Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasul Jimbolia


Anunt de participare (utilitati) numarul 137047/30.06.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUATIM S.A. Timisoara
Adresa postala: Timisoara Str.GH. Lazar, Nr. 11/A, Jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Punct(e) de contact: DIANA COTOP, Tel. +40 256200262, Email: [email protected], Fax: +40 256294753, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
operator regional al serviciilor de apa si de canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasul Jimbolia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasul Jimbolia, jud. Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa, ce cuprinde: Reabilitare foraje de apa ? 6 buc; Reforare foraje de apa ? 3 buc; Realizare aductiune intre foraje ? 3, 915 km;Inlocuire retele de distributie a apei ? 4, 543 km; Extindere retele de distributie a apei ? 1, 650 km;Sistem de canalizare menajera nou, ce cuprinde: Retea de canalizare menajera ? 36, 977 km; Statii de pomapre apa uzata ? 5 buc; Conducte de refulare ale statiilor de pompare ? 1, 900 km
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232424-0-Lucrari de constructii de evacuare a apelor reziduale (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa, ce cuprinde: ? Reabilitare foraje de apa ? 6 buc;? Reforare foraje de apa ? 3 buc;? Realizare aductiune intre foraje ? 3, 915 km;? Inlocuire retele de distributie a apei ? 4, 543 km;? Extindere retele de distributie a apei ? 1, 650 km;Sistem de canalizare menajera nou, ce cuprinde: ? Retea de canalizare menajera ? 36, 977 km;? Statii de pomapre apa uzata ? 5 buc;? Conducte de refulare ale statiilor de pompare ? 1, 900 km
Valoarea estimata fara TVA: 48, 445, 562RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 480.000 lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 84-88 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor.In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.Scrisoare de garantie pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica va fi completata conform Formularului nr. 15. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala a contractului fara TVA.Ofertantul invitat de catre autoritatea contractanta sa incheie contractul de achizitie publica are obligatia de a constitui in termenii contractuali garantia de buna executie astfel: - printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancarasau- de o societate de asigurari, care se prezinta in original, in cuantumul stabilit in documentatia de atribuire;Garantia de buna executie se va prezenta conform ? Formularului nr.22
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune: 73.91%Buget de stat: 11.3%Buget local: 1.74%Credit Operator Regional: 13.05%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Declaratie pe proprie raspundere (Formular 1). Incadrarea in situatia prevazuta la art.180 din OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.Declaratia de mai sus trebuie completata de fiecare asociat, daca oferta este depusa de o asociere, de fiecare tert sustinator declarat prin oferta.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
2. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, (formular 2). In situatia in care ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art.181 din OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.
Declaratia de mai sus trebuie completata de fiecare asociat, daca oferta este depusa de o asociere; Documentele solicitate pentru neincadrarea in prevederile art. 181 lit. a), lit. c)1 si lit. d) din O.U.G. nr. 34/2006 vor fi depuse si de tertul sustinator declarat prin oferta.
Nota: In cazul in care in tara de origine sau in tara in care este stabilit ofertantul nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, se accepta o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.
3. Declaratie privind calitatea de participant la procedura (formular 3)
4. Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta formular 4, conform Ordin ANRMAP 314
5. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69¹ din OUG nr. 34/2006 cu modificarile ?i completarile ulterioare.Persoanele cu functii de decizie in cadrul SC AQUATIM sunt: Dr.ing. Ilie Vlaicu; ec. Rozalia Giuchici; ing.Adriana Anghelus; ing. Lazarica Marinescu; ing.Cornel Schiop Vele; jr.Alina Ivanescu.
Declaratie, completata in conformitate cu Formularul nr. 5 privind prevederile art. 69¹ din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Declaratia de mai sus trebuie completata de fiecare asociat, daca oferta este depusa de o asociere, de fiecare subcontractant si/sau tert sustinator declarat prin oferta.
In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul se afla intr-una din situatiile prevazute de art. 69¹ din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului.
6. Certificat de atestare fiscala din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul.Nota: Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, i se va solicita sa prezinte pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie egalizata, in cazul in care a fost prezentat in forma copie conform cu originalul.Pentru persoanele juridice straine
- Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic, documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
- Prezentarea Certificatului de Rezidenta Fiscala (evitarea dublei impuneri) sau o declaratie valabile pentru anul calendaristic in curs
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani financiari, trebuie sa fie cel putin egala cu 48.445.562 lei. Se va completa: F6?Declaratia privind cifra de afaceri.Documente justificative: copii certificate pentru conformitatea cu originalul ale situatiilor financiare pe ultimii trei ani financiari, vizate si inregistrate de organele competente, insotite de copii ale raportului de audit sau ale raportului cenzorilor, dupa caz;
Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana ale documentelor solicitate mai sus.Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a solicita ofertantilor ? persoane juridice romane si persoane juridice straine ? prezentarea si a altor documente in cazul in care cele nominalizate la alineatul precedent nu sunt relevante. Convertirea EURO - LEI se va realiza la cursul mediu stabilit de BNR pentru anul respectiv: 2008-3, 6827;2009-4, 2373;2010-4, 2099;2011-4, 2379; Pentru situatiile financiare exprimate in alte monede decat euro, se va folosi pentru conversie rata medie anuala stabilita de catre Banca Centrala Europeana pentru anul respectiv.
In cazul in care ofertantul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 23, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 23.1 si Formularul 5.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Experienta similara: Ofertantul trebuie sa fi executat o lucrarede constructii, in baza unui contract de tip FIDIC sau echivalent, care sa fi inclus cel putin urmatoarele categorii de lucrari: a)retele de si/sau aductiuni de apa in cadrul a cel putin un contract care sa fi avut ca obiect 3 km retele de si/sau aductiuni de apa in mediul urban si b)retele de canalizare in cadrul a cel putin un contract in mediul urban in cadrul carora sa fi executat cel putin 10 km retele de canalizare; Declaratie privind lista principalelor lucrarilor executate in ultimii 5ani Formularul nr. 7 si Formularul nr. 7.1 - completate
Ofertantii vor face dovada ca au experienta solicitata prin: copie dupa pv de receptie partiala, semnat de beneficiarul investitiei/AC sau copie dupa pv de receptie la terminarea lucrarilor, pv de receptie la punerea in functiune, semnat de beneficiarul investitiei/AC saucopie dupa pv de receptie finala semnat de beneficiarul investitiei/ AC sau un document echivalent din care sa rezulte indeplinirea obligatiilor contractuale referitoare la cantitatile si natura lucrarilor, asa cum sunt ele mentionate mai sus, semnat sau contrasemnat de beneficiarul investitiei/AC.
Se vor lua in considerare acele procese verbale semnate sau documente echivalente semnate, sau contrasemnate de beneficiarul investitiei/ Autoritatea Contractanta in ultimii 5 ani fata de data prezentarii ofertei. Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor si procesul verbal de receptie la punerea in functiune, procesul verbal de receptie finala sau documentul echivalent se vor prezenta pentru fiecare referinta mentionata.
Capaci tehn si/sau profesionala a operatorului economic poate fi sustinuta in conf cu art.190 alin.(1), (2)si(3) din OUG34/2006 aprobata cu modif si compl prin L337/2006, cu modif si compl ulterioare.In cazul in care ofertantul isi demonstreaza capacit tehn si profes invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conf art.190 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm conform F24 in forma autentica al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele tehnice si profesionale invocate si va prelua executia obligatiilor din contract.Persoana ce asigura sustinerea tehnica si profesionala nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art.180, art. 81 lit. a), c^1) si d) si art 69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sensF 24.1 si F5.
Personal: Manager de proiect (Reprez Antrepr): Ing constructor cu min 5 ani experienta generala si min un (1) an intr-un proiect similar (alimentare cu apa si canalizare);Responsabil tehnic cu executia: Atestat in conf cu legea calitatii in constructii 10/1995 cu completarile si modificarile ulterioare;Sef/sefi de santier: Ing constructor cu min 5 ani experienta generala si min un (1) an intr-un proiect similar(alimentare cu apa si canalizare);Ing lucrari civile: Ing constructor cu min 5 ani experienta in domeniul constructiilor edilitare/hidrotehnice/civile/industriale;Ing mecanic: Ing cu min 5 ani experienta in domeniu;Ing electric?automatizari: Ing cu min 5 ani experienta in domeniu;Responsabil cu controlul calitatii: Ing cu min 5 ani experienta generala;Coordonator in materie de Sanatate si Securitate in Munca: atestat conf legislatiei nationale in vigoare;Topograf: min 5 ani experienta in domeniul topografiei;Ing drumuri: Ing cu min 3 ani experienta in domeniul executiei de drumuri.
Pentru personal se vor completa:
? Formular nr. 8 (informatii generale privind angajatii) - Declaratie privind numarul mediu al personaluluiangajatin ultimii 3 ani (2009, 2010, 2011)
? Formularul nr. 9 ? Lista cu personalul de specialitate pentru executia lucrarilor
? Formularul nr. 10 ? Curriculum Vitae? Formularul nr. 11 ? Declaratie de disponibilitate
Documente justificative:
- copii dupa diplomele, adeverintele, autorizatiile sau certificatele profesionale
- pentru Responsabilul pentru controlul calitatii este sufiecienta prezentarea unei copii dupa decizia de numire.Se vor nominaliza persoane diferite pentru fiecare dintre pozitiile solicitate.
Dotarea cu utilaje si echipamente necesare pentru executia lucrarilor
Formularul nr. 12 ? Declaratie privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari completat
Informatii privind subantreprenorii
Declaratie privind partea/ partile din contract care sunt indeplinite de subantrprenori si specializarile acestora, completata de ofertant/ liderul Asocierii.
Completare formular nr. 14
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001; Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001; Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
pot participa la licit electronica numai ofert inreg in SEAP; procesul repetitiv se refera la pret oferta; nr runde: 1; durata unei runde: 1 zi
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 12023 accesibila in SEAP
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 24.08.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
30.08.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 30.08.2012 12:00
Locul: Timisoara, sediul central AQUATIM SA, str.Gh.Lazar nr.11A, et.4, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ? ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Modul de desfasurare al?licitatiei electronice?: A.Info.relevante: ob.proc de reof: pretul.Limite priv. imbunatatirea pretului: NU exista.Info puse la disp particip: nr particip, existenta valori noi, clasament.Inainte de lansarea l.e., AC.va realiz o eval.initiala integr a of., in conf. cu crit.de atrib. stab. in doc. de atrib.AC va introd in SEAP inform solic automat de sist. informatic. AC va invita toti ofert care au depus oferte admisibile sa prez preturi noi.Invitatia se transm.simultan, tuturor ofert resp.Invitatia de participare si notif de incepere a l.e. vor fi trans automat de catre sist la adr.e-mail inreg.in sistem si vor fi disp in sect?Notificari de sistem?.Of partic.nu pot decat sa imbunat of depuse anterior licitatiei el.Nr. de runde ale lic. el.: 1 runde.Lic. el.va incepe la doua zile lucr.de la transm.inv.Durata unei runde: 1(una)zi.Info rel ref.la echipam.electr folosit, cond teh.si modalit.concrete de realiz.a conectarii: in vederea particip.la lic.el.operatorii economici trebuie sa fie inreg.online, sa detina CERTIFICAT DIGITAL VALID pentru acces in sist.(info.disp.pt.conect si inreg la: http: //www.e-licitatie.ro.)B.Alte precizari: AC va atribui contr de achiz publica cu resp. prev.art.200din OUG34/2006.Atrib se va face pe baza rezult obtinut in urma finaliz l.e. asa cum prev art.169alin.(2)din OUG34/2006.Ofert au obligatia de a conf preturile reofertate prin transm F nr.: 16, 16.1 si liste de cant conf.vol.IV, sect2, compl cu noile val rezult in urma proc de reof electr.In cazul in care se const ca of. clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solic reof in plic inchis, in ved departaj ofert.Of castig este obligat sa inainteze pana cel tarziu la data incheierii contr de achiz publica, Acordul de Asociere si contr incheiate cu subcontract declarati in of, in original;AC va incheia contr de achizitie publica numai dupa impl term de 11 zile de la data transm com priv rezult aplicarii proc. Contr se semn de ambele parti la sediul AC, in 2 ex originale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenul de exercitare a caii de atac: conform prevederilor art.2562 din OUG nr.34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC AQUATIM SA - OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: Str. Gh.Lazar nr.11A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Tel. +40 256200262, Fax: +40 256294753
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.06.2012 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer