Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasele Gataia si Ciacova


Anunt de participare (utilitati) numarul 138998/20.09.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
AQUATIM S.A. Timisoara
Adresa postala: Timisoara Str.GH. Lazar, Nr. 11/A, Jud. Timis, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Punct(e) de contact: DIANA COTOP, Tel. +40 256200262, Email: [email protected], Fax: +40 256294753, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Operator regional al serviciilor de apa si de canalizare
Activitate (activitati)
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de entitatea contractanta
Extinderea si modernizarea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in orasele Gataia si Ciacova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Orasele Gataia si Ciacova, jud.Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Reabilitare puturi de apa 4 buc , Reforare puturi de apa2 buc , Foraj nou propus 1 buc - Gataia, Realizare aductiune intre foraje Gataia - L= 1, 007 km, Inlocuire retele de distributie a apei Gataia - L= 3, 945 km, Extindere retea de distributie a apei Gataia - L= 1, 450 km, Conducte de refulare ale statiilor de pompare Gataia - L = 0, 575km, Reabilitarea sistemului de canalizare Gataia -L = 0, 780 km , Extindere retea de canalizare menajera Gataia - L= 6, 072 km, Statii de pompare apa uzata Gataia1 buc, Reabilitarea sistemului de canalizare Ciacova- L = 1, 750 km, Extindere retea de canalizare menajera Ciacova - L= 9, 224 km, Statii de pompare apa uzata Ciacova 3 buc, Conducta de refulare Ciacova 0, 532 km.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45232151-5-Lucrari de constructii de renovare a conductelor de apa (Rev.2)
45232154-6-Lucrari de constructii de rezervoare ridicate de apa potabila (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45232431-2-Statii de pompare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Contractul cuprinde executia urmatoarelor lucrari
GATAIA
? Testare si reechipare foraje ? 4 buc;
? Reforare foraje ? 2 buc;
? Foraje noi ? 1 buc;
? Modernizare aductiune intre foraje ? 1, 007 km;
? Reabilitare Gospodarie de apa (reabilitare2 rezervoare apa 200mc , 1 rezervor nou de 500mc , reabilitare statie de pompare apa potabila, statie clorinare)
? Extinderea retelei de distributie apa potabila , L= 1, 450 km ;
? Reabilitarea retelei de distribuite a apei potabile , L= 3, 945 km ;
? Extindere retea de canalizare menajera Gataia L= 6, 072 km?Reabilitarea sistemului de canalizare GataiaL = 0, 780 km
? Conducta noua de refulare, L = 0, 575 km? Statii de pompare apa uzata noua -1buc;
CIACOVA
? Reabilitarea sistemului de canalizare CiacovaL = 1, 750 km, ? Extindere retea de canalizare menajera L= 9, 224 km, ? Conducta noua de refulare, L = 0, 535 km? Statii de pompare apa uzata noua -3buc;
Valoarea estimata fara TVA: 19, 075, 119RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
24 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
Ofertantul va constitui o garantie pentru participare in cuantum de 190.000lei. Garantia de participare se constituie in conformitate cu prevederile art. 86 din HG nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare.Garantia de participare pana la 5000 lei se poate constitui si prin numerar la casieria autoritatii contractanta.Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare: 120 zile de la data limita stabilita pentru primirea ofertelor (perioada aleasa va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei).In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici.Garantia de participare emisa in alta limba decat romana va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba romana.( Formular nr. 1) Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea fara TVA a contractului fara TVA si se constituie conform art. 90 din HG 925/2006 printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract.Nu se accepta constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive.In cazul ofertantilor care se regasesc in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Legii nr. 346/2004 (facand dovada in acest sens) garantia de buna executie se constituie in procent de 50% din cuantumul precizat in documentatia de atribuire. (Formular nr.2)
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fonduri de Coeziune: 73.91%Buget de stat: 11.3%Buget local: 1.74%Credit Operator Regional: 13.05%
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
1. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art.180Conditie de calificare: Ofertantul nu trebuie safi fost condamnat in ultimii 5 ani, printr-o hotarare definitiva si irevocabila, pentru frauda, coruptie, spalare de bani, activitati criminale.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 ) / Cazier judiciar al operatorului economic / Cazier judiciar al administratorului/directorului general. Cazierul judiciar al directorului general se va prezenta in situatia in care este asociat sau actionar2. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta
Conditie de calificare : autoritatea contractanta nu va califica ofertantul care inregistreaza datorii la bugetul consolidat precum si la cel local (indiferent de cuantumul acestora)? documentele prezentate trebuie sa ateste indeplinirea obligatiilor scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.
Modalitatea de indeplinire : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.4 )
3. Declaratie "Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta"
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.5 )
4. Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 691
Documente de confirmare : Declaratie pe proprie raspundere (completare Formular nr.6 )
Pentru aceasta declaratie, persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire in sensul articolului mentionat sunt urmatoarele: Dr. ing. Ilie Vlaicu; ec. Rozalia Giuchici; ing.Adriana Anghelus; Dr. ing. Lazarica Marinescu; ing.Cornel Schiop Vele; jr.Alina Ivanescu. Pentru persoanele juridice romane documentele se prezinta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul iar pentru persoanele juridice straine documentele se prezinta in original sau copie conforma cu originalul si vor fi insotite de traducere autorizata si legalizata.Pentru persoanele juridice romaneDocumente de confirmare: -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial, din care sa rezulte domeniul de activitate principal/ secundar, codurile CAEN aferente acestora, iar pentru activitatea specifica domeniului obiectului contractului sa se faca dovadaautorizariiconf. Art. 15 din Legea nr. 359/2004. Se va prezenta in original, copie legalizata sau copie conforma cu originalul. Ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii, i se va solicita sa prezinte pentru conformitate Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului si Comertului in original sau copie egalizata, in cazul in care a fost prezentat in forma copie conform cu originalul.Pentru persoanele juridice straine
Documente de confirmare: - Prezentarea dedocumente care dovedesc o forma de inregistrare / atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, conforme legii tarii de rezidenta a operatorului economic. (se va verifica prin accesareahttp: //ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do)
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cifra medie de afaceri globalape ultimii 3 (trei) ani sa fie cel putin egala cu valoarea estimata a contractului in suma de 19.075.119lei fara TVA .Documente relevante:
bilantul contabil sau extrase de bilant inregistrat la organele competente, raport de audit, dupa caz, sau orice alte documente echivalente.
In cazul in care candidatul isi demonstreaza situatia economica si financiara invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana (conform art. 186 din OUG 34/2006), atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, completat conform Formular nr. 7A, incheiat in forma autentica, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului resursele financiare invocate.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform prevederilor art. 180, art. 181 lit. a), c^1) si d) si art .69^1 din OUG 34/2006, cu toate modificarile si completarile ulterioare, prezentand in acest sens Formularul nr. 7B si Formular 6.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul va demonstra ca in ultimii 5 ani a executat urmatoarele: cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 3 km de retele de canalin mediul urban si cel putin un contract similar care sa fi avut ca obiect realizarea a cel putin 3 km de retele de apa si/sau aductiuni de apa in mediul urban
Ofertantul va prezenta pentru dovedirea experientei similare:
- copii dupa parti relevante ale contractului/contractelor declarate sau documentele constatatoare eliberate de autoritatile contractante la finalizarea contractelor de lucrari. Din aceste documente trebuie sa reiasa: beneficiarul, cantitatea(lungimea), perioada (inclusiv data incheierii contractului) si locul executiei lucrarilor;
- procesul-verbal de receptie finala, procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau procese verbale de receptie partiala care sa ateste faptul ca lucrarile au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit.
Informa?ii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, inten?ia sa o subcontracteze.In cazul in care autoritatea contractanta solicita, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.
Subcontractantul nu trebuie sa se afle in situa?ia prevazuta de art. 691 din OUG nr. 34/2006, sub sanc?iunea excluderii din procedura de atribuire.
Implementarea Standardului de Management al Calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 9001, un sistem de management al calitatii pentru activitatile care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa ateste conformitatea cu standardul specificat sau daca nu urmeaza aceleasi metode din standard, trebuie sa dovedeasca ca indeplinesc nivelurile de performanta stabilite de acesta.
Implementarea Standardului de Management de Mediu in conformitate cu SR EN ISO 14001Ofertantul va prezenta un certificat emis de un organism independent care atesta ca acesta are implementat, conform ISO 14001, un sistem de management de mediupentru activitati care fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit.
Operatorii economici care nu detin un astfel de certificat vor furniza dovezi prin care sa demonstreze ca actiunile/activitatile pe care le aplica in indeplinirea contractului de lucrari, nu afecteaza mediul.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
-etapa final electro: 1 runda-elem reof este pretul-Info puse la disp particip: nr particip, existenta valori noi, clasament-Of nu pot decat sa imbunat oferta depusa anterior organiz acestei faze
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de entitatea contractanta
DA 12045
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 07.11.2012 15:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
16.11.2012 10:00
IV.3.5) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret: RON
IV.3.6) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
120zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.7) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 16.11.2012 12:00
Locul: Timisoara, sediul central AQUATIM, str. Gh. Lazar nr.11A, et. 4, sala de sedinte
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL MEDIU Axa 1 ? ?Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Mediu
VI.3) Alte informatii
Modul de desfasurare al?licitatiei electronice?: A.Info.relevante: ob.proc de reof: pretul.Limite priv. imbunatatirea pretului: NU exista.Info puse la disp particip: nr particip, existenta valori noi, clasament.Inainte de lansarea l.e., AC.va realiz o eval.initiala integr a of., in conf. cu crit.de atrib. stab. in doc. de atrib.AC va introd in SEAP inform solic automat de sist. informatic. AC va invita toti ofert care au depus oferte admisibile sa prez preturi noi.Invitatia se transm.simultan, tuturor ofert resp.Invitatia de participare si notif de incepere a l.e. vor fi trans automat de catre sist la adr.e-mail inreg.in sistem si vor fi disp in sect?Notificari de sistem?.Of partic.nu pot decat sa imbunat of depuse anterior licitatiei el.Nr. de runde ale lic. el.: 1 runde.Lic. el.va incepe la doua zile lucr.de la transm.inv.Durata unei runde: 1(una)zi.Info rel ref.la echipam.electr folosit, cond teh.si modalit.concrete de realiz.a conectarii: in vederea particip.la lic.el.operatorii economici trebuie sa fie inreg.online, sa detina CERTIFICAT DIGITAL VALID pentru acces in sist.(info.disp.pt.conect si inreg la: http: //www.e-licitatie.ro.)B.Alte precizari: AC va atribui contr de achiz publica cu resp. prev.art.200din OUG34/2006.Atrib se va face pe baza rezult obtinut in urma finaliz l.e. asa cum prev art.169alin.(2)din OUG34/2006.Ofert au obligatia de a conf preturile reofertate prin transm F nr.: 16, 16.1 si liste de cant conf.vol.IV, sect2, compl cu noile val rezult in urma proc de reof electr.In cazul in care se const ca of. clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solic reof in plic inchis, in ved departaj ofert.Of castig este obligat sa inainteze pana cel tarziu la data incheierii contr de achiz publica, Acordul de Asociere si contr incheiate cu subcontract declarati in of, in original;AC va incheia contr de achizitie publica numai dupa impl term de 11 zile de la data transm com priv rezult aplicarii proc. Contr se semn de ambele parti la sediul AC, in 2 ex originale.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Eventualele contestatii se pot depune la CNSC si vor fi solutionate potrivit Cap. IX din O.U.G. 34/2006. Termenul de depunere al contestatiei : in conformitate cu art.256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
AQUATIM SA ? OFICIUL JURIDIC
Adresa postala: str. Gh. Lazar nr.11A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300081, Romania, Tel. +40 256200262, Fax: +40 256294753
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2012 11:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer