de 6, 23% din Pret total lucrari.Ofertele se vor intocmi cu incadrarea in valoarea estimata a contractului, fara TVA, respectiv suma de: 65.841.670lei*)Valoarea estimata a contractului, inclusiv diverse si neprevazute, fara TVA in lei, reprezinta valoarea maxima care poate fi acceptata de autoritatea contractanta, iar orice oferta care va depasi aceasta valoare va fi respinsa ca inacceptabila.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lucrari in comuna Vorona: extinderea retelelor de canalizare cu conducte avand diametre De 250 - De 500 mm in lungime totala de 58.663 m, executare conducte de refulare in lungime totala de 14.820 m, executare 20 statii de pompare apa uzata monobloc cu separare de solide, executare 1.800 racorduri de canalizare De 110 mm si De 160 mm insemnand 2.304 gospodarii racordate la canalizare, subtraversari drumuri si cursuri de ape, racorduri electrice, realizare sistem de transmisii date tip SCADA.
Lucrari in comuna Tudora: extinderea retelelor de canalizare cu conducte De 250 mm - 400 mm in lungime totala de 25.246 m, executare conducte de refulare in lungime totala de 9.785 m, executare 12 statii de pompare apa uzata monobloc cu separare de solide, executare 1.374 racorduri de canalizare De 110 mm si De 160 mm insemnand 1.674 gospodarii racordate la canalizare, subtraversari drumuri si cursuri de ape, racorduri electrice, realizare sistem de transmisii date tip SCADA.
Valoarea estimata fara TVA: 65, 841, 670RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
18 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 1200000 lei.Garantia de participare va fi constituita in favoarea Autoritatii Contractante conf.art.86 din HG 925/2006, cu modif. si complet.ulterioare si Formular 1 din Documentatia de atribuire.Perioada de valabilitate a GP: 120 zile de la data limita de primire a ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, GP trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.GP emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata si legalizata in limba romana.Se constituie: fie prin virament bancar in contul autoritatii contractante (RO79RNCB0041113050010001), fie printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurariInstrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa: a)conditionat, b)neconditonat.Situatiile de retinere a GP sunt cele prevazute de art.87 din HG 925/2006 si de art.278^1 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si trebuie mentionate toate in instrumentul de garantare. In situatia respingerii contestatiei de catre CNSC ca nefondata se va retine contestatorului din GP suma de 11.959, 76 lei, calculata in conf. cu art.278^1 din OUG 34/2006. Dovada constituirii GP trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la data si ora stabilita pentru deschiderea ofertelor si se va prezenta in original.Toate documentele referitoare la constituirea GP se vor prezenta ca documente insotitoare ale ofertei. Autoritatea Contractanta poate solicita extinderea perioadei de valabilitate a ofertei.In cazul in care ofertantul isi extinde perioada de valabilitate a ofertei, perioada de valabilitate a GP va fi prelungita corespunzator.Pentru valori exprimate in alta moneda, se va considera cursul de schimb comunicat de BCE la data publicarii anuntului de participare in SEAP. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractuluisi se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Perioada de constituire: in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data semnarii contractuluiPerioada de valabilitate: este cel putin egala cu durata contractului.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens), garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. Operatorii economici ? persoane juridice straine ? pot beneficia de reducerea nivelului minim al garantiei solicitate prin documentatia de atribuire, numai daca vor prezenta documente edificatoare emise de autoritati competente in tara de resedinta din care sa reiasa faptul ca au un statut similar celui de IMM din Romania.In cazul unei asocieri, garantia de buna executie va fi constituita in numele asocierii si va mentiona ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.(Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
POS MEDIU ? Axa prioritara 1 ? Fondul de Coeziune, Buget de stat, Buget local, surse proprii.Platile vor fi facute de catre Autoritatea Contractanta, in LEI, in contul executantului.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.(Formular nr 3/3A)
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor
Atentie:
Ofertantii trebuie sa furnizeze informatiile cerute folosind Formularele si Modelele din Documentatia de Atribuire si sa ataseze documentele relevante.
Formularele vor fi semnate de catre reprezentantul legal asa cum este desemnat in Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul teritorial unde este inregistrat, sau, pentru ofertanti persoane juridice straine, in documentele care dovedesc forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul isi are resedinta, sau de catre o persoana imputernicita de acesta. In acest caz se va atasa Imputernicirea.
Toate documentele vor avea, pe langa semnatura, mentionat in clar numele intreg.Documentele solicitate vor fi prezentate in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? cu semnatura si stampila, cu exceptia documentelor intocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedura initiata in vederea atribuirii contractului de lucrari, care se vor prezenta in original. In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit operatorul economic, in conformitate cu legislatia tarii, nu se utilizeaza stampila, se va accepta o declaratie pe propria raspundere din partea operatorului economic in acest sens.
Angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) se va prezenta in original
Autoritatea contractanta poate solicita pe parcursul evaluarii prezentarea documentelor originale pentru confruntare.
Documentele emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana. In cazul in care exista discrepante intre versiuni, traducerea in limba romana va prevala.
Pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea. Completarea anexei se va face astfel incat informatiile sa fie complete si fara echivoc pentru a permite verificarea concordantei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autoritatii contractante.
Atunci cand ofertantul uzeaza de dreptul susmentionat, acesta are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.In cazul depunerii ofertei individuale/ofertei comune/sustinerii/subcontractarii, cerintele de calificare vor fi indeplinite conform prevederilor din Anexa 2*) din Ordinul nr.509/14.09.2011 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice privind formularea criteriilor de calificare si selectie.
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180 din OUG 34/2006
Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie sa fi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Operatorul economic/fiecare membru al asocierii si tertii sustinatori (daca exista) trebuie sa dovedeasca ca nu se afla in nici una din situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) / Cazier judiciar al operatorului economic. Pentru statele in care nu se elibereaza astfel de documente (cazier), ofertantul va prezenta o declaratie pe propria raspundere in acest sens.Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG nr.34/2006, atrage excluderea ofertantului din procedura si respingerea ofertei.
2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Conditie de calificare: autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora), documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. Pentru persoanele juridice romane, documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine, documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata in limba romana.
Operatorul economic/fiecare membru al asocierii trebuie sa nu se afle in niciuna din situatiile prevazute la art.181 din OUG 34/2006. Tertul sustinator (daca exista) trebuie sa nu se afle in niciuna din situatiile prevazute de art. 181 lit. a), c1), d) din OUG nr. 34/2006.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4), Certificat de atestare fiscala (privind plata contributiilor la Bugetul consolidat general) eliberat de ANAF sau echivalent, din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor-conf Ordin 509/2011 , Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale, eliberat de administratia locala din zona administrativ-teritoriala in care operatorul/operatorii economici isi are/au sediul sau echivalent, din care sa reiasaca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor-conf, Ordin 509/2011.
Certificat privind plata contributiilor de asigurari sociale (pentru statele in care autoritatile fiscale nu colecteaza si contributiile de asigurari sociale) din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor .
Pentru datoriile esalonate, ofertantii vor prezenta obligatoriu conventiile de esalonare insotite de documente (OP) care atesta plata ratelor pana la data limita de depunere a ofertelor.Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.In situatia in care operatorul economic/fiecare membru al asocierii se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus dinprocedura, oferta fiind respinsa.In situatia in care tertul sustinator se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181 lit. a), c1), d) din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus din procedura, oferta fiind respinsa.
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1
Ofertantul/ofertantul asociat/subcontractantul/tertul sustinator trebuie sa nu fie intr-o situatie de conflict de interese si/sau concurenta neloiala.
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6), Extras din Registrul Actionarilor certificat de administratorul societatii, pentru societatile pe actiuni.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Dan Constantin Deleanu, Constantin Grigoroscuta, Cristina Elena Anton, Gheorghe Epuras, Gabriel Cirlan, Neculai Gheorghinca, Ady Petrusca, Ioana Cristina Panait, Marcela Daniela Jitarasu, Catalin Petru Fetcu, Marilena Liliana Amos, Romeo Richard. Comisia de evaluare: Romeo Richard, Dorel Ciubotariu, Aurel Patrascu, Maria Sauciuc, Felix Ciobanu, Membri de rezerva: Liliana Romanovschi, Mihaela Daniela Scutelnicu.
In situatia in care operatorul economic (ofertant/ofertant asociat/subcontractant/tert sustinator) se afla intr-una din situatiile prevazute de art.69^1 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, oferta fiind respinsa. Neindeplinirea unuia din criteriile de mai sus va conduce automat la excluderea ofertantului si respingerea ofertei.
In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul, nu se emit astfel de documente sau acestea nu vizeaza toate situatiile, atunci va fi acceptata o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare, sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui ofertant, autoritatea contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente. III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:
Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul, iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovadaautorizarii conf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic.- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr. 1
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 ani (2010, 2011, 2012) sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului in suma de 61.976.840leiDocumente relevante:
Bilanturile contabile pentru anii 2010, 2011 si 2012, sau extrase de bilant, in cazul in care publicarea acestor bilanturi este prevazuta de legislatia tarii in care este stabilit ofertantul, inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
Modalitatea de indeplinire
Declaratie privind cifra de afaceri (Completare Formular nr. 7)
Pentru conversia in RON, daca situatiile financiare sunt intocmite in alta moneda, se va lua in considerare cursul mediu de referinta publicat de Banca Centrala Europeana (www.ecb.int) pentru anul respectiv.
An Curs de schimb LEI/EUR
2010 = 4, 2122
2011= 4, 2391
2012= 4, 4593
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B, Formular 4 si Formular 6.
In situatia in care ofertantul este o asociere formata exclusiv din operatori economici incadrati in categoria IMM-urilor, persoane fizice sau juridice romane si/sau straine, care depun oferta comuna, aceasta asociere beneficiaza de aceeasi reducere a mediei cifrei de afaceri, respectiv 50% din valoarea solicitata.
Modalitatea de indeplinire
-
Cerinta nr. 2
Disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit pentru minim 3 luni de derulare a contractului, conform graficului de executie, in valoare de 10.329.473 lei
Modalitatea de indeplinire
Scrisoare din partea bancilor/societati finantatoare ca detin acces la finantare in suma de 10.329.473lei si pentru o perioada de 3 luni.
Ofertantul trebuie sa confirme ca va avea acces la momentul semnarii contractului la disponibilitati banesti, resurse reale negrevate de datorii sau linii de credit in valoare de 10.329.473lei, suficiente pentru a realiza cash-flow-ul necesar desfasurarii activitatilor si care vor fi destinate exclusiv indeplinirii viitorului contract pentru o perioada de minim trei luni de la data semnarii acestuia cu autoritatea contractanta, independent de alte angajamente contractuale ale operatorului economic.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art.186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art. 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B, Formular 4 si Formular 6.
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.1Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele:
? cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 35 km de retele de canal
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare urmatoarele:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea (lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Modalitatea de indeplinireCompletare Formular nr. 8 si Formular nr. 8C
Capacitatea tehnica si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conformitate cu art. 190 alin. (1), (2) si (3) din O.U.G. nr. 34/2006 , cu modificari si completari ulterioare.In cazul in care candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform Formular nr. 8A al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract. Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art.69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formular nr. 8B, Formular 4si Formular nr. 6.
Modalitatea de indeplinire
-
Cerinta nr.2
Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intentia sa o subcontracteze.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.
Modalitatea de indeplinireFara a i se diminua raspunderea in ceea ce priveste modul de indeplinire a viitorului contract de achizitie publica, conform art. 45 din OUG nr. 34/2006, ofertantul are dreptul de a include in propunerea tehnica posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv.
Ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situatia prevazuta de art. 69^1 din OUG nr. 34/2006, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.Se va prezenta Formular nr.19 si Formular 6.
Modalitatea de indeplinire
-
Cerinta nr. 1
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001
Ofertantul/ofertantul asociat va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul/ofertantul asociat va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Modalitatea de indeplinire
-
Cerinta nr. 2
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001
Ofertantul/ofertantul asociat va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
Ofertantul/ofertantul asociat va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
Modalitatea de indeplinire
-
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
BT-CL-08
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 23.09.2013 16:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.09.2013 09:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.09.2013 11:00
Locul: SC NOVA APASERV SA Botosani, str. Octav Onicescu nr.3, Sala de sedinte, etaj 3, Botosani, Romania
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor. Atunci cand este cazul, asista si observatorii UCVAP.
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiectul ?Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare-epurarea apelor uzate in judetul Botosani? finantat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara 1 ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Program / ProiectProgram / Proiect: Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu
VI.3) Alte informatii
Toate raspunsurile la solicitarile de clarificari aferente documentatiei de atribuire vor fi publicate intr-un fisier electronic in SEAP atasat Anuntului de participare, la ?Documentatie si clarificari? la adresa de internet www.e-licitatie.ro.Se recomanda vizitarea amplasamentului de catre ofertanti; Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti se poate face in zilele lucratoare, intre orele 10:00-16:00. In acest sens, ofertantul interesat va informa Autoritatea Contractanta, in scris, in atentia d-lui Romeo Richard, prin fax la numarul +40 374/106807 sau prin e-mail la adresa [email protected], cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data la care intentioneaza sa faca vizite pe amplasament, mentionand locatiile pe care vrea sa le viziteze.Desemnarea ofertei castigatoareOferta cu pretul cel mai scazut va fi declarata castigatoare. Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc au aceeasi valoare, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai scazut pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In cazul in care nu este posibila o departajare a ofertelor, fiind imposibila incheierea contractului, atunci procedura de achizitie publica se va anula.Propunerea financiara totala prezentata de fiecare operator economic/grup de operatori economici (asociere) trebuie sa contina, ca elementdistinct si constitutiv, valoarea rezultata in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute(mentionat la cap.II.1.5) la valoarea propunerii financiare (fara diverse si neprevazute) depusa.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria IMM conform Legii 346/2004 (facand dovada in acest sens), garantia se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire.Operatorii economici?persoane juridice straine?pot beneficia de reducerea nivelului minim al garantiei solicitate prin documentatia de atribuire, numai daca vor prezenta documente edificatoare emise de autoritati competente in tara de resedinta din care sa reiasa faptul ca au un statut similar celui de IMM din Romania.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de depunere al contestatiei este de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre actul pe care acesta il considera nelegal, in conf.cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C.NOVA APASERV S.A.BOTOSANI, UIP -Cs. Jr. Teodora Hutanu
Adresa postala: str. Octav Onicescu nr.3, Localitatea: BOTOSANI, Cod postal: 710117, Romania, Tel. +40 374106800, Email: [email protected], Fax: +40 374106803, Adresa internet (URL): http: //www.apabotosani.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
25.07.2013 16:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer